Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami Rok III Wykład Semestr 3 Dr inż. Janusz Sokołowski Dr hab. Inż. Marek Gliński, prof. PW Godzin 15 Zakres merytoryczny: zagadnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami Rok III Wykład Semestr 3 Dr inż. Janusz Sokołowski Dr hab. Inż. Marek Gliński, prof. PW Godzin 15 Zakres merytoryczny: zagadnienia."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami Rok III Wykład Semestr 3 Dr inż. Janusz Sokołowski Dr hab. Inż. Marek Gliński, prof. PW Godzin 15 Zakres merytoryczny: zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce; podział odpadów, odpady niebezpieczne; metody unieszkodliwiania i utylizacji odpadów; zakład przemysłowy źródłem zanieczyszczenia środowiska naturalnego; składowanie i wykorzystanie odpadów z elektrowni oraz oczyszczalni ścieków; gospodarka odpadami komunalnymi; metody recyklingu i utylizacji materiałów polimerowych; recykling papieru, metali, szkła, gumy; charakterystyka odpadów przemysłu organicznego; odpady w świetle zasad zielonej chemii; kataliza w przeciwdziałaniu powstawania odpadów.

2 Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami WYKŁAD 1 Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r.

3 Odpady - to zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe, powstające w związku z bytowaniem człowieka lub działalnością gospodarczą, nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały i uciążliwe dla środowiska. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

4 Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się w naszym czasach coraz bardziej zauważalnym problemem w ochronie środowiska. Główną przyczyną powstania nadmiernej ilości odpadów jest nieracjonalna gospodarka zasobami. Odpady bytowe i przemysłowe są często deponowane na składnikach źle urządzonych lub wręcz tzw. dzikich. Nowoczesnych składowisk odpadów spełniających wymogi ochrony środowiska jest ciągle niewiele. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

5 Podstawą klasyfikacji są odpowiednio dobrane kryteria o charakterze fizykochemicznym, biologicznym, technologicznym, ekonomicznym np.: źródło pochodzenia – sfera powstawania, kryterium surowcowe, stan skupienia, skład chemiczny, toksyczność, stopień zagrożenia dla środowiska, stopień przydatności (branżowej) do dalszego wykorzystania. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

6 Klasyfikacja wg Ustawy o odpadach Odpady klasyfikuje się w zależności od: źródeł powstania, stopnia uciążliwości, stwarzania zagrożeń dla życia, zdrowia lub dla środowiska. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

7 Podział wg stopnia szczególnego zagrożenia odpady grożące zakażeniem, odpady grożące skażeniem, odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska, surowe produkty i inne materiały uznane za nieprzydatne do wykorzystania gospodarczego. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

8 Klasyfikacja w oparciu o kryterium toksyczności i zagrożenia środowiska. O szkodliwości decyduje: składnik najniebezpieczniejszy, który jednocześnie determinuje przynależność odpadów do odpowiedniej kategorii szkodliwości i określa technologię jego utylizacji, toksyczność i szkodliwość odpadu dla organizmów żywych, właściwości rakotwórcze substancji odpadowych, zagrożenie dla wód powierzchniowych i gleby na podstawie wielkości dopuszczalnych zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych I klasy czystości, zanieczyszczenie atmosfery przez odpady pylące, wydzielające pary lub gazy szkodliwe i o nieprzyjemnym zapachu, łatwość zapłonu Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

9 Ze względu na właściwości odpadów, a głównie skład dominującej frakcji organicznej, dzieli się je na: mineralne, organiczno-mineralne, organiczne. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

10 Klasyfikacja odpadów wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin – 01, odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – 02, odpad z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej i tektury – 03, odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04, Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

11 odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla – 05, odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej – 06, odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej – 07, odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08, odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – 09, Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

12 odpady z procesów termicznych – 10, odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11, odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – 12, oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – 13, odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14, Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

13 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne, nie ujęte w innych grupach – 15, odpady nie ujęte w innych grupach – 16, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę z terenów zanieczyszczonych) – 17, odpady medyczne i weterynaryjne – 18, odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 19, odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – 20. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

14 Spośród międzynarodowych (regionalnych) klasyfikacji odpadów do najważniejszych zalicza się klasyfikacje przygotowane przez UE oraz dawne EWG i RWPG Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

15 Biorąc za podstawę warunki powstawania, główne składniki oraz fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości odpadów, podzielono je na: grupy - odpady o wspólnym pochodzeniu i jednakowych właściwościach, typy - odpady bliskie pod względem głównych składników i właściwości, gatunki - dokładniej niż typ określają chemiczne, fizyczne i biologiczne właściwości, rodzaje - określają specyficzne właściwości odpadu w ramach gatunku. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Klasyfikacja odpadów Monitoring System Informacji o odpadach 15 / 65d Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

16 Jednolita klasyfikacja odpadów (27 grup): odpady zwierzęce, odpady zwierzęce powstające w chowie, przetwórstwie i obrocie zwierzętami, odpady z produkcji roślinnej, odpady drzewne, odpady wydobywcze kopalin, odpady przetwórcze kopalin, odpady żywności roślinnej powstające w przetwórstwie i obrocie, odpady tekstyliów, odpady włókien naturalnych, odpady włókien syntetycznych, odpady drewna, odpady papieru i kartonu, odpady ropy i jej pochodnych, odpady chemiczne, odpady gumy, odpady szkła, odpady metali żelaznych, odpady metali nieżelaznych, złom sprzętu technicznego, osady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

17 odpady budowlane, odpady paleniskowe, pyły i szlamy, zanieczyszczona ziemia, osady denne, odpady bytowo-gospodarcze (komunalne), odpady radioaktywne, odpady inne Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

