Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie założeń konkursu Nr I/POKL/6.3/2011 Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Olsztyn,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie założeń konkursu Nr I/POKL/6.3/2011 Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Olsztyn,"— Zapis prezentacji:

1 Omówienie założeń konkursu Nr I/POKL/6.3/2011 Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Olsztyn, 12-13 września 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Konkurs Nr I/POKL/6.3/2011 Konkurs otwarty 1 000 000 PLN Dostępne środki – 1 000 000 PLN Nabór wniosków: 13 września – 31 grudnia 2011 r.* * - dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków

3 3 Konkurs Nr I/POKL/6.3/2011 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: -działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); -rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich.

4 4 Kryteria dostępu Projekt jest skierowany do grupy docelowej z obszaru gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko - mazurskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze wskazanym we wniosku w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną na tym obszarze); Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na obszarze gminy lub powiatu, na terenie których jest realizowany, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu; Beneficjent składa maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej;

5 5 Kryteria strategiczne Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie posiadają doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju 5 pkt ; Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL 5 pkt ; Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców, w której do końca 2010 r. nie realizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 6.3 PO KL 5 pkt;

6 6 Kryteria strategiczne Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który do końca 2010 roku nie realizował projektów w ramach Działania 6.3 PO KL. Jednocześnie wyłącza się możliwość występowania dotychczasowych Beneficjentów w roli partnerów 15 pkt; Projekt w co najmniej 80% obejmuje wsparciem osoby z jednej z poniższych kategorii: - osoby w wieku 50 -64 lata, - osoby w wieku 15-24 lata, - osoby niepełnosprawne 10 pkt.

7 7 Pojęcie oddolna inicjatywa lokalna Na potrzeby realizacji PO KL za oddolną inicjatywę lokalną należy uznać: projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko– miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców), zakładający możliwie szeroki udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu.

8 8 Pojęcie oddolna inicjatywa lokalna Charakter inicjatywy wymusza na projektach realizowanych w ramach Działania, iż udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby społeczności lokalnej np.: służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem. Tym samym oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i realizacji projektu. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów.

9 9 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie nie mogą występować podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Beneficjenci

10 10 Projekty realizowane w ramach Działania 6.3 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup docelowych: osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15-64 lata; mieszkańców gmin wiejskich, miejsko–wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich; podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów. Grupa docelowa

11 11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaleca by w każdym projekcie uczestniczyła minimum jedna osoba niepełnosprawna, z uwagi na szczególnie trudną sytuację tych osób na rynku pracy. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w projekcie nie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania premii za spełnienie kryterium strategicznego!!! Grupa docelowa

12 12 Zgodnie ze stanowiskiem IZ PO KL (z dn. 14.04.2011 r.) uczniowie kształcący się w trybie dziennym nie spełniają definicji osoby pozostającej bez zatrudnienia (nie można ich uznać za osoby zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), zatem nie mogą być odbiorcami wsparcia o charakterze aktywizacyjnym. Osoby te co do zasady powinny być wspierane w ramach projektów realizowanych w Priorytecie IX PO KL Grupa docelowa

13 13 Odbiorcami wsparcia mogą być osoby pracujące w przypadku projektów z zakresu rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich, które są kierowane do szeroko rozumianych społeczności lokalnych oraz podmiotów aktywnie działających na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia na wsi (organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych itp.) Grupa docelowa

14 14 Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN; Łączna wartość kosztów zarządzania projektem nie może przekroczyć 30% wartości projektu; Wkład własny nie jest wymagany; W ramach Działania 6.3 PO KL istnieje możliwość rozliczania kosztów bezpośrednich kwotą/kwotami ryczałtowymi; Wymagania finansowe

15 15 W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (w tym Działania 6.3 PO KL) z uwagi na niską maksymalną wartość wniosku o dofinansowanie Projektodawca wypełnia: punkt 3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; pierwszą kolumnę punktu 3.1.2 (cel główny projektu), pierwszą kolumnę punktu 3.1.3 (cele szczegółowe projektu), tabelę 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem w ramach projektu i ich status (ilościowe), punkt 3.3 Zadania, punkt 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy, punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem. Wniosek o dofinansowanie

16 16 Projektodawca ma do wykorzystania 15 000 znaków. W przypadku zaznaczenia w pkt. 1.2 wniosku o dofinansowanie Działania 6.3 inne niż wymienione wcześniej punkty lub elementy punktów części III wniosku są nieaktywne i nie ma możliwości ich wypełnienia. Wniosek o dofinansowanie

17 17 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl b.szurminski@up.gov.pl; m.falkowska@up.gov.pl; k.dobrenko@up.gov.pl


Pobierz ppt "Omówienie założeń konkursu Nr I/POKL/6.3/2011 Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Olsztyn,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google