Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Realizacja priorytetowych zadań nadzoru w roku szkolnym 2006/2007 Uwagi i wnioski Sierpień 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Realizacja priorytetowych zadań nadzoru w roku szkolnym 2006/2007 Uwagi i wnioski Sierpień 2007."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Realizacja priorytetowych zadań nadzoru w roku szkolnym 2006/2007 Uwagi i wnioski Sierpień 2007

2 Priorytet z roku 2006/07 I Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem edukacji patriotycznej i wychowania obywatelskiego.

3 oraz na rok 2006/07

4 Publiczne Przedszkole Nr 13 w Rzeszowie Podkarpacka Chorągiew ZHP w Dębicy Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Gimnazjum Nr 1 w Dębicy

5 Efekty wdrożenia programu Przyznanie szkołom medalu Pro Memoria : Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszycach, Realizacja projektu wspólnie CEO Ślady przeszłości: 12 szkół z rejonu przemyskiego.

6 Edukacja obywatelska Powołanie Rady Młodzieży przy Kuratorze: Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku (Rada przy MEN) Gimnazjum w Urzejowicach, Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu, Gimnazjum w Rudzie Różanieckiej, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

7 Efekty – edukacja obywatelska I Wojewódzkie Forum Samorządów Szkolnych Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle Gimnazjum Nr 6 w Stalowej Woli.

8 Diagnoza pracy szkół w zakresie edukacji patriotycznej (117 szkół i przedszkoli) - wnioski. Mocne strony pracy szkół W różnym stopniu, ale wszystkie szkoły realizowały zadania z edukacji patriotycznej. W szkołach organizowane są święta narodowe. Prawie wszystkie szkoły prowadzą kroniki.

9 Diagnoza pracy szkół w zakresie edukacji patriotycznej (117 szkół i przedszkoli) - wnioski. Słabe strony pracy szkół Nie wszystkie szkoły w swoich statutach mają ustalony sposób realizacji zadań szkoły określonych w UoSO Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Nieliczne szkoły opiekują się miejscem pamięci narodowej.

10 Diagnoza pracy szkół w zakresie edukacji patriotycznej (117 szkół i przedszkoli) - wnioski. Słabe strony pracy szkół: nieliczne szkoły urządziły izby pamięci, regionalne kąciki pamięci, muzea szkolne, 57% szkół nie posiada opisanego i wdrożonego ceremoniału, 58% szkół nie posiada patrona szkoły, 74 % nie posiada sztandaru.

11 Zadania Powołanie powiatowych, gminnych koordynatorów edukacji patriotycznej. Organizowanie powiatowych, gminnych obchodów świąt narodowych: 11 – listopada, 3 – maja. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty. Praca z patronem szkoły, nadawanie szkołom imion, sztandarów. Opracowanie szkolnego ceremoniału.

12 Wychowanie i profilaktyka – rządowe programy: Zero tolerancji dla przemocy w szkole, Razem Bezpieczniej, Skontrolowano 1602 szkoły i placówki, w tym: SP – 1013 Gimnazja – 547 Art. I stopnia – 4 Art. II stopnia 7 Placówki oświatowo – wych. – 5 MOW, SOSW 18 I

13 Wydano 373 polecenia poprawy efektywności wychowania I

14 Wydano 1123 zalecenia I

15 Wnioski z trójek Poczucie bezpieczeństwa w szkołach (5 st. skala): Ocena uczniów 4,26; Ocena nauczycieli i rodziców 4,3; Propozycje poprawy sytuacji bezpieczeństwa w szkole: organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie oczekiwaniami i zainteresowaniami, poprawa bazy lokalowej, opieka podczas dowozu, sprawiedliwe i konsekwentne ocenianie, konsekwentne reagowanie w sytuacjach problemowych możliwość kontaktu z specjalistami: pedagogiem, psychologiem. I

16 Wnioski i postulaty organów prowadzących Przeznaczyć środki na zatrudnienie psychologów, pedagogów, organizowanie zajęć specjalistycznych. W gminnych programach, takich jak: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ….., uwzględnić problemy i potrzeby szkół. Dążyć do zmniejszenia liczebności klas. Dążyć do poprawy bazy szkolnej.

