Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Wnioski z nadzoru sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2005/06.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Wnioski z nadzoru sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2005/06."— Zapis prezentacji:

1 1 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Wnioski z nadzoru sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2005/06

2 2 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Podstawa: Protokoly kontroli MEN i NIK, Informacje z mierzenia zewnętrznego jakości pracy szkól (202), Raporty z wewnętrznego mierzenia (2300), Wyniki 6 kontroli problemowych (1049 szkołach), Wyniki przeprowadzonych monitoringów (2850), Wyniki 4 diagnoz, Przeprowadzone hospitacje (831), Oceny pracy dyrektorów (283), Szkolenia, zespoły samokształceniowe (175), Zalecenia, decyzje ( 338).

3 3 Ocena spełniania standardu: Wewnętrzny system zapewnienia jakości StandardPSPGInne Spełniony58% 55 %20% Niespełniony0%2%0%40% Częściowo spełniony 42%40%45%40%

4 4 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW W dalszym ciągu należy doskonalić wewnętrzny system zapewnienia jakości tak, aby tworzył spójny system powiązanych ze sobą działań.

5 5 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Wewnętrzny system zapewnienia jakości. Przy tworzeniu systemu należy uwzględnić w szczególności: włączenie do pracy wszystkich organów szkoły, analizowanie wyników MJPS i na tej podstawie ustalanie kierunków zmian, zminimalizowanie ilości tworzonych na tę okoliczność dokumentów.

6 6 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Ocena spełniania standardu: Nauczyciele (81%) Polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora szkoły/placówki uległa znacznej poprawie i realizowana jest stosownie do kierunków jej rozwoju. Podjąć skuteczne działania mające na celu racjonalne przydzielanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

7 7 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Ocena spełniania standardu: Organizacja kształcenia (57%) Dostosować organizację pracy szkół i placówek do wszystkich wymogów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ramowych planów nauczania. Dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

8 8 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Ocena spełniania standardu: Organizacja kształcenia (57%) Doskonalić organizację procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych. Doskonalić regulacje prawne określone w statutach dotyczące warunków uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania. Zapewnić uczniom rozwój zainteresowań i uzdolnień.

9 9 Liczba uczestników (etap szkolny) LaureaciFinaliści Szkoły podstawowe 25 913209101 Gimnazja43 198289305 Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne

10 10 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW efekty kształcenia (38%- SP i 19%G) Sprawdzian w województwie podkarpackim Rok szkolnyLiczba uczniów Województwo podkarpackie OKEPolska 2003/0433 22225,226,025,6 2004/0531 44229,429,829,5 2005/0629 02525,5825,8225,3

11 11 Ogółem Czyta nie Pisanie Rozumo wanie Korzysta nie z informa cji Wykorzy stywanie wiedzy w praktyce Podkarpacie 0,640,770,700,570,600,49 OKE 0,650,770,710,570,610,50 Umiejętności

12 12 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Egzamin gimnazjalny w województwie podkarpackim w 2006 roku Liczba uczniów 33 702 Humanistyczny Matematyczno- przyrodniczy Podkarpacie32,123,6 Polska31,423,9

13 13 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Umiejętności słabo opanowane: zastosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów (30%), stosowanie terminów, procedur, pojęć (44%), najmniej wyników najwyższych (3,44%) osiągnęli nasi uczniowie.

14 14 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Umiejętności słabo opanowane ( w części humanistycznej) tworzenie wlasnego tekstu (44%). Najwięcej wyników najwyższych w ramach OKE uzyskali gimnazjaliści z Podkarpacia (4,48%).

15 15 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Kontynuować działania zmierzające do poprawy efektywności kształcenia, w tym przedmiotów matematyczno – przyrodniczych m.in. poprzez analizę wyników egzaminów zewnętrznych i wykorzystanie wniosków z tej analizy. Wnioski z mierzenia obszaru: efekty kształcenia.

16 16 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Wnioski z mierzenia obszaru: efekty kształcenia. W szkołach, które nie przekroczyły progu staninowego 1,2,3 podjąć stosowne działania naprawcze. ( Program naprawczy wraz z opisem przyczyn, czynników kontekstowych proszę przekazać, do końca września 2006 roku, do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).

17 17 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Motywować rodziców do większego i aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez zmianę formy spotkań z rodzicami, wyeksponowanie roli trójek klasowych i rady rodziców. Wdrażać uczniów do odpowiedzialności za własne wyniki kształcenia i wzrost aspiracji edukacyjnych. Podejmować skuteczne działania zmierzające do poprawy frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych. Ocena spełniania standardu: praca wychowawcza i profilaktyczna (94%- PP)

18 18 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW


Pobierz ppt "1 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Wnioski z nadzoru sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2005/06."

Podobne prezentacje


Reklamy Google