Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 1 Geneza i funkcjonowanie systemu OSR w Polsce

2 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 2 linia ciągła: proces identyfikacji otoczenia i formowania decyzji linia przerywana: sprzężenie zwrotne Uproszczony model logiczny każdej interwencji legislacyjnej System etyczny Paradygmat fizyczny Paradygmat ekonomiczny (model makro- ekonomiczny) System polityczny System prawny System gospodarczo- społeczny (świat realny) System oddziaływania pozanormatywnego

3 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 3 Skąd pochodzi OSR Wdrożenie modelu legislacyjnego korzystającego z wyniku analizy różnych poglądów (deliberative lawmaking procedure) Cechy modelu – 3P Pragmatyczny Partycypacyjny Pluralistyczny

4 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 4 USA: usankcjonowanie stosowania oceny wpływu przez organy administracji federalnej w drodze dekretów prezydenckich Promocja idei oceny wpływu na forum OECD ̶Zalecenie C (95) 21. Rady OECD z dnia 9.03.1995 w sprawie poprawy jakości regulacji Praktyka obligatoryjnego stosowania oceny wpływu wg ustalonej procedury w organach UE ̶Od 2003 Komisja Europejska –15 czerwca 2005 r. opublikowanie Wytycznych do Oceny Wpływu (Impact Assessment Guidelines, SEC(2005) 791 ) Geneza standardu oceny skutków regulacji

5 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 5 Wytyczne do Oceny Wpływu (Impact Assessment Guidelines) – wzór dla krajowych odpowiedników Wytyczne KE – standard tworzenia rozwiązania problemu społeczno – gospodarczego Wytyczne KE – definicja typologii interwencji publicznej ̶Zaniechanie ̶Samoregulacja ̶Współregulacja 15/01/2009 - nowelizacja Wytycznych KE – wprowadzenie obowiązku: ̶uwzględniania kryterium konwergencji dla oceny wpływu na poziomie kraju lub regionu (możliwość współpracy pomiędzy dyrektoriatem generalnym a administracją krajów członkowskich) ̶pomiaru obciążeń administracyjnych w celu zmniejszenia biurokracji o 25% do końca 2012 roku Rola Impact Assessment Guidelines w procesie stanowienia prawa

6 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 6 Ekonomia dobrobytu AKK Zastosowanie MKS EAP Punkt odniesienia: WTP przeniesione do skali makro Kryterium optymaliza- cyjne Kaldora-Hicksa Próby pomiaru kosztów dostosowawczych Pomiar obciążeń administracyjnych Inne nurty myśli ekonomicznej: ekonomia eksperymentalna, neuroekonomika Teoria gier : _ przewidywanie posunięć kooperacyjnych w celu osiągnięcia korzyści z rozwiązań prawnych Analiza behawioralna: bodźce ekonomiczne związane ze stosowaniem prawa D NL S Metodyka analizy na rzecz OSR

7 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 7 Fundament obiektywizmu OSR Pragmatyzm nawiązujący do AKK Pojęcie kosztu społecznego i korzyści społecznej Wykorzystanie wyniku analizy kosztów i korzyści (AKK) do: – zobiektywizowania oceny wyboru interwencji spośród różnych wariantów – zoptymalizowania wyboru politycznego

8 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 8 Źródło: Oprac. na podstawie tabeli w Impact Assessment in EU Lawmaking, Anne C.M. Meuwese, Wolters Kluwer, 2008, s.49 Typ IA (OSR)Charakter przekazuCel otwierająca oczy władzy na prawdę ekspercki, transparentny, autorski ukształtować pogląd dostarczająca argumentu na rzecz legislacji arbitralny, autorskiuzasadnić wybór stwarzająca forum dla interesariuszy do wyrażenia poglądu wymuszający partnerstwo, przejrzysty sprzyjać porozumieniu konfrontująca plusy i minusy rozwiązania arbitralny, opierający się na faktach skupić uwagę na istocie problemu porządkująca strukturę wywodu koncyliacyjny, nawiązujący do strony formalnej przeprowadzić zgodnie z logiką procedury Typologia Impact Assessment (IA) [ocen wpływu / oddziaływania]

