Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO w roku szkolnym 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO w roku szkolnym 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO w roku szkolnym 2007/2008

2 Odkrywać to znaczy widzieć to, co wszyscy widzą i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał. (Gyorgyi Albert Szend)

3 REALIZACJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH (1) (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich koordynowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) Opracowanie i upowszechnienie opisów krajowych standardów kwalifikacji zawodowych (współpraca z Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu)

4 REALIZACJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH (2) (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich koordynowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) Zbudowanie innowacyjnych programów modułowych do kształcenia zawodowego i przygotowanie około 400 pakietów edukacyjnych (współpraca z Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu i Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej)

5 REALIZACJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH (3) Certyfikowanie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia (w ramach RCI firmy Microsoft): opracowanie systemu certyfikacji stworzenie narzędzi informatycznych i oprogramowania do diagnozowania poziomu umiejętności nauczycieli w zakresie ustalonych standardów

6 REALIZACJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH (4) Modelowanie systemu edukacji mechatronicznej: pneumatyka, hydraulika, robotyka sterowniki programowalne obrabiarki sterowane numerycznie CNC mechatronika pojazdowa przetwórstwo tworzyw sztucznych

7 UDZIAŁ W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH (1) Projekt eFashion dotyczący tworzenia zestawów multimedialnych, materiałów wspomagających kształcenie w zawodach odzieżowych i włókienniczych oraz projektowania i prezentowania portfolio każdego uczestnika projektu

8 UDZIAŁ W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH (2) Projekt Eubuildit mający na celu zbudowanie platformy informatycznej i zaprezentowanie na niej budowli architektonicznych świadczących o wielonarodowości i wielokulturowości naszego miasta (7 państw)

9 OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROJEKTÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY (we współpracy z Wydziałem Edukacji UMŁ) Pogotowie naukowe (udział 194 szkół, 1453 nauczycieli, 14226 uczniów) Odkrywamy sport swojego życia (udział 192 szkół, 334 nauczycieli, 6700 uczniów) Pokażemy wam spektakl (udział 47 szkół, 86 nauczycieli, 15402 uczniów) Zawodowy zawrót głowy (8 szkół, 15 nauczycieli, 124 uczniów)

10 WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH I PROGRAMOWYCH (1) Wzbogacenie działalności sekcji informatycznej Akademii Młodych Twórców o: programowanie przez uczniów robotów mobilnych z serii LEGO Mindstorms NXT prowadzenie przez uczniów zajęć dydaktycznych dla kolegów-członków AMT na temat Inwestowanie na giełdzie

11 WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH I PROGRAMOWYCH (2) Organizacja działalności krótkofalarskiej AMT: zarejestrowanie Młodzieżowego Klubu Krótkofalowców uzyskanie pozwolenia na używanie radiowych urządzeń nadawczych prowadzenie zajęć dydaktycznych z młodzieżą

12 WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH I PROGRAMOWYCH (3) Utworzenie Akademii Młodego Dyrektora i prowadzenie spotkań służących wymianie doświadczeń, wzbogacaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych dla skutecznego sprawowania funkcji dyrektora, promowaniu sprawdzonych rozwiązań w zakresie zarządzania szkołą/placówką

13 WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Wzbogacenie tematyki oferty edukacyjnej dla dyrektorów, m.in.: Dyrektor szkoły/placówki jako pracodawca Rola dyrektora w awansie zawodowym Mój pomysł na dobrą szkołę

14 WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI INFORMATYCZNEJ Stworzenie warunków do prowadzenia kształcenia na odległość: opracowanie krajowych standardów dotyczących kształcenia zdalnego zaprojektowanie systemu i jego wdrożenie w ramach projektu Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu dostosowanie systemu SLK (SharePoint Learning Kit) do polskich realiów edukacyjnych Rozbudowanie programów kursów komputerowych dla nauczycieli o moduł dotyczący stosowania metody projektowej WebQuest

15 DZIAŁANIA INTERDYSCYPLINARNE (1) Wdrażanie innowacji programowo- organizacyjnej Klasa bałtycka dotyczącej zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego (w Polsce tylko dwie klasy w LI LO objęte patronatem Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali i Politechniki Łódzkiej) Wdrożenie projektu Holizm w kształceniu matematycznym, fizycznym i chemicznym

16 DZIAŁANIA INTERDYSCYPLINARNE (2) Kontynuacja i wzbogacenie przedsięwzięć podejmowanych w zakresie edukacji projakościowej uczniów: organizacja działalności zespołu metodycznego zajmującego się budowaniem elementów wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami prowadzenie spotkań edukacyjnych z radami pedagogicznymi na temat Uczeń współtwórcą jakości pracy szkoły

