Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo chemiczne w szkołach. Oświetlenie stanowisk pracy uczniów. IWONA GOŚKA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo chemiczne w szkołach. Oświetlenie stanowisk pracy uczniów. IWONA GOŚKA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo chemiczne w szkołach. Oświetlenie stanowisk pracy uczniów. IWONA GOŚKA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

2 Substancjami i preparatami niebezpiecznymi są: Substancjami i preparatami niebezpiecznymi są: o substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych; o substancje i preparaty o właściwościach utleniających; o substancje i preparaty skrajnie łatwo palne; o substancje i preparaty wysoce łatwo palne; o substancje i preparaty łatwo palne; o substancje i preparaty bardzo toksyczne; o substancje i preparaty toksyczne;

3 o substancje i preparaty szkodliwe; o substancje i preparaty żrące; o substancje i preparaty drażniące; o substancje i preparaty uczulające; o substancje i preparaty rakotwórcze; o substancje i preparaty mutagenne; o substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość; o substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska

4 Wzory piktogramów

5 Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy najważniejsze obowiązki Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych (będących pracodawcami) dotyczą: Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy najważniejsze obowiązki Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych (będących pracodawcami) dotyczą: o stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację; o posiadania aktualnego spisu stosowanych/ posiadanych produktów chemicznych oraz kart charakterystyk;

6 Pozostałe obowiązki pracodawców dotyczą: o przechowywania produktów chemicznych w opakowaniach zabezpieczających przed szkodliwym działaniem, pożarem i wybuchem; o wyposażenia pracowników zatrudnionych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi w środki ochrony indywidualnej.

7 Karta charakterystyki stanowi narzędzie służące do przekazywania dalszym użytkownikom właściwych informacji dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowanych substancji i preparatów. Karta charakterystyki stanowi narzędzie służące do przekazywania dalszym użytkownikom właściwych informacji dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowanych substancji i preparatów. Karta charakterystyki jest przygotowywana przez kompetentną osobę, która uwzględnia potrzeby ogółu użytkowników i umożliwia im podjęcie w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. Karta charakterystyki jest przygotowywana przez kompetentną osobę, która uwzględnia potrzeby ogółu użytkowników i umożliwia im podjęcie w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

8 Osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny ma obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki. Osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny ma obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki. Osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny, który może stworzyć zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań zapobiegających powstaniu zagrożenia. Osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny, który może stworzyć zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań zapobiegających powstaniu zagrożenia.

9 Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego powinno zawierać: nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, nazwy określonych substancji zawartych w preparacie, dane identyfikacyjne wprowadzającego do obrotu daną substancję/ preparat oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze.

10 Oświetlenie stanowisk pracy

11 W pomieszczeniach należy zapewnić oświetlenie dzienne dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności spełniające wymagania określone w Polskiej Normie. W pomieszczeniach należy zapewnić oświetlenie dzienne dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności spełniające wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

12 Wymagania oświetleniowe wynikają z 3 podstawowych potrzeb: 1. wygody widzenia, przy której pracownicy mają dobre samopoczucie; wpływa to również pośrednio na wzrost wydajności pracy; 2. wydolności wzrokowej, przy której pracownicy są w stanie wykonywać zadania wzrokowe, nawet w trudnych warunkach i w wydłużonym czasie; 3. bezpieczeństwa

13 Natężenie oświetlenia i jego rozkład w polu zadania i w jego otoczeniu mają duży wpływ na to, jak szybko bezpiecznie i komfortowo pracownik spostrzega i wykonuje zadanie wzrokowe. Natężenie oświetlenia i jego rozkład w polu zadania i w jego otoczeniu mają duży wpływ na to, jak szybko bezpiecznie i komfortowo pracownik spostrzega i wykonuje zadanie wzrokowe.

14 Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych obowiązują następujące wymagania oświetleniowe: Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych obowiązują następujące wymagania oświetleniowe: o sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie, pokój zabaw - 300 lx, o pracownie informatyczne - 300 lx; o pokoje zajęć muzycznych – 300 lx; o pracownie rysunku technicznego- 750 lx; o strefy komunikacji, korytarze – 100 lx; o schody – 150 lx

15 Wymagania dotyczące wybranych stanowisk pracy: Wymagania dotyczące wybranych stanowisk pracy: o stanowiska przy tablicach i stołach demonstracyjnych – 500 lx; o stanowiska przy biurkach nauczycieli i pracowników administracji- 500 lx; o stanowiska do czytania w bibliotekach i czytelniach – 500 lx

16 Materiały źródłowe: 1. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.09.152.1222 j.t.) 2. Kodeks Pracy. 3. Rozporządzenie REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Dz.U.UE.L.06.396.1 z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69).

17 Dziękuje Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo chemiczne w szkołach. Oświetlenie stanowisk pracy uczniów. IWONA GOŚKA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google