9 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 9 2002 2006 2009 2010 Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wydane przez Ministra Finansów zgodnie Art. 50a Ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1726) – obowiązują od 1 stycznia 2011 ------ Art. 50 ust.1a-1c Ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1726) - precyzujący sposób prezentacji wpływu na sektor finansów publicznych ------ Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - art. 7 ust. 3 pkt. 1) - wiążąca obowiązek OSR z uzasadnieniem stanowiska Rządu wobec projektów prawa europejskiego przedstawianych Sejmowi oraz art. 11. ust.1 - włączenie OSR do uzasadnienia stanowiska rządu RP podczas rozpatrywania projektu w Radzie ------ Zasady konsultacji - rekomendacja Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2009 r. (KRM-0102-40- 09) ------ Uchwała Rady Ministrów nr 49 – Regulamin Pracy RM § 9 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1 i 6 – określająca ogólne zasady dokonywania oceny społeczno- ekonomicznych skutków projektów ustaw ------ Rozporządzenie Prezesa RM W sprawie zasad techniki prawodawczej § 1 ust. 1 i 2 – wprowadzające kryterium wyboru optymalnych interwencji ------ Wytyczne do Oceny Skutków Regulacji Ministra Gospodarki zintegrowane z § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Pracy RM – określające metodykę wykonania OSR zgodnie ze standardem KE ------ zmiana ustawy o Radzie Ministrów – ustanawiająca obowiązek opracowywania rządowych projektów ustaw przez Rządowe Centrum Legislacji, zgodnie z art. 14c pkt. 1 ------ zmiana Regulaminu Pracy RM § 9 ust. 1 i 2 obejmująca założenia do projektów ustaw obowiązkiem przygotowania OSR ------ WYTYCZNE DOTYCZĄCE OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW ZAŁOŻEŃ PROJEKTÓW USTAW wydane przez RCL ------ Klocki z których zbudowany jest system OSR w Polsce

10 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 10 OSR dla prawa dostosowującego [1] (Źródło: Dz.U.10.213.1395) Konsultacja projektu stanowiska RM w sprawie projektów aktów prawnych UE z Sejmem i Senatem Art. 7. 1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektów aktów ustawodawczych Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych projektów. 2. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, projekty aktów Unii Europejskiej przyjmowanych na podstawie art. 352 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tych projektów aktów Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych projektów. 3. Do projektu stanowiska, o którym mowa w ust. 1 i 2, Rada Ministrów dołącza: –1) uzasadnienie obejmujące ocenę przewidywanych skutków prawnych aktu ustawodawczego Unii Europejskiej dla polskiego systemu prawa oraz skutków społecznych, gospodarczych i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej;

11 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 11 Art. 11. 1. Przed rozpatrzeniem w Radzie projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej albo projektu aktu prawnego Unii Europejskiej przyjmowanego na podstawie art. 352 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada Ministrów zasięga opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu i opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, przedstawiając na piśmie informację o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie. 2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, Rada Ministrów dołącza uzasadnienie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, a także ocenę przewidywanych skutków aktu prawnego Unii Europejskiej dla polskiego systemu prawa oraz skutków społecznych, gospodarczych i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Z uwagi na organizację pracy organów Unii Europejskiej, z wyjątkiem spraw, w których Rada stanowi jednomyślnie, oraz spraw, które pociągają za sobą znaczne obciążenia dla budżetu państwa, Rada Ministrów może zająć stanowisko bez zasięgania opinii, o której mowa w ust. 1. W takim przypadku przedstawiciel Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie przedstawić organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu i organowi właściwemu na podstawie regulaminu Senatu zajęte stanowisko oraz wyjaśnić przyczyny, dla których nie zasięgnięto opinii. OSR dla prawa dostosowującego [2]