17 Wnioski i postulaty do dyrektorów szkół W systemie doskonalenia nauczycieli uwzględnić zagadnienia dotyczące pracy wychowawczej, zapobiegawczej, ze szczególnym uwzględnieniem: umiejętności interwencyjnych w sytuacjach zagrożeń, wiedzy z zakresu prawa oświatowego, postępowania w sprawach nieletnich i małoletnich, umiejętności analizowania i oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych.

18 Priorytety 2006/07 I Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły

19 I Wnioski z diagnozy (273) działań podejmowanych przez dyrektorów szkół na rzecz wzmocnienia roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań szkoły Przeszkolić dyrektorów szkół i przedstawicieli rodziców w związku ze zmianami w UoSO Kontrola wdrożenia nowych przepisów dotyczących funkcjonowania rad rodziców w szkołach. Aktywizować rodziców poprzez propagowanie przykładów dobrej praktyki i umożliwianie wymiany doświadczeń. Dokonać nowelizacji statutów.

20 Wspomaganie Demokratyzacja życia szkolnego, Demokratyzacja życia szkolnego, Program profilaktyczno-naprawczy Szkoła dla rodziców i wychowawców - Iwona Masłowską –PPP Nr 1 w Rzeszowie. Program profilaktyczno-naprawczy Szkoła dla rodziców i wychowawców - Iwona Masłowską –PPP Nr 1 w Rzeszowie. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle. Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Szkoła Podstawowa w Wydrzu. Szkoła partnerska – szanse perspektywy udział przedstawicieli Rad Rodziców z Podkarpacia. I

21 Wspomaganie Wywiadówka inaczej Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Przemyślu, Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie. I

22 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wyniki sprawdzian i egzaminów zewnętrznych

23 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Sprawdzian w województwie podkarpackim Rok szkolny Liczba uczniów Województwo podkarpackie OKEPolska 2004/0531 44229,429,829,5 2005/0629 02525,5825,8225,3 2006/0727 70826,8427,0026,57

24 Sprawdzian

25 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW 1. Jarosław Miasto – najwyższe wyniki z rejonu przemyskiego, 2. Lubaczów 7 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 24 pkt. 7 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 24 pkt. Najwyższe wyniki

26 Jak gimnazjaliści zdali egzamin w 2007 roku? Wyniki części matematyczno-przyrodniczej Województwa Średnie wyniki w punktachw procentach Lubelskie25,1950,4% Małopolskie26,1952,4% Podkarpackie25,1850,4% Polska25,3150,6

27 Jak gimnazjaliści zdali egzamin w 2007 roku? Wyniki części humanistycznej egzaminu Województwa Średnie wyniki w punktachw procentach Lubelskie32,1964,4 Małopolskie32,7865,6 Podkarpackie32,0264,0 Polska31,4862,95

28 Statystyki uczniowie wg miejsca nauki

29 Część humanistyczna w % Część matematyczno-przyrodnicza w % Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Stosowanie terminów, pojęć i procedur… Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności... Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności … lubelskie 72,456,342,268,752,634,0 małopolskie 73,857,345,169,853,637,7 podkarpackie 71,956,142,768,351,934,9 OKE 72,956,743,669,052,835,8 Polska 71,554,442,768,752,235,4 Osiągnięcia uczniów według sprawdzanych umiejętności – w % uzyskanych punktów

30

31 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Miasto Jarosław powyżej 34 pkt. – I pozycja w województwie podkarpackim, Miasto Jarosław powyżej 34 pkt. – I pozycja w województwie podkarpackim, 7 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 28 pkt. 7 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 28 pkt. Najwyższe wyniki w części humanistycznej

32 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW 1. Miasto Lubaczów – III pozycja w województwie podkarpackim, 2. Cieszanów (IV) 3. Sieniawa VIII, 10 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 22 pkt. 10 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 22 pkt. Najwyższe wyniki w części matematyczno- przyrodniczej

33 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Egzamin maturalny w województwie podkarpackim w 2007roku Liczba uczniów 13997 ZdawalnośćNajwyższy wskaźnik zdających OKE91,30Krosno 94,4% Rzeszów 90,4% Podkarpackie90,5 Polska89%

