Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aspekty prawne i praktyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aspekty prawne i praktyczne"— Zapis prezentacji:

1 Aspekty prawne i praktyczne
PUBLIKACJA A NADZÓR Aspekty prawne i praktyczne

2 FUNKCJE WOJEWODY: NADZORCZA PUBLIKACYJNA
Art. 86 ustawy o samorządzie gminnym: Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Art. 90 ustawy o samorządzie gminnym: 1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. 2. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej. PUBLIKACYJNA Art. 23 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych… Wojewoda wydaje wojewódzki dziennik urzędowy.

3 Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest OBOWIĄZKOWE.
Art. 94 Konstytucji RP: Organy samorządu terytorialnego (…), na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Art. 41 ustawy o samorządzie gminnym: 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Art. 42 ustawy o samorządzie gminnym: Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 19, poz. 112 j.t., z późniejszymi zmianami). Art. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych… 1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.

4 W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się (m. in.)
Art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych… W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się (m. in.) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;  statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów; wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy; porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: a)  między jednostkami samorządu terytorialnego, b)  między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa; obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy; rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego; inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

5 Począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.
wojewódzki dziennik urzędowy wydawany jest w postaci elektronicznej. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych:  Art. 2a.2: Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 23a.1: W przypadku braku możliwości ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organ wydający dziennik urzędowy ogłasza go w postaci papierowej do czasu ustąpienia tych okoliczności. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania dzienników urzędowych w postaci elektronicznej, z tym że: 1) podstawą do ogłoszenia może być akt prawny w postaci papierowej, podpisany przez upoważniony do jego wydania organ i opatrzony pieczęcią urzędową tego organu; 2) Organ wydający dziennik urzędowy ustala warunki wydawania i rozpowszechniania dziennika, tak aby dziennik urzędowy mógł być powszechnie i nieodpłatnie dostępny; 3) dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień udostępnienia dziennika w sposób, o którym mowa w pkt 2. 3. Po ustąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, organ wydający udostępnia ten akt w postaci elektronicznej.

6 w postaci elektronicznej.
Przepisy nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazywania aktów normatywnych do ogłoszenia w postaci elektronicznej. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych: Art. 2a.1: Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 15. 1: Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej "bezpiecznym podpisem elektronicznym.

7 Dokumenty elektroniczne
zawierające akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, sporządza się w formacie XML. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym. § 3.1 i nast. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 289, poz. 1699) – wydanego na podstawie art. 28c ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

8 PODLEGAJĄCE OGŁOSZENIU AKTY NORMATYWNE:
sporządzone w formacie innym niż XML (mowa o dokumencie głównym) lub nie podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub sygnowane nieważnym podpisem elektronicznym lub podpisane przez niewłaściwy podmiot nie będą ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym

9 Akty podlegające ogłoszeniu ogłasza się:
w formacie PDF ALBO w formacie XML w sposób umożliwiający wizualizację treści w postaci pliku PDF § 8.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 289, poz. 1699) – wydanego na podstawie art. 28c ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

10 Organ wydający wojewódzki dziennik urzędowy
prowadzi odrębną stronę internetową zawierającą dzienniki urzędowe

11 brak bezpośrednich przepisów prawa dotyczących przekazania wniosku
WNIOSEK O OGŁOSZENIE AKTU NORMATYWNEGO W WOJEWÓDZKIM DZIENNIKU URZĘDOWYM: brak bezpośrednich przepisów prawa dotyczących przekazania wniosku ALE – NORMY OGÓLNE: Ustawa o samorządzie gminnym: Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Art  Zadaniem przewodniczącego rady gminy jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.

12 WNIOSEK O OGŁOSZENIE AKTU W WOJEWÓDZKIM DZIENNIKU URZĘDOWYM:
przekazuje Wójt lub upoważniona przez Wójta osoba wniosek elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby podpisującej do wniosku dołączone wersje elektroniczne aktów prawnych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu organu wydającego akty

13 PRZEKAZANIE AKTÓW PRAWNYCH
DO NADZORU: PRZEKAZUJE WÓJT (art. 90 ustawy o samorządzie gminnym) BRAK PRZEPISÓW PRAWA OKREŚLAJĄCYCH FORMĘ PRZEKAZANIA (w wersji papierowej czy w wersji elektronicznej) PRZEPISY OKREŚLAJĄ TERMIN, W JAKIM NALEŻY PRZEKAZAĆ AKTY PRAWNE DO NADZORU (7 dni od dnia ich podjęcia)

