Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia do nowej ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych Marek Głuch Rządowe Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia do nowej ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych Marek Głuch Rządowe Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Założenia do nowej ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych Marek Głuch Rządowe Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Obowiązujące przepisy dotyczące ogłaszania aktów prawnych Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U.2011.197.1172 z późn. zm.) Akty wykonawcze: 1.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych 2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych 2.Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej Inne akty normatywne regulujące sprawy związane z ogłaszaniem aktów prawnych, np. 1.Ustawa o umowach międzynarodowych 2.Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przesłanki do przygotowania założeń do nowej ustawy 1.Obowiązująca ustawa nie reguluje zagadnień związanych z ogłaszaniem aktów prawnych w sposób kompletny i spójny. 2.Potrzeba ujęcia zagadnień związanych z ogłaszaniem aktów prawnych jako części publicznego systemu informacji o prawie. 3.Potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań lub modyfikacji dotychczasowych wynikająca z doświadczeń związanych z ze stosowaniem przepisów.

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ujęcie zagadnień związanych z ogłaszaniem aktów prawnych jako części publicznego systemy informacji o prawie. Na demokratycznym państwie prawa spoczywa obowiązek zapewnienia nieprzerwanego i bezpłatnego dostępu do informacji o prawie. System informacji o prawie powinien być kompletny i prosty – dawać możliwość zapoznania się z przepisami obowiązującymi, nieobowiązującymi i mającymi obowiązywać w przyszłości. Dotychczasowe rozwiązania prawne i techniczne nie zapewniają właściwego wykonywania ww. obowiązku.

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istotną częścią systemu informacji o prawie powinny być teksty jednolite lub teksty ujednolicone. Teksty jednolite w postaci obowiązującej w Polsce są wyjątkowym rozwiązaniem. W większości państw europejskich opracowuje się wyłącznie teksty ujednolicone. Przykładowe rozwiązania obce istniejące w: Estonii, Austrii i Hiszpanii.

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Teksty jednolite a teksty ujednolicone. Możliwe warianty: 1.zachowanie status quo 2.obowiązek publikowania tekstów jednolitych i zamieszczania na stronach internetowych tekstów ujednoliconych 3.obowiązek zamieszczania na stronach internetowych tekstów ujednoliconych, brak obowiązku publikowania tekstów jednolitych

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zastosowanie każdego z wariantów wymaga zdefiniowania, czym jest tekst jednolity i tekst ujednolicony, przesłanek do ich opublikowania, struktury wewnętrznej oraz, w przypadku tekstów ujednoliconych, wskazania podmiotów zobowiązanych do ich przygotowania. Ustawa powinna regulować skutki ich opublikowania, odpowiedzialność państwa i wpływ na sytuację prawną obywatela.

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prostowanie błędów Art. 17 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu. „Błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia. Sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego.” Obowiązująca ustawa nie rozstrzyga, na czym polega błąd podlegający sprostowaniu. Umożliwia wyłącznie korektę ogłoszonego aktu prawnego.

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prostowanie błędów Błąd może polegać na niezgodności między: 1.treścią wydanego aktu prawnego a treścią aktu prawnego przekazanego do publikacji albo 2.treścią aktu przekazanego do publikacji a treścią opublikowanego aktu prawnego. Błąd może być także utożsamiony z oczywistą omyłką pisarską – błędem dotyczącym pisowni, ortografii, interpunkcji. Uregulowania wymagają wszystkie sytuacje.

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prostowanie błędów Błąd polegający na niezgodności między treścią wydanego aktu prawnego a treścią aktu prawnego przekazanego do publikacji. Taki błąd może zostać ujawniony przed albo po ogłoszeniu aktu. Przed ogłoszeniem aktu prawnego podmiot, który kieruje akt do ogłoszenia uzyskałby uprawnienie do wycofania aktu prawnego z publikacji. Po ogłoszeniu aktu prawnego podmiot ten miałby uprawnienie do złożenia uzasadnionego wniosku o sprostowanie.

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prostowanie błędów Błąd polegający na niezgodności między treścią aktu przekazanego do publikacji a treścią opublikowanego aktu prawnego. Rozwiązanie byłoby zbliżone do obowiązującego. Należałoby rozważyć możliwość upoważnienia innych podmiotów do wydawania obwieszczeń w sprawie sprostowania, np. ministrów.

13 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prostowanie błędów Oczywiste omyłki pisarskie – błędy dotyczące pisowni, ortografii, interpunkcji. Korekta nie mogłaby powodować zmiany znaczenia przepisów. Błąd może zostać ujawniony zarówno przed jak i po ogłoszeniu aktu prawnego. Przed ogłoszeniem – rozważyć należy uprawnienie dla wydawcy dziennika urzędowego do naniesienia poprawek. Po publikacji – korekta nie byłaby możliwa. Ewentualne błędy mogłyby być poprawiane wyłącznie w drodze nowelizacji aktu prawnego lub przez wydanie nowego aktu prawnego.

