Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

spotkanie informacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "spotkanie informacyjne"— Zapis prezentacji:

1 spotkanie informacyjne
Innowacyjna edukacja Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze spotkanie informacyjne 30 sierpnia 2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 (Dlaczego) potrzebujemy doskonalenia metod nauczania i zarządzania?

3 Potrzebujemy, ponieważ:
uczniowie/uczennice w wielu naszych szkołach osiągają wyniki niższe od średniej województwa część nauczycieli prezentuje przeciętną lub niską kreatywność w realizacji procesów dydaktycznych i wychowawczych rzadko planujemy dalszy rozwój zawodowy po osiągnięciu stopnia nauczyciela dyplomowanego znaczącą rolę może odgrywać dzielenie się doświadczeniami w formach zorganizowanych (zaplanowanych i ukierunkowanych zgodnie z lokalnymi potrzebami i priorytetami)

4 Opracowanie ankiet – zespół nauczycieli G24
Geneza projektu Ankiety diagnostyczne w II semestrze 2009/2010 Procentowy wskaźnik nauczycieli/nauczycielek podnoszących kwalifikacje Procentowy wskaźnik nauczycieli/nauczycielek podnoszących kwalifikacje w zakresie innowacji pedagogicznych Procentowy wskaźnik nauczycieli/nauczycielek zaangażowanych w realizację innowacji pedagogicznych Inne dane dotyczące podnoszenia kwalifikacji Opracowanie ankiet – zespół nauczycieli G24

5 Opracowanie ankiet – zespół pod kierunkiem p. Andrzeja Paska
Geneza projektu Ankiety sondażowe CKPiU w porozumieniu w WO UM w Zabrzu (II semestr 2009/2010) Aktualne potrzeby nauczycieli/nauczycielek w zakresie kształcenia: językowego ICT innowacji pedagogicznych Opracowanie ankiet – zespół pod kierunkiem p. Andrzeja Paska

6 Podnoszenie kwalifikacji

7 Podnoszenie kwalifikacji w zakresie innowacji

8 Zaangażowanie w realizację innowacji

9 Inne dane wyjściowe 3% nauczycieli 6% nauczycielek
opracowało własne programy nauczania, 31% autorów/autorek posiadało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

10 rzadko korzysta z narzędzi ICT w nauczaniu
Inne dane wyjściowe 60% nauczycieli 65% nauczycielek rzadko korzysta z narzędzi ICT w nauczaniu 81% nauczycieli 80% nauczycielek rzadko stosuje elementy języków obcych w nauczaniu własnych przedmiotów

11 podnosiło kwalifikacje w zakresie j. obcych
Inne dane wyjściowe 3% nauczycieli 12% nauczycielek podnosiło kwalifikacje w zakresie j. obcych 0,25% nauczycielek uzyskało kwalifikacje do nauczania w j. obcym 0,4% nauczycielek uzyskało kwalifikacje do nauczania j. obcych

12 Ankiety sondażowe CKPiU/WO (1041 respondentów)

13 Ankiety sondażowe CKPiU/WO (1041 respondentów)

14 Kształcenie językowe ↓ ankieta a zgłoszenia ↓

15 Środki UM na doskonalenie n-li

16 Wyniki sprawdzianu

17 Wyniki sprawdzianu

18 Wyniki sprawdzianu

19 Wyniki sprawdzianu

20 Wynik sprawdzianu

21 Wyniki GH

22 Wyniki GH

23 Wyniki GH

24 Wyniki GH

25 Wyniki GH

26 Wyniki GMP

27 Wyniki GMP

28 Wyniki GMP

29 Wyniki GMP

30 Wyniki GMP

31 Statystyka wdrażanych innowacji pedagogicznych
2010: 314 w województwie,10 w Zabrzu 2011: 360 w województwie, 7 w Zabrzu

32 Narzędzia i możliwości

33 Strona internetowa projektu

34 Adres strony

35 Statystyki strony (sierpień)

36 Statystyka wejść na podstrony

37 Programy unijne w szkołach

38 Zarządzane w poszczególnych krajach
Programy Zarządzane przez Komisję Europejską Zarządzane w poszczególnych krajach Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Program „Uczenie się przez całe życie” (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) Program „Kultura ” Program „Europa dla obywateli”

