Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 17 marca 2011 r.

2 2 Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2011 Dostępna kwota: 16 000 000,00 PLN Termin naboru wniosków: od 22 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (dopuszcza się możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków lub zawieszenia konkursu w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczy min. 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu).

3 3 Typy operacji możliwe do realizacji w ramach konkursu Typy projektów objęte regułami pomocy publicznej: Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych (1 typ operacji); Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) (2 typ operacji).

4 4 Beneficjenci Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

5 5 Grupa docelowa Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy docelowej: przedsiębiorcy i ich pracownicy. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż kryterium dostępu zawęża grupę docelową do przedsiębiorstw/przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

6 6 Kryteria dostępu Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko - mazurskiego, w przypadku gdy: a. grupę docelową stanowią konkretni przedsiębiorcy, którzy posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub kadra zarządzająca i/lub pracownicy konkretnych przedsiębiorstw zatrudnieni w przedsiębiorstwach, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego(typ operacji 1); b. grupę docelową stanowią konkretni przedsiębiorcy, którzy posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (typ operacji 2).

7 7 Kryteria dostępu c.d. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjna działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 r.

8 8 Kryteria dostępu c.d. Projekt zawiera moduł szkoleniowy w zakresie korzyści dla przedsiębiorstwa wynikającej z zarządzania wiekiem w szczególności w obszarze pracowników w wieku powyżej 50 roku życia.

9 9 Kryteria strategiczne Jeden z modułów doradztwa uwzględnia tematykę związaną z efektywnością energetyczną i efektywnością korzystania z zasobów naturalnych, w powiązaniu z jednym z priorytetów Strategii Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.(10 pkt); Projekt zawiera indywidualne wsparcie dla osób starszych 50+ (coaching lub szkolenia "1 na 1") (5 pkt);

10 10 Kryteria strategiczne c.d. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko -mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS (5 pkt); Grupę docelową stanowią podmioty, które otrzymały dotację ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2007 r. (5 pkt);

11 11 Kryteria strategiczne c.d. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w następujących branżach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko – mazurskiego: rolno- spożywczym, turystycznym, w tym w hotelarstwie i gastronomii, budownictwie, w tym w budownictwie drogowym, spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli (15 pkt).

12 12 Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL

13 13 Ocena standardu minimum Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, w przypadku standardu minimum za rozbieżność należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod kątem standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnym odrzuceniu wniosku przez drugiego oceniającego. Rozbieżnością nie jest natomiast brak zaznaczenia identycznych odpowiedzi w standardzie minimum przez oceniających. Niemniej jednak, w przypadku odmiennej oceny poszczególnych punktów w standardzie minimum przez dwóch oceniających, w celu weryfikacji czy nie nastąpił błąd w ocenie wniosku, przewodniczący KOP może (ale nie musi) zwrócić się do osób oceniających wniosek z prośbą o wyjaśnienie lub uzasadnienie dokonanej oceny.

14 14 Ocena standardu minimum c.d. Zgodnie z Instrukcją do standardu minimum PO KL minimalnym wymogiem w przypadku analizy jest podanie przez projektodawcę co najmniej jednej danej w podziale na płeć, odnoszącej się do zasięgu i/lub oddziaływania projektu. Na spotkaniu ustalono, że niniejsza dana musi również odnosić się do co najmniej jednej z barier równości szans płci. Niniejszy zapis został wprowadzony do Instrukcji do standardu minimum z 1 kwietnia 2011 r. (obowiązującej dla ogłaszanych obecnie przez WUP konkursów). Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn przynajmniej jednej danej w podziale na płeć, dotyczącej obszaru interwencji i /lub zasięgu oddziaływania projektu wraz z komentarzem/ wyjaśnieniem dotyczącym podanej danej w odniesieniu do występowania (bądź braku) którejś z barier równości szans płci.

15 15 Ocena standardu minimum c.d. W przypadku wniosku o płatność, kwestia równości szans płci powinna być weryfikowana w oparciu o punkty przyznane za standard minimum. Nie należy natomiast egzekwować we WnoP zapisów za te elementy wniosku, które nie zostały uznane za wystarczające na etapie oceny WnoD przez oceniających. Skoro oceniający uznali że beneficjent nie opisał jak będzie wyglądało równościowe zarządzanie a jedynie ograniczył się do deklaracji - nie można tego egzekwować we WnoP. Niemniej jednak beneficjent może to opisać z własnej inicjatywy.

16 16 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google