18 Monitoring odpadów polega na gromadzeniu i przetwarzaniu danych o ilości wytworzonych, wykorzystanych, unieszkodliwionych i składowanych odpadów niebezpiecznych. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

19 Najważniejszymi zadaniami monitoringu odpadów są przede wszystkim: ocena ilościowa i jakościowa odpadów od ich wytworzenia do składowania lub unieszkodliwienia, ocena składowisk odpadów i ich oddziaływania na środowisko, informowanie o zagrożeniach stwarzanych przez odpady, dostarczenie informacji do weryfikacji skuteczności zarządzania gospodarką odpadami. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

20 Struktura monitoringu posiada trzy poziomy: poziom regionalny, poziom krajowy, poziom lokalny. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

21 Nadzór merytoryczny nad organizacją funkcjonowaniem monitoringu odpadów sprawuje Centrum Gospodarki Odpadami - Oddział Zamiejscowy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

22 Monitoring odpadów powinien stanowić podstawę przy opracowywaniu planów i strategii gospodarowania odpadami zarówno na poziomie gminy jak i całego kraju, gdyż pozwala zaobserwować zmiany ilości wytwarzanych odpadów, możliwości ich wykorzystania, unieszkodliwiania czy składowania, jak i zmiany dominacji poszczególnych grup odpadów. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

23 Monitoring składowisk odpadów obejmuje: fazę przedeksploatacyjną, fazę eksploatacji, fazę poeksploatacyjną. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

24 Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej Ma na celu ocenę stanu wyjściowego i polega na: określeniu średnich danych meteorologicznych; kontroli poprawności wykonania elementów składowiska odpadów do prowadzenia monitoringu; pomiarze i ocenie zgodności z przewidywanym w projekcie budowy składowiska odpadów poziomem wód podziemnych w wykonywanych otworach obserwacyjnych; wyznaczenie w instrukcji eksploatacji składowiska odpadów miejsc poboru prób oraz substancji do dalszych badań monitoringowych dla gazu składowiskowego, wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych; ustalenie tła geochemicznego wód powierzchniowych i wód podziemnych. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

25 Monitoring w fazie eksploatacji Polega na: badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska odpadów lub poza nim; badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym; pomiarze poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych; kontroli struktury i składu masy składowiska odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę składowiska odpadów oraz instrukcją eksploatacji składowiska odpadów; kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

26 Częstotliwość prowadzenia monitoringu w fazie przedeksploatacyjnej – jednorazowo, w fazie eksploatacyjnej – co miesiąc, w fazie poeksploatacyjnej – co 6 miesięcy. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

27 Badanie wielkości opadu atmosferycznego odbywa się raz dziennie w fazie eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

28 Pomiar wielkości przepływu i składu płynących wód powierzchniowych odbywa się nie mniej niż w dwóch punktach: jeden w górnym biegu każdego cieku, powyżej składowiska odpadów, drugi w dolnym biegu, poniżej składowiska odpadów. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

29 Pomiar objętości i składu wód odciekowych odbywa się w każdym miejscu ich gromadzenia, przed ich oczyszczeniem. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

30 Jeżeli składowisko odpadów jest wyposażone w instalację oczyszczającą wody odciekowe, to w każdym miejscu odprowadzania oczyszczonych wód ze składowiska odpadów dokonuje się pomiaru składu wód odciekowych oczyszczonych w celu kontroli skuteczności procesu oczyszczania. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

31 Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacyjnej i w fazie poeksploatacyjnej powinien być badany przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

32 Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacyjnej powinno być prowadzone badanie struktury i składu masy składowanych odpadów. Celem badania jest określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady oraz struktury składowanych odpadów. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

33 System informacji w kraju Podstawą oceny istniejącego stanu w gospodarce odpadami są dane zbierane w kilku istniejących niezależnie od siebie systemach tzn.: statystyce państwowej GUS statystyce państwowego monitoringu środowiska SIGOP-W, SIGOM statystyce opłat wnoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

34 System SIGOP gromadzi i przetwarza informacje w układzie: przedmiotowym, podmiotowym, procesów. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

35 Gromadzenie informacji w zbiorach SIGOP opiera się na trzech podstawowych identyfikatorach: odpadu, obiektu, technologii. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

36 SIGOP zawiera cztery podsystemy dotyczące: nauki i techniki, gospodarki odpadami, czystych technologii, ochrony środowiska. Zakresy tych podsystemów są integrowane metodologicznie i fizycznie we wspólnej bazie danych. Składają się na nie nowe, bezpośrednio wpływające informacje jak i rozproszone, gromadzone w lokalnych bazach danych. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

37 Zadania SIGOP: stymulowanie działania obejmującego problematykę odpadów, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji, uruchamianie nowych mechanizmów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych wyzwalających inicjatywę tworzenia nowych zakładów zajmujących się odpadami jako surowcami do produkcji wyrobów finalnych. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1

38 SIGOM – System Informatyczny Gospodarki Odpadami Mineralnymi Baza danych tego systemu zawiera kompleksowe informacje o gospodarce odpadami mineralnymi z górnictwa i energetyki. Zasadniczym celem SIGOM jest wspomaganie prawidłowej gospodarki odpadami mineralnymi. Monika Koziara Karolina Kurys Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów, monitoring i system informacji o odpadach. Wymagania, jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę nowego zakładu. Gospodarka odpadami Monika Koziara Karolina Kurys Paweł Nader WYKŁAD 1


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami Rok III Wykład Semestr 3 Dr inż. Janusz Sokołowski Dr hab. Inż. Marek Gliński, prof. PW Godzin 15 Zakres merytoryczny: zagadnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google