Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACJONALNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ"— Zapis prezentacji:

1 RACJONALNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ
W REGIONIE I PRZEDSIĘBIORSTWIE-PLANOWANIE FINANSOWE Finansowanie projektów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią ze środków NFOŚiGW Włodzimierz Mazurek

2 Polityka ekologiczna W uchwalonej przez Sejm RP w 2003 roku Polityce ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata przyjęte jest założenie, że osiągnięcie celów polityki ekologicznej nie będzie możliwe bez aktywnego włączenia się w proces ich realizacji przez przedsiębiorstwa, będące obok ogółu obywateli, głównymi użytkownikami środowiska.

3 System finansowania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce liczy 15 lat.
15 lipca 1989 roku został powołany Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – będący aktualnie w rozumieniu do Ustawy o finansach publicznych państwowym funduszem celowym, który dofinansowuje zadania proekologiczne określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Odrębną osobowość prawną posiada również szesnaście funduszy wojewódzkich.

4 System ten zawiera następujące elementy:
System finansowania przedsięwzięć ekologicznych System ten zawiera następujące elementy: celowe fundusze ekologiczne tj. fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz fundusz ochrony gruntów rolnych i leśnych, budżet państwa, budżety samorządowych województw, powiatów i gmin, niekomercyjne krajowe instytucje finansowe np. fundacje, w tym w szczególności Fundacja „EkoFundusz”, która dysponuje środkami pochodzącymi z zamiany długu zagranicznego na środki publiczne przeznaczane na ochronę środowiska w Polsce (tzw. ekokonwersja),

5 System finansowania przedsięwzięć ekologicznych
fundusze Unii Europejskiej: Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności. zagraniczne instytucje finansowe i inne programy pomocowe np. Bank Światowy S.A, Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju, GEF,, Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). instytucje komercyjne, w tym banki, które jak np. Bank Ochrony Środowiska dzięki zewnętrznemu wsparciu udzielają kredytów i pożyczek na cele proekologiczne na warunkach korzystniejszych niż wynika to z sytuacji na rynku finansowym, inne komercyjne instytucje finansowe, zwłaszcza banki, udzielające kredytów na cele ekologiczne na warunkach wynikających z konkurencji rynkowej.

6 Środki publiczne wymienionych instytucji przeznaczane na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i działania pokrewne, pochodzą ze: środków publicznych przydzielanych na cele związane z ochroną środowiska, w ramach budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłat i kar ekologicznych (opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjne, kary pieniężne za naruszanie standardów środowiskowych), opłat produktowych, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych pobieranych na podstawie przepisów Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, środków własnych komercyjnych i niekomercyjnych instytucji finansowych, w tym funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pochodzących zarówno ze spłat oprocentowania i pożyczek wcześniej udzielonych, jak i własnej aktywnej polityki finansowej.

7 Inwestycje, które Polska musi realizować w okresie dostosowawczym w infrastrukturze ochrony środowiska są szacowane na ok mld €. Wysokość nakładów inwestycyjnych do poniesienia w latach 2001 – 2015 szacuje się średniorocznie na ok. 2,3 – 2,8 mld €.

8 Ciężar realizacji znacznej części celów i zadań będzie spoczywał na przedsiębiorcach i jest.
Będą to zadania o dużym znaczeniu dla ochrony środowiska w Polsce, często związane ze spełnieniem naszych zobowiązań odnośnie praktycznego wprowadzenia w życie dorobku prawnego Unii Europejskiej, w zakresie spraw już wynegocjowanych, a także wynikających z nowych rozporządzeń i dyrektyw, wydanych po zamknięciu negocjacji.

9 Działalność NFOŚiGW W sposób szczególny NFOŚiGW wspiera finansowo przedsięwzięcia inwestycyjne i programy: które uzyskały nie podlegające zwrotowi środki UE przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną; których celem jest osiągnięcie efektów ekologicznych określonych w okresach przejściowych Traktatu Akcesyjnego Polski do UE w obszarze „środowisko”

10 Działalność NFOŚiGW W 2005 Rada Nadzorcza NFOŚiGW określiła listę 15 programów priorytetowych, które są planowane do dofinansowania. Listę tą stanowi 15 programów obejmujących: ochronę środowiska, gospodarkę wodnej, ochronę przyrody, geologię i górnictwo; edukację ekologiczną działalność pozarządowych organizacji ekologicznych; monitoring środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.

11 Programy Priorytetowe
4.Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii Zadania finansowane w ramach programu: Ograniczanie zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania paliw, Oszczędzanie surowców i energii, Poprawa jakości paliw i technologii silnikowych stosowanych w transporcie, Modernizacja źródeł i systemów ciepłowniczych, Wykorzystanie alternatywnych, przyjaznych

12 Programy Priorytetowe
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym, Modernizacja instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów (w kierunku obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza), Ograniczanie emisji lotnych związków organicznych, Ograniczanie emisji odorów, Opracowywanie programów i planów ochrony powietrza.

13 Programy Priorytetowe
5. Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję 1 W ramach programu realizowane będą przedsięwzięcia uwzględniające modernizację stosowanych technologii zgodnie z wymogami najlepszych dostępnych technik . 2 W ramach programu preferowane będą zadania związane z wdrażaniem najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC).