14 MOŻLIWA FORMA PRZEKAZANIA AKTÓW PRAWNYCH DO NADZORU
wersja papierowa (opatrzona podpisem własnoręcznym) wersja elektroniczna: - doręczana na elektroniczną skrzynkę podawczą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie założoną na platformie ePUAP - doręczana do siedziby Urzędu na elektronicznym nośniku danych (dyskietka, płyta CDRW, pamięć masowa) - doręczana przez system e-redakcja (forma niepożądana)

15 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.): Art. 5.2: Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 6. 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie jako składającą podpis elektroniczny.

16 PRZEKAZYWANIE AKTÓW PRAWNYCH PRZEZ J. S. T
PRZEKAZYWANIE AKTÓW PRAWNYCH PRZEZ J.S.T. DO PUBLIKACJI I DO NADZORU – MODELE DZIAŁANIA

17 MODELE PROSTE I MODEL: zachowanie status quo (do nadzoru – wszystkie akty prawne w wersji papierowej podlegające nadzorowi wojewody, do publikacji – akty prawa miejscowego w wersji elektronicznej przez system e-redakcja) II MODEL: wszystkie akty prawne (i do nadzoru, i do publikacji) przekazywane do wojewody elektronicznie, ale: do publikacji poprzez system e-redakcja tylko akty prawa miejscowego, do nadzoru – w innej formie elektronicznej wszystkie uchwały z danej sesji podlegające nadzorowi wojewody III MODEL: wszystkie akty prawne z danej sesji (łącznie do nadzoru i do publikacji) przekazywane do wojewody elektronicznie poprzez system e-redakcja (z wyłączeniem tych, które podlegają nadzorowi RIO i nie podlegają publikacji) IV MODEL: wszystkie akty prawne z danej sesji (łącznie do nadzoru i do publikacji) przekazywane do wojewody elektronicznie poza systemem e-redakcja (z wyłączeniem tych, które podlegają nadzorowi RIO i nie podlegają publikacji)

18 MODELE ZŁOŻONE V MODEL: akty prawa miejscowego przekazywane są poprzez system e-redakcja, do nadzoru – jako uzupełnienie pozostałe uchwały w wersji papierowej podlegające nadzorowi wojewody VI MODEL: akty prawa miejscowego przekazywane są poprzez system e-redakcja, do nadzoru – jako uzupełnienie podlegające nadzorowi wojewody pozostałe uchwały w wersji elektronicznej (poza systemem e-redakcja) VII MODEL: wszystko przekazywane jest do wojewody w wersji papierowej (niedopuszczalne w odniesieniu do publikacji), z wyłączeniem tych, które podlegają nadzorowi RIO i nie podlegają publikacji - ewentualnie: teoretycznie możliwe inne kombinacje powyższych modeli

19 NAJBARDZIEJ KORZYSTNY Z PUNKTU WIDZENIA J. S. T
NAJBARDZIEJ KORZYSTNY Z PUNKTU WIDZENIA J.S.T. ORAZ MUW JEST WYBÓR POMIĘDZY MODELEM I A MODELEM II

20 Ogólny schemat funkcji
Nadzór – funkcja wojewody i RIO Publikacja – funkcja wojewody Wspólna ocena Wojewody i RIO Akty nadzorowane przez RIO Wojewoda Małopolski Akty nadzorowane przez Wojewodę RIO

21 ISTOTNE: NALEŻY ZDECYDOWAĆ SIĘ NA WYBÓR JEDNEJ Z PROPONOWANYCH FORM I JASNO TO OKREŚLIĆ

22 MODEL I oraz MODEL II Nadzór Wojewoda i RIO Publikacja akty
Organ nadzoru – RIO: wszystkie uchwały z sesji oraz zarządzenia i uchwały organów wykonawczych w wersji papierowej lub elektronicznej przesyłane do nadzoru RIO Organ nadzoru – Wojewoda: wszystkie uchwały z sesji przesyłane do nadzoru wojewody Publikacja akty podlegające ogłoszeniu w dzienniku urzędowym przesyłane do publikacji (zarówno podlegające nadzorowi wojewody, jak i nadzorowi RIO) wersja elektroniczna XML