34 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Zadania 1.Dokonanie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. 2.Wdrożenie do pracy wniosków wynikających z ww. analizy. 3.W przypadku szkół, które osiągają wyniki na poziomie niskim poinformują Kuratora o działaniach podejmowanych w roku 2006/07, wskażą na przyczyny osiągania wyników. 4.Badanie warunków do realizacji podstawy programowej przedmiotów mat – przyrodniczych

35 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE I PRZEDMIOTOWE OLIMPIADY 2006/2007

36 SZKOŁA PODSTAWOWA – ETAP SZKOLNY KONKURS:2004/20 05 2005/200 6 2006/20 07 HUMANISTYCZNY842787278268 MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY 10679109729704 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 49114929 JĘZYKA NIEMIECKIEGO 15961253 RAZEM:191062620624154

37 SZKOŁA PODSTAWOWA - ETAP WOJEWÓDZKI 2006/2007 KONKURS:LICZBA UCZNIÓW FINALIŚCILAUREACI HUMANISTYCZNY42610861 MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY 37711753 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 363948 JĘZYKA NIEMIECKIEGO 84049 RAZEM:1250234211

38 SZKOŁY PODSTAWOWE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (1) 8 laureatów: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie Szkoła Podstawowa Nr 5 w ZS Nr 1 w Dębicy 6 laureatów: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle Szkoła Podstawowa Nr 2 Mielcu 5 laureatów: Szkoła Podstawowa Nr 9 w Dębicy Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębicy

39 SZKOŁY PODSTAWOWE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (2) 4 laureatów: Szkoła Podstawowa Nr 12 w Stalowej Woli Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 w Dębicy Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mielcu Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stalowej Woli Szkoła Podstawowa w Skołyszynie

40 SZKOŁA PODSTAWOWA GMINY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW 26 laureatów - Dębica 22 laureatów - Rzeszów 18 laureatów - Mielec 14 laureatów – Stalowa Wola 11 laureatów - Jasło 6 laureatów – Krosno, Sanok, Skołyszyn, Tarnobrzeg 5 laureatów – Brzozów, Lubaczów

41 GIMNAZJA - ETAP SZKOLNY (1) KONKURS:2004/20052005/20062006/2007 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 668261125612 JĘZYKA NIEMIECKIEGO 233923431902 POLONISTYCZNY760373636188 HISTORYCZNY821651664946 GEOGRAFICZNY382636523135 BIOLOGICZNY399639873450

42 GIMNAZJA - ETAP SZKOLNY (2) KONKURS:2004/20052005/20062006/2007 CHEMICZNY295028302324 FIZYCZNY199921081922 MATEMATYCZNY693067546472 INFORMATYCZNY271428772774 RAZEM:472554319838727

43 GIMNAZJA - ETAP WOJEWÓDZKI 2006/2007 KONKURSY:Liczba uczniów FinaliściLaureaci JĘZYKA ANGIELSKIEGO1738421 JĘZYKA NIEMIECKIEGO2025120 POLONISTYCZNY18611221 HISTORYCZNY2005524 GEOGRAFICZNY1881722

44 GIMNAZJA - ETAP WOJEWÓDZKI 2006/2007 KONKURSY:Liczba uczniów FinaliściLaureaci BIOLOGICZNY1949719 CHEMICZNY26921827 FIZYCZNY18812516 MATEMATYCZNY18813823 INFORMATYCZNY2021243 RAZEM:1990909236

45 GIMNAZJA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (1) 11 laureatów: Gimnazjum Nr 1 w Jaśle 9 laureatów: Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Dębicy Gimnazjum Nr 2 w Mielcu Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie 7 laureatów: Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli

46 GIMNAZJA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (2) 5 laureatów: Gimnazjum w Niechobrzu Gimnazjum Nr 5 w Stalowej Woli 4 laureatów: Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Dębicy Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Dębicy Gimnazjum w Giedlarowej Gimnazjum Nr 4 w ZS Nr 2 w Mielcu

47 GIMNAZJA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (3) 4 laureatów: Gimnazjum Nr 6 w ZSO w Przemyślu Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 1 w Sanoku Gimnazjum Nr 2 w Sanoku Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

