Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geografia społeczna_3 styl życia warunki życia jakość życia Dr Marika Pirveli Wykład dn. 11.I.2010. 10.00-12.30 Dodatkowo: prezentacja Kapitał Społeczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geografia społeczna_3 styl życia warunki życia jakość życia Dr Marika Pirveli Wykład dn. 11.I.2010. 10.00-12.30 Dodatkowo: prezentacja Kapitał Społeczny."— Zapis prezentacji:

1 Geografia społeczna_3 styl życia warunki życia jakość życia Dr Marika Pirveli Wykład dn. 11.I.2010. 10.00-12.30 Dodatkowo: prezentacja Kapitał Społeczny

2 Struktura prezentacji Standard a jakość życia Strategia planowania życia Kolonizacja przyszłości Kapitał: Ludzki Strukturalny Społeczny (dodatkowo: prezentacja KS) Kulturowy

3 Standard – kategoria obiektywna Standard – (1) typ, model, norma, wzorzec. (2) Typowy wyrób o określonych właściwościach technicznych, ustalonych przez ….. (normy państwowe); Standaryzacja – ujednostajnienie, ujednolicenie, znormalizowanie, typizacja Standard of life ang., stopa życiowa, poziom życia. Etym. - ang. standard – miernik; wg Słownika Kopalińskiego Jakość życia – kategoria subiektywna TYP: MODEL: NORMA: WZORZEC:

4 Strategiczne planowanie życia Planowanie życia - sposób, w jaki jednostka uczynnia, w kategoriach ciągłości swojej biografii, przebieg przyszłych działań. Finisz Planowanie życia zakłada specyficzny sposób organizacji czasu, ponieważ refleksyjna konstrukcja własnej tożsamości wymaga tyleż przygotowania, co (re)interpretacji przeszłości. Planowanie życia = kalendarz planów życiowych, zgodnie z którym jednostka wykorzystuje czas swojego życia. Cel, do którego jednostka dąży

5 Cel, do którego jednostka dąży Dążąc do CELU jednostka buduje swą tożsamość Wzory stylów życia, takie lub inne plany życiowe w nieunikniony sposób towarzyszą posttradycyjnym formom organizacji społecznej (Berger, 1974). W świecie zróżnicowanych możliwości stylów życia szczególnego znaczenia nabiera strategiczne planowanie życia. Plany życiowe są treścią refleksyjnie zorganizowanej trajektorii tożsamości. Planując, zaczynamy poznawać przyszłość i kontrolować czas

6 Dążąc do CELU jednostka buduje swą tożsamość W Suwon, 40 kilometrów na południe od Seulu, powstał dom w kształcie... toalety…. był gotowy na 11 listopada 2007r..

7 Schematyczne ujęcie fal Tofflera (Alvin i Heidi Toffler, 1995, Budowa nowej cywilizacji, Poznań.) Nazwa fali Nazwa okresu historyczne go Granice czasowe Czas trwania poszczególny ch fal (czas ogółem = 100%) Symbol fali Najważni ejsze wartości Rodzaje produktów dostarczanych do rynku światowego jako kryterium klasyfikujące wybrane państwo do poszczególnych fal Fala I Rewolucja rolnicza 8 tysięcy lat p.n.e. - 1650/1759 96,5%MotykaZiemia Produkty rolnicze i surowce Fala II Rewolucja przemysłow a 1650/1759 – 1955/1970 3,0% Taśma produkcyjn a Pieniądz Czas Tania siła robocza i produkcja masowa Fala III Rewolucja informatycz na 1955/1970 - do chwili obecnej 0,4%KomputerMyśl Czas Nowe sposoby pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy (tzn.: informację, innowację, kulturę wyrafinowaną i masową, zaawansowane technologie, oprogramowanie komputerów, edukację, umiejętności, opiekę medyczną i społeczną, mnogość różnorakich usług, takich jak np.: ochronę wojskową korzystającą z elitarnych sił zbrojnych trzeciej fali itd.