23 MODELE UZUPEŁNIAJĄCE modele V i VI
Nadzór Publikacja nie prawo miejscowe prawo miejscowe nie prawo miejscowe nadzór wojewody prawo miejscowe Uchwały i zarządzenia podlegające nadzorowi RIO (w tym te publikowane) Wojewoda Małopolski RIO wspólna

24 akty nie podlegające publikacji podlegające nadzorowi wojewody ORAZ
MODELE III i IV J.s.t. przekazuje wszystkie akty z danej sesji elektronicznie razem do wojewody (z wyłączeniem tych, które podlegają nadzorowi RIO i nie podlegają publikacji), formułując wniosek o przekazanie uchwał do nadzoru LUB do publikacji w tym: akty nie podlegające publikacji podlegające nadzorowi wojewody ORAZ akty podlegające publikacji podlegające nadzorowi wojewody, nadzorowi RIO lub nadzorowi wspólnemu wojewody i RIO

25 MODELE III i IV akty prawne nie podlegające publikacji,
dla których organem nadzoru jest Wojewoda akty prawne podlegające publikacji oceniane przez Wojewodę oceniane wspólnie przez Wojewodę i RIO dla których organem nadzoru jest RIO nadzór Wojewody

26 wobec tak sformułowanego wniosku:
MODELE III i IV Działania wojewody wobec tak sformułowanego wniosku: dokonuje oceny nadzorczej tylko tych aktów, które podlegają jego ocenie ORAZ publikuje tylko te akty, które wymagają publikacji spośród nadzorowanych przez wojewodę i RIO (ewentualnie odmawia publikacji tym, które nie są publikowane),

27 możliwy skutek powyższych działań:
MODELE III i IV możliwy skutek powyższych działań: uchwała np. o warunkach i trybie finansowania rozwoju sportu przekazana do wojewody zostanie opublikowana (ponieważ podlega publikacji), ALE ponieważ – zgodnie z powyższym schematem – została przekazana do wojewody do nadzoru lub do publikacji, zatem została opublikowana, ale nie zostanie oceniona nadzorczo przez wojewodę, ponieważ nie podlega ocenie wojewody, tylko podlega ocenie RIO

28 ww. uchwała w ogóle nie zostanie poddana koniecznemu nadzorowi.
MODELE III i IV Wojewoda w tym przypadku domniemywa, iż uchwała została przekazana przez j.s.t. do oceny nadzorczej RIO. Jeżeli zatem j.s.t. nie przekaże tej uchwały do RIO (ponieważ zdaniem j.s.t. uchwałę winien ocenić wojewoda), to skutkiem tego ww. uchwała w ogóle nie zostanie poddana koniecznemu nadzorowi.

29 MODELE III i IV ZATEM: jeśli gmina nie przekazała tej uchwały także do RIO (niezależnie od przekazania jej do wojewody), wówczas uchwała ta NIE ZOSTANIE oceniona nadzorczo przez organ właściwy do oceny jej legalności, tj. przez RIO

30 formułując wniosek o przekazanie uchwał
MODELE III i IV J.s.t. przekazuje wszystkie akty z danej sesji elektronicznie razem do wojewody formułując wniosek o przekazanie uchwał do nadzoru ORAZ do publikacji LUB do nadzoru I do publikacji, w tym: akty nie podlegające publikacji podlegające nadzorowi wojewody ORAZ akty podlegające publikacji podlegające nadzorowi wojewody, nadzorowi RIO lub nadzorowi wspólnemu wojewody i RIO

31 wszystkich uchwał z sesji do wojewody do nadzoru i do publikacji.
MODELE III i IV W praktyce przyjęcie takiego modelu działania oznaczać będzie przekazywanie przez j.s.t. wszystkich uchwał z sesji do wojewody jednocześnie do nadzoru i do publikacji.

32 Nieprawidłowe w tym modelu jest przekazywanie do publikacji aktów
MODELE III i IV Nieprawidłowe w tym modelu jest przekazywanie do publikacji aktów nie podlegających publikacji. Powtarzalność takich działań gminy uznana będzie jako naruszenie obowiązującego porządku prawnego.


Pobierz ppt "Aspekty prawne i praktyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google