Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZATRUDNIANIE A WYKONYWANIE INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZATRUDNIANIE A WYKONYWANIE INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 WWW.PIP.GOV.PL ZATRUDNIANIE A WYKONYWANIE INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

2 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy Dz. U
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy Dz.U. nr 89, poz. 589 z 2007 roku , Zgodnie z brzmieniem art. 1 cytowanej wyżej ustawy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.

3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA i PODLEGŁOŚĆ PIP
KONTROLOWANI PRZEDSIEBIORCY I PRACODAWCY SEJM INSPEKTOR PRACY RADA OCHRONY PRACY GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY

4 UPRAWNIENIA INSPEKTORA PRACY
1) swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego o każdej porze dnia i nocy 2) przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy; 3) żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub były zatrudnione, albo które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą; 5) żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy;

5 Co kontroluje inspektor w ramach legalności zatrudnienia m.in.
legalność wykonywania działalności, legalność zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy, zgłoszenie osób zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego

6 PODSTAWY PRAWNE ZATRUDNIENIA
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków. Umowa może być zawarta: - umowa o pracę na okres próbny - umowa o pracę na czas określony - umowa o pracę na czas nieokreślony - umowa o pracę na zastępstwo - umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

7 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
Obok umów o pracę w obrocie prawnym funkcjonują także inne formy zatrudnienia, do najbardziej popularnych należą: UMOWA ZLECENIA - art.734 § 1 k.c. polega na wykonaniu przez zleceniobiorcę określonych w kontrakcie czynności i jest umową starannego działania. Różni się jednak od umowy o pracę tym, że nie musi być wykonywana osobiście i pod nadzorem. Umowa zlecenia może być nieodpłatna. UMOWA o DZIEŁO (art. 627 k.c. i dalsze) W skrócie można powiedzieć, iż skutkiem zawarcia umowy o dzieło powinno być właśnie jakieś dzieło - rzecz lub twór niematerialny – jest to umowa rezultatu np. sporządzenie projektu domu jednorodzinnego, remont mieszkania, namalowanie obrazu, przeprowadzenie wykładu, zrobienie fotografii

8 RÓŻNICE zarówno zlecenie, jak i umowa o dzieło zawierane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Stąd zleceniobiorcy/wykonawcy nie są chronieni przed nieuzasadnionym zwolnieniem, nie wypłaca im się nadgodzin, nie mogą żądać urlopu itd.. umowy cywilnoprawne nie muszą być zawarte na piśmie – co rodzi trudności dowodowe, zatrudnieni na podstawie umów o dzieło nie podlegają zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego, okres zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych nie jest potwierdzany świadectwem pracy Zleceniobiorca/dziełobiorca nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia Z tych względów jest to niewątpliwie elastyczniejsza i tańsza forma zatrudniania, w związku z tym coraz bardziej popularna.

9 Minimalne warunki zatrudnienia w RP
W zakresie czasu pracy: Podstawowa norma czasu pracy w RP to 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (np. w okresie miesiąca) 2. Okresy odpoczynku: w każdej dobie co najmniej – 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu co najmniej – 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (przy czym odpoczynek powinien obejmować niedzielę – art. 133 kp.)

10 Minimalne warunki zatrudnienia w RP
3. Minimalne wynagrodzenie – od 01 stycznia 2013 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalona została w wysokości 1600 zł. brutto 4. Wymiar urlopu wypoczynkowego – jest uzależniony od stażu pracy i wynosi: 20 dni w roku – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni w roku – jeżeli pracownik jest zatrudniony dłużej niż 10 lat 5. Praca w godzinach nadliczbowych – tj. praca powyżej określonych norm i przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy jest wynagradzana 50% lub 100% dodatkiem

11 Minimalne warunki zatrudnienia w RP
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędne minimum stanowi właściwe przygotowanie pracownika do wykonywania pracy m.in. : badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku szkolenia z zakresu bhp. zapoznanie z ryzykiem zawodowym i instrukcjami w zakresie bezpiecznego wykonywania powierzonych prac

12 Ocena ryzyka zawodowego to narzędzie do poprawy warunków pracy
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno następować poprzez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy, stosowania środków profilaktycznych, informowania i szkolenia pracowników. Ocena ryzyka zawodowego to narzędzie do poprawy warunków pracy

13 Iwona Lelo-Kędzierska Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Iwona Lelo-Kędzierska Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie


Pobierz ppt "ZATRUDNIANIE A WYKONYWANIE INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google