Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
System KSEON OPTIVUM Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

2 Zanim dokonasz wyboru Przeanalizuj ofertę wybranych szkół,
Odwiedź je osobiście lub/i uważnie przestudiuj ich stronę internetową, Jeśli możesz, spotkaj się z uczniami i zadaj im interesujące Cię pytania, Zapoznaj się z obowiązującymi w tych szkołach regulaminami rekrutacji, Przeanalizuj swoje szanse dostania się.

3 Ograniczenia, wybór klas
Dokonując wyboru pamiętaj, że masz prawo kandydować najwyżej do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów(klas) w określonej przez Ciebie kolejności. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Oddział ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. UWAGA Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, zwiększasz swoje szanse w trakcie rekrutacji.

4 Zasady działania systemu
Elektroniczny system działa według następujących zasad: kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym oddziale, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii, do którego wygrał konkurencję z innymi kandydatami. UWAGA Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii.

5 Informacje techniczne
Abyś mógł wziąć udział w elektronicznej rekrutacji, musi zostać Ci przydzielone konto w systemie. Twoje gimnazjum jest zobowiązane do przekazania Ci hasła i loginu (za pośrednictwem nauczyciela informatyki wychowawcy lub sekretariatu). Rejestracja w systemie najpóźniej do 17 czerwca 2010 r. Następnie zaloguj się na stronie internetowej Systemu elektronicznego naboru

6 Sprawdzenie p. danych osobowych (1)
Dane przesłane przez Twoje gimnazjum są w szarych polach oznaczających, że nie możesz modyfikować tych wpisów. Sprawdzasz tylko, czy są poprawne. Jeśli zauważysz jakiś błąd musisz skontaktować się z sekretariatem lub z wychowawcą w Twoim gimnazjum. Białe pola są aktywne i możesz je uzupełniać lub zmieniać. W pierwszym kroku będzie to telefon kontaktowy i konto . UWAGA Podanie adresu nie jest obowiązkowe, jednakże może ułatwić kontakt z Tobą.

7 Sprawdzenie danych osobowych (2a)
Sprawdź, czy dane szczegółowe są poprawne : data urodzenia, miejsce urodzenia, adres. Uzupełnij brakujące dane. W przypadku, gdyby danych brakowało lub dane były nieaktualne możesz dokonać w tych polach korekty lub wpisu.

8 Sprawdzenie danych osobowych (2b)
Sprawdź, czy dane szczegółowe są poprawne oraz czy wpisane są telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku, gdyby telefonów nie było lub były nieaktualne możesz dokonać w tych polach korekty lub wpisu. UWAGA Podanie telefonów kontaktowych nie jest obowiązkowe, jednakże może ułatwić kontakt z Tobą.

9 Wybór języków W celach informacyjnych dla szkoły możesz wskazać, jakich języków obcych chciałbyś się uczyć, gdybyś mógł je wybierać dowolnie.

10 Wybór szkół (1) Kolejnym krokiem jest wybór szkół, do których chcesz kandydować. Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności.

11 Wybór szkół (2) Wybierając szkołę musisz zapoznać się z jej regulaminem rekrutacji i podjąć decyzję o jego akceptacji.

12 Wybór oddziałów (klas)
Następnie w obrębie tych szkół wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany, jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Nie ograniczaj się także do jednego, dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększasz swoją szansę zakwalifikowania się do szkoły. UWAGA Jest to krok ostatni i najważniejszy.

13 Szkoła pierwszego wyboru
Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy to tzw. szkoła pierwszego wyboru. Jej nazwa oraz adres będzie wyeksponowana na stronie głównej Twojego konta. Pamiętaj, że do klas sportowych oraz językowych obowiązują dodatkowe kryteria rekrutacji w postaci egzaminów odpowiednio - sprawnościowych lub językowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół.

14 Wydruk i dostarczenie podania
Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi rodzice (prawni opiekunowie). Jeżeli starasz się o przyjęcie do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej dołącz także odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Zanieś te dokumenty tylko do szkoły pierwszego wyboru. Poza drukiem podania system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata podanie potwierdza, że podanie to zostało złożone. Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył podanie. Nie jest to tożsame ze stwierdzeniem, że podanie zostało pozytywnie rozpatrzone przez szkołę.

15 Dokumenty Kopie poniżej wymienionych dokumentów, poświadczone przez szkołę, w której są wymagane, powinieneś złożyć wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru: zaświadczenie lekarskie, jeśli kandydujesz do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej; dokumenty wymagane w przypadku szkół sportowych i mistrzostwa sportowego; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uprawniające do nauki w oddziale integracyjnym; zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.

16 Oryginały, podanie, zmiany
Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty). Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 17 czerwca 2010r. Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów (na swoim koncie w Internecie). Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.

