Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zasady jego ogłaszania szczegółowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zasady jego ogłaszania szczegółowo."— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zasady jego ogłaszania szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 wyżej wymienionej ustawy. 24 kwietnia2003administracji publicznejorganizacjami pozarządowymi24 kwietnia2003administracji publicznejorganizacjami pozarządowymi

2 Konkursy dotyczą dotacji na realizację zadań publicznych. Dofinansowania te można pozyskać od jednostek samorządu terytorialnego tylko po przystąpieniu do konkursów i spełnieniu wszystkich wymogów.

3 Według zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie gmina, jako organ administracji publicznej, ma za zadanie wspieranie w sferze zadań publicznych, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

4 Współpraca gminy z podmiotami dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy, a w szczególności zadań o zasięgu gminnym, w dziedzinie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii, ekologii, promocji i ochrony zdrowia, promocji i ochrony zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności charytatywnej, działalności charytatywnej, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

5 Realizacja zadań publicznych może odbywać się poprzez powierzenie realizacji zadania, w ramach czego organ w całości finansuje zlecone zadanie lub wsparcie (dofinansowanie) jego wykonania przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej tematyką konkursu ofert. konkursu

6 Organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 pkt. 2 powinno zawierać informacje o: Organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 pkt. 2 powinno zawierać informacje o: rodzaju zadania, rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasadach przyznawania dotacji, zasadach przyznawania dotacji,dotacji terminie i warunkach realizacji zadania, terminie i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, kosztach realizacji zadania w roku poprzednim. kosztach realizacji zadania w roku poprzednim. Składane oferty powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Składane oferty powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

7 Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą również z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego. Organ administracji publicznej w ciągu dwóch miesięcy rozpatruje celowość realizacji określonego zadania i informuje o podjętej decyzji. W przypadku ewentualnego zaaprobowania wniosku – oferty, ogłoszony zostaje konkurs ofert.

8 UWAGA ! Nieprzystąpienie do postępowań konkursowych będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania dotacji, gdyż wymienione przepisy nie dopuszczają innych możliwości jej uzyskania od jednostek samorządu terytorialnego.

9 FINANSOWANIE INSTYTUCJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY ŁOBEZ W LATACH 2005 - 2009

10 w 2005 r. łącznie przyznano 143 000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 117 000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 117 000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 26 000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 26 000 zł

11 w 2006 r. łącznie przyznano 159 000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 107 000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 107 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 36 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 36 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACJI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN 2 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACJI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN 2 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 12 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 12 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2 000 zł

12 w 2007 r. łącznie przyznano 233 900 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 117 000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 117 000 zł NA WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS WAKACJI 4 000 zł NA WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS WAKACJI 4 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 67 200 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 67 200 zł REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE ORAZ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI 14 000 zł REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE ORAZ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI 14 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA PROCESU REINTEGRACJI OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE POPRZEZ UDZIAŁ W PROGRAMIE I ZAJĘCIACH REALIZOWANYCH W CIS ORAZ WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 29 700 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA PROCESU REINTEGRACJI OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE POPRZEZ UDZIAŁ W PROGRAMIE I ZAJĘCIACH REALIZOWANYCH W CIS ORAZ WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 29 700 zł

13 w 2008 r. łącznie przyznano 250 200 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 150 000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 150 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 72 200 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 72 200 zł REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNIEJ SYTUACJI MATERIALNEJ POPRZEZ OBJĘCIE BEZPŁATNĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLNĄ DZIECI Z TERENU WSI KARWOWO, GMINA ŁOBEZ, I OKOLIC 5 000 zł REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNIEJ SYTUACJI MATERIALNEJ POPRZEZ OBJĘCIE BEZPŁATNĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLNĄ DZIECI Z TERENU WSI KARWOWO, GMINA ŁOBEZ, I OKOLIC 5 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 3 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 3 000 zł ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE ORAZ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI NA 2008 ROK (PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH) NA TERENIE GMINY ŁOBEZ 13 000 zł ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE ORAZ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI NA 2008 ROK (PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH) NA TERENIE GMINY ŁOBEZ 13 000 zł REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I PSYCHODARMY NA TERENIE GMINY ŁOBEZ 7 000 zł REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I PSYCHODARMY NA TERENIE GMINY ŁOBEZ 7 000 zł

14 na 2009 r. łącznie przyznano 279 600 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 178 000 zł PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 178 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 81 600 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU REINTEGRACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 81 600 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 3 000 zł WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 3 000 zł ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE ORAZ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI NA 2008 ROK (PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH) NA TERENIE GMINY 20 000 zł ZADAŃ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE ORAZ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI NA 2008 ROK (PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH) NA TERENIE GMINY 20 000 zł

15 A WIĘC WARTO na 2005 r. łącznie przyznano 143 000 zł na 2005 r. łącznie przyznano 143 000 zł na 2006 r. łącznie przyznano 159 000 zł na 2006 r. łącznie przyznano 159 000 zł na 2007 r. łącznie przyznano 233 900 zł na 2007 r. łącznie przyznano 233 900 zł na 2008 r. łącznie przyznano 250 200 zł na 2008 r. łącznie przyznano 250 200 zł na 2009 r. łącznie przyznano 279 600 zł na 2009 r. łącznie przyznano 279 600 zł

16 PRZYDATNE STRONY WWW www.pozytek.gov.pl www.pozytek.gov.pl www.pozytek.gov.pl www.pozytek.ngo.pl www.pozytek.ngo.pl www.pozytek.ngo.pl www.ngo.pl www.ngo.pl www.ngo.pl

17 GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE Urząd Miejski w Łobzie 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 13 pok. Nr 17 tel (0 91) 397 61 78 Urząd Miejski w Łobzie 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 13 pok. Nr 17 tel (0 91) 397 61 78 mgr Piotr Blumensztajn dypl. menedżer Logistyki i Public Relations mgr Piotr Blumensztajn dypl. menedżer Logistyki i Public Relations Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zasady jego ogłaszania szczegółowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google