Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Realizacja PO KL w kontekście spowolnienia gospodarczego – zadania Wydziału Obsługi EFS w latach 2009 - 2010 Spotkanie z Dyrektorami Powiatowych Urzędów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Realizacja PO KL w kontekście spowolnienia gospodarczego – zadania Wydziału Obsługi EFS w latach 2009 - 2010 Spotkanie z Dyrektorami Powiatowych Urzędów."— Zapis prezentacji:

1 1 Realizacja PO KL w kontekście spowolnienia gospodarczego – zadania Wydziału Obsługi EFS w latach 2009 - 2010 Spotkanie z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy i Kadrą Kierowniczą WUP Olsztyn, 15 czerwca 2009 r.

2 2 Plan prezentacji Mechanizmy służące łagodzeniu negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego - PO KL jako narzędzie antykryzysowe (rekomendacje MRR). Działania podjęte i planowane przez WUP w ramach planu antykryzysowego. Stan wdrażania PO KL na podstawie informacji miesięcznej MRR z dnia 4.05.2009 r. Stan realizacji 7 konkursów PO KL ogłoszonych w dniu 26.01.2009 r. Projekty systemowe PUP 2008-2009 w Poddziałaniu 6.1.3

3 3 Mechanizmy służące łagodzeniu negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w PO KL – program MRR (1) Procedura przyśpieszonego wyboru projektów,,szybka ścieżka – skrócenie czas naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni (Działanie 6.2, Poddziałanie 6.1.1 i 8.1.2), Aneksowanie umów z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Działania 6.2 – zwiększenie liczby wypłacanych dotacji, Zwiększenie alokacji na konkursy ogłaszane w ramach PO KL - zaangażowanie dostępnych środków np. a conto kolejnych konkursów planowanych do ogłoszenia w danym roku w ramach Działania/Poddziałania (Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2, Poddziałanie 8.1.2) Jednorazowy dodatek motywacyjny w Poddziałaniu 8.1.2, - równowartość trzykrotności różnicy pomiędzy poprzednim (wyższym) a nowym (niższym) wynagrodzeniem brutto, lecz nie więcej niż 4000 zł

4 4 Mechanizmy służące łagodzeniu negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w PO KL – program MRR (2) Jednorazowy dodatek relokacyjny (mobilnościowy) w Poddziałaniach 6.1.1 i 8.1.2, -jednolita kwota dodatku, o równowartości sześciokrotności 100% zasiłku dla bezrobotnych (3 310.8 zł) -osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, - osobie, która podjęła pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, Możliwość przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych (Poddziałanie 8.1.2) – na wzór Działania 6.2,

5 5 Mechanizmy służące łagodzeniu negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w PO KL – program MRR (3) Projekty,,szybkiego reagowania w zakresie reintegracji zawodowej osób dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego (Poddziałanie 8.1.2)- outplacement, - Pracodawcy (w tym przedsiębiorcy) nie będą aplikować samodzielnie o wsparcie w ramach procedury konkursowej, lecz będą zgłaszać się o udzielenie wsparcia do realizatora projektu szybkiego reagowania (podmiot publiczny albo podmiot prywatny, któremu podmiot publiczny zleci realizację projektu), Wprowadzenie kryterium dostępu określającego próg udziału w projekcie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy – w wysokości minimum 10% (Działanie 6.2, Poddziałanie 6.1.1, Poddziałanie 6.1.2) informacyjno-promocyjna – skierowana do przedsiębiorców, nastawiona na promowanie EFS.

6 6 Działania podejmowane przez WUP w Olsztynie w ramach programu antykryzysowego (1) Działania zrealizowane: Zwiększono w 2008 r. alokację przeznaczoną na projekty systemowe powiatowych urzędów pracy ( Poddziałanie 6.1.3 ) z 45 mln zł. do 72 mln zł tj. o 27 mln zł. W 2009 r. ponownie zwiększono alokację w Poddziałaniu 6.1.3 do 76 mln zł. tj o 6 mln. Z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w regionie warmińsko – mazurskim, przyspieszone zostały konkursy w ramach Priorytetu VI i Działania 8.1 PO KL, - w ramach Poddziałania 8.1.1 przeznaczono 30 mln zł. na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kwalifikacji kadr

7 7 Działania podejmowane przez WUP w Olsztynie w ramach programu antykryzysowego (2) Działania zrealizowane: - W Działaniu 6.2 PO KL przeznaczono 20 mln zł (o 8 mln zł. więcej niż w roku ubiegłym) na wspieranie przedsiębiorczości w regionie. - Podjęto działania zmierzające do jak najpełniejszego wsparcia Projektodawców z terenu Warmii i Mazur - preferowanie Beneficjentów z naszego regionu (dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej) - pieniądze przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w części dotyczącej obsługi i zarządzania projektami zostają w regionie.

