Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacja pedagogiczna „Zabawa z językiem angielskim II”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacja pedagogiczna „Zabawa z językiem angielskim II”"— Zapis prezentacji:

1 Innowacja pedagogiczna „Zabawa z językiem angielskim II”
Przedszkole Miejskie Nr 34 w Łodzi ul. Zarzewska 26/30 Innowacja pedagogiczna „Zabawa z językiem angielskim II” Autor: mgr Magdalena Fiszlak

2 Innowacja pedagogiczna: Zabawa z językiem angielskim II.
Rodzaj innowacji: metodyczno-programowa Tytuł: Zabawa z językiem angielskim II Autor: mgr Magdalena Fiszlak – nauczyciel kontraktowy, 4 – letni staż pracy w oświacie, ukończony kurs z języka angielskiego: First Certificate in English; Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 Czas trwania: –

3 Koszty innowacji: Realizacja zamierzeń finansowana będzie ze źródeł własnych placówki i dobrowolnych wpłat osób. W trakcie realizacji korzystamy z pomocy rodziców i pracowników przedszkola angażując ich w prace społeczne. Będę również pozyskiwać sponsorów.

4 Pomysł innowacji „Zabawa z językiem angielskim II” powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ze strony rodziców, którzy chcą, aby dzieci rozpoczynały zapoznawanie z językiem obcym już w przedszkolu. Na podstawie prowadzonej innowacji pedagogicznej „Zabawa z językiem angielskim” w latach 2007 – w grupie dzieci 5 – 6 – letnich mogę stwierdzić, iż rodzice byli zadowoleni z proponowanej formy nauki języka obcego. Dostrzegli również potrzebę utrwalania języka angielskiego w domu, a nie tylko przedszkolu. Przekazywane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia materiały zachęcały do utrwalania danej tematyki. Ponadto rodzice chętnie brali udział w proponowanych im zajęciach otwartych, jak również różnorodnych spotkaniach.

5 Czynnikiem motywującym do kontynuowania innowacji pedagogicznej z języka angielskiego w przedszkolu jest łatwość przyswajania nowych zwrotów i wyrazów w obcym języku przez przedszkolaki, jak również radość i uśmiech widziane na twarzach dzieci podczas prowadzenia zajęć. Ponadto dzieci mają szansę wziąć udział w Ogólnołódzkim Przeglądzie Piosenki Angielskiej.

6 Innowacja pedagogiczna „Zabawa z językiem angielskim II” przygotowana jest dla dzieci 4 – 5 – letnich jako odpowiedź na rosnące zainteresowania u coraz to młodszych dzieci. Uwzględniając fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym najchętniej uczą się o nich samych i o świecie wokół nich, tematy zajęć językowych dostosowane są do zainteresowań zgodnych z ich wiekiem.

7 Pamiętając również o tym, że przyswajanie wiedzy w okresie przedszkolnym to przede wszystkim nauka poprzez zabawę, na zajęciach stosowane są różnorodne formy aktywności, w trakcie których dziecko może zobaczyć, dotknąć, narysować, czy też użyć w zabawie przedmiotu, którego nazwę poznał. Poza tym, uwzględniając fakt, że dzieci chętnie prezentują swoje umiejętności i traktują wszelkiego rodzaju wystąpienia na forum jako wyróżnienie na zajęciach dominują takie formy, które pozwalają dzieciom na swobodną prezentację swoich dokonań i umiejętności: recytacja wierszyków, rysowanek, gry planszowe, śpiewanie piosenek.

8 Jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych
w procesie poznawania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest stymulowanie ich ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur. Łączy się to nierozerwalnie z motywowaniem dzieci do uczenia się języka angielskiego. Poprzez nagradzanie za wyniki wytwarza się u nich pozytywne nastawienie do procesu uczenia się i to nie tylko na polu lingwistycznym.

9 Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w procesie dydaktycznym dla tej grupy wiekowej ważne miejsce zajmuje kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dlatego też 4 i 5 – latki obdarzają uwagą nie tylko dorosłych, ale i siebie wzajemnie, przestrzegają norm i zasad oraz uczą się zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Poznają zwyczaje krajów anglosaskich, uczą się piosenek o codziennym życiu mieszkańców Wielkiej Brytanii, poznają nazwy państw po angielsku.

10 Częste chwalenie czy też nagradzanie dziecka tworzy w nim pozytywne nastawienie do nauki. Dzięki takiemu podejściu, w dużym stopniu również uwrażliwi się dzieci na język angielski spotykany w życiu codziennym, gdyż one same spodziewając się pochwały chętnie zapamiętują angielskie wyrazy zasłyszane w swoim otoczeniu i dzielą się nimi z kolegami i nauczycielem w czasie lekcji.