17 DZIAŁANIA INTERDYSCYPLINARNE (3) Prowadzenie, na stacjach dydaktycznych Pracowni Edukacji Ekologicznej, modelowych zajęć laboratoryjnych i prezentacji dydaktycznych dotyczących badań wybranych elementów środowiska naturalnego (np. badań fizyko-chemicznych wody, badań wskaźników jakości gleby) Realizacja przedsięwzięć korelujących treści kształcenia religijnego z procesem nauczania-uczenia się języka polskiego oraz edukacji filozoficznej, artystycznej, informatycznej i prozdrowotnej (np. konkurs multimedialny, turniej koszykówki)

18 DZIAŁANIA INTERDYSCYPLINARNE (4) Stymulowanie nauczycieli dyplomowanych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach realizacji projektu Rzepa, którego rocznym podsumowaniem jest przyznanie szkołom i nauczycielom tytułu Animator rozwoju zawodowego

19 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ (1) Prowadzenie projektu Łączy nas piosenka i taniec – integracyjny przegląd twórczości dziecięcej we współpracy z Fundacją Bankową im. L. Kronenberga Organizacja akcji charytatywnych sprzyjających integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi

20 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ (2) Realizacja przedsięwzięć integrujących pracę nauczycieli przedszkoli i kształcenia zintegrowanego (np. projekty regionalne: Zielone miejsca Łodzi, Śladami czterech kultur, wernisaż prac plastycznych, publikacja Tuwim bliski dzieciom) – współpraca z wieloma partnerami społecznymi

21 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ Prace nad tworzeniem modelu edukacji filozoficznej obejmujące, m.in.: zajęcia Młodzieżowej Akademii Filozoficznej (współpraca z IV LO) Ogólnopolski Konkurs Filozoficzny (współorganizowany z XXIII LO) Opracowanie i wdrożenie do praktyki szkolnej koncepcji edukacji artystycznej, w tym: projekty Awangarda dla początkujących (współpraca z Gabinetem Edukacji Filmowej), cykl spotkań Zastosowanie technik teatralnych w kształceniu Trening twórczości II Przegląd Teatrów Gimnazjalnych

22 DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNOŚCI UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH VII Festiwal Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim (współpraca z organizatorem – Szkołą Podstawową i Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego TWOJA SZKOŁA) Przeprowadzenie testu kompetencyjnego z języka angielskiego (IV edycja dla uczniów szkół podstawowych i III edycja dla uczniów gimnazjów) Wypracowanie jednolitej formuły konkursów romańskich i schematów testów sprawdzających cztery kompetencje językowe Przeprowadzenie Małej Olimpiady Języka Niemieckiego

23 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI PROZDROWOTNEJ Wdrożenie projektu Sporty całego życia mającego na celu popularyzację m.in. stretchingu, wspinaczki i zajęć na siłowni oraz prezentację możliwości urozmaicania zajęć ruchowych z uczniami poprzez wykorzystanie nietypowych sprzętów i przyborów w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych Kontynuacja projektu Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym służącego wyeksponowaniu znaczenia edukacji fizycznej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prospołecznych uczniów oraz promowaniu osiągnięć nauczycieli

24 DZIAŁANIA W OBSZARZE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI Wdrożenie modelu działań profilaktyczno- -wychowawczych w łódzkich szkołach – w bieżącym roku szkolnym koncentracja na: pracy wychowawczej w zespołach klasowych kształtowaniu umiejętności reagowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych tworzeniu spójnego systemu działań pomocowych dla uczniów z różnymi dysfunkcjami

25 DZIAŁANIA W OBSZARZE POMIARU DYDAKTYCZNEGO Wzbogacenie oferty materiałów edukacyjnych dla dyrektorów szkół i nauczycieli: opracowanie i udostępnienie programu komputerowego umożliwiającego pełną analizę wyników egzaminów zewnętrznych (transmisja danych z PDF do arkusza kalkulacyjnego) tworzenie (w wyniku prowadzonego pomiaru kształtującego) warunków do ukazania roli matematyki w edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

26 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI EUROPEJSKIEJ I REGIONALNEJ (1) Realizacja projektów dotyczących Edukacji regionalnej dla Łodzi i o Łodzi: konkursu Łódzkie w sercu Europy adresowany do uczniów szkół podstawowych i klas zerowych (współpraca z biurem Jacka Saryusz-Wolskiego) modelowanie edukacji regionalnej w ramach funkcjonowania Warsztatu Łódzkiego Innowacyjna działalność lidera edukacji regionalnej w szkole, Łodzi, regionie