39 (formularz opisu projektu)
Adres strony (formularz opisu projektu)

40 Rekrutacja

41 Rekrutacja Zakładana liczba uczestników/uczestniczek projektu: 272; liczba zgłoszonych: 225 (82,7%) Przebieg rekrutacji: Formularz zgłoszeniowy (tylko przez stronę www projektu) Dokumenty papierowe (w terminie wyznaczonym u) Lista rankingowa (30 dni przed rozpoczęciem szkolenia) Umowa szkoleniowa (14 dni przed rozpoczęciem szkolenia)

42 Rekrutacja - statystyki

43 Rekrutacja - statystyki

44 Rekrutacja - statystyki

45 Rekrutacja - statystyki
Nauczyciel: 169 Dyrektor: 20 Zastępca dyrektora: 12 Przewodniczący zespołu przedmiotowego: 11 Opiekun grupy uczniów: 3 Przewodniczący zespołu zadaniowego: 2 Przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej: 1 Doradca metodyczny: 1 Pedagog: 1 Bibliotekarz: 1 Opiekun samorządu: 1 Lider WDN: 1 Koordynator ds. bezpieczeństwa: 1 Inna funkcja: 1

46 Udział w szkoleniach poziom spełniania kryteriów rekrutacyjnych (listy rankingowe) kolejność przesyłania formularzy rejestracyjnych (listy rezerwowe) Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacyjnych – na stronie www.

47 Zajęcia Stacjonarne – w CKPiU (harmonogram na stronie www)
Niestacjonarne językowe (Energetyk, Dzierżno) Stacjonarne i niestacjonarne dla dyrektorów Szkoły i placówki w Polsce (trzydniowe konwersatorium) Szkoły i placówki w województwie (trzy jednodniowe konwersatoria) Szkoły i placówki zabrzańskie (jednodniowe konferencje)

48

49 Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi
3 grupy x 12 osób (w tym Grupa 2: Przedszkola) Łącznie 78 h szkoleń Zajęcia stacjonarne 1 raz w tygodniu (ok. 2h) Zajęcia niestacjonarne – wyjazdowe (wg uzgodnionego harmonogramu) Zajęcia niestacjonarne w Zabrzu (wg uzgodnionego harmonogramu) Stan rekrutacji: Grupa 1 ( – ): 10 dyrektorów, 2 nauczycieli Grupa 2 ( – ): 4 dyrektorów Grupa 3 ( – ): 1 dyrektor, 2 nauczycieli

50 Zarządzanie innowacjami – zajęcia stacjonarne
Menadżer innowacji pedagogicznych (27h) Działalność innowacyjna w świetle przepisów oświatowych (9h) Innowacyjne zarządzanie szkołą w świetle trendów współczesnej edukacji (9h) Praktyczne aspekty innowacji pedagogicznych (9h) Szkolna współpraca międzynarodowa (27h) Współpraca międzynarodowa miasta i regionu (9h) Unijne programy współpracy międzynarodowej szkół (9h) Możliwości doskonalenia zawodowego n-li/n-lek w ramach programów unijnych (9h)

51 Zarządzanie innowacjami – zajęcia wyjazdowe (kraj)
Trzydniowe (trzy jednodniowe) konwersatorium/a w szkołach lub placówkach o uznanych dokonaniach w zakresie innowacji pedagogicznych (18h; 3 x 6h; 6 x 3h…) Program konwersatorium przygotowuje szkoła goszcząca Honorarium dla prelegenta/ów ze szkoły goszczącej Transport, nocleg, wyżywienie dla uczestników Możliwość odwiedzenia większej ilości szkół/placówek Możliwość organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji otoczenia szkół (KO, OP, partnerzy społeczni…)

52 Zarządzanie innowacjami – zajęcia wyjazdowe (Śląskie)
Trzydniowe (trzy jednodniowe) konwersatorium/a w szkołach lub placówkach, które odznaczają się wysoką jakością osiąganych wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych lub realizują nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki, wychowania (18h; 3 x 6h; 6 x 3h…) Program konwersatorium przygotowuje szkoła goszcząca Honorarium dla prelegenta/ów ze szkoły goszczącej Możliwość odwiedzenia większej ilości szkół/placówek Możliwość organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji otoczenia szkół (KO, OP, partnerzy społeczni…)

