Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogrody japo ń skie Prezentacja multimedialna Magdaleny Bibi ń skiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogrody japo ń skie Prezentacja multimedialna Magdaleny Bibi ń skiej."— Zapis prezentacji:

1 Ogrody japo ń skie Prezentacja multimedialna Magdaleny Bibi ń skiej

2 Estetyka europejska Ogrody Wersalu – prawie doskona ł e…. Przestrze ń, ł ad, porz ą dek, symetria s ł u żą podkre ś leniu pot ę gi absolutnego w ł adcy, panuj ą cego tak ż e nad przyrod ą Europejski idea ł estetyki (tak ż e ogrodowej) to zwyci ę stwo cz ł owieka nad natur ą, oparte na biblijnym przekazie czy ń cie sobie ziemi ę poddan ą

3 Estetyk ę japo ń sk ą przenika duch buddyzmu zen wyra ż aj ą cy si ę w prostocie, ascetyzmie formy i podkre ś laniu zwi ą zku sztuki z natur ą

4 Sednem zen jest kontemplacja, prowadz ą ca do afirmacji ż ycia, wr ę cz ka ż dej jego pojedy ń czej chwili Kontemplacyjny charakter ma wszelkie dzia ł anie podejmowane w duchu zen Zen przenika wszystkie ekspresje uwa ż ane w Japonii za artystyczne – od poezji haiku poprzez sztuk ę uk ł adania kwiatów i ceremoni ę herbacian ą, a ż po teatr NO czy sztuki wojenne

5 Ogród Zen Ogród Zen jest najdoskonalszym wyrazem zwi ą zku cz ł owieka z natur ą, przejawem boskiej harmonii. Ma sk ł ania ć do medytacji i sam jest medytacj ą.

6 Malarstwo SUMI-E Jego tematem jest przyroda, ogród. G łę bszym sensem absolutna afirmacja ż ycia w jego aspekcie ulotno ś ci i zmienno ś ci

7 Wejd ź do ogrodu, poddaj si ę chwili Co za księżyc - Złodziej przystaje Żeby śpiewać. Buson

8 Japo ń czycy mówi ą, ż e duch ogrodu to woda i kamienie

9 Dominuj ą ro ś liny drzewiaste, krzewy, trawa i mech

10 Niewielka jest rola kwitn ą cych kwiatów. To raczej krzewy i drzewa, okrywaj ą ce si ę kwieciem na wiosn ę, ni ż ro ś liny rabatowe…

11 Jeszcze tylko jesie ń w ogrodzie, gdy li ś cie przebarwiaj ą si ę jest czasem, gdy króluje kolor

12 Jednak to szaro ść kamienia, surowo ść drewna, ascetyczno ść uk ł adu i nie-kolor tworz ą specyficzn ą atmosfer ę ogrodu medytacyjnego

13 Porównaj ogród europejski i japo ń ski Kolor Asceza kolorystyczna Przepych Surowo ść Horror vacui – l ę k przed pustk ą Pustka jako warto ść art. Symetria Asymetria Funkcja reprezentacyjna Miejsce cichej medytacji Miejsce publiczne Intymno ść

14 Architektura ogrodowa

15 Ma ł a architektura jest integralnym elementem ogrodu Ka ż dy obiekt ma znaczenie symboliczne i okre ś lone miejsce w ogrodzie Nie ma elementów bardziej i mniej wa ż nych Do rozmieszczenia elementów aran ż acji ogrodowej stosowane s ą zasady feng-shui

16 Brama g ł ówna Brama boczna Bambusowy p ł ot Poczekalnia

17 Kaskada ż e ń ska : Woda sp ł ywa z niej ł agodnie, rozlewa si ę p ł asko Kaskada m ę ska – woda burzliwa, wodospad Mostek ł ukowy Most widokowy

18 Serce ogrodu Kamienna latarnia – st ą d ogród wygl ą da najpi ę kniej Pawilon herbaciany – niepozorna chatka s ł u żą ca do ceremonii picia herbaty

19 Sztuka herbaty "Sztuka herbaty w małym pokoju oznacza praktykowanie nauki Buddy i osiąganie oświecenia. Uprzednio ludzie doceniali piękno architektury, lub wytworny kształt naczyń w herbacianym pokoju. Lecz jest to wyłącznie sprawa świecka. Wystarczy mieć dom by uniknąć słoty i pożywienie by nie być głodnym. Ta prosta droga życia jest dokładnie tym, co nauczał Budda. Istota herbacianej sztuki, to czerpać wodę, zbierać drwa, przygotowywać wrzątek i parzyć herbatę. Ofiarować czarkę herbaty Buddzie, a resztę podzielić między pozostałych gości. Umieścić kwiat w wazonie i zapalić kadzidło. Zachowywać się tak, jak przystoi Buddom i Patriarchom."

20 Pawilonowi herbacianemu towarzyszy kamienny ogród Kamienie – ko ś ci Ziemi

21 Specjalno ś ci ą japo ń skiej sztuki ogrodowej jest umiej ę tno ść zmniejszania ro ś lin zwana BONSAI. Drzewka bonsai, eksponowane w osobnej cz ęś ci ogrodu (lub stanowi ą ce samodzielny, miniaturowy ogródek) symbolizuj ą krajobraz, a nawet ś wiat. Znów ich funkcja estetyczna podporz ą dkowana jest g łę bszej refleksji religijnej.

22 Ogród BONSAI

23 Woda, kamienie, herbata….. symbole ludzkiej egzystencji, jej ulotno ś ci, nietrwa ł o ś ci i pi ę kna

24 Duch buddyzmu wcielony w dzie ł o sztuki

25 NICO ŚĆ CO Ś O.


Pobierz ppt "Ogrody japo ń skie Prezentacja multimedialna Magdaleny Bibi ń skiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google