27 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI EUROPEJSKIEJ I REGIONALNEJ (2) Modelowanie prac Szkolnych Klubów Europejskich Łodzi i Województwa Łódzkiego (współpraca z Instytutem Europejskim) Wzbogacenie oferty doskonalenia dyrektorów szkół i nauczycieli o formy dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich na realizację zadań edukacyjnych (współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Wydziałem Edukacji UMŁ)

28 WYTWORZENIE NOWYCH KONCEPCJI KSZTAŁCENIA PRZEDZAWODOWEGO I ZAWODOWEGO Opracowanie i wdrożenie do praktyki edukacyjnej koncepcji identyfikowania zagrożeń w procesie pracy Zaprojektowanie zajęć z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w zakresie projektowania obróbki tworzyw sztucznych i przetwórstwa tworzyw z zastosowaniem oprogramowania komputerowego AutoCad i Solid Edge

29 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI PRZEDZAWODOWEJ Projektowanie poliwalentnych stanowisk technodydaktycznych i kart pracy do prowadzenia edukacji technicznej Opracowanie pakietów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia na odległość Upowszechnianie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia technicznego i kształtowania umiejętności manualnych uczniów Wdrożenie modelu orientacji i poradnictwa zawodowego w 47 łódzkich gimnazjach i 5 szkołach ponadgimnazjalnych Wdrożenie modelu szkoły przedsiębiorczej w 12 łódzkich szkołach

30 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI ZAWODOWEJ (1) Utworzenie stacji technodydaktycznych nowej generacji: Pracowni Mechatroniki Pojazdowej (system regulacji siły hamowania ABS/ASR, elektroniczny system sterowania silnikiem ZS) Pracowni Mechatroniki 2 (przemysłowe sterowniki firmy FANUC pracujące w sieci przemysłowej, regulatory procesów technologicznych P, I, D oraz oprogramowanie do modelowania i monitorowania procesów przemysłowych firmy WONDER WARE) pozyskanie produktów firmy B/S/H w ramach przygotowań do utworzenia pracowni mechatronicznej dla osiągania kwalifikacji specjalistycznych w zakresie sprzętu AGD

31 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI ZAWODOWEJ (2) Rozszerzenie oferty edukacyjnej o pozaformalne kształcenie praktyczne uczniów i osiąganie nowych kwalifikacji zawodowych przez dorosłych pracujących w różnych firmach Wydawanie Biuletynu prezentującego wyposażenie, możliwości edukacyjne i realizowane przedsięwzięcia OKUPu

32 DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI ZAWODOWEJ (3) Opracowanie i zainicjowanie wdrażania projektu Pracodawca wsparciem dla edukacji zawodowej: współpraca z firmami i partnerami edukacyjnymi nad tworzeniem klas patronackich tworzenie warunków do organizacji kształcenia zawodowego w zakresie osiągania kwalifikacji mechatronicznych (mechatronika samochodowa, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych)

33 DZIAŁANIA W OBSZARZE MONITOROWANIA RYNKU PRACY DLA POTRZEB EDUKACJI (1) Opracowanie kompleksowej koncepcji realizacji wieloaspektowych analiz i badań w zakresie monitorowania rynku pracy dla potrzeb rozwoju kształcenia zawodowego w regionie łódzkim (określenie kwalifikacji zawodowych sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia w dynamicznie zmieniającej się gospodarce)

34 DZIAŁANIA W OBSZARZE MONITOROWANIA RYNKU PRACY DLA POTRZEB EDUKACJI (2) Prowadzenie prac analitycznych służących rozpoznaniu kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce w świetle aktualnych wyników badań (próba określenia roli uczenia się przez całe życie w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy) Współpraca z wybranymi partnerami edukacyjnymi nad tworzeniem warunków do rekonstrukcji w regionie łódzkim systemu kształcenia włókienników i odzieżowników

35 Adresaci oferty Centrum: NAUCZYCIELE – organizatorzy procesu kształcenia, multiplikatorzy, facylitatorzy, tutorzy UCZNIOWIE – uczestnicy kształcenia formalnego i pozaformalnego DOROŚLI pracujący i niepracujący – osiągający nowe kwalifikacje zawodowe zapotrzebowane przez rynek pracy

36 W r. sz. 2007/2008 ŁCDNiKP zrealizowało: 7300 form doradztwa i doskonalenia nauczycieli oraz osiągania przez innych dorosłych kwalifikacji zawodowych dla ponad 32000 osób 180 form kształcenia formalnego i pozaformalnego oraz 90 turniejów, przeglądów i konkursów dla 48500 osób Łącznie z usług skorzystało 80500 osób.


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO w roku szkolnym 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google