Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Realizacja priorytetowych zadań nadzoru w roku szkolnym 2006/2007 Uwagi i wnioski Sierpień 2007

2 Priorytet z roku 2006/07 I Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem edukacji patriotycznej i wychowania obywatelskiego.

3 oraz na rok 2006/07

4 Publiczne Przedszkole Nr 13 w Rzeszowie
Podkarpacka Chorągiew ZHP w Dębicy Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Gimnazjum Nr 1 w Dębicy

5 Efekty wdrożenia programu
Przyznanie szkołom medalu „Pro Memoria ”: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszycach, Realizacja projektu wspólnie CEO Ślady przeszłości: 12 szkół z rejonu przemyskiego.

6 Powołanie Rady Młodzieży przy Kuratorze:
Edukacja obywatelska Powołanie Rady Młodzieży przy Kuratorze: Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku (Rada przy MEN) Gimnazjum w Urzejowicach, Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu, Gimnazjum w Rudzie Różanieckiej, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

7 Efekty – edukacja obywatelska
I Wojewódzkie Forum Samorządów Szkolnych Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle Gimnazjum Nr 6 w Stalowej Woli.

8 Mocne strony pracy szkół
Diagnoza pracy szkół w zakresie edukacji patriotycznej (117 szkół i przedszkoli) - wnioski. Mocne strony pracy szkół W różnym stopniu, ale wszystkie szkoły realizowały zadania z edukacji patriotycznej. W szkołach organizowane są święta narodowe. Prawie wszystkie szkoły prowadzą kroniki.

9 Słabe strony pracy szkół
Diagnoza pracy szkół w zakresie edukacji patriotycznej (117 szkół i przedszkoli) - wnioski. Słabe strony pracy szkół Nie wszystkie szkoły w swoich statutach mają ustalony sposób realizacji zadań szkoły określonych w UoSO Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Nieliczne szkoły opiekują się miejscem pamięci narodowej.

10 Słabe strony pracy szkół:
Diagnoza pracy szkół w zakresie edukacji patriotycznej (117 szkół i przedszkoli) - wnioski. Słabe strony pracy szkół: nieliczne szkoły urządziły izby pamięci, regionalne kąciki pamięci, muzea szkolne, 57% szkół nie posiada opisanego i wdrożonego ceremoniału, 58% szkół nie posiada patrona szkoły, 74 % nie posiada sztandaru.

11 Zadania Powołanie powiatowych, gminnych koordynatorów edukacji patriotycznej. Organizowanie powiatowych, gminnych obchodów świąt narodowych: 11 – listopada, 3 – maja. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty. Praca z patronem szkoły, nadawanie szkołom imion, sztandarów. Opracowanie szkolnego ceremoniału.

12 Skontrolowano 1602 szkoły i placówki, w tym: SP – 1013 Gimnazja – 547
Wychowanie i profilaktyka – rządowe programy: Zero tolerancji dla przemocy w szkole, Razem Bezpieczniej, I Skontrolowano 1602 szkoły i placówki, w tym: SP – 1013 Gimnazja – 547 Art. I stopnia – 4 Art. II stopnia 7 Placówki oświatowo – wych. – 5 MOW, SOSW 18

13 Wydano 373 polecenia poprawy efektywności wychowania

14 Wydano 1123 zalecenia I

15 Wnioski z „trójek” I Poczucie bezpieczeństwa w szkołach (5 st. skala): Ocena uczniów 4,26; Ocena nauczycieli i rodziców 4,3; Propozycje poprawy sytuacji bezpieczeństwa w szkole: organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie oczekiwaniami i zainteresowaniami, poprawa bazy lokalowej, opieka podczas dowozu, sprawiedliwe i konsekwentne ocenianie, konsekwentne reagowanie w sytuacjach problemowych możliwość kontaktu z specjalistami: pedagogiem, psychologiem.

16 Wnioski i postulaty organów prowadzących
Przeznaczyć środki na zatrudnienie psychologów, pedagogów, organizowanie zajęć specjalistycznych. W gminnych programach, takich jak: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ….., uwzględnić problemy i potrzeby szkół. Dążyć do zmniejszenia liczebności klas. Dążyć do poprawy bazy szkolnej.

