Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krosno, grudzień 2007 1 e-learning przegląd europejskich i krajowych dokumentów Izabela Górecka Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krosno, grudzień 2007 1 e-learning przegląd europejskich i krajowych dokumentów Izabela Górecka Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU."— Zapis prezentacji:

1 Krosno, grudzień e-learning przegląd europejskich i krajowych dokumentów Izabela Górecka Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU

2 Krosno, grudzień Dokumenty europejskie 2.Dokumenty krajowe 3.Programy wspierające rozwój e-learningu 4.Działania wspierające rozwój e-learningu 5.Strony dot. edukacji multimedialnej i informatycznej Plan prezentacji

3 Krosno, grudzień Strategia Lizbońska 2.Deklaracja Bolońska 3.Deklaracja Kopenhaska 4.Edukacja w Europie – różne systemy kształcenia i szkolenia. Wspólne cele do roku Prawodawstwo dot. uczenia się przez całe życie 6.Rozwój społeczeństwa informacyjnego Dokumenty europejskie

4 Krosno, grudzień Strategia Lizbońska (I) Główne cele: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę, zdolną do trwałego wzrostu, z większa liczbą lepszych miejsc pracy i większą spójnością społeczną; przyspieszenie przejścia do społeczeństwa opartego na wiedzy; istotna rola edukacji - kształcenia przez całe życie. Lizbona 2000

5 Krosno, grudzień Strategia Lizbońska (II) Zdefiniowane niezbędne umiejętności: Umiejętność obsługi komputera, Znajomość technologii informatycznych, Znajomość języków obcych, Przedsiębiorczość, Umiejętność pracy w zespole.

6 Krosno, grudzień Deklaracja Bolońska (I) utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; podnoszenie konkurencyjności i promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie. Priorytety: Bolonia 1999

7 Krosno, grudzień Deklaracja Bolońska (II) przyjęcie systemu czytelnych i porównywalnych tytułów/stopni; przyjęcie systemu opartego na dwóch głównych cyklach kształcenia (+ studia doktoranckie); upowszechnienie systemu punktowego; promowanie mobilności studentów i kadry uczelnianej; propagowanie współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości. Główne cele:

8 Krosno, grudzień Deklaracja Kopenhaska Modernizacja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez: utworzenie jednolitych ram przejrzystości kompetencji i kwalifikacji (EUROPASS); stworzenie systemu punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym; stworzenie mechanizmów zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Kopenhaga 2002 Główne cele:

9 Krosno, grudzień Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (I) Luksemburg 2002 Dla dobra obywateli i całej Unii Europejskiej Ministrowie edukacji z krajów UE i Komisja Europejska przyjęli w dniu 14 lutego 2002 roku program dotyczący rozwoju systemów edukacji w krajach UE, z zamierzeniem zrealizowania do roku 2010 następujących celów: osiągnąć w Europie najwyższy poziom edukacji, tak aby mogła ona stanowić wzór dla całego świata pod względem jakości i użyteczności społecznej; zapewnić kompatybilność systemów edukacyjnych, umożliwiającą obywatelom swobodny wybór miejsc kształcenia, a następnie pracy; uznawać w Unii Europejskiej kwalifikacje szkolne i zawodowe, wiedzę i umiejętności zdobyte w poszczególnych krajach UE; zagwarantować Europejczykom - niezależnie od wieku - możliwość uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne); otworzyć Europę - dla obopólnych korzyści - na współpracę z innymi regionami, tak aby stała się miejscem najbardziej atrakcyjnym dla studentów, nauczycieli akademickich i naukowców z całego świata.

10 Krosno, grudzień Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (II) Różnorodność i współpraca w dziedzinie edukacji Art. 149 i 150 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczą: promowania mobilności uczniów, studentów i nauczycieli; rozwoju współpracy międzyszkolnej i międzyuczelnianej; zachęcania do nauki języków obcych; uznawania w szkołach, uczelniach i zakładach pracy tytułów i stopni naukowych, kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych; promowania kształcenia otwartego i na odległość.

