Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011. Zagadnienia 1. Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011. Zagadnienia 1. Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej,"— Zapis prezentacji:

1 Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011

2 Zagadnienia 1. Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej, podaży pracy, popytu na pracę i zatrudnienia. Lokalny rynek pracy –kryteria delimitacji. Cechy lokalnych rynków pracy. 2. Regionalna i lokalna polityka rynku pracy. Konsekwencje ekonomiczne i społeczne. 3. Unijna polityka rynku pracy i polityka społeczna. Pojęcie. Przesłanki ekonomiczne i społeczne. Cele i podstawowe zasady. 4. Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce oraz jego przyczyny.

3 Klasyfikacja rodzajów rynków Przedmiot obrotu: rynek dóbr i usług konsumpcyjnych rynek czynników produkcji Zasięg geograficzny: Rynek lokalny Rynek regionalny Rynek krajowy Rynek międzynarodowy Rynek światowy

4 c.d. Sytuacja rynkowa rynek sprzedawcy – długotrwała przewaga popytu i podaży rynek nabywcy – długotrwała przewaga podaży nad popytem Stopień jednorodności rynek homogeniczny, ropy naftowej, pszenicy rynek heterogeniczny – rynek pracy o wysokim stopniu segmentacji Stopień wyrównania cen rynek doskonały: przejrzysty, racjonalny, jednorodny rynek niedoskonały Stopień ingerencji państwa Rynek wolnokonkurencyjny; brak ingerencji, dominacja MSP Rynek oligopolistyczny i monopolistyczny; z ingerencją, duże firmy kształtujące stosunki rynkowe

5 c.d. Stopień ingerencji państwa Ułomny; pełna ingerencja, przedsiębiorstwa państwowe Rynek o zróżnicowanym poziomie interwencjonizmu

6 Rynek pracy - specyficzny rynek Praca człowieka, zasoby pracy = towar Zasób pracy ma własną wolę - może porzucić maszynę Wyrazem wartości pracy jest płaca (popyt i podaż na pracę) Stosunek pracy długo lub krótkookresowy Podlega regułom prawnym i zwyczajowym

7 Podlega interwencji państwa Rynek nierównowagi – bezrobocie Występują cząstkowe rynki: płeć, wiek, wykształcenie Rynek pracy - specyficzny rynek

8 Pozycja rynku pracy w gospodarce rynkowej Rynek produktów Rynek pracy Ilość pracy Płaca Ilość towaru Cena Gospodarstwa domowePrzedsiębiorstwa Podaż pracy Podaż towarów Popyt na towary Popyt na siłę roboczą

9

10

11

12 Rynek pracy Podaż pracy = zasoby pracy, tworzą je osoby zdolne do pracy i wyrażające chęć jej podjęcia, które zamieszkują obszar rynku pracy, Podaż pracy = zasoby pracy, tworzą je osoby zdolne do pracy i wyrażające chęć jej podjęcia, które zamieszkują obszar rynku pracy, Popyt na pracę = zapotrzebowanie na pracę w sensie ilościowym i jakościowym, wyrażane oferowanym miejscem pracy Popyt na pracę = zapotrzebowanie na pracę w sensie ilościowym i jakościowym, wyrażane oferowanym miejscem pracy Płaca; nominalna, realna, równowagi, NAIRU Płaca; nominalna, realna, równowagi, NAIRU Efekt sybstytucyjny i dochodowy Efekt sybstytucyjny i dochodowy Krańcowy produkt z pracy Krańcowy produkt z pracy

13

14 14 Jakie bezrobocie? Frykcyjne Dobrowolne Organizacyjne Strukturalne Przymusowe Koniunkturalne Technologiczne Sezonowe Ukryte

15 Generalnie na świecie obecnie ludzie pozostają bez pracy na skutek: likwidacji niektórych gałęzi przemysłu; likwidacji niektórych gałęzi przemysłu; ograniczenia produkcji w przedsiębiorstwach; ograniczenia produkcji w przedsiębiorstwach; braku informacji o aktualnych lub nowych miejscach pracy; braku informacji o aktualnych lub nowych miejscach pracy; braku mobilności; braku mobilności; przeniesienia przedsiębiorstwa do innego rejonu; przeniesienia przedsiębiorstwa do innego rejonu; niedostosowania potrzeb panujących na rynku do wykształcenia pracowników; niedostosowania potrzeb panujących na rynku do wykształcenia pracowników; zmiany w technologiach – maszyny zastępują pracę człowieka; zmiany w technologiach – maszyny zastępują pracę człowieka; wysokich obciążeń fiskalnych. wysokich obciążeń fiskalnych.

16 Konsekwencje ekonomiczne i społeczne bezrobocia Ogólne straty dobrobytu społecznego wyrażone stratą produktu krajowego brutto. Ogólne straty dobrobytu społecznego wyrażone stratą produktu krajowego brutto. Do alternatywnych kosztów bezrobocia zalicza się: Do alternatywnych kosztów bezrobocia zalicza się: koszty ekonomiczne, koszty ekonomiczne, koszty indywidualne, koszty indywidualne, koszty społeczne. koszty społeczne.

17 Co to jest lokalny rynek pracy?...oznacza że w skali lokalnej występują czynniki kształtujące strukturę i dynamikę aktywności zawodowej oraz czynniki kształtujące strukturę i dynamikę zapotrzebowania na pracowników.