53 Zarządzanie innowacjami – konferencje w Zabrzu
Jednodniowe konferencje doskonalące w zabrzańskich szkołach/placówkach wskazanych jako szkoły/placówki mogące upowszechniać dobre praktyki (6h) Prezentacja dobrych praktyk w zakresie np. nadzoru pedagogicznego dyrektora, analizy wyników egzaminów/klasyfikacyjnych, współpracy z otoczeniem szkoły/placówki, pozyskiwania środków zewnętrznych… Panel, warsztaty, wykłady… - aktywny udział szkoły/placówki organizującej i uczestniczących dyrektorów Produkty konferencji: publikacja wygłoszonych wystąpień, protokół z dyskusji, spisane wnioski uczestników Konferencja doskonaląca dla uczestniczących dyrektorów – nie promocja szkół!

54

55 Eksperci

56 Zadania ekspertów Ocena programów kursów doskonalących opracowanych w ramach konkursów Ocena produktów wytworzonych przez uczestników kursów doskonalących: Programy nauczania Projekty innowacji pedagogicznych Plany rozwojowe szkół i placówek Formułowanie rekomendacji w zakresie wyboru szkół/placówek o uznanym dorobku w zakresie działań innowacyjnych w celu organizacji niestacjonarnych modułów kursów doskonalących Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników

57 Eksperci Irma Małgorzata Wrzosek – nauczyciel – doradca metodyczny języka polskiego.Pracuje w ZSO nr 11 w Zabrzu (od 1 września 2010), poprzednio w Szkole Podstawowej nr 36 w Zabrzu, kolejno na stanowiskach: nauczyciel, dyrektor szkoły, doradca metodyczny. Swoją pracę zawodową rozpoczęła po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Śląskim w roku w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku instruktora kulturalno- oświatowego, potem kierownika klubu osiedlowego na osiedlu Wyspiańskiego. W przeniosła się do pracy w szkole. Absolwentka studiów podyplomowych dla moderatorów WDN, licznych kursów z zakresu prawa oświatowego, TERM II, kursu zarządzania oświatą, kursu andragogiki. Edukator wpisana na listę MEN oraz ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Autorka licznych warsztatów metodycznych dla nauczycieli, programów wpisanych na listy WOM, współautorką programu nauczania języka polskiego dla cudzoziemców dla WSZOP w Katowicach. Od lat pełni funkcję przewodniczącej rejonowej komisji konkursowej Konkursu Języka polskiego dla gimnazjów. Pełni też opiekę merytoryczną nad licznymi konkursami organizowanymi przez polonistów zabrzańskich szkół podstawowych i gimnazjów. Współpracuje z wydawnictwami, w tym także opiniowała przydatność i możliwości praktycznego wykorzystania podręcznika szkolnego (Nowa Era), programy edukacyjne (np. Librus). Sama także korzysta z różnych form szkoleń, m.in.: warsztaty dla nauczycieli w ramach Festiwalu Era Nowe Horyzonty – trzykrotnie, szkolenie Filmoteki Polskiej, kurs z zakresu wykorzystywania funduszy EFS, inne szkolenia adresowane do doradców i nauczycieli. W pracy z uczniami preferuje metody aktywizujące, jej podopieczni osiągają dobre wyniki nauczania, w SP wyżej średniej wojewódzkiej, w gimnazjum – wyżej średniej krajowej.

