Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 07/2013 Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 07/2013 Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 07/2013 Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko –pomorskim na rok szkolny 2013/2014 oraz sposobu przeliczania na punkty ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów

2 Od 27 maja 2013r. do 21 czerwca 2013r. do godziny 15:00 – składanie podań do wybranej szkoły. Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły. Wypełnione podanie zanieś do szkoły pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie ona będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz zanosić wszelkie dokumenty. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WYPEŁNIENIE FORMULARZA W INTERNECIE: Stwórz swoją listę preferencji, Wypełnij pozostałe pola formularza, Wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem, Poproś rodziców o podpisanie wypełnionego formularza, Zanieś do szkoły pierwszego wyboru.

3 Pamiętaj, że rekrutacja prowadzona jest do oddziałów (klas), a nie do szkół. Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretną klasę w szkole, w której chcesz się uczyć. Możesz na swojej liście preferencji podać nawet kilka oddziałów (klas) z wybranej szkoły. Najpierw wpisz te oddziały (klasy), w których chcesz uczyć się najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić Cię do klasy, która jest na pierwszym miejscu Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do klasy znajdującej się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie dalej próbował, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej z podanych przez Ciebie klas. Twoja lista preferencji może zawierać tylko trzy szkoły ponadgimnazjalne. PODAJ JAK NAJDŁUŻSZĄ LISTĘ PREFERENCJI. Daj systemowi szansę dokonania korzystnego dla Ciebie wyboru!!! UWAGA: LISTA preferencji jest wpisana do systemu informatycznego. Elektronicznym naborem objęte są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne zarządzane przez Urząd Miasta Włocławek. Zatem, jeśli zamierzasz zdawać do szkoły spoza Włocławka lub szkoły społecznej, nie wpisuj jej na listę preferencji. Musisz się do niej udać osobiście i złożyć tam wszystkie wymagane przez tą szkołę dokumenty.

4 Do 2 lipca 2013r. do godziny 12:00 jesteś zobowiązany dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru pozostałe dokumenty wymagane przez szkołę. Do 4 lipca 2013r. do godziny 15:00 szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Do 8 lipca 2013r. do godziny 12:00 szkoły przyjmują oryginały świadectwa i zaświadczenia OKE –potwierdzenie Twojej woli podjęcia nauki w szkole. Do 8 lipca 2013r. do godziny 15:00 szkoły ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkół. Do 10 lipca 2013r. do godziny 15:00 szkoły prowadzą nabór uzupełniający. Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół, przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej. Wybierz jedną z klas, w których są jeszcze wolne miejsca. Idź do szkoły, do której należy ta klasa. Tam złóż podanie o przyjęcie do tej klasy wraz z kompletem oryginalnych dokumentów. 11 lipca 2013r. do godziny 12:00 szkoły ogłoszą wyniki rekrutacji uzupełniającej. Po 20 sierpnia 2013r. przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie. Do 31 sierpnia 2013r. do godziny 12:00 przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 11 lipca 2013r..

5 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazlanych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające: 1. Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (od 2 do 16 punktów za każdy przedmiot), 2. Następujące osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji: a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (6 punktów), b) udział w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez kuratorów oświaty, albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (maksymalnie 20 punktów niezależnie od liczby osiągnięć) c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu (maksymalnie 2 punkty), 3. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu (Część humanistyczna: J. polski -20 punktów, Historia i WOS -20 punktów, Część matematyczno –przyrodnicza: Matematyka -20 punktów, Przedmioty przyrodnicze -20 punktów, Języki obce -20 punktów), 4. W przypadku braku zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla ucznia, który został zwolniony przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie § 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów do szkół publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562., z późn. zm.), o przyjęciu kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje dyrektor szkoły.

6 Liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi 200, w tym: Za wyniki egzaminu gimnazjalnego do 100 punktów 2. Za ocenę z języka polskiego do 16 punktów, 3. Za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie do 48 punktów (do 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne), 4. Za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum do 36 punktów, w tym: a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -6 punktów, b) za uzyskanie: * tytułu finalisty w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty-15 punktów, * tytuł laureata w konkursach tematycznych oraz innych konkursach współorganizowanych przez Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty– od 3 do 5 punktów *osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym -20 punktów c) za jedno z listy osiągnięć wymienionych poniżej –od 2 do 4 punktów: * osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym (miejsca od 1 -3) *osiągnięcia artystyczne (miejsca od 1-3 w imprezach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym) d) wolontariat rozumiany jako systematyczna (co najmniej w okresie rocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia np. aktywna współpraca z domem dziecka, schroniskiem -2 punkty (Brak wpisu na świadectwie o określonym osiągnięciu powoduje nienaliczenie punktów za osiągnięcia. Oryginał dyplomu za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także zaświadczenia o wolontariacie wystawione przez odpowiednią organizację/ instytucję należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru)

7 W procesie rekrutacji obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen na punkty:
1. Z języka polskiego: a) ocena celująca -16 punktów, b) ocena bardzo dobra -14 punktów, c) ocena dobra -11 punktów, d) ocena dostateczna -6 punktów, e) ocena dopuszczająca -2 punkty, 2. Z trzech wybranych zajęć edukacyjnych: b) ocena bardzo dobra – 13 punktów, c) ocena dobra -10 punktów, d) ocena dostateczna -5 punktów, e) ocena dopuszczająca -2 punkty. 3. Za egzamin gimnazjalny (za cześć humanistyczną i za cześć matematyczno –przyrodniczą) przyjmowana będzie łączna liczba punktów wpisanych w zaświadczeniu OKE.

8 Uczeń musi mieć przy sobie: *dane osobowe wraz z nr PESEL,
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej. JEŚLI UCZEŃ CHCE PODJĄĆ NAUKĘ W SZKOLE ZAWODOWEJ LUB TECHNIKUM, POWINIEN W WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ODEBRAĆ SKIEROWANIE NA BADANIA (ZE WSZYSTKICH SZKÓŁ WYBRANYCH WYMAGAJĄCYCH BADANIA LEKARSKIE), WZIĄĆ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ, PESEL ORAZ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ, A NASTĘPNIE W TERMINIE OD DO ZGŁOSIĆ SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY. W dniach od do będzie możliwa elektroniczna rekrutacja z pomocą nauczyciela informatyki. Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do naszej szkoły. Uczeń musi mieć przy sobie: *dane osobowe wraz z nr PESEL, *listę preferencji –wybrane w kolejności szkoły i klasy.


Pobierz ppt "REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 07/2013 Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google