Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beata Wernio Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beata Wernio Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn,"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beata Wernio Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn, 26 maja 2010 r.

2 2 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Konkurs otwarty Nr I /POKL/6.3/2010 Dostępna kwota: 1 000 000,00 PLN Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w terminie: od 24.05.2010 r. do 31.12.2010 r. Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków lub zawieszenia konkursu w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczy 150% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.

3 3 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) (typ operacji nr 1); Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym (typ operacji nr 2); Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym (typ operacji nr 3).

4 4 Na potrzeby realizacji PO KL za oddolną inicjatywę lokalną należy uznać projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko – miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców) zakładający możliwie szeroki udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu. Oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w działaniach i decyzjach podejmowanych w ramach realizowanych na ich rzecz projektów.

5 5 Wymagania odnośnie grupy docelowej Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; Społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich; Podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż kryterium dostępu zawęża grupę docelową do osób zamieszkujących teren gminy wiejskiej, wiejsko- miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (miejsce zamieszkania jest rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).

6 6 Kryteria dostępu Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące teren gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (miejsce zamieszkania jest rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku. Projekt jest realizowany przez podmiot posiadający siedzibę/filię/oddział na obszarze gminy lub powiatu, na terenie których jest realizowany. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku. Beneficjent składa maksymalnie dwa wnioski w ramach danego konkursu dla Działania 6.3 (kryterium to dotyczy również występowania w partnerstwie). Dopuszcza się ponowne złożenie poprawionego wniosku po jego odrzuceniu na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

7 7 Kryteria Strategiczne Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie posiadają doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju. Za spełnienie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. Za spełnienie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów. Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko - wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców, w której do końca 2009r. nie realizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 6.3 PO KL. Za spełnienie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko- mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS. Za spełnienie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 5 punktów.

8 8 Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem W ramach Działania 6.3 koszty bezpośrednie mogą być rozliczane ryczałtem w oparciu o kwoty ryczałtowe. Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia projektu do realizacji. Beneficjent ma możliwość wyboru sposobu rozliczania wydatków w projekcie na podstawie kwot ryczałtowych lub na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. IW ustala dokumenty, na podstawie których zostanie dokonane rozliczenie projektu oraz jeżeli specyfika projektu na to pozwala – dokonuje podziału kosztów bezpośrednich na kilka kwot ryczałtowych. Państwowe jednostki budżetowe nie mogą rozliczać wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe.

9 9 I etap – wniosek o dofinansowanie projektu Beneficjent powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, iż zamierza rozliczać wydatki w oparciu o kwoty ryczałtowe. 1. Pkt. 3.3 wniosku – Działania Beneficjent wykazuje, czy planuje rozliczać projekt jedną, czy kilkoma kwotami, przy czym kwota może być ustalona tylko na całość zadania lub kilka zadań. Ponadto beneficjent powinien mieć na uwadze, iż koszty zarządzania projektem są kwalifikowalne proporcjonalnie do zrealizowanych przez beneficjenta zadań.

10 10 Przykład 3.3 Działania Wszystkie zadania w ramach projektu rozliczane będą w oparciu o 2 kwoty ryczałtowe ustalone odrębne na każde z niżej wymienionych zadań, z wyłączeniem Zarządzania projektem, którego koszty rozliczane są proporcjonalnie w ramach 2 kwot ryczałtowych. W ramach projektu przewiduje się do realizacji następujące zadania: Zarządzanie projektem Utworzenie i funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej Organizacja 4 seminariów nt. instrumentów aktywnego poszukiwania pracy

11 11 2. Pkt. 3.4 wniosku – Rezultaty kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników produktu, dlatego też konieczne jest ich precyzyjne zdefiniowanie przez beneficjenta w pkt 3.4 Rezultaty i produkty. beneficjent powinien w pkt 3.4 wskazać przynajmniej jeden wskaźnik produktu dla każdej z kwot ryczałtowych wymienionych w pkt 3.3 wniosku. Co do zasady nie należy określać wskaźników do zadania Zarządzanie projektem. Wydatki na zadanie Zarządzanie projektem są rozliczane proporcjonalnie w ramach kwot ryczałtowych zdefiniowanych w projekcie a tym samym są kwalifikowalne pod warunkiem wykonania pozostałych zadań objętych kwotami ryczałtowymi oraz osiągnięcia wskaźników na te zadania.

12 12 3. Szczegółowy budżet projektu Beneficjent przedstawia wydatki projektu w szczegółowym budżecie projektu w podziale na zadania. Zadania ujęte w budżecie powinny korespondować z zadaniami zdefiniowanymi w pkt 3.3 wniosku o dofinansowanie.

13 13 4. W pkt 3.4 wniosku lub w uzasadnieniu do szczegółowego budżetu projektu trzeba podać, w jaki sposób beneficjent zamierza udowodnić realizację zadań poprzez wskazanie dokumentów, które potwierdzają wykonanie zadań. Przykładowe dokumenty to: lista obecności uczestników projektu na szkoleniu; dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie; dokumentacja zdjęciowa; analizy i raporty wytworzone w ramach projektu. Dokumenty powinny wskazywać nie tylko na ilościowe wykonanie zadania, ale też potwierdzać jakość tych zadań.

14 14 Więcej informacji: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 28.12.2009 r. Interpretacja IZ pt.,,Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL - krok po kroku" oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu zamieszczone na stronie internetowej www.up.gov.pl/pokl www.up.gov.pl/pokl ( Zakładka Dokumenty)

15 15 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beata Wernio Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google