Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Działania 8.2 oraz Priorytetu IX PO KL w województwie warmińsko-mazurskim (stan na 30 marca 2009 r.) Organizacja Posiedzenia współfinansowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Działania 8.2 oraz Priorytetu IX PO KL w województwie warmińsko-mazurskim (stan na 30 marca 2009 r.) Organizacja Posiedzenia współfinansowana."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Działania 8.2 oraz Priorytetu IX PO KL w województwie warmińsko-mazurskim (stan na 30 marca 2009 r.) Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan prezentacji Stan wdrażania Priorytetu IX i Działania 8.2 – wnioski, umowy, wnioski o płatność Projekty systemowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kontrole przeprowadzone przez IP Działalność informacyjno-promocyjna w roku 2009

3 Liczba i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie (po ocenie formalnej)

4 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych Działań / Poddziałań

5 Liczba i wartość podpisanych umów o dofinansowanie

6 Liczba i całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskami o płatność

7 Postęp we wdrażaniu PO KL w województwie warmińsko-mazurskim

8 Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur Poddziałanie: 9.1.3 Pomoc dla uczniów szczególnie uzdolnionych (projekty systemowe) Wartość projektu: ponad 1 400 000 Okres realizacji: czerwiec 2008 roku - listopad 2009 Projekt zakłada: objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się maturą Wysokość stypendium: 340 PLN miesięcznie (płatne w II transzach) Istotnym elementem projektu stypendialnego jest realizacja przez stypendystów tzw. Indywidualnych Programów Edukacyjnych Stworzenie IPE oraz monitorowanie osiągnięcia przez stypendystów celów określonych w IPE, to zadania opiekunów stypendystów wyznaczonych przez dyrekcję szkoły W sumie programem stypendialnym objętych jest 242 uczniów ze szkół regionu Warmińsko-Mazurskiego W chwili obecnej Urząd Marszałkowski jest w trakcie wypłacania wynagrodzenia dla opiekunów stypendystów, za pierwszy przepracowany z uczniami semestr oraz przygotowuje się do wypłaty II transzy stypendium.

9 Regionalny System Wspierania Innowacji Działanie: 8.2 Transfer Wiedzy Cel ogólny projektu: Zwiększenie i utrwalenie proinnowacyjnej świadomości przedsiębiorców woj. warmińsko-mazurskiego oraz budowanie kultury proinnowacyjnej wśród kluczowych instytucji regionu Okres realizacji projektu: 01.07.2008 r. – 31.12.2009 r. Wartość projektu: 2 649 950,72 PLN Stan realizacji: - zrealizowano 116 spotkań w szkołach na temat innowacyjności (ilość uczestników: 2 449); - odbyła się III Regionalna Wystawa Innowacyjności oraz seminarium Innowacyjność na Warmii i Mazurach - potencjał i kierunki rozwoju (liczba uczestników seminarium: 63 osoby); - ogłoszono III edycję konkursu Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedmiotem konkursu jest wyłonienie firm wyróżniających się w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności); - odbyło się 9 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - w ramach działalności informacyjno-doradczej udzielono 1875 konsultacji telefonicznych, 1154 mailowych, 1446 wizyt w PPK, 372 wizyty w przedsiębiorstwach i 114 wizyt w instytucjach otoczenia biznesu

10 RIS Warmia Mazury Plus Działanie: 8.2 Transfer Wiedzy Cel ogólny projektu: Poprawa efektywności podejmowanych działań proinnowacyjnych i zarządzania procesami innowacyjnymi na poziomie regionalnym, a przez to zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez opracowanie systemu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji polityki regionalnej w zakresie innowacji Okres realizacji projektu: 01.02.2009 r. – 30.04.2011 r. Wartość projektu: 1 822 025,97 PLN Stan realizacji: Projekt w fazie początkowej.

11 DrINNO – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów Działanie: 8.2 Transfer Wiedzy Cel ogólny projektu: Zwiększenie i zróżnicowanie podaży technologicznej dla kluczowych sektorów gospodarki Warmii i Mazur Okres realizacji projektu: 01.07.2008 r. – 30.11.2010 r. Wartość projektu: 4 260 184,00 PLN Stan realizacji: W ramach projektu Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyznał 66 stypendiów doktorantom, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 3 000 PLN.

12 Liczba kontroli przeprowadzonych przez IP w 2008 r. w 2009 r. (stan na 15 kwietnia 2009 r.) Priorytet IX Poddziałanie 9.1.260 Działanie 9.240 Działanie 9.310 Działanie 9.440 Działanie 9.578 Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1914 Poddziałanie 7.1.223 Kontrola systemowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie 1 Wizyta monitoringowa w ROEFS Elbląg 1

13 Działalność informacyjno-promocyjna w roku 2009 publikacje: biuletyn, raport, ulotki PO KL Regionalne Ośrodki EFS w Olsztynie, Elblągu, Ełku punkty informacyjne strony www.efs.warmia.mazury.pl, www.up.gov.pl/pokl konferencja, spotkania informacyjne, szkolenia współpraca z mediami

14 Promocja PO KL w I kwartale 2009 r. 160 000 odwiedzin strony internetowej 500 osób osobiście w punkcie informacyjnym 1900 osób uzyskało informacje telefonicznie 130 osób uzyskało informację za pomocą poczty elektronicznej 348 osób zostało przeszkolonych w ramach 12 szkoleń dla beneficjentów WUP współpraca z mediami monitorowanie aktywności powiatów województwa warmińsko-mazurskiego czyli mapa projektów

15 Biuletyn PO KL w województwie warmińsko- mazurskim Dobre Praktyki EFS – promujące aktywność instytucji w ubieganiu się o środki EFS Vademecum Beneficjenta – informacje o wytycznych i obowiązujących dokumentach nakład 28 000 egzemplarzy dystrybuowany w województwie warmińsko-mazurskim

16 Oferta Regionalnych Ośrodków EFS Olsztyn, Elbląg, Ełkw 2009 r. Oferta Regionalnych Ośrodków EFS Olsztyn, Elbląg, Ełk w 2009 r. ponad 100 dni szkoleniowych dla Beneficjentów naszego regionu 3000 h bezpłatnego doradztwa pomoc w tworzeniu ok. 30 partnerstw na rzecz rozwoju działalność 3 punktów informacyjnych w województwie

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Działania 8.2 oraz Priorytetu IX PO KL w województwie warmińsko-mazurskim (stan na 30 marca 2009 r.) Organizacja Posiedzenia współfinansowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google