Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011. Zagadnienia 1. Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011. Zagadnienia 1. Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej,"— Zapis prezentacji:

1 Polityka rynku pracy Pleszew

2 Zagadnienia 1. Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej, podaży pracy, popytu na pracę i zatrudnienia. Lokalny rynek pracy –kryteria delimitacji. Cechy lokalnych rynków pracy. 2. Regionalna i lokalna polityka rynku pracy. Konsekwencje ekonomiczne i społeczne. 3. Unijna polityka rynku pracy i polityka społeczna. Pojęcie. Przesłanki ekonomiczne i społeczne. Cele i podstawowe zasady. 4. Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce oraz jego przyczyny.

3 Klasyfikacja rodzajów rynków Przedmiot obrotu: rynek dóbr i usług konsumpcyjnych rynek czynników produkcji Zasięg geograficzny: Rynek lokalny Rynek regionalny Rynek krajowy Rynek międzynarodowy Rynek światowy

4 c.d. Sytuacja rynkowa rynek sprzedawcy – długotrwała przewaga popytu i podaży rynek nabywcy – długotrwała przewaga podaży nad popytem Stopień jednorodności rynek homogeniczny, ropy naftowej, pszenicy rynek heterogeniczny – rynek pracy o wysokim stopniu segmentacji Stopień wyrównania cen rynek doskonały: przejrzysty, racjonalny, jednorodny rynek niedoskonały Stopień ingerencji państwa Rynek wolnokonkurencyjny; brak ingerencji, dominacja MSP Rynek oligopolistyczny i monopolistyczny; z ingerencją, duże firmy kształtujące stosunki rynkowe

5 c.d. Stopień ingerencji państwa Ułomny; pełna ingerencja, przedsiębiorstwa państwowe Rynek o zróżnicowanym poziomie interwencjonizmu

6 Rynek pracy - specyficzny rynek Praca człowieka, zasoby pracy = towar Zasób pracy ma własną wolę - może porzucić maszynę Wyrazem wartości pracy jest płaca (popyt i podaż na pracę) Stosunek pracy długo lub krótkookresowy Podlega regułom prawnym i zwyczajowym

7 Podlega interwencji państwa Rynek nierównowagi – bezrobocie Występują cząstkowe rynki: płeć, wiek, wykształcenie Rynek pracy - specyficzny rynek

8 Pozycja rynku pracy w gospodarce rynkowej Rynek produktów Rynek pracy Ilość pracy Płaca Ilość towaru Cena Gospodarstwa domowePrzedsiębiorstwa Podaż pracy Podaż towarów Popyt na towary Popyt na siłę roboczą

9

10

11

12 Rynek pracy Podaż pracy = zasoby pracy, tworzą je osoby zdolne do pracy i wyrażające chęć jej podjęcia, które zamieszkują obszar rynku pracy, Podaż pracy = zasoby pracy, tworzą je osoby zdolne do pracy i wyrażające chęć jej podjęcia, które zamieszkują obszar rynku pracy, Popyt na pracę = zapotrzebowanie na pracę w sensie ilościowym i jakościowym, wyrażane oferowanym miejscem pracy Popyt na pracę = zapotrzebowanie na pracę w sensie ilościowym i jakościowym, wyrażane oferowanym miejscem pracy Płaca; nominalna, realna, równowagi, NAIRU Płaca; nominalna, realna, równowagi, NAIRU Efekt sybstytucyjny i dochodowy Efekt sybstytucyjny i dochodowy Krańcowy produkt z pracy Krańcowy produkt z pracy

13

14 14 Jakie bezrobocie? Frykcyjne Dobrowolne Organizacyjne Strukturalne Przymusowe Koniunkturalne Technologiczne Sezonowe Ukryte

15 Generalnie na świecie obecnie ludzie pozostają bez pracy na skutek: likwidacji niektórych gałęzi przemysłu; likwidacji niektórych gałęzi przemysłu; ograniczenia produkcji w przedsiębiorstwach; ograniczenia produkcji w przedsiębiorstwach; braku informacji o aktualnych lub nowych miejscach pracy; braku informacji o aktualnych lub nowych miejscach pracy; braku mobilności; braku mobilności; przeniesienia przedsiębiorstwa do innego rejonu; przeniesienia przedsiębiorstwa do innego rejonu; niedostosowania potrzeb panujących na rynku do wykształcenia pracowników; niedostosowania potrzeb panujących na rynku do wykształcenia pracowników; zmiany w technologiach – maszyny zastępują pracę człowieka; zmiany w technologiach – maszyny zastępują pracę człowieka; wysokich obciążeń fiskalnych. wysokich obciążeń fiskalnych.

16 Konsekwencje ekonomiczne i społeczne bezrobocia Ogólne straty dobrobytu społecznego wyrażone stratą produktu krajowego brutto. Ogólne straty dobrobytu społecznego wyrażone stratą produktu krajowego brutto. Do alternatywnych kosztów bezrobocia zalicza się: Do alternatywnych kosztów bezrobocia zalicza się: koszty ekonomiczne, koszty ekonomiczne, koszty indywidualne, koszty indywidualne, koszty społeczne. koszty społeczne.