14 Pozostałe sprawy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamieszczenie delegacji dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie określenia stron internetowych, na których ogłaszane są akty prawne w dziennikach urzędowych. Obecnie nie ma takiej delegacji.

15 Pozostałe sprawy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Włączenie do ustawy regulacji związanych z ogłaszaniem umów międzynarodowych i modyfikację tych regulacji. Obecnie sprawy te są rozstrzyga ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (rozdz. 5, art. 18- 19) a umowy międzynarodowe są przekazywane do ogłoszenia wyłącznie w postaci papierowej. Rozważenia wymaga także uzupełnienie katalogu aktów ogłaszanych w Monitorze Polskim o przepisy zamieszczone w innych aktach normatywnych.

16 Pozostałe sprawy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozważenie wyłączenia z katalogu aktów podlegających ogłoszeniu niektórych aktów, części aktów (załączników: formularzy, wzorów) – wprowadzenie obowiązku umieszczania ich na odpowiednich stronach internetowych.

17 Pozostałe sprawy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wprowadzenie obowiązku przekazywania aktów do ogłoszenia w terminie umożliwiającym jego ogłoszenie przed terminem jego wejściem w życie (z zachowaniem vacatio legis).

18 Pozostałe sprawy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uzupełnienie art. 3 ustawy. Akty prawne ogłaszane są niezwłocznie; należy brać pod uwagę w szczególności: datę wejścia w życie, inne okoliczności uzasadniające potrzebę pilnego ogłoszenia.

19 Pozostałe sprawy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doprecyzowanie, w szczególności w przypadku organów kolegialnych, kto jest upoważniony do podpisania aktu w postaci elektronicznej. Wprowadzenie obowiązku przekazywania do wydawcy dziennika uwierzytelnionych odpisów upoważnień do podpisywania aktów prawnych oraz informacji o uchyleniu upoważnienia.

20 Pozostałe spławy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Określenie sposobu przekazywania aktów do publikacji - środki komunikacji elektronicznej służące do przekazywania aktów do ogłoszenia (ogólne uprawnienie dla wydawcy dziennika do określania tych środków).

21 Pozostałe sprawy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązek publikacji aktów w formie umożliwiającej ponowne wykorzystanie (edycję) – weryfikacja zapisów rozporządzenia PDF,XML,WORD.

22 Pozostałe sprawy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modyfikacja przepisów dotyczących ogłaszania w formie papierowej – „procedury awaryjne” (art. 23a). Powinno się założyć, że publikacja następuje na oficjalnej stronie wydawcy, a jeżeli nie jest to możliwe na innej stronie internetowej, a dopiero, gdy to nie jest możliwe w inny sposób zapewniający dostęp do treści.

23 Pozostałe sprawy wymagające uregulowania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdefiniowanie pojęcia „wiza” lub zastąpienie go przepisem, zgodnie z którym organ upoważniony potwierdza, że akt podlega ogłoszeniu.

24 Wybrane zagadnienia zgłoszone podczas prekonsultacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.teksty jednolite uchwał organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego; (nie jest jasne, czy jest niezbędna ponowna uchwała organu czy obwieszczenie oraz, kto kieruje do ogłoszenia), 2.sprostowania aktów prawa miejscowego, 3.brak definicji aktów prawa miejscowego, modyfikacja katalogu aktów podlegających ogłoszeniu w wojewódzkich dziennikach urzędowych,

25 Wybrane zagadnienia zgłoszone podczas prekonsultacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4.zasada niezwłocznego ogłoszenia aktu w świetle uprawnień nadzorczych wojewody, 5.możliwość wydania aktu prawa miejscowego obowiązującego z dniem ogłoszenia oraz nadania wstecznej mocy obowiązującej, 6.elektroniczne zbiory dzienników - czy z art. 27 uoan. wynika obowiązek digitalizacji wersji papierowych, 7.termin ogłoszenia tekstu jednolitego aktu - od którego momentu liczyć,

26 Wybrane zagadnienia zgłoszone podczas prekonsultacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8.likwidacja dzienników urzędowych ministrów, stworzenie jednego wydawcy tych dzienników, 9.odmowa publikacji aktów niespełniających wymagań technicznych, 10.elektroniczne zbiory dzienników - czy z art. 27 uoan. wynika obowiązek digitalizacji wersji papierowych, 11.termin ogłoszenia tekstu jednolitego aktu - od którego momentu liczyć.

27 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia do nowej ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych Marek Głuch Rządowe Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google