Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Zielona Góra, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) www.baba.org.plwww.baba.org.pl, e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Zielona Góra, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) www.baba.org.plwww.baba.org.pl, e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Zielona Góra, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) www.baba.org.plwww.baba.org.pl, e-mail: baba@baba.org.plbaba@baba.org.pl Tel. 68 4549232, 68 4571045, kom. 692 064 061 skype: baba.stowarzyszenie

2 BABA wierzy głęboko, że w demokracji i społeczeństwie obywatelskim konieczne jest pełne poszanowanie i realizacja praw kobiet oraz ich współuczestnictwo w procesach decyzyjnych. Dlatego BABA wspiera kobiety na wszystkich polach ich działalności i aktywności, a także czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej. Działania: Wydajemy bezpłatne informatory prawne i medyczne, ulotki, plakaty. Organizujemy wykłady, szkolenia i warsztaty, grupy wsparcia i grupy samopomocowe. Uczestniczymy w inicjatywach, akcjach i kooperatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy. Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, prowadzimy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, pomagamy finansowo przestępstw i przemocy, zapobiegając ich wtórnej wiktymizacji.

3 A teraz się pochwalimy Nagrody 2007 - Wyróżnienie Wojewody Lubuskiego w konkursie Społecznik Roku w kategorii: Działania na rzecz środowiska lokalnego 2008 - Nagroda HOMINI BONO od Radia Zachód za pomoc ofiarom przemocy 2009 - Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej – programy pomocy prawnej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej. 2011 – Złoty Krzyż Zasługi za budowę społeczeństwa obywatelskiego.

4 Od 14 lat udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej (skorzystało 35 tys. osób) i psychologicznej (skorzystało 7 tys. osób). Organizujemy warsztaty, szkolenia wykłady (skorzystało 22 tys. osób, w tym: 16 tys. przeszkolonych w zakresie prewencji przemocy seksualnej). Uczestniczymy w akcjach kierowanych do ofiar przemocy ze względu na płeć – 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Uczestniczymy pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości w Tygodniu Pomocy dla Ofiar Przestępstw.

5 We have been providing free legal (35 tys. people) and psychological (7 tys. people) advice for 14 years. We organize lectures, trainings and workshops(22 tys. people) We participate in initiatives and actions directed to victims of the crime –,, 16 days against discrimination’’ Under the auspieces of Ministry of Justice, we participate in,, Week for the Victims of Crime’’

6 Szkolimy osoby pomagające ofiarom przemocy i przestępstw Organizujemy staże, praktyki i szkolenia, publikujemy informatory dla osób pomagającym dorosłym i dzieciom

7 Wydałyśmy ponad 260 tys. broszur prawnych dostępnych na terenie całego województwa poświęconych przemocy domowej, przemocy seksualnej, naruszaniu praw pracowniczych, rozstaniom rodziców, opiece nad dziećmi i alimentacji ze wzorami pozwów sądowych oraz informacjami, jak zachować się w sądzie podczas rozprawy.

8 W 2008 roku pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości RP powstała Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. W każdym województwie powstał Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw, w którym prawnicy i psycholodzy udzielali bezpłatnych porad i wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodki prowadziły lokalne organizacje pozarządowe, mające duże doświadczenie w świadczeniu pomocy ofiarom przestępstw, wykwalifikowany personel i niepodważalną markę. Sieć Pomocy funkcjonowała dzięki środkom krajowym oraz programowi zapobiegania i zwalczania przestępczości Komisji Europejskiej. BABA prowadziła Ośrodek w Zielonej Górze oraz 3 miastach województwa lubuskiego

9 In 2008, under the auspices of Ministry of Justice, Crime Victims' Assistance Network was created. Crime Victims’ Assistance Center came into being in every county. The centers became the places where the victims could get cost free legal and psychological advice and support. Centers were conducted by local Non-Governmental Organizations, because NGOs had experience in supporting victims of the crime, fully qualified personnel and unquestionable reputation. Functioning of Crime Victims' Assistance Network was possible thanks to national resources and Prevention of and Fight against Crime Programme from European Commission BABA led the Centre in Zielona Góra and in 3 cities Located in lubuskie county.

10 Kontynuację tych działań zapewniło powstanie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej z końcem roku 2012. Kary finansowe płacone przez skazanych prawomocnym wyrokiem, tak zwane nawiązki, uprzednio przekazywane na konto wybranej przez sędziego instytucji. Od 2013 roku są przekazywane na konto Funduszu, a jego dysponent – Ministerstwo Sprawiedliwości na drodze konkursu, przekazuje środki na działalność punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw została poszerzona o kolejne organizacje, tak, aby pomoc trafiała do potrzebujących w całym kraju. BABA nadal prowadzi Ośrodek w Zielonej Górze oraz 11 miastach województwa lubuskiego.

11 Pomoc prawna i psychologiczna została uzupełniona pomocą psychoterapeutyczną i wsparciem osoby pierwszego kontaktu. Ofiary przestępstw mogą dzięki tej pomocy łatwiej przejść ścieżkę proceduralną, mają pełny wgląd w swoją sytuację na każdym etapie postępowania. Dla osób chcących zachować anonimowość mamy ofertę porad udzielanych dzięki poczcie e-mail. Na pytania prawne odpowiada już 13 lat nasz prawniczka wolontariuszka. Osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z pomocy doradczyń zawodowych – 2 wolontariuszki Dla osób długotrwale potrzebujących pomocy mamy propozycję udziału w grupie Wsparcia prowadzonej przez terapeutę – także wolontariusza.

12 Istotną zmianą wobec poprzedniego modelu pomocy – jest pomoc materialna. Specyfika przemocy domowej – uzależnienie materialne osoby pokrzywdzonej od sprawcy – wymaga nie tylko zapewnienia jej wsparcia oraz wiedzy, ale także dania możliwości kobiecie i dzieciom samodzielnego utrzymania się z dala od sprawcy przemocy. Dlatego większość pomocy materialnej trafia do ofiar przemocy domowej.

13 Pomoc materialna obejmuje: dopłaty do czynszu lub finansowanie czasowego schronienia, bony żywnościowe oraz na zakup odzieży, obuwia i środków czystości i higieny osobistej, koszty obdukcji i środków medycznych pokrywanie kosztów edukacji (w tym podręczników), finansowanie przejazdów do naszego Stowarzyszenia. Podstawowymi warunkami udzielenia pomocy są: - pokrzywdzenie przestępstwem - powstały niedostatek i potrzeby muszą być wynikiem przestępstwa.

14 Financial support includes: - subsidies for rent or financing of temporary shelter, - vouchers for the purchase of food and clothing, footwear and household cleaning and personal hygiene, - costs of forensic examination and medical - covering the cost of education (including textbooks), -financing cost of trips to our Association The basic conditions of the aid are: -Crime victimization - Created scarcity and the need must be the result of the crime

15 Stowarzyszenie BABA prowadzi w Zielonej Górze Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz jego 11 filii na terenie województwa lubuskiego, udzielając różnych form pomocy ok. 2000 osób rocznie. Na te działania otrzymujemy dodatkowo środki z Miasta Zielona Góra. Działania osób zatrudnionych w ramach Projektu uzupełniane są pracą wolontariuszy. W ramach projektu np. pracuje 7 prawniczek, jako wolontariusze pracują kolejne 4 osoby.

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Zielona Góra, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) www.baba.org.plwww.baba.org.pl, e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google