17 Wnioski i postulaty do dyrektorów szkół
W systemie doskonalenia nauczycieli uwzględnić zagadnienia dotyczące pracy wychowawczej, zapobiegawczej, ze szczególnym uwzględnieniem: umiejętności interwencyjnych w sytuacjach zagrożeń, wiedzy z zakresu prawa oświatowego, postępowania w sprawach nieletnich i małoletnich, umiejętności analizowania i oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych.

18 Priorytety 2006/07 I Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły

19 Dokonać nowelizacji statutów.
Wnioski z diagnozy (273) działań podejmowanych przez dyrektorów szkół na rzecz wzmocnienia roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań szkoły I Przeszkolić dyrektorów szkół i przedstawicieli rodziców w związku ze zmianami w UoSO Kontrola wdrożenia nowych przepisów dotyczących funkcjonowania rad rodziców w szkołach. Aktywizować rodziców poprzez propagowanie przykładów dobrej praktyki i umożliwianie wymiany doświadczeń. Dokonać nowelizacji statutów.

20 Wspomaganie I „Demokratyzacja życia szkolnego”, Program profilaktyczno-naprawczy „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - Iwona Masłowską –PPP Nr 1 w Rzeszowie. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle. Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Szkoła Podstawowa w Wydrzu. „Szkoła partnerska – szanse perspektywy” udział przedstawicieli Rad Rodziców z Podkarpacia.

21 Wspomaganie Wywiadówka inaczej Gimnazjum Nr 1 w Krośnie,
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Przemyślu, Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie.

22 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wyniki sprawdzian i egzaminów zewnętrznych

23 Sprawdzian w województwie podkarpackim
Rok szkolny Liczba uczniów Województwo podkarpackie OKE Polska 2004/05 31 442 29,4 29,8 29,5 2005/06 29 025 25,58 25,82 25,3 2006/07 27 708 26,84 27,00 26,57 KO RZESZÓW

24 Sprawdzian

25 Jarosław Miasto – najwyższe wyniki z rejonu przemyskiego, Lubaczów
7 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 24 pkt. KO RZESZÓW

26 Jak gimnazjaliści zdali egzamin w 2007 roku?
Wyniki części matematyczno-przyrodniczej Województwa Średnie wyniki w punktach w procentach Lubelskie 25,19 50,4% Małopolskie 26,19 52,4% Podkarpackie 25,18 Polska 25,31 50,6

27 Jak gimnazjaliści zdali egzamin w 2007 roku?
Wyniki części humanistycznej egzaminu Województwa Średnie wyniki w punktach w procentach Lubelskie 32,19 64,4 Małopolskie 32,78 65,6 Podkarpackie 32,02 64,0 Polska 31,48 62,95

28 Statystyki uczniowie wg miejsca nauki

29 Osiągnięcia uczniów według sprawdzanych umiejętności – w % uzyskanych punktów
Część humanistyczna w % Część matematyczno-przyrodnicza w % Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Stosowanie terminów, pojęć i procedur… Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności... Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności… lubelskie 72,4 56,3 42,2 68,7 52,6 34,0 małopolskie 73,8 57,3 45,1 69,8 53,6 37,7 podkarpackie 71,9 56,1 42,7 68,3 51,9 34,9 OKE 72,9 56,7 43,6 69,0 52,8 35,8 Polska 71,5 54,4 52,2 35,4

30

31 7 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 28 pkt.
Najwyższe wyniki w części humanistycznej Miasto Jarosław powyżej 34 pkt. – I pozycja w województwie podkarpackim, 7 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 28 pkt. KO RZESZÓW

32 Miasto Lubaczów – III pozycja w województwie podkarpackim,
Najwyższe wyniki w części matematyczno- przyrodniczej Miasto Lubaczów – III pozycja w województwie podkarpackim, Cieszanów (IV) Sieniawa VIII, 10 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 22 pkt. KO RZESZÓW

33 Egzamin maturalny w województwie podkarpackim w 2007roku
Liczba uczniów 13997 Zdawalność Najwyższy wskaźnik zdających OKE 91,30 Krosno 94,4% Rzeszów 90,4% Podkarpackie 90,5 Polska 89% KO RZESZÓW