12 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 12 Szczebel centralnej administracji państwowej (ministerstwa): Ocenę Skutków Regulacji przeprowadza się dla: –projektów założeń rządowych projektów ustaw i aktów normatywnych –rządowych projektów ustaw i rozporządzeń (w tym ustaw tzw. okołobudżetowych) –projektów prawa UE w odniesieniu do stanowisk rządu w sprawie przyjęcia danego przepisu Oceny Skutków Regulacji nie przeprowadza się dla projektu Ustawy budżetowej. Szczebel administracji samorządowej (gminy): (Strategiczną) Ocenę Oddziaływania na Środowisko decyzji uprawnionego organu władzy w zakresie zagospodarowania przestrzennego danego obszaru lub realizacji programów profilaktyki zdrowotnej [Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko] Kto przeprowadza OSR [1]

13 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 13 Szczebel centralnej administracji państwowej (ministerstwa) oraz Prezydent RP Ocenę Skutków Regulacji można przeprowadzić dla: - strategii narodowych (9+1) – perspektywa finansowa powiązana z WPFP - programów oraz polityk rządowych formalnie opierających się na uchwałach Komitetu Rady Ministrów) - projektów ustaw zgłaszanych w ramach inicjatywy prezydenckiej Władza ustawodawcza - Sejm Nie ma obowiązku przeprowadzania OSR dla: -poselskich projektów ustaw -projektów ustaw zgłaszanych w ramach inicjatywy obywatelskiej Kto przeprowadza OSR [2]

14 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 14 Wprowadzenie do Wytycznych KE obowiązku stosowania kryterium konwergencji Zmiana charakteru współpracy z KE - włączenie przedstawiciela polskiej administracji w proces tworzenia Impact Assessment przez KE -Szczegółowa instrukcja wyjazdowa dot. udziału w pracach komisji roboczych organów administracji UE Partycypacja w procesie tworzenia IA

15 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 15 Dwoisty charakter OSR dla prawa dostosowującego

16 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 16 OSR jako narzędzie w negocjacjach na poziomie UE może występować konieczność odniesienia się OSR (PL) – polskiego komponentu - do całości IA (UE) OSR jako narzędzie parlamentarnej kontroli rządu w zakresie spraw UE w takim przypadku OSR musi identyfikować niepożądane efekty zewnętrzne z punktu widzenia interesu narodowego zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego Aspekt unijny OSR

17 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 17 Środowiskowa krzywa Kuznetsa Przykład niespójności legislacyjnych Środki interwencji dostosowane do NL mogą wywołać niekorzystne efekty w PL PLNL poziom emisji miara dobrobytu

18 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 18 Przebieg procesu OSR Charakterystyka algorytmu (modelowego) przygotowania OSR (ex ante) Etapy OSR Katalog dostępnych narzędzi analitycznych

19 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 19 Katalog narzędzi do przeprowadzania OSR

20 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 20 1. zmiana Regulaminu Pracy RM § 9 ust. 1 i 2 obejmująca obowiązkiem przygotowania OSR założenia do projektów ustaw 2. Wytyczne do OSR Ministra Gospodarki – analiza wpływu (link 1 / link 2 do dokumentu źródłowego)link 1link 2 Zasada proporcjonalności analizy w praktyce

21 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 21 Krok 1 Analiza problemu – dezagregacja istoty problemu do poziomu ułomności rynku i/lub ułomności prawa Ćwiczenie praktyczne w grupach - diagram ryby

22 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 22 Wybór heurystyki problemu Wybór heurystyki w celu ujawnienia własnego sposobu rozumienia problemu Możliwość skorzystania z katalogu sprawdzonych heurystyk – warianty map przyczynowo - skutkowych Weryfikowalność poprawności toku rozumowania Identyfikacja podobieństw i różnic poglądowych Granica poznania