18 Delimitacja lokalnego rynku pracy KRYTERIA 1. Zasięg życia codziennego; kryterium = dojazdy, 2. Możliwość zatrudnienia bez zmiany miejsca zamieszkania

19 Układ lokalnego rynku pracy Zasoby pracy Migracje, napływ Nierównowaga podażowa Bezrobocie Przyjazdy do pracy Równowaga Nierównowaga popytowa Wolne miejsca pracy Popyt na pracę Migracje, odpływ Wyjazdy do pracy

20 Specyfika lokalnego układu a) czasowa niezgodność okresu wzrostu aktywności zawodowej oraz wzrostu liczby oferowanych miejsc pracy, b) opóźnienia występujące w cyklach nauczania, oraz realizacji procedur wsparcia zatrudnienia, które znacznie utrudnia płynne dostosowanie podaży pracy do popytu na pracę, c) różnica tempa; istotnym zjawiskiem lokalnych rynków pracy jest tempo zmian w gospodarce układu lokalnego. Wobec losowych zjawisk spadku zatrudnienia, wywołanych zjawiskami pogodowymi czy reakcją przedsiębiorstw na ogólny spadek aktywności gospodarczej, zatrudnienie w układzie lokalnym obniża się szybko. Natomiast odbudowanie potencjału poprzez nowe przedsiębiorstwa, mogące stanowić miejsce zatrudnienia dla osób następuje wolno, d) brak zbilansowania przepływów; lokalny układ terytorialny charakteryzuje niski stopień zbilansowania rozmiarów i struktury zapotrzebowania miejscowej ludności na pracę zarobkową z rozmiarami i strukturą zapotrzebowania gospodarki tego układu na siłę roboczą.

21 Lokalny rynek pracy Zasoby (?) 1. mieszkańcy danego układu lokalnego którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni w obszarze danego układu, 2. mieszkańcy danego układu lokalnego, którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni poza obszarem danego układu, 3. mieszkańcy innego układu lokalnego, którzy oferują swą siłę roboczą i są zatrudnieni w obszarze danego układu.

22 Uporządkowanie relacji przestrzennych Mieszkańcy danego układu lokalnego Czynniki zewnętrzne Układ społeczno-gospodarczy Otoczenie układu społeczno-gospodarczego

23 Lokalne instytucje na rynku pracy

24 POLSKI RYNEK PRACY W LATACH 2004-2008

25 Rynek pracy w Polsce

26

27 20042005200620072008 II kw. Liczba osób aktywnych zawodowo 15 885 00015 663 70015 529 00015 172 60016 885 000 Liczba osób biernych zawodowo 14 057 00014 051 00014 394 00014 416 00014 445 000

28 20042005200620072008 II kw. Współczynnik aktywności zawodowej 64%54,9%54%53,7% 53,9%

29 20042005200620072008 II kw. Liczba pracujących ogółem 12 720 00012 890 70013 220 00013 553 600 15 689 000 Liczba bezrobotnych 3 165 0002 773 0002 309 0001 619 000 1 196 000

30 20042005200620072008 II kw. Stopa bezrobocia 18,8%17,6%14,9%11,4% 9,6%

31 20042005200620072008 II kw. Wskaźnik zatrudnienia 51,7% 45,2%46,5%48,5%50,1%

32 20042005200620072008 II kw. Średnie miesięczne wynagrodzenie 2 289 zł2 380 zł2 477 zł2 691 zł 2 951 zł

33 20042005200620072008 II kw. Zatrudnieni w rolnictwie 18,2%17,2%16%15,7% 15% Zatrudnieni w przemyśle 28,8%29%29,8%29,9% 30% Zatrudnieni w usługach 53%53,8%54,2%54,4% 55%

34 PORÓWNANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW RYNKU PRACY W POLSCE I W TRZECH WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

35 2004200520062007 NIEMCY65%66%67,5%69,5% CZECHY64,2%64,8%65,3%66,1% RUMUNIA57,7%57,6%58,8% POLSKA 51,7% 45,2%46,5%48,5%

36 2004200520062007 NIEMCY9,8%10,7%9,8%8,4% CZECHY8,3%7,9%7,2%5,3% RUMUNIA8,1%7,2%7,3%6,4% POLSKA 18,8%17,6%14,9%11,4%

37 ROLNICTWOPRZEMYSŁUSŁUGI NIEMCY2,8%33,4%63,8% CZECHY3,4%39,3%57,3% RUMUNIA31,6%30,7%37,7% POLSKA 17,2%29%53,8%

38 POLSKA – WSKAŹNIKI RYNKU PRACY 2008 Liczba osób pracujących: 15 689 000 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 5 391 000 Przeciętne zatrudnienie w przemyśle: 2 631 000 Przeciętne zatrudnienie w budownictwie: 391 000 Przeciętne zatrudnienie w handlu: 1 033 000 Wskaźnik zatrudnienia: 50,1% Wskaźnik zatrudnienia kobiet: 42,6% Wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem: 76,8% Liczba nieaktywnych zawodowo: 14 445 000 Współczynnik aktywności zawodowej: 53,9% Współczynnik aktywności zawodowej osób między 15 a 24 rokiem życia: 32,2% Liczba osób bezrobotnych: 1 196 000 Stopa bezrobocia: 7,1% Stopa bezrobocia kobiet: 7,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego: 9,6% Średnia miesięczna płaca: 2 951,36 zł Średnia miesięczna płaca w sektorze przedsiębiorstw: 3 215,32 zł Średnia miesięczna płaca w przemyśle: 3 261,50 zł Średnia miesięczna płaca w budownictwie: 3 341,26 zł Średnia miesięczna płaca w handlu: 2 956,49 zł


Pobierz ppt "Polityka rynku pracy Pleszew 15.01.2011. Zagadnienia 1. Rynek pracy i gospodarka. Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie zasobów siły roboczej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google