34 Dokonanie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
Zadania Dokonanie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Wdrożenie do pracy wniosków wynikających z ww. analizy. W przypadku szkół, które osiągają wyniki na poziomie „niskim” poinformują Kuratora o działaniach podejmowanych w roku 2006/07, wskażą na przyczyny osiągania wyników. Badanie warunków do realizacji podstawy programowej przedmiotów mat – przyrodniczych KO RZESZÓW

35 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE I PRZEDMIOTOWE OLIMPIADY 2006/2007

36 SZKOŁA PODSTAWOWA – ETAP SZKOLNY
KONKURS: 2004/2005 2005/2006 2006/2007 HUMANISTYCZNY 8427 8727 8268 MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 10679 10972 9704 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 4911 4929 JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1596 1253 RAZEM: 19106 26206 24154

37 SZKOŁA PODSTAWOWA - ETAP WOJEWÓDZKI 2006/2007
KONKURS: LICZBA UCZNIÓW FINALIŚCI LAUREACI HUMANISTYCZNY 426 108 61 MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY 377 117 53 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 363 9 48 JĘZYKA NIEMIECKIEGO 84 49 RAZEM: 1250 234 211

38 SZKOŁY PODSTAWOWE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (1)
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie Szkoła Podstawowa Nr 5 w ZS Nr 1 w Dębicy 6 laureatów: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle Szkoła Podstawowa Nr 2 Mielcu 5 laureatów: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Dębicy Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębicy

39 SZKOŁY PODSTAWOWE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (2)
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Stalowej Woli Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 w Dębicy Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mielcu Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stalowej Woli Szkoła Podstawowa w Skołyszynie

40 SZKOŁA PODSTAWOWA GMINY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW
26 laureatów - Dębica 22 laureatów - Rzeszów 18 laureatów - Mielec 14 laureatów – Stalowa Wola 11 laureatów - Jasło   6 laureatów – Krosno, Sanok, Skołyszyn, Tarnobrzeg 5 laureatów – Brzozów, Lubaczów

41 GIMNAZJA - ETAP SZKOLNY (1)
KONKURS: 2004/2005 2005/2006 2006/2007 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6682 6112 5612 JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2339 2343 1902 POLONISTYCZNY 7603 7363 6188 HISTORYCZNY 8216 5166 4946 GEOGRAFICZNY 3826 3652 3135 BIOLOGICZNY 3996 3987 3450

42 GIMNAZJA - ETAP SZKOLNY (2)
KONKURS: 2004/2005 2005/2006 2006/2007 CHEMICZNY 2950 2830 2324 FIZYCZNY 1999 2108 1922 MATEMATYCZNY 6930 6754 6472 INFORMATYCZNY 2714 2877 2774 RAZEM: 47255 43198 38727

43 GIMNAZJA - ETAP WOJEWÓDZKI 2006/2007
KONKURSY: Liczba uczniów Finaliści Laureaci JĘZYKA ANGIELSKIEGO 173 84 21 JĘZYKA NIEMIECKIEGO 202 51 20 POLONISTYCZNY 186 112 HISTORYCZNY 200 55 24 GEOGRAFICZNY 188 17 22

44 GIMNAZJA - ETAP WOJEWÓDZKI 2006/2007
KONKURSY: Liczba uczniów Finaliści Laureaci BIOLOGICZNY 194 97 19 CHEMICZNY 269 218 27 FIZYCZNY 188 125 16 MATEMATYCZNY 138 23 INFORMATYCZNY 202 12 43 RAZEM: 1990 909 236

45 GIMNAZJA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (1)
Gimnazjum Nr 1 w Jaśle 9 laureatów: Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Dębicy Gimnazjum Nr 2 w Mielcu Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie 7 laureatów: Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli

46 GIMNAZJA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (2)
Gimnazjum w Niechobrzu Gimnazjum Nr 5 w Stalowej Woli 4 laureatów: Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Dębicy Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Dębicy Gimnazjum w Giedlarowej Gimnazjum Nr 4 w ZS Nr 2 w Mielcu

47 GIMNAZJA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (3)
Gimnazjum Nr 6 w ZSO w Przemyślu Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 1 w Sanoku Gimnazjum Nr 2 w Sanoku Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