11 Krosno, grudzień Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (III) 3 cele strategiczne i 13 celów Cel 1.1.: Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących szkolenia Cel 1.2.: Rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych dla społeczeństwa wiedzy Cel 1.3.: Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno- komunikacyjnych Cel 1.4.: Zwiększenie rekrutacji w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych Cel 1.5.: Optymalne wykorzystywanie zasobów Cel strategiczny 1: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE Cel strategiczny 2: Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji Cel strategiczny 3: Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat Cel 2.1.: Tworzenie otwartego środowiska edukacyjnego Cel 2.2.: Uatrakcyjnianie procesu kształcenia Cel 2.3.: Wspieranie aktywności obywatelskiej, zapewnienie równości szans i spójności społecznej Cel 3.1.: Wzmocnienie powiązań ze światem pracy, działalnością badawczą i społeczeństwem Cel 3.2.: Rozwijanie przedsiębiorczości Cel 3.3.: Poprawa sytuacji w zakresie nauki języków obcych Cel 3.4.: Rozwijanie mobilności i wymiany Cel 3.5.: Wzmocnienie współpracy europejskiej

12 Krosno, grudzień Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (IV) Cel 1.1.: Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących szkolenia Środki służące stymulowaniu i monitorowaniu postępu: Wskaźniki ilościowe: niedobór/nadwyżka wykwalifikowanych nauczycieli i osób prowadzących szkolenia na rynku pracy; liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia/kursy dla nauczycieli i osób prowadzących szkolenia; odsetek nauczycieli i osób prowadzących szkolenia, którzy uczestniczą w programach/kursach doskonalenia zawodowego Wskaźniki jakościowe: ocena programów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących szkolenia; wymagania kwalifikujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z poziomem wykształcenia; uwzględnienie w programach kształcenia i doskonalenia zawodowego technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, wymiaru europejskiego i aspektów interkulturowych.

13 Krosno, grudzień Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (V) Cel 1.3.: Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych Nowoczesne kształcenie wymaga nie tylko sprzętu, wydajnych środków komunikacji (Internet/Intranet) oraz ogólnej obsługi, ale także zapewnienia wysokiej jakości materiałów edukacyjnych w technologii cyfrowej oraz oprogramowania edukacyjnego, kształcenia na odległość (wirtualnego i rzeczywistego), kierowania indywidualną pracą ucznia (tutoring), doradztwa oraz odpowiedniego wsparcia dydaktycznego i menedżerskiego.

14 Krosno, grudzień Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (VI) Cel 1.3.: Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno- komunikacyjnych Warunki, konieczne do optymalnego wykorzystywania innowacyjnych technik nauczania i uczenia się opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych: w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wszyscy nauczyciele powinni do końca 2002 roku być przeszkoleni w zakresie korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych; należy ocenić, czy technologie informacyjno-komunikacyjne są w pełni wykorzystywane i w jaki sposób wpływają na wyniki procesu nabywania wiedzy i umiejętności ; konieczne jest stworzenie podstaw do wdrażania zmian w programach kształcenia, które wynikają z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych

15 Krosno, grudzień Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (VII) Cel 1.3.: Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno- komunikacyjnych Środki służące stymulowaniu i monitorowaniu postępu: Wskaźniki ilościowe: odsetek nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach; odsetek uczniów, studentów i słuchaczy wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne w nauce; odsetek zajęć odbywających się w placówkach edukacyjnych, podczas których wykorzystuje się technologie informacyjno-komunikacyjne. Wskaźniki jakościowe: jakość sprzętu i oprogramowania w szkołach; wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów; stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu nieformalnym; jakościowa ocena wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