11 Dzieci w wieku przedszkolnym z oczywistych względów mogą kształtować jedynie dwie sprawności językowe tj. mówienie i rozumienie ze słuchu. Pierwszą z nich rozwijamy stopniowo w zależności od wieku dzieci począwszy od pojedynczych prostych wyrazów, poleceń aż do formułowania pełnych prostych zdań u 5-latków. W rozumieniu ze słuchu wykorzystuję wszelkie możliwe techniki: uczę dzieci piosenek, wierszyków, rymowanek pamiętając o tym, że rym i rytm doskonale stymulują proces zapamiętywania, pozostając przy tym atrakcyjną, znaną dzieciom formą nauki przez zabawę.

12 Cele szczegółowe: Sprawność rozumienia ze słuchu (dziecko): rozumie polecenia nauczyciela, rozumie słowa i zwroty tematycznie określone przez treści nauczania (tj. rodzina, przyjaciele, klasa, części ciała, dom, zwierzęta, jedzenie, ubranie, święta wielkanocne i Bożego Narodzenia), rozumie sens wierszyków, historii i piosenek słuchanych podczas lekcji. Sprawność mówienia (dziecko): zadaje proste pytania np. „is it...?”, „can you...?”, udziela odpowiedzi np. „yes, is it”, „yes, I can”, wypowiada proste zwroty grzecznościowe np. „thank you”, nazywa kolory, zwierzęta, owoce, członków rodziny, części ciała, części garderoby, pojazdy, zabawki, figury, postaci, żywność, przybory szkolne, meble, pomieszczenia, rośliny, zabawki, określa rzeczy za pomocą przymiotników i określa miejsca np. „a big car is one the table”, „there is a cat on the chair”, wydaje proste polecenia np. jump, go, touch, rozróżnia informacje, zdania twierdzące i pytające, poprawnie wymawia poznane słów, liczy od 1 do 10 (5 – latki). Inne umiejętności (dziecko): opanowuje piosenki, rymowanki, wiersze, pamięciowo opanowuje tekst przy przygotowaniu występów dla rodziców.

13 Nowatorstwo innowacji polega na zapewnieniu dziecku możliwie jak najbardziej pełnego kontaktu z językiem angielskim podczas zajęć w języku ojczystym. Wszelkie polecenia wydawane są w języku angielskim i polskim, dzięki czemu dzieci łatwiej zapamiętują dane czynności i zwroty. Dzieci uwrażliwiane są na język angielski spotykany w życiu codziennym.

14 Techniki pracy: wykonywanie poleceń w odpowiedniej książce lub kartach pracy, ważną technikę pracy z dzieckiem przy poznawaniu języka angielskiego, – ćwiczenia z magnetofonem, kasety zarówno kursowe jak i dodatkowe, – słuchanie i śpiewanie piosenek i wierszy, których rytm i rym pomagają dzieciom w zapamiętaniu kolejnych struktur językowych, słuchanie bajek, które poprzez analogię, do polskich bajek stają się bardzo atrakcyjnym narzędziem pracy w rękach nauczyciela, – naukę i zabawę poprzez działanie: wspomniana już wcześniej technika mająca na celu połączenia ruchu, zabawy i nauki, dramę – a więc odgrywanie ról, zabawę w teatr, stanowiące doskonałą formę zabawy uwielbianą przez dzieci w tym wieku, – pokaz i prezentację, czyli korzystanie z różnego rodzaju plakatów lub filmów, służących powtarzaniu znanych już form językowych niezwykle ważnych w procesie kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym.

15 Organizacja przebiegu innowacji:
Innowacja realizowana będzie w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu: podczas stwarzanych sytuacji edukacyjnych przez nauczyciela, swobodnej działalności dziecka z uwzględnieniem jego zainteresowań i predyspozycji, podczas organizowanych dodatkowych zajęć tematycznych (2 x 30 minut tygodniowo), w grupie prowadzonej przez nauczycielkę Magdalenę Fiszlak w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi. Innowacja realizowana będzie w oparciu o 3 elementy: zainteresowanie dzieci, motywację do działania, nagradzanie za aktywne uczestnictwo w zajęciach

16 Zakres materiału prezentowanego metodą innowacyjną „Zabawa z językiem angielskim II”.
Funkcje komunikacyjne: pozdrawianie np. „Hello”, „Good Morning”, zwroty grzecznościowe np. „How are you?”, „And you?”, przedstawianie się np. „I am...”, „My name is...”, określanie cech osób np. „I have got blue eyes”, opisywanie rzeczy i kolorów np. „It is a ball”, “The ball is blue”, określanie położenia np. The ball is on the table”, wskazanie upodobań np. „I like ice-cream”, opisywanie umiejętności np. „I can run”, powitania („Hello”), pożegnania („Bye”), podziękowanie („thank you”), życzenia okolicznościowe („Merry Christmas”).

