Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zasady jego ogłaszania szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 wyżej wymienionej ustawy.

2 Konkursy dotyczą dotacji na realizację zadań publicznych
Konkursy dotyczą dotacji na realizację zadań publicznych Dofinansowania te można pozyskać od jednostek samorządu terytorialnego tylko po przystąpieniu do konkursów i spełnieniu wszystkich wymogów.

3 Według zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie gmina, jako organ administracji publicznej, ma za zadanie wspieranie w sferze zadań publicznych, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

4 Współpraca gminy z podmiotami dotyczy zadań określonych w art
Współpraca gminy z podmiotami dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy, a w szczególności zadań o zasięgu gminnym, w dziedzinie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii, promocji i ochrony zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności charytatywnej, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

5 Realizacja zadań publicznych może odbywać się poprzez powierzenie realizacji zadania, w ramach czego organ w całości finansuje zlecone zadanie lub wsparcie (dofinansowanie) jego wykonania przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej tematyką konkursu ofert.

6 Organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 pkt. 2 powinno zawierać informacje o: rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasadach przyznawania dotacji, terminie i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, kosztach realizacji zadania w roku poprzednim. Składane oferty powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

7 Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą również z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego. Organ administracji publicznej w ciągu dwóch miesięcy rozpatruje celowość realizacji określonego zadania i informuje o podjętej decyzji. W przypadku ewentualnego zaaprobowania wniosku – oferty, ogłoszony zostaje konkurs ofert.

8 UWAGA ! Nieprzystąpienie do postępowań konkursowych będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania dotacji, gdyż wymienione przepisy nie dopuszczają innych możliwości jej uzyskania od jednostek samorządu terytorialnego.

9 FINANSOWANIE INSTYTUCJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY ŁOBEZ W LATACH 2005 - 2009

10 w 2005 r. łącznie przyznano 143 000 zł
PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 26 000 zł

11 w 2006 r. łącznie przyznano 159 000 zł
PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACJI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2 000 zł

12 w 2007 r. łącznie przyznano 233 900 zł
PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 117 000 zł NA WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS WAKACJI  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  200 zł REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE ORAZ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA PROCESU REINTEGRACJI OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE POPRZEZ UDZIAŁ W PROGRAMIE I ZAJĘCIACH REALIZOWANYCH W CIS ORAZ WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH  700 zł

13 w 2008 r. łącznie przyznano 250 200 zł
PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  200 zł REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNIEJ SYTUACJI MATERIALNEJ POPRZEZ OBJĘCIE BEZPŁATNĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLNĄ DZIECI Z TERENU WSI KARWOWO, GMINA ŁOBEZ, I OKOLIC  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH  000 zł ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE ORAZ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI NA 2008 ROK (PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH) NA TERENIE GMINY ŁOBEZ  000 zł REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I PSYCHODARMY NA TERENIE GMINY ŁOBEZ  000 zł

14 na 2009 r. łącznie przyznano 279 600 zł
PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 3 000 zł ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE ORAZ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI NA 2008 ROK (PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH) NA TERENIE GMINY  000 zł

15 A WIĘC WARTO na 2005 r. łącznie przyznano 143 000 zł

16 PRZYDATNE STRONY WWW

17 GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE
Urząd Miejski w Łobzie Łobez, ul. Niepodległości 13  pok. Nr tel (0 91) mgr Piotr Blumensztajn dypl. menedżer Logistyki i Public Relations Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google