23 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 23 Przykładowa wizualizacja problemu przy pomocy diagramu Ishikawy

24 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 24 Krok 2 Formułowanie celu i wybór opcji interwencji publicznej – Zastosowanie zasady KOMAR / SMART do sformułowania celów projektowanej opcji interwencyjnej Ćwiczenie praktyczne w grupach

25 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 25 Algorytm formułowania celu interwencji wg zasady KOMAR Zgodnie z zasadą KOMAR (ang. SMART) definiowany cel powinien być: Konkretny (specific): konkretny i precyzyjny – nie może być określony w sposób, który pozwalałby na swobodną interpretację Określony w czasie (time-dependent): który ma jasno określony termin realizacji Mierzalny (measurable): zdefiniowany jako stan przyszły, pozwalający się zmierzyć za pomocą miary lub przedstawiony za pomocą opisu połączonego z liczbową oceną jego realizacji tak, aby można było zweryfikować czy został osiągnięty i w jakim stopniu Akceptowalny (acceptable): dający się zaakceptować przez wszystkich, którzy uczestniczą w realizacji celu po uprzednim jego zrozumieniu Realistyczny (realistic): możliwy do osiągnięcia, ale sformułowany w sposób wymuszający przekroczenie obecnego poziomu zaspokojenia potrzeby; tzw. cel ambitny

26 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 26 Krok 4. 1 Analiza wpływu - wymiar realny interwencji Ćwiczenie praktyczne w grupach

27 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 27 Cele analizy wpływu Spojrzenie na interwencję przez pryzmat wpływów, zamkniętych w granicach obszarów, w celu ich uporządkowania wg kierunku oddziaływania, zakresu i natężenia Przygotowanie zestawienia wpływów jako katalogu efektów, dających się wyrazić w pieniądzu Zakres podstawowy vs. zakres uzupełniający – rozciągliwość definicji granicy obszaru wpływu Metodyka analizy wpływu na finanse publiczne – zmiana podejścia wynikająca z Wytycznych Ministra Finansów – obowiązuje od początku roku 2011 – wymiar realny vs. finansowy analizy

28 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 28 Proces analizy wpływu II.Rynek pracy III.Konkurencyjność i przedsiębiorczość IV.Rozwój regionów V.Makroekonomia i polityka handlowa VI.Aspekty społeczne VII.Środowisko naturalne Opis słowny wpływów Definicja zakresu wpływu (przy wykorzystaniu obszarów z katalogu WMG) I.Finanse publiczne (dochody, wydatki, BŚE) (budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego)

29 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 29 Metodyka analizy wpływu - zasady Konstruowanie testów wpływu (automatyzacja algorytmu) Rola pytań pomocniczych – charakter przedmiotowy analizy (kategoria B – na czym polega wpływ) Kolejność analizowania podobszarów (od węższego do szerszego zakresu) Wpływ na rozwój regionów – charakter podmiotowy analizy (kategoria A – na kogo ma wpływ interwencja) Wpływ na makroekonomię – związek z prawem europejskim Translacja wyników wpływów cząstkowych w wymiarze realnym na wymiar finansowy - wpływ na finanse publiczne Pułapki: ryzyko multiplikacji wpływu, 2 poziomy: bp vs jst, 3 kategorie: wydatki-dochody- budżet środków europejskich (BŚE), sztywne ramy czasowe

30 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 30 Wymiar finansowy analizy wpływu Wynik analizy wpływu

31 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 31 Krok 4.2 Logika przekładania wyniku analizy wpływu na wyrażenie pieniężne zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów - WMF Ćwiczenie praktyczne: przełożenie wyników AW - WR na wymiar finansowy