58 Marzena Oterman – od 2001 r. jest doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej w Zabrzu. Absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych: Zarządzanie placówką oświatową w Politechnice Śląskiej oraz Technologii informacyjnej i Techniki w Politechnice Częstochowskiej. Posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki oraz I i II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu nauczania początkowego. Posiada tytuł edukatora Nowej Szkoły Grupy 1000/2 CODN oraz trenera Grupy 600 CODN „Ocenianie w Nowej Szkole” oraz trenera Grupy 2000 Komponentu Informacyjnego projektu systemowego MEN i CODN w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Jest ekspertem MEN komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli. Opracowała i wdrożyła programy autorskie i innowacje z zakresu edukacji regionalnej, ekologicznej i informatycznej. Współautorka wielu programów promujących kształcenie zintegrowane, edukację zdrowotną oraz bezpieczeństwo ucznia w sieci. Propagator edukacji regionalnej i europejskiej wśród uczniów i nauczycieli województwa śląskiego. Od lat aktywnie działa w Polskim Stowarzyszeniu Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, m.in. uczestnicząc w sympozjach i warsztatach we Francji i Danii. Koordynator miejskich programów: „Ratujemy i uczymy ratować”, „Otwarta Firma”, „Jak żyć bezpiecznie, zdrowo i trzeźwo we współczesnym świecie? Kicaj zdrowo”. Efektywnie zajmuje się działalnością charytatywną, do której z sukcesem wdraża uczniów i nauczycieli. Od wielu lat organizator i współorganizator konkursów miejskich i wojewódzkich. Efekty swoich doświadczeń upowszechnia poprzez liczne artykuły (21) na łamach fachowych czasopism pedagogicznych i prasie lokalnej. Współautorka siedmiu specjalistycznych publikacji książkowych. Posiada uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami: prezydenta miasta, kuratora oświaty, ministra edukacji narodowej.

59 Wiesława Gala – ukończyła studia magisterskie w zakresie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1980 r.) oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania placówką edukacyjną - specjalność menedżer oświaty (2000 r.) oraz nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji (2001 r.). W latach 1980 – 1982 – nauczycielka fizyki w Zbiorczej Szkole Gminnej nr 2 w Olecku, od 1982 r. do 2007 r. – również nauczycielka fizyki w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu; od 1993 r. do 2006 r. – pełniła w ww. szkole funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych, a w latach – funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli fizyki i astronomii w Zabrzu. Od  r. pełni funkcję wizytatora w Kuratorium Oświaty w Katowicach; ekspert ds. oceny projektów PO KL w priorytetach II, IX; egzaminator z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum oraz maturalny fizyki z astronomią; ekspert komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

60 Konkurs na programy kursów

61 Autorzy programów wybrani w konkursach
Grażyna SKIRMUNTT – Innowacyjne formy pracy nauczyciela Mirosław MENDECKI – Szkolna współpraca międzynarodowa Iwona DĄBROWSKA – WAŚNIEWSKA – Innowacje w przepisach i realiach oświatowych

62 Wkład własny finansowy

63 Budżet projektu

64 Budżet projektu Źródło finansowania Kwota
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego ,06 Wkład własny niefinansowy 84.640,00 Wkład własny finansowy – środki finansowe szkół i placówek 59.507,54 Wkład własny finansowy – środki finansowe Wydziału Oświaty UM 14.400,00 Wartość projektu ogółem: ,60 Źródło finansowania Kwota Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego ,06 Wkład własny niefinansowy 84.640,00 Wkład własny finansowy – środki finansowe szkół i placówek 59.507,54 Wkład własny finansowy – środki finansowe Wydziału Oświaty UM 14.400,00 Wartość projektu ogółem: ,60

65 Zasady zwrotu kosztów

66 Ewidencja wkładu własnego
Dokumentacja rozliczeń (na stronie www): Zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia Oświadczenie dyrektora o wniesionym wkładzie własnym w danym miesiącu (do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu refundacji kosztów) Propozycje formularzy (na stronie www): Oświadczenie n-la dla dyrektora (transport publiczny) Oświadczenie n-la dla dyrektora (samochód prywatny) Oświadczenie osoby dowożącej n-la na szkolenia Oświadczenie n-la o rezygnacji ze zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.

67 Dziś i jutro

68 Szkolenie wyjazdowe w Dzierżnie 22-27.08.2011 (B1, grupa 1 i 2)

69 Najbliższa przyszłość
Wrzesień Kurs doskonalący B1 (zajęcia stacjonarne) – od 6.09 Kurs językowy B2 z metodyką wczesnego nauczania języka (j. angielski) – od 7.09 Kurs językowy C1 z komponentem przedmiotowo – metodycznym (j. angielski) – od 6.09 Październik Kurs doskonalący Lider innowacji pedagogicznych – od 3.10 Kurs doskonalący Zarządzanie innowacjami pedagogicznymi – od 3.10

70 Adres strony

71 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "spotkanie informacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google