8 8 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (3) Działania zrealizowane Szeroki dostęp do informacji oraz wsparcie na etapie przygotowywania wniosków: - spotkania informacyjne, - szkolenia dla Projektodawców zgodne z ich zapotrzebowaniem m.in. z zakresu tworzenia, zarządzania i rozliczania projektów oraz pomocy publicznej.

9 9 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (4) Najbliższe plany: Dodatkowy konkurs w Poddziałaniu 8.1.2 ( działania outplacementowe - zwolnienia monitorowane) na kwotę 5mln. zł. - procedura przyspieszonego wyboru projektów (szybka ścieżka) – do 30 dni od złożenia wniosku do podpisania umowy – III kwartał br. Przyśpieszenie wydatkowania środków – wypłata w jednej transzy w przypadku projektów o niskiej wartości np. do 150-200 tys. zł. Realizacja konkursów w roku 2010 w Działaniu 6.2 i Poddziałaniach 6.1.1 i 8.1.2 w trybie tzw. szybkiej ścieżki. Zwiększenie alokacji na 2010 rok o ok. 20% w stosunku do 2009r.

10 10 Podpisane umowy i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego PO KL w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 (%)

11 11 Poziom kontraktacji i płatności w komponencie regionalnym - komentarz Najwyższy poziom kontraktacji mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013 - województwo warmińsko-mazurskie (24,8%) przy średniej krajowej 14,3%. Najwyższy poziom płatności mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013 - województwo warmińsko-mazurskie (9%) przy średniej krajowej 4,9%.

12 12

13 13 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie VI - komentarz Najwyższy poziom kontraktacji mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013 - województwo warmińsko-mazurskie (WUP Olsztyn) - 42,2% przy średniej krajowej 24,2%. Najwyższy poziom płatności mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013 - województwo warmińsko-mazurskie (WUP Olsztyn) - 18,3% przy średniej krajowej 11,1%.

14 14

15 15 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie VIII - komentarz Biorąc pod uwagę poziom kontraktacji województwo warmińsko-mazurskie jest na 5 miejscu (16,1%) pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013, przy średniej krajowej 10%. Biorąc pod uwagę poziom płatności województwo warmińsko-mazurskie jest na 2 miejscu (4,1%) pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013, przy średniej krajowej 1,1%.

16 16 Realizacja konkursów PO KL 2009r. Zakończenie (27 kwietnia) oceny merytorycznej w Działaniu 6.2: - 4 pierwsze otrzymały propozycję dofinansowania - zwiększenie alokacji o dodatkowe 5 mln. zł umożliwiło dofinansowanie kolejnego czwartego a w ciągu najbliższych dni piątego projektu, - zasięg projektów – w sumie cały region, - może być udzielonych ponad 500 dotacji Zakończenie oceny merytorycznej w Poddziałaniu 8.1.1 (25 maja): - 13 wniosków ocenionych pozytywnie, rekomendowanych do dofinansowania, na kwotę ponad 12 mln. zł. - stan aktualny: prowadzenie negocjacji, przygotowanie umów do podpisania. - nabór wniosków będzie wznowiony po podpisaniu umów.

17 17 Realizacja konkursów PO KL 2009r. – cd. Zakończenie oceny merytorycznej w Poddziałaniu 6.1.1 (27 maja): - 14 pierwszych otrzyma propozycję dofinansowania, na kwotę 9,6 mln - stan aktualny: - prowadzenie negocjacji i podpisanie umów - czerwiec Zakończenie (27 maja) oceny merytorycznej w Poddziałaniu 6.1.1-B (projekty badawcze): - - 5 wniosków (na 8 ) ocenionych pozytywnie - - 1 wniosek otrzyma propozycję dofinansowania. Zakończenie oceny merytorycznej w Działaniu 6.3 (9 czerwca br.) : - 19 pierwszych otrzyma propozycję dofinansowania, - wszyscy Beneficjenci lokalni Pozostałe konkursy - nadal trwa posiedzenie KOP w Poddziałaniu 8.1.2 i 8.1.3 – zakończenie ok. 20 czerwca br.

18 18 Realizacja konkursów PO KL 2009r.

19 19 Projekty systemowe PUP (Poddziałanie 6.1.3) w latach 2008-2009 40 projektów na kwotę 148 mln zł – finansowanie w 100% z Funduszu Pacy ( rezerwa Samorządu Województwa) Objęcie wsparciem ok. 25 tys. osób bezrobotnych w tym: - szkolenia ok. 8 tys. osób, - staże – ponad 10 tys. osób, - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – ok. 3 tys. osób.

20 20 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Realizacja PO KL w kontekście spowolnienia gospodarczego – zadania Wydziału Obsługi EFS w latach 2009 - 2010 Spotkanie z Dyrektorami Powiatowych Urzędów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google