Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty kształcenia a zadania uczelnianego systemu doskonalenia jakości na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Stępień Uniwersytet Warszawski 29.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty kształcenia a zadania uczelnianego systemu doskonalenia jakości na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Stępień Uniwersytet Warszawski 29."— Zapis prezentacji:

1 Efekty kształcenia a zadania uczelnianego systemu doskonalenia jakości na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Stępień Uniwersytet Warszawski 29 października 2008 roku

2 I. Ramy prawne systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim Statut Uniwersytetu Warszawskiego Przyjęty Uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego nr 115 z dnia 21 czerwca 2006 r. § 115 1. Na Uniwersytecie działa system oceny i zapewnienia jakości kształcenia. 2. W skład systemu wchodzą wydziałowe zespoły zapewnienia jakości oraz uczelniany zespół zapewnienia jakości. 3. Skład, tryb wyboru oraz zakres działania zespołów, o których mowa w ust. 2, ustala Senat określając w szczególności tryb i zakres dokonywanej oceny jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, udział studentów i doktorantów w dokonywanych ocenach oraz sposób wykorzystania ankiet studenckich [...].

3 I. Ramy prawne systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim Uchwała nr 240 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim Uchwała nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki § 3.1: Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W tym celu tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości.

4 Efekty kształcenia a zadania uczelnianego systemu doskonalenia jakości na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego II. Obawy i oczekiwania społeczności akademickiej związane z budową systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

5 Obawy wyrażone w trakcie konsultacji projektu Uchwały Senatu UW w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (styczeń-czerwiec 2007 r.). Obawy (m.in.): przed ograniczaniem autonomii Uniwersytetu i poszczególnych jednostek przed utożsamieniem zapewnienia jakości z działaniami kontrolnymi przed działaniami godzącymi w tradycję akademicką przed działaniami antagonizującymi środowisko akademickie przed nadawaniem nadmiernej rangi opiniom studentów przed działaniami pozornymi przed rozrostem biurokracji.

6 Oczekiwania wyrażone w trakcie konsultacji projektu Uchwały Senatu UW w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (styczeń-czerwiec 2007 r.). Oczekiwania (m.in.): poszanowania autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, wykorzystania dobrych doświadczeń jednostek w zapewnianiu jakości kształcenia, nadania wysokiej rangi ocenie własnej, dialogu, współpracy, wspierania i upowszechniania najlepszych rozwiązań, wsparcia merytorycznego w badaniach ankietowych, racjonalności i efektywności podejmowanych działań.

7 III. Założenia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim Kluczem do wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim jest samoświadomość. Uzyskiwanie wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim nierozerwalnie wiąże się z autonomią, tradycją i godnością społeczności akademickiej i możliwe jest dzięki osiąganiu założonych przez nią celów.

8 III. Założenia systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim Uchwała nr 240 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim [Preambuła] System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że umacnianiu wysokiej jakości służy ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

9 IV. Efekty kształcenia jako szansa dla uczelnianego systemu doskonalenia jakości Zadania wydziałowych zespołów zapewnienia jakości kształcenia na UW Uchwała nr 240 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim § 10 1. Zespół jednostki podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia dziekanowi/kierownikowi jednostki wnioski i projekty [...] dotyczące: a. polityki, określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce, [...] c. zasad zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów, d. zasad oceniania studentów i doktorantów, uwzględniających konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur, [...].

10 Nowy stan prawny Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta § 2. 2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

11 Nowy stan prawny Załącznik nr 30 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska Studia pierwszego stopnia 3. Treści i efekty kształcenia A. Grupa treści podstawowych 1. Kształcenie w zakresie języka łacińskiego z elementami kultury antycznej Treści kształcenia: Podstawowe zasady gramatyczne i słownictwo łacińskie. Elementy wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: tłumaczenia i rozumienia łacińskich sentencji i terminologii naukowej; rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej. 2. Kształcenie w zakresie wiedzy o kulturze Treści kształcenia: Tradycja i współczesność kultury europejskiej. Elementy antropologii kultury. Problemy kultury popularnej. Rola przekazów wizualnych i audialnych w dawnej i nowej kulturze. Pluralizm kulturowy; kultura alternatywna. Związki różnych kultur i sztuk. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym; rozumienia miejsca i perspektyw rozwoju kultury europejskiej we współczesnym świecie; interpretowania zjawisk rozwijającej się kultury masowej; dostrzegania związków kultury wysokiej i popularnej; funkcjonowania w mediach

12 Pożądane zmiany prawne Zmiany w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące m.in. kierunków i standardów kształcenia oraz zapisów o studiach pierwszego i drugiego stopnia jako studiach prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego (licencjata i magistra).

13 Skutki przyjęcia efektów kształcenia jako podstawy projektowania dydaktyki Na poziomie jednostki (m.in.): program studiów jako całość celowa i zhierarchizowana ze względu na cele wykluczenie bezrefleksyjnego powielania starych wzorów przy projektowaniu dydaktyki uwiarygodnienie ECTS jako punktacji organicznie związanej z efektami kształcenia zaangażowanie, autorefleksja, integracja społeczności akademickiej poprzez udział w dyskusji o programach studiów uwzględnienie wyników badań ankietowych i benchmarkingu w dyskusji o programach studiów (opinie studentów, nauczycieli akademickich, absolwentów, pracodawców) namysł nad misją i strategią jednostki.

14 Skutki przyjęcia efektów kształcenia jako podstawy projektowania dydaktyki Na poziomie uczelni (m.in.): namysł nad misją i strategią uczelni (aktualność misji i strategii, konieczne modyfikacje) z uwzględnieniem wyników badań ankietowych i benchmarkingu (opinie studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracji, absolwentów, pracodawców) zaangażowanie, autorefleksja, integracja społeczności akademickiej poprzez udział w dyskusji o ukierunkowaniu dydaktyki uniwersyteckiej zaangażowanie, autorefleksja, integracja społeczności akademickiej poprzez udział w dyskusji o łączności nauki i nauczania.

15 Efekty kształcenia a zadania uczelnianego systemu doskonalenia jakości na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Efekty kształcenia jako szansa spełnienia oczekiwań wyrażonych w trakcie konsultacji projektu Uchwały Senatu UW w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (styczeń- czerwiec 2007 r.)

16 Efekty kształcenia a zadania uczelnianego systemu doskonalenia jakości na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Oczekiwania (m.in.): poszanowania autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu Warszawskiego wykorzystania dobrych doświadczeń jednostek w zapewnianiu jakości kształcenia nadania wysokiej rangi ocenie własnej dialogu, współpracy, wspierania i upowszechniania najlepszych rozwiązań wsparcia merytorycznego w badaniach ankietowych racjonalności i efektywności podejmowanych działań.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Efekty kształcenia a zadania uczelnianego systemu doskonalenia jakości na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Stępień Uniwersytet Warszawski 29."

Podobne prezentacje


Reklamy Google