Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura przyjmowania dokumentów rządowych według nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura przyjmowania dokumentów rządowych według nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w."— Zapis prezentacji:

1 Procedura przyjmowania dokumentów rządowych według nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rozpatrzenie przez Radę Ministrów projektu dokumentu rządowego, wnoszenie projektów, wymagania formalne, tryb zgłaszania uwag, zasady procedowania Rady Ministrów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 W nowym regulaminie zaproponowano: ) podniesienie do rangi zasad działania Rady Ministrów reguł dotyczących uzgadniania stanowisk przez jej członków, jawności projektów dokumentów rządowych oraz poprzedzania projektu ustawy założeniami (z wyjątkiem gdy projekt ustawy wynika z wykazu prac legislacyjnych RM, decyzji RM lub PRM), 2) ograniczenie wykazu prac Rady Ministrów dotyczących dokumentów innych niż legislacyjne do dokumentów strategicznych lub programowych, w zakresie planowych działań Rady Ministrów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Zrezygnowano z: 1) odrębnego regulowania posiedzeń zwoływanych w trybie nagłym, 2) formalizowania trybu zatwierdzania porządku obrad Rady Ministrów na posiedzeniu Rządu, 3) obligatoryjnego doręczania protokołu ustaleń posiedzenia Rządu Prezesowi NBP i Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, 4) odrębnego regulowania obowiązków Sekretarza Rady Ministrów – zostały uregulowane w przepisach szczegółowych uchwały (nie zmieniono zakresu tych obowiązków). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Rozszerzono definicję dokumentu rządowego o projekty rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz projekty rozporządzeń ministrów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Analogicznie jak obecnie uregulowano kwestie dotyczące trybu procedowania z projektami umów międzynarodowych i związanych z nimi dokumentów (ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych i wydane na jej podstawie rozporządzenia). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Podstawą działania Rady Ministrów jest
wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, opracowany w trybie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz wykaz prac Rady Ministrów dotyczący innych projektów dokumentów rządowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Projekty dokumentów rządowych opracowują członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kierownicy urzędów centralnych nadzorowani przez ministra opracowują i uzgadniają projekty dokumentów za pośrednictwem tego ministra. Wojewodowie opracowują i uzgadniają projekty dokumentów za pośrednictwem Ministra Administracji i Cyfryzacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego
projekt dokumentu przed wniesieniem do rozpatrzenia przez Radę Ministrów podlega rozpatrzeniu przez stały Komitet Rady Ministrów, w przypadku projektów ustaw i rozporządzeń wnoszone są po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą, projekty dokumentów rządowych wnoszone są za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego
wniosek o rozpatrzenie dokumentu przez Radę Ministrów musi spełniać wymogi określone w §83 regulaminu, w przypadku dokumentu niespełniającego wymagań regulaminowych Sekretarz Rady Ministrów może wystąpić o ich usunięcie (zrezygnowano z terminu), w przypadku nieusunięcia braków formalnych dokument może zostać zwrócony do wnioskodawcy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Wniosek powinien zawierać oprócz celu, istoty:
przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, w tym jego wpływ na sektor finansów publicznych (jeśli nie zawiera OSR), informację o przeprowadzonych uzgodnieniach, informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, informację na temat ustaleń właściwych komitetów, zmian projektu wprowadzonych po rozpatrzeniu przez KRM i przyczyny ich wprowadzenia, informację o rozpatrzeniu dokumentu przez komisję prawniczą albo zwolnieniu z obowiązku rozpatrzenia dokumentu przez Komisję Prawniczą. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Do wniosku dołącza się: projekt wraz z uzasadnieniem i OSR,
protokół rozbieżności, zestawienie uwag oraz raport z konsultacji, opinię o zgodności projektu z prawem UE, opinię Rady Legislacyjnej, tabelę zgodności, odwróconą tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa UE, projekty aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji, a w przypadku projektu wykonującego prawo UE wszystkie przewidziane projekty aktów, zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego
uwagi do projektu dokumentu mają prawo zgłaszać członkowie RM, Szef KPRM oraz Prezes RCL, uwagi wnosi się za pośrednictwem SRM, wnioskodawca, przed posiedzeniem, przyjmuje uwagi lub przedstawia do nich stanowisko, wnioskodawca może wycofać projekt dokumentu rządowego do czasu rozpoczęcia jego rozpatrzenia przez RM. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego
projekty dokumentów o charakterze informacyjnym przedstawia się członkom RM do wiadomości (obecnie uregulowane to jest w trybie odrębnym), po przyjęciu dokumentu przez RM, SRM powierza sporządzenie tekstu ostatecznego: w przypadku aktu normatywnego - RCL albo wnioskodawcy lub innemu podmiotowi w uzgodnieniu z RCL i właściwą komórką organizacyjną KPRM, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie Funduszu Społecznego

15 w przypadku innych projektów - wnioskodawcy lub innemu organowi w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną KPRM, w przypadku dokumentu podlagającego notyfikacji członek RM przekazuje projekt koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, wnioskodawca kieruje dokumenty rządowe do podpisu PRM za pośrednictwem SRM. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Tryb odrębny Powierzenie opracowania dokumentu rządowego Szefowi KPRM, Rządowemu Centrum Legislacji lub organowi wewnętrznemu Rady Ministrów, Skrócenie terminów (przekazanie dokumentu członkom Rady Ministrów nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia, czy rozpatrywanie dokumentu w trybie obiegowym – 3 dni). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 nie został uzgodniony z członkami Rady Ministrów,
Tryb odrębny Wyrażenie zgody (przez Prezesa Rady Ministrów) na rozpatrzenie dokumentu rządowego, który: nie został uzgodniony z członkami Rady Ministrów, nie został zaopiniowany przez KPRM w zakresie OSR, nie został zaopiniowany, w niektórych przypadkach, przez Radę Legislacyjną, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, nie został uzgodniony społecznie, nie został rozpatrzony przez stały Komitet RM. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Tryb odrębny Zawiera braki formalne (brak: protokołu rozbieżności, ustosunkowania się do zgłoszonych uwag lub opinii, informacji o zwolnieniu dokumentu z obowiązku rozpatrywania przez Komisję Prawniczą). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 SRM wyznacza termin do zajęcia stanowiska,
Tryb obiegowy PRM lub działający z jego upoważnienie SRM kieruje projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia w trybie obiegowym na wniosek organu wnioskującego lub z własnej inicjatywy, SRM wyznacza termin do zajęcia stanowiska, wyznaczenie terminu krótszego niż jeden dzień w przypadku projektu dokumentu rządowego jest możliwe wyłączenie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Tryb obiegowy w przypadku projektu założeń lub projektu aktu normatywnego wyznaczony termin nie może być krótszy niż trzy dni. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Procedura przyjmowania dokumentów rządowych według nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google