32 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 32 Mechanizm translacji wyniku AW-WR na WF Okres prognozowanyRok 2010 Wpływy według wytycznych Ministerstwa Gospodarki Opis słowny wpływu Wielkość prognozowa na nominalna w mln zł Wskaźnik korekcyjny Wskaźnik korekcyjny na podstawie Wytycznych MF K1K2 Wartość po korekcie I. Finanse publiczne (budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego) 1. poziom wydatków publicznych - budżet centralny (WMG) 103,8 0 2. poziom wydatków publicznych - budżety JST (WMG) 110,212199,14 0 3. dochody budżetu centralnego (WMG) 110,7 0 4. dochody budżetów JST (WMG) 104 0 5. koszt funkcjonowania sektora publicznego (WMG) 103,2 0 6. efektywność funkcjonowania sektora publicznego (WMG) 103,2 0 Okres prognozowanyRok 2010 Wpływy według wytycznych Ministerstwa Gospodarki Opis słowny wpływu Wartość po korekcie I. Finanse publiczne (budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego) 2. poziom wydatków publicznych - budżety JST (WMG) 0 4. dochody budżetów JST (WMG) 0

33 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 33 Krok 5 Zestawienie kosztów i korzyści społecznych [ZKK]: 1.Związek ZKK z warunkiem koniecznym interwencji publicznej - koszt społeczny interwencji 2.Relacja pomiędzy ZKK a analizą kosztów i korzyści [AKK] 3.Zastosowanie analizy kosztów i korzyści [AKK] do wyznaczenia korzyści społecznych przy pomocy techniki agregatu społecznego Demonstracja przykładowej analizy: Uzupełnienie wyniku analizy wpływu finansowego o aspekt korzyści społecznych – wymiar fizyczny

34 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 34 Wprowadzenie do AKK Dlaczego OSR korzysta z analizy kosztów i korzyści (AKK) Czym jest AKK – próba zdefiniowania Klasyfikacja metod kwantyfikacji kosztów i korzyści wg kryterium optymalizacyjnego - NPV oraz inne kryteria Analizy pełne vs analizy hybrydowe

35 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 35 Związek wyniku analizy wpływu finansowego z AKK Zestawienie kosztów i korzyści społecznych Wynik AW-WR i AW- WF AKK Przełożenie zidentyfikowanych wpływów Wielkości mające wyraz w pozycji budżetowej (najczęściej ekstrapolacja wydatków) Oszacowanie korzyści i kosztów (wartości oczekiwane) – nie znajdujące bezpośredniego odzwierciedlenia w wydatkach lub przychodach budżetowych

36 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 36 Definicja analizy kosztów i korzyści (AKK) Analiza kosztów i korzyści to dział ekonomii stosowanej, którym zajmują się specjaliści od analizy kosztów i korzyści AKK to zbiór technik stosowanych w ocenie efektywności wydatków publicznych (i prywatnych) oraz różnego rodzaju rozwiązań z zakresu polityki gospodarczej i regulacji zwłaszcza w tych wszystkich przypadkach, w których zachodzi potrzeba zestawienia szeroko pojmowanych (społecznych) kosztów i korzyści działań, dla których kryterium (maksymalizacji) zysku jest niewystarczające lub błędne.

37 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 37 AKK – kluczowe pytania przygotowawcze 1.Kto jest klientem? 2.Jaki jest przedmiot analizy? 3.Jakie są cele operacyjne? 4.Jakie są alternatywy/warianty interwencji? 5.Jakie są fizyczne efekty w każdym wariancie? 6.Jak wycenić efekty w każdym wariancie? 7.Jak (nie)pewne są efekty i wyceny? 8.Jakie są kryteria wyboru wariantu?