17 Co to jest lokalny rynek pracy?...oznacza że w skali lokalnej występują czynniki kształtujące strukturę i dynamikę aktywności zawodowej oraz czynniki kształtujące strukturę i dynamikę zapotrzebowania na pracowników.

18 Delimitacja lokalnego rynku pracy KRYTERIA 1. Zasięg życia codziennego; kryterium = dojazdy, 2. Możliwość zatrudnienia bez zmiany miejsca zamieszkania

19 Układ lokalnego rynku pracy Zasoby pracy Migracje, napływ Nierównowaga podażowa Bezrobocie Przyjazdy do pracy Równowaga Nierównowaga popytowa Wolne miejsca pracy Popyt na pracę Migracje, odpływ Wyjazdy do pracy

20 Specyfika lokalnego układu a) czasowa niezgodność okresu wzrostu aktywności zawodowej oraz wzrostu liczby oferowanych miejsc pracy, b) opóźnienia występujące w cyklach nauczania, oraz realizacji procedur wsparcia zatrudnienia, które znacznie utrudnia płynne dostosowanie podaży pracy do popytu na pracę, c) różnica tempa; istotnym zjawiskiem lokalnych rynków pracy jest tempo zmian w gospodarce układu lokalnego. Wobec losowych zjawisk spadku zatrudnienia, wywołanych zjawiskami pogodowymi czy reakcją przedsiębiorstw na ogólny spadek aktywności gospodarczej, zatrudnienie w układzie lokalnym obniża się szybko. Natomiast odbudowanie potencjału poprzez nowe przedsiębiorstwa, mogące stanowić miejsce zatrudnienia dla osób następuje wolno, d) brak zbilansowania przepływów; lokalny układ terytorialny charakteryzuje niski stopień zbilansowania rozmiarów i struktury zapotrzebowania miejscowej ludności na pracę zarobkową z rozmiarami i strukturą zapotrzebowania gospodarki tego układu na siłę roboczą.

21 Lokalny rynek pracy Zasoby (?) 1. mieszkańcy danego układu lokalnego którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni w obszarze danego układu, 2. mieszkańcy danego układu lokalnego, którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni poza obszarem danego układu, 3. mieszkańcy innego układu lokalnego, którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni w obszarze danego układu.

22 Uporządkowanie relacji przestrzennych Mieszkańcy danego układu lokalnego Czynniki zewnętrzne Układ społeczno-gospodarczy Otoczenie układu społeczno-gospodarczego

23 Lokalne instytucje na rynku pracy

24 POLSKI RYNEK PRACY W LATACH

25 Rynek pracy w Polsce

26

27 II kw. Liczba osób aktywnych zawodowo Liczba osób biernych zawodowo

28 II kw. Współczynnik aktywności zawodowej 64%54,9%54%53,7% 53,9%

29 II kw. Liczba pracujących ogółem Liczba bezrobotnych

30 II kw. Stopa bezrobocia 18,8%17,6%14,9%11,4% 9,6%

31 II kw. Wskaźnik zatrudnienia 51,7% 45,2%46,5%48,5%50,1%

32 II kw. Średnie miesięczne wynagrodzenie zł2 380 zł2 477 zł2 691 zł zł

33 II kw. Zatrudnieni w rolnictwie 18,2%17,2%16%15,7% 15% Zatrudnieni w przemyśle 28,8%29%29,8%29,9% 30% Zatrudnieni w usługach 53%53,8%54,2%54,4% 55%

34 PORÓWNANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW RYNKU PRACY W POLSCE I W TRZECH WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

35 NIEMCY65%66%67,5%69,5% CZECHY64,2%64,8%65,3%66,1% RUMUNIA57,7%57,6%58,8% POLSKA 51,7% 45,2%46,5%48,5%

36 NIEMCY9,8%10,7%9,8%8,4% CZECHY8,3%7,9%7,2%5,3% RUMUNIA8,1%7,2%7,3%6,4% POLSKA 18,8%17,6%14,9%11,4%

37 ROLNICTWOPRZEMYSŁUSŁUGI NIEMCY2,8%33,4%63,8% CZECHY3,4%39,3%57,3% RUMUNIA31,6%30,7%37,7% POLSKA 17,2%29%53,8%

38 POLSKA – WSKAŹNIKI RYNKU PRACY 2008 Liczba osób pracujących: Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: Przeciętne zatrudnienie w przemyśle: Przeciętne zatrudnienie w budownictwie: Przeciętne zatrudnienie w handlu: Wskaźnik zatrudnienia: 50,1% Wskaźnik zatrudnienia kobiet: 42,6% Wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem: 76,8% Liczba nieaktywnych zawodowo: Współczynnik aktywności zawodowej: 53,9% Współczynnik aktywności zawodowej osób między 15 a 24 rokiem życia: 32,2% Liczba osób bezrobotnych: Stopa bezrobocia: 7,1% Stopa bezrobocia kobiet: 7,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego: 9,6% Średnia miesięczna płaca: 2 951,36 zł Średnia miesięczna płaca w sektorze przedsiębiorstw: 3 215,32 zł Średnia miesięczna płaca w przemyśle: 3 261,50 zł Średnia miesięczna płaca w budownictwie: 3 341,26 zł Średnia miesięczna płaca w handlu: 2 956,49 zł


Pobierz ppt "Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011. Zagadnienia 1. Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google