16 Krosno, grudzień Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (VIII) Cel 2.2.: Uatrakcyjnianie procesu kształcenia Środki służące stymulowaniu i monitorowaniu postępu: Wskaźniki ilościowe: odsetek czasu pracy, jaki pracownicy przeznaczają na kształcenie/szkolenie, w podziale na grupy wiekowe; odsetek osób kształcących się w szkołach wyższych; odsetek osób w wieku od 18 do 24 lat, które ukończyły jedynie szkołę średnią pierwszego stopnia (gimnazjum) i nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia (wskaźnik strukturalny). Wskaźniki jakościowe: kursy doskonalenia zawodowego i związane z ich ukończeniem korzyści (np. podniesienie wynagrodzenia), mające zwiększyć motywację do dalszego szkolenia; możliwości uczestniczenia w kursach otwartych, kształceniu prowadzonym w systemie on-line i kształceniu na odległość; uznawanie zdobytego doświadczenia.

17 Krosno, grudzień (I) Prawodawstwo dot. uczenia się przez całe życie Dokument roboczy Komisji Europejskiej Memorandum w sprawie uczenia się przez całe życie (Bruksela, ; SEC(2000)1832) Założenia: Nowe, podstawowe umiejętności dla wszystkich. Zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie. Innowacyjne metody nauczania i uczenia się. Uznanie wartości kształcenia. Zmiana charakteru poradnictwa i doradztwa zawodowego. Przybliżenie nauki do miejsca zamieszkania.

18 Krosno, grudzień (II) Prawodawstwo dot. uczenia się przez całe życie Komunikat Komisji Europejskiej Urzeczywistnienie koncepcji uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) (Bruksela, ; COM(2001)678)Priorytety: 1. Tworzenie kultury uczenia się - nadanie wysokiej rangi uczeniu się. 2. Zwiększenie powszechnego dostępu do informacji i doradztwa dotyczącego możliwości edukacyjnych: rozwój usług w zakresie poradnictwa, wykorzystujących możliwości ICT 3. Zwiększenie inwestowania w uczenie się, zarówno w wymiarze finansowym jak i czasowym: rozwój kształcenia otwartego i na odległość umożliwiającego osobom dorosłym łączenie nauki z pracą i innymi obowiązkami

19 Krosno, grudzień (III) Prawodawstwo dot. uczenia się przez całe życie Priorytety: 4. Przybliżenie uczącym się możliwości edukacyjnych: rozwój ofert edukacyjnych wykorzystujących możliwości ICT 5. Upowszechnienie umiejętności podstawowych promowanie i rozwój nowych metod uczenia się / nauczania, z uwzględnieniem możliwości nowoczesnych technologii; opracowanie urozmaiconych ofert edukacyjnych, w tym w formach multimedialnych, odpowiadających na potrzeby studentów / słuchaczy, przedstawicieli świata pracy, społeczności (lokalnej lub regionalnej) i całego społeczeństwa, a równocześnie zapewniających optymalne wykorzystanie dostępnych środków. 6. Rozwój innowacyjnych koncepcji uczenia się /nauczania: Komunikat Komisji Europejskiej Urzeczywistnienie koncepcji uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) (Bruksela, ; COM(2001)678)

20 Krosno, grudzień (IV) Prawodawstwo dot. uczenia się przez całe życie Komunikat Komisji Europejskiej Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy (Bruksela, ; COM(2002)779) Inwestowanie w kształcenie i utrzymanie kadry edukacyjnej Inwestowanie w nowe umiejętności podstawowe Inwestowanie w technologie informacyjno-komuniakcyjne

21 Krosno, grudzień – Biała Księga KE, Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Way forward into the 21st century – Raport Bangemanna, Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej – Zielona Księga KE, Życie i praca w społeczeństwie informacyjnym: Człowiek na pierwszym miejscu – Inicjatywa: eEuropa - Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich 5.od 2000 – inicjatywy w ramach Strategii Lizbońskiej Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w UE Inicjatywa eLearning eEurope Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne Program eEuropa eEurope Action Plan: 2000–2002 – eEurope 2002 – Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich 2003–2005 – eEurope 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich, Plan działania eLearning Action Plan (2001 – 2004) eLeraning Program (2004 – 2006)