48 GIMNAZJA laureaci – gminy (1)
29 laureatów: Rzeszów 21 laureatów: Stalowa Wola 19 laureatów: Dębica 13 laureatów: Jasło, Mielec 9 laureatów: Sanok 8 laureatów: Krosno, Przemyśl 6 laureatów: Korczyna

49 GIMNAZJA laureaci – gminy (2)
5 laureatów: Boguchwała, Leżajsk, Jarosław, Tarnobrzeg 4 laureatów: Ropczyce, Sędziszów Młp., Zagórz

50 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z NAJWIĘKSZA LICZBA LAUREATÓW I FINALISTÓW
I LO w Jarosławiu (4) olimpiada: matematyczna, biologiczna, teologii katolickiej, informatyczna, ekologiczna, II LO w Przemyślu (3) chemiczna, j. polskiego, matematyczna I LO w Przemyślu (2 ) matematyczna chemiczna, j. łacińskiego, LO w Lubaczowie - (5) geograficzna, j. angielskiego

51 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski wynikające z innych czynności nadzoru podejmowanych w roku 2006/07

52 Mocne strony Wyposażenie szkół, w ostatnich 3 latach, w nowoczesne pracownie multimedialne i centra multimedialne. Wdrażanie programów wychowawczych z nastawieniem na kształtowanie postaw patriotycznych. Praca z uczniem zdolnym w ukierunkowaniu na przygotowanie do konkursów przedmiotowych i do egzaminów zewnętrznych, Ciągle doskonaląca się i podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe kadra pedagogiczna. Rosnące zainteresowanie projektami Socrates – Comenius

53 Mocne strony Zwiększająca się ilość zgłaszanych innowacji ( z 4 w 2002 r. do 44 w 2006 r.) 100% arkuszy organizacyjnych posiada pozytywna opinię Dokonywanie w większości szkół analizy i interpretacji wyników egzaminów Opracowane programy naprawcze w zakresie kształcenia i wychowania owocują lepszymi wynikami. Podejmowanie nowych, ciekawych form działań; m.in. uczestnictwo w różnorodnych konkursach, turniejach, zawodach.

54 Słabe strony pracy szkół
Zbyt małe wykorzystanie pracowni komputerowych na innych lekcjach. Przeznaczanie godzin wychowawczych na inne zajęcia. Realizacja treści podręczników a nie podstawy programowej. Programy poprawy efektywności wychowania.

55 Słabe strony pracy szkół
Brak efektywnego wykorzystania czasu pracy na zajęciach lekcyjnych. Niewystarczająca ilość egzaminatorów. Brak realizacji kompetencji kluczowych. Diagnozowanie uzdolnień uczniów. Zbyt mało indywidualnych programów i toków nauki. Brak systematycznej ewaluacji działań szkoły.

56 Słabe i mocne strony pracy szkół podstawowych
Realizacja wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych. Edukacja techniczna – kształtowanie umiejętności manualnych. Nadużywanie przez dyrektorów możliwości uznawania kwalifikacji nauczycieli za zbliżone. Aktywność środowiskowa szkoły. Współpraca z rodzicami. Doskonalenie nauczycieli. Realizacja funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

57 Słabe i mocne strony pracy gimnazjów
Niewystarczający kontakt młodzieży gimnazjalnej z wychowawcami. Brak pracowni przedmiotowych do fizyki, chemii, biologii, techniki. Niska częstotliwość oceniania. Doradztwo zawodowe. Współpraca z rodzicami. Doskonalenie nauczycieli. Udział w programach unijnych. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

58 Słabe strony LO Statuty szkół, prawo wewnątrzszkolne. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zadań wychowawcy, znajomość środowiska i problemów wychowawczych. Zbyt mała rola w środowisku. Udział nauczycieli w formach doskonalenia.

59 Praca z uczniem zdolnym. Wysokie wyniki egzaminu maturalnego.
Mocne strony LO Praca z uczniem zdolnym. Wysokie wyniki egzaminu maturalnego. Uczestniczenie w projektach unijnych. Edukacja obywatelska. Samorządność szkolna.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google