48 GIMNAZJA laureaci – gminy (1) 29 laureatów: Rzeszów 21 laureatów: Stalowa Wola 19 laureatów: Dębica 13 laureatów: Jasło, Mielec 9 laureatów: Sanok 8 laureatów: Krosno, Przemyśl 6 laureatów: Korczyna

49 GIMNAZJA laureaci – gminy (2) 5 laureatów: Boguchwała, Leżajsk, Jarosław, Tarnobrzeg 4 laureatów: Ropczyce, Sędziszów Młp., Zagórz

50 LICEA OG Ó LNOKSZTAŁCĄCE Z NAJWIĘKSZA LICZBA LAUREAT Ó W I FINALIST Ó W I I LO w Jarosławiu - 3 (4) olimpiada: matematyczna, biologiczna, teologii katolickiej, informatyczna, ekologiczna, II LO w Przemyślu - 1 (3) chemiczna, j. polskiego, matematyczna I LO w Przemyślu - 1 (2 ) matematyczna chemiczna, j. łacińskiego, LO w Lubaczowie - (5) geograficzna, j. angielskiego

51 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wnioski wynikające z innych czynności nadzoru podejmowanych w roku 2006/07

52 Wyposażenie szkół, w ostatnich 3 latach, w nowoczesne pracownie multimedialne i centra multimedialne. Wdrażanie programów wychowawczych z nastawieniem na kształtowanie postaw patriotycznych. Praca z uczniem zdolnym w ukierunkowaniu na przygotowanie do konkursów przedmiotowych i do egzaminów zewnętrznych, Ciągle doskonaląca się i podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe kadra pedagogiczna. Rosnące zainteresowanie projektami Socrates – Comenius Mocne strony

53 Zwiększająca się ilość zgłaszanych innowacji ( z 4 w 2002 r. do 44 w 2006 r.) 100% arkuszy organizacyjnych posiada pozytywna opinię Dokonywanie w większości szkół analizy i interpretacji wyników egzaminów Opracowane programy naprawcze w zakresie kształcenia i wychowania owocują lepszymi wynikami. Podejmowanie nowych, ciekawych form działań; m.in. uczestnictwo w różnorodnych konkursach, turniejach, zawodach. Mocne strony

54 Słabe strony pracy szkół Zbyt małe wykorzystanie pracowni komputerowych na innych lekcjach. Przeznaczanie godzin wychowawczych na inne zajęcia. Realizacja treści podręczników a nie podstawy programowej. Programy poprawy efektywności wychowania.

55 Słabe strony pracy szkół Brak efektywnego wykorzystania czasu pracy na zajęciach lekcyjnych. Niewystarczająca ilość egzaminatorów. Brak realizacji kompetencji kluczowych. Diagnozowanie uzdolnień uczniów. Zbyt mało indywidualnych programów i toków nauki. Brak systematycznej ewaluacji działań szkoły.

56 Słabe i mocne strony pracy szkół podstawowych Realizacja wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych. Edukacja techniczna – kształtowanie umiejętności manualnych. Nadużywanie przez dyrektorów możliwości uznawania kwalifikacji nauczycieli za zbliżone. Aktywność środowiskowa szkoły. Współpraca z rodzicami. Doskonalenie nauczycieli. Realizacja funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

57 Słabe i mocne strony pracy gimnazjów Niewystarczający kontakt młodzieży gimnazjalnej z wychowawcami. Brak pracowni przedmiotowych do fizyki, chemii, biologii, techniki. Niska częstotliwość oceniania. Doradztwo zawodowe. Współpraca z rodzicami. Doskonalenie nauczycieli. Udział w programach unijnych. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

58 Statuty szkół, prawo wewnątrzszkolne. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zadań wychowawcy, znajomość środowiska i problemów wychowawczych. Zbyt mała rola w środowisku. Udział nauczycieli w formach doskonalenia. Słabe strony LO

59 Praca z uczniem zdolnym. Wysokie wyniki egzaminu maturalnego. Uczestniczenie w projektach unijnych. Edukacja obywatelska. Samorządność szkolna. Mocne strony LO


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Realizacja priorytetowych zadań nadzoru w roku szkolnym 2006/2007 Uwagi i wnioski Sierpień 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google