22 Krosno, grudzień eLearning Action Plan (2001 – 2004) Komunikat nr COM(2000)318 Komisji Europejskiej z dnia 24 maja 2000 r. dot. przyjęcia inicjatywy eLearning - Kreowanie Edukacji Jutra. 4 działania: Infrastruktura i wyposażenie Szkolenie na wszystkich poziomach, a w szczególności szkolenie nauczycieli i trenerów Jakość treści i usług Europejska kooperacja i sieć współpracy Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w UE

23 Krosno, grudzień eLearning Action Plan (2001 – 2004) e-learning (e-kształcenie) to użycie technologii multimedialnych oraz Internetu w celu poprawy jakości kształcenia poprzez zwiększanie dostępu do zasobów i usług oraz umożliwianie wymian i współpracy na odległość. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w UE

24 Krosno, grudzień eLearning Program (2004 – 2006) Decyzja nr 2318/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. przyjmująca wieloletni program (2004–2006) na rzecz efektywnego wprowadzania technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) w systemy kształcenia w Europie Art. 1 Okres realizacji programu: – Art. 2 Cel ogólny programu: promowanie i wspieranie skutecznego wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) w europejskim kształceniu i szkoleniu Cele szczegółowe programu: upowszechnianie i promowanie dróg oraz sposobów użycia eLearningu w celu wzmocnienia spójności społecznej i rozwoju osobistego, wspierania dialogu międzykulturowego i alfabetyzacji cyfrowej; promowanie i rozwój użycia e-learningu jako czynnika stwarzającego dobre warunki do kształcenia przez całe życie w Europie; wykorzystanie możliwości eLearning w celu rozszerzenia europejskiego wymiaru w szkolnictwie; wprowadzenie mechanizmów zachęcających do rozwoju wysokiej jakości produktów i usług, jak również wspomagania wymiany i transferu dobrych praktyk; zachęcanie do lepszej pod względem struktury współpracy w obszarze e-learningu między różnymi programami wspólnoty, narzędziami oraz aktywnościami organizowanymi przez Kraje Członkowskie. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w UE

25 Krosno, grudzień eLearning Program (2004 – 2006) Art. 3 Obszary interwencji programu: Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w UE Wspieranie alfabetyzacji cyfrowej Tworzenie europejskich campusów wirtualnych Rozwój e-twinningu wśród szkół podstawowych i średnich oraz promowanie szkolenia nauczycieli ; Działania przekrojowe i monitoring e-learningu

26 Krosno, grudzień Dokumenty krajowe STRATEGIA ROZWOJU SZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO ROKU 2010 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, lipiec 2003 STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI NA LATA Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, sierpień 2005 NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA Rada Ministrów, 31 maja 2006 r. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rada Ministrów, 28 września 2007

27 Krosno, grudzień Dokumenty krajowe USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 24 poz. 83) (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 80 poz. 904) USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – §§ (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.)

28 Krosno, grudzień Programy wspierające rozwój e-learningu Program UE: Kształcenie przez całe życie ( ) ComeniusErasmusLeonardo daVinci Grundtvig Edukacja szkolna Szkoły wyższeKształcenie i doskonalenie zawodowe Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

29 Krosno, grudzień Działania wspierające rozwój e-learningu European Schoolnet eTwinning eLearning Awards

30 Krosno, grudzień Strony dot. edukacji multimedialnej i informatycznej Europe's Information Society Portal eLearningEuropa.info EIfEL (European Institute for E-Learning) Strona Komisji Europejskiej dot. eLearningu

31 Krosno, grudzień Przydatne linki A Memorandum on Lifelong Learning Making a European Area of Lifelong Learning a Reality Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia – wspólne cele do roku i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia Lifelong Learning Programme - Call for proposal2007 The eLearning action Plan The eLearning Programme

32 Krosno, grudzień Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krosno, grudzień 2007 1 e-learning przegląd europejskich i krajowych dokumentów Izabela Górecka Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google