17 Konstrukcje zdaniowe (dotyczą dzieci 5 – letnich)
Zdania z operatorem am/is/are What's your name? My name is..., How are you? I am fine., How old are you? I am 4/5., What is it/what is this. It is..., Who is... This is..., Is it big? Zdania z operatorem „can”. Can I have an ice-cream?, Can you run? Zdania z operatorem have/has got. I have got., She has got... Zdania z operatorem „do” Do you like...? Zdania typu „why-questions” Where is..., What's... Tryb rozkazujący Stop! Jump! Na zajęciach z dziećmi 4 – letnimi nie staram się usilnie wprowadzać struktur zdaniowych. Jeśli dzieci potrafią powtórzyć pytanie lub zdanie to dobrze, ale nie wymagam od nich tego. Nauczyciel wypowiadając zdanie tłumaczy je na polski, a następnie znów powtarza po angielsku. Tak robię za każdym razem.

18 Zakres materiału gramatycznego
Czasy present simple: np. I like... Rzeczowniki imiona własne i pospolite: Kate, dog, liczba mnoga: cat, cats Zaimki osobowe I, you, he, she, it we, they Czasowniki czasowniki specjalne: am/is/are/have/has/do/does, czasowniki leksykalne: go/play, polecenia: stand up! Przymiotniki kształt: round, wielkość: small, kolor: blue, stan: happy. Liczebniki liczebniki główne: 1-20. Przyimki przyimki miejsca: in, on, under Spójniki and

19 Nasze sukcesy w zakresie nauki języka angielskiego

20 Ewaluacja dokonywana jest co pół roku na podstawie obserwacji postępów dzieci oraz analizy ich prac. Prowadzona jest w oparciu o : ankiety dla rodziców; kwestionariusze wywiadu; arkusze obserwacji dziecka – letniego; karty pracy. Ewaluacja oraz analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji prowadzona jest przez nauczycielkę Magdalenę Fiszlak. Osiągnięcia dzieci oraz rezultaty wskazanej innowacji są przedstawiane rodzicom na zebraniach informacyjnych. W nauczaniu przedszkolnym, nie oceniamy w tradycyjnych kategoriach błędu, mówimy raczej o docenieniu wysiłku dziecka, stąd też obserwacja aktywności językowej w czasie zajęć ma służyć pozytywnej informacji zwrotnej dla dzieci. Na tym poziomie edukacji nauczyciel nie powinien przekazywać dzieciom informacji o błędach czy porażkach. Efekty nauczania weryfikowane są w sposób wielostopniowy. Przede wszystkim, systematyczna analiza postępów dziecka ma miejsce podczas każdej lekcji poprzez obserwację dziecka przez nauczyciela oraz dostrzeganie wszelkiej aktywności językowej. Proces ten może odbywać się na wiele sposobów. Podczas gier i zabaw ruchowych, gdzie zadaniem dzieci jest odpowiednie reagowanie na polecenia nauczyciela, dzięki czemu możliwa jest ocena sprawności receptywnych dziecka. Czy też podczas zajęć statystycznych, kiedy to dzieci komunikują się w języku angielskim umożliwiając nauczycielowi ocenę stopnia opanowania słownictwa czyli sprawności produktywnych.

21 Udział w zajęciach z języka angielskiego sprawił, że dzieci chętnie poznają nowe słowa, spontanicznie w zabawie używają słów już zapamiętanych i utrwalonych, a także często dopytują o określenia jeszcze nie poznane. Dzieci zwiększyły zasób słownictwa, przyswoiły nowe konstrukcje, wykorzystywane w języku angielskim, nauczyły się rozumieć polecenia podawane w obcym języku. Aktywność ruchowa wykorzystywana w czasie zajęć pozwoliła dodatkowo je uatrakcyjnić, dzięki czemu dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem brały udział w proponowanych działaniach. Dzieci nabrały pewności siebie i odwagi, w prezentowaniu własnych umiejętności, mają wysoką motywację do dalszego poznawania języka. W mojej ocenie tego typu zajęcia są bardzo atrakcyjną propozycją dla dzieci, gdyż ułatwiają dzieciom wchodzenie w świat nowego języka przez zabawę, dają radość i zadowolenie, a przy okazji pozwalają na zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Nabyte pierwsze doświadczenia językowe wymagają powtarzania i utrwalania, stanowią jednak dobrą bazę do dalszej pracy nad budowaniem umiejętności językowych. Zachęcona osiąganymi wynikami przez dzieci oraz wysoką skutecznością prowadzonych zajęć podjęłam studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego.

22 Bibliografia: 1.Bryant P., Colman A. M.: Psychologia rozwojowa, Zysk i S-ka, 1997, 2.Hagege Cl.: Children with two languages, 1996, 3.Komorowska H.: O programach prawie wszystko, WsiP, 1999, 4.Pelczarski T., Kurczabińska J.: Sukcesy w szkole języka angielskiego, 1 Day Panorama Tour, 1997, 5. 6. 7.


Pobierz ppt "Innowacja pedagogiczna „Zabawa z językiem angielskim II”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google