17 Weryfikacja podania Weryfikacja podania w szkole może trwać nawet do 3-5 dni. Gdyby po tym czasie informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą, w której składałeś dokumenty. Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Internecie zostanie zablokowana przez System.

18 Zmiany po weryfikacji W przypadku, gdy chciałbyś zmienić swoją listę preferencji (zmienić kolejność oddziałów na liście, lub dodać nowe oddziały), już po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu Twojego podania musisz zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru z pisemnym oświadczeniem opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie Twojego podania. Po jego wycofaniu i wprowadzeniu zmian na liście preferencji musisz ponownie wydrukować podanie i zanieść je do szkoły pierwszego wyboru. Będzie to ta sama szkoła, w której już składałeś podanie, jeśli zmiany na Twojej liście dotyczyły pozostałych oddziałów, lub inna szkoła, jeśli na pierwszym miejscu Swojej listy wybrałeś oddział w innej szkole. Możesz to jednak zrobić najpóźniej do 23 czerwca 2010r.

19 Oceny, wyniki egzaminu Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz oryginał i kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dane zawarte w tych dokumentach zostaną automatycznie wprowadzone do systemu przez Twoje gimnazjum. Zaleca się sprawdzenie przez kandydata poprawności wprowadzonych do Systemu danych. W razie wystąpienia niezgodności danych na Twoim koncie z dokumentami, zgłoś się do Swojego gimnazjum.

20 Weryfikacja osiągnięć
Weryfikacja osiągnięć jest to sprawdzenie otrzymanych od kandydata dokumentów (na tym etapie jest to kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tych dokumentów z danymi znajdującymi się w centralnej bazie danych systemu Weryfikacji osiągnięć dokonuje szkoła pierwszego wyboru ( – )

21 Sprawdzenie wyników rekrutacji
Dnia 30 czerwca 2010r. o godzinie 12:00 na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru oraz na stronie Twojego konta, znajdziesz informację, do którego oddziału, w której szkole się dostałeś. Będziesz mógł również skorzystać z usługi przesłania tej informacji SMS-em. Szczegóły dotyczące tej usługi zostaną przesłane na Twoje konto.

22 Potwierdzenie woli podjęcia nauki
Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów trzeba dostarczyć niezwłocznie do szkoły, do której się dostałeś. Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie od 1 lipca 2010 od do 2 lipca 2010r. do godziny 12:00, oznacza to rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. Dnia 5 lipca 2010r. o godzinie 12:00 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy przyjętych uczniów, którzy złożyli oryginały dokumentów.

23 Rekrutacja uzupełniająca
Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę „Wolne miejsca” dostępną w Systemie. Poszukaj tam odpowiadającego Ci oddziału i skontaktuj się z tą szkołą.

24 Równa liczba punktów W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych (zaświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste), kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki (informację wpisuje gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły), kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (opinię wystawia publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna), osoby spełniające inne kryteria określone w szkolnym regulaminie rekrutacji danej szkoły

25 od 10 maja 2010r. Gimnazjum przekazuje kandydatowi login i hasło do jego konta. od 10 maja 2010r. do 17 czerwca 2010r. Kandydat loguje się na swoje konto i wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów, do których chce kandydować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydat drukuje podanie z Systemu. Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwych szkołach zaświadczenia i dokumenty, kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru. od 16 czerwca 2010r. do 24 czerwca 2010r. Gimnazjum wprowadza do Systemu oceny i inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie, a kandydat sprawdza czy wszystkie są poprawne. W przypadku niezgodności niezwłocznie zgłasza to w swoim gimnazjum. Kandydat zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru w sprawie weryfikacji osiągnięć. od 24 czerwca 2010r. do 28 czerwca 2010r. do godz. 12:00 Kandydat powinien sprawdzić na swoim koncie w Systemie poprawność wprowadzonych i zaakceptowanych danych. W przypadku wykrycia niezgodności należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru. od 1 lipca 2010r. od godz. 12:00 do 2 lipca 2010r. do godz.12:00 Kandydat sprawdza, do jakiego oddziału został zakwalifikowany i składa oryginały świadectwa i pozostałej dokumentacji w szkole prowadzącej ten oddział. Nie złożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach od 7 lipca 2010r. do 31 sierpnia 2010r. 5 lipca 2010r. od godz Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty. od 5 lipca 2010r. do 7 lipca2010r. Kandydaci, którzy nie zdołali zakwalifikować się do żadnego oddziału sprawdzają w Internecie lub w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej, gdzie pozostały wolne miejsca. Kandydat wycofuje podanie ze szkoły pierwszego wyboru. Następnie zgłasza się do wybranej szkoły i składa wymagane do przyjęcia dokumenty.


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google