38 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 38 Typologia AKK Korzyści z analizyEx anteIn medias resEx postPorównanie Decyzja o alokacji zasobów dla danego projektu Tak – pomaga wybrać najlepszy projekt. Jeśli dokładna: uruchamia / nie uruchamia projektu Jeśli utopiono małe koszty – może przesunąć zasoby. Jeśli utopiono duże koszty – zwykle sugeruje się kontynuowanie Za późno – projekt ukończony. Tak jak w analizie In medias res lub Ex post Uczenie się o rzeczywistej wartości konkretnego projektu Słaby szacunek – wysoka niepewność co do przyszłych korzyści i kosztów Lepsze – zmniejszona niepewność Doskonałe – mimo, że pewne błędy pozostają. Zwykle długo się czeka na pogłębione studium Tak jak w analizie In medias res lub Ex post Wkład w uczenie się o rzeczywistej wartości zbliżonych projektów Raczej znikomy wkład Dobry – wkład solidniejszy im później realizowana. Potrzeba korekt ze względu na jednostkowość Bardzo przydatne – mimo że błędy pozostają i potrzebne korekty ze względu na jednostkowość Tak jak w analizie In medias res lub Ex post Uczenie się o popełnianych błędach: pomijanie, prognozowanie, pomiar i ocena Nie Tak – daje informacje o błędach, o dokładności AKK dla innych projektów

39 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 39 Dobrobyt jako agregat społeczny

40 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 40 Struktura podziału dobrobytu

41 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 41 AKK – narzędziem do wywołania zmian prowadzących do poprawy status quo

42 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 42 Wynik AKK Kryterium efektywności –Pożądany cel - wzrost dobrobytu rozumiany jako maksymalizacja różnicy (B – C) pomiędzy korzyścią społeczną B, a kosztem społecznym C –Jeżeli nie można określić korzyści społecznej B - stosujemy kryterium minimalizacji kosztu społecznego Określanie długości horyzontu czasowego Czynnik czasu w kwantyfikacji wartości netto – stopa dyskontowa Wyniki liczbowe a rzeczywistość – wartość oczekiwana

43 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 43 Metody wyceny pieniężnej dóbr nierynkowych i środowiskowych

44 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 Demonstracja zastosowania AKK – dyrektywa DRL Przykładowe zastosowania AKK do oceny skutków aktu prawnego - Dyrektywa 2008/89/WE dotycząca obowiązkowej instalacji w pojazdach świateł do jazdy dziennej weszła w życie 7 lutego 2011 (link)link Cel: zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych Opcja: nakaz instalacji w nowych pojazdach świateł do jazdy dziennej ` Kluczowe wpływy: zdrowie publiczne, środowisko naturalne 44

45 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 Wynik AKK Zestawienie wyników analiz dla 5 wariantów interwencji linklink Założenia do wyceny kosztów i korzyści społecznych: stopa dyskontowa: 5% p. a. horyzont czasowy: 12 lat, skojarzony z długością życia pojazdu silnikowego populacja pojazdów wg stanu na koniec 2003 w 12 państwach UE ograniczony zakres badania efektów kładący duży nacisk na 2 aspekty – zdrowie publiczne i środowisko naturalne [analiza 1; analiza 2 ]analiza 1analiza 2 Wniosek: przewaga korzyści nad kosztami w tych dwóch aspektach oznacza, że interwencja jest społecznie korzystna! 45

46 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 46 Nadwyżka społeczna Nadwyżka konsumenta + nadwyżka producenta = nadwyżka społeczna

47 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 47 Efekt zewnętrzny: ujemny Społeczny koszt krańcowy Prywatny koszt krańcowy

48 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 48 Neutralizacja efektu zewnętrznego przy pomocy podatku

49 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 49 Krok 6 Analiza porównawcza opcji - kryterium wyboru optymalnego rozwiązania Związek wyniku analizy z syntetycznym przedstawieniem wyniku OSR

50 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego semestr zimowy 2011/2012 50 Konstruowanie kryterium wyboru optymalnego


Pobierz ppt "Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu Część praktyczna Andrzej W. Przybylski, MBA I rok studiów magisterskich Specjalność: Ekonomia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google