8 Kolonizacja przyszłości Planowanie życia jest szczególnym przypadkiem szerszego zjawiska kolonizacji przyszłości. Jest to objaw kontrolowania czasu, co w wielu przypadkach wywołuje sprzeciw i zaburzenia temporalne. Kolonizacja przyszłości – tworzenie obszarów przyszłych możliwości dzięki wnioskowaniu kontrfaktycznemu

9 Przerwa

10 Geneza pojęcia : społeczeństwo informacyjne Pojawiło się po raz pierwszy w latach 70-tych w pracach japońskich i amerykańskich uczonych. Stanowiło odzwierciedlenie rzeczywistości krajów, w których istniała tzw. gospodarka informacyjna. Gospodarka tych krajów była informacyjna, ponieważ 50% PKB powstawało w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a większość siły roboczej były pracownikami informacyjnymi.

11 Społeczeństwo informacyjne Nowy typ społeczeństwa kształtujący się w tych krajach postindustrialnych, w których rozwój technologii osiągnął najszybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i usługach. INFORMACJA staje się podstawowym produktem

12 Następny wykład

13 Zasady odnoszące się do społeczeństwa informacyjnego ustalone w UE 1993 r. (konwencja Lizbońska): 1. Powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej. 2. Otwarta sieć, tzn. nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców. 3. Zdolność wzajemnego łączenia się i przetwarzania danych. 4. Kompatybilność i zdolność współpracy wszelkiej techniki, umożliwiająca pełen kontakt bez względu na miejsce pobytu ludzi. 5. Stworzenie warunków dla konkurencji w tej dziedzinie.

14 Społeczeństwo staje się informacyjnym, gdy: 1. osiąga stopień rozwoju wymagający stosowania nowych technik: –gromadzenia, –przetwarzania, –przekazywania –użytkowania informacji 2. wytwarza multimedialną strukturę temu służącą – telekomunikacyjną, opartą na światłowodowych infostradach. Osoba niepełnosprawna Niepełnosprawność nie odwołuje się do wad fizyczno-biologicznych lecz do cech społecznych Infowykluczenie lub wykluczenie cyfrowe Wykluczenie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa informacyjnego

15 Pojawienie się społeczeństwa informacyjnego oznacza nowy podział świata i zróżnicowanie społeczne trudne do przezwyciężenia. Jest to podział – jakby - ponad granice polityczne. Zróżnicowanie społeczne można przezwyciężić przez potężne inwestycje w infrastrukturę (twardą) i oświatę (tj. infrastrukturę miękką).

16 Zasób = suma zasoby ludzkie zasoby kapitałowe zasoby naturalne kapitał ludzki kapitał społeczny kapitał kulturowy kapitał gospodarczy Kapitał = wartość dodana W tym kontekście znaczenie kapitału (społecznego, gospodarczego, kulturowego) w rozwoju społeczno- gospodarczym należy rozpatrywać w aspekcie zależności między ich powstawaniem, upowszechnieniem, wykorzystaniem oraz na ich podstawę tworzeniem wartości dodanej. Pierre'a Bourdieu (1986) – postrzega kapitały społeczny, ekonomiczny oraz kulturowy jako główne wyznaczniki pozycji społecznej we współczesnych wysoko rozwiniętych ekonomicznie społeczeństwach.

17 Kapitał ludzki i społeczny Kapitał ludzki staje się samodzielnym zasobem niematerialnym. W dużej mierze warunkuje efektywne funkcjonowanie gospodarki i całego systemu społeczno- gospodarczego. Kapitał społeczny danej jednostki, nie jest tylko prostą suma kapitałów pojedynczych osób, ale także kreowany przez instytucje oraz pomnażany poprzez ich zdolność do współdziałania.

18 Kapitał społeczny obejmuje Umiejętności jednostek, Informacji jednostek, Kultury jednostek, Wiedzy jednostek Kreatywności jednostek Związki pomiędzy jednostkami tj. ludźmi a organizacjami.

19 Przerwa

20

21 Następny wykład Kapitał intelektualny miasta


Pobierz ppt "Geografia społeczna_3 styl życia warunki życia jakość życia Dr Marika Pirveli Wykład dn. 11.I.2010. 10.00-12.30 Dodatkowo: prezentacja Kapitał Społeczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google