14 Programy Priorytetowe
Zadania finansowane w ramach programu: Inwestycje zmierzające do zmian surowcowych w realizowanych technologiach, Inwestycje zmierzające do ograniczenia powstawania u źródła strumienia odpadów stałych, ciekłych i gazowych, Inwestycje zmierzające do powtórnego wykorzystania odpadów w produkcji, Wspieranie działań inwestycyjnych w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie hałasu i wibracji, energochłonności i zmniejszenia zużycia surowców, Wspieranie działań mających na celu wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001, EMAS i uzyskania certyfikatu Czystszej Produkcji w zakładach przemysłowych.

15 Środki dostępne po przystąpieniu do UE
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych, szczególnie funduszy strukturalnych. Ministerstwo Środowiska uczestniczy w procesie przygotowywania projektów z sektora, przeznaczonych do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

16 Działanie 2.4 SPO WKP Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 Instytucja Wdrażająca
Informacje Podstawowe SPO-WKP Działanie 2.4. Beneficjenci MSP i duże przedsiębiorstwa Instytucja Wdrażająca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska Instytucja Zarządzająca MGPiPS

18 Poddziałania 2.4. SPO-WKP Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie :
– przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC), – gospodarki wodno-ściekowej, – ochrony powietrza, – gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

19 Beneficjenci 2.4. SPO-WKP Są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP, bez względu na formę własności, przy czym: wsparcie nie będzie udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze: rolnictwa, przetwórstwa spożywczego (podlegają one zał I Traktatu WE) przedsiębiorcom z tzw. sektorów wrażliwych.

20 Wyłączenia Beneficjentów w Poddziałaniach 2. 4. 1. (IPPC), 2. 4. 2
Wyłączenia Beneficjentów w Poddziałaniach (IPPC), (Woda), 2.4.4(Odpady) Beneficjentami NIE MOGĄ być podmioty wykonującymi usługi publiczne na zlecenie j.s.t.: w których większość udziału lub akcji posiada j.s.t. lub inny podmiot – w szczególności spółka prawa handlowego – od niej zależny, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencyjności i konsumentów wybranym przez j.s.t. na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

21 Ze wsparcie z pomocy regionalnej wyłączono sektory wrażliwe:
Sektor górnictwa węgla Motoryzacja Żegluga morska Sektor budownictwa okrętowego Sektor włókien syntetycznych Sektor hutnictwa żelaza i stali

22 Pomoc Regionalna Celem pomocy regionalnej jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Może być ona udzielana na nowe inwestycje rozumiane jako inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.

23 Pomoc Regionalna - Warunki
Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest udzielenie jej na nową inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy. Warunkiem udzielenia pomocy na nową inwestycję jest pokrycie przez przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25% kosztów przedsięwzięcia Wymaga się także, aby dofinansowywana inwestycja była wykorzystywana przez co najmniej pięć lat.

24 Pomoc Horyzontalna W ramach Działania 2.4 pomoc horyzontalna może być udzielana na dostosowanie do niektórych standardów środowiskowych, zastosowanie najlepszych dostępnych technik czy inwestycje służące zmniejszeniu zużycia energii. W odróżnieniu od pomocy regionalnej możliwe jest wspieranie przedsięwzięć, które nie są nowymi inwestycjami.

25 Pomoc horyzontalna Intensywność pomocy
Intensywność pomocy liczona jest podobnie jak w przypadku pomocy regionalnej, lecz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą ograniczać się wyłącznie do kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska. Dodatkowo, koszty te pomniejszane są o korzyści wynikające ze wzrostu zdolności produkcyjnych, oszczędności i produkcji pomocniczej, uzyskane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji.

26 Maksymalna pomoc regionalna
W ramach podziałaniach (IPPC), (woda), (powietrze), (odpady) będzie udzielana pomoc regionalna w następującej maksymalnej wysokości wydatków kwalifikowanych projektu: Warszawa, Poznań - 30% (EDN), Wrocław, Kraków, Trójmiasto 40% (EDN), Pozostałe Tereny Polski 50% (EDN), +15% (EDB) w przypadku MSP. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

27 Maksymalna pomoc horyzontalna
W ramach działania 2.4. będzie udzielana pomoc horyzontalna w następującej maksymalnej wysokości wydatków kwalifikowanych projektu: – max. 30% wydatków kwalifikowanych (EDN), – wg. zasad pomocy regionalnej, – max 50% wydatków kwalifikowanych (EDN), – nie będzie udzielana tylko regionalna. Jednak nie więcej niż 5 mln € dla jednego projektu.

28 Działanie 2.4 SPO WKP Łączna alokacja środków:
Wsparcie finansowe z EFRR: 155,4 mln euro Publiczne wsparcie finansowe krajowe (NFOŚiGW): 51,8 mln euro Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 207,2 mln euro Środki prywatne: ,9 mln euro Wsparcie będzie udzielane z uwzględnieniem przepisów dotyczących funduszy strukturalnych oraz zasad udzielania pomocy publicznej

29 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Projekty
Wspierane będą następujące rodzaje projektów, ukierunkowanych na dostosowywanie się do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT): zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska; zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów;

30 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Projekty cd.
zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT; inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia “końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla dotrzymania zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących najlepsze dostępne techniki, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające.

31 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Kryteria wyboru projektów
Kryteria merytoryczne: Efektywność kosztowa: max. 70 pkt. Zmiana technologii produkcji: max. 9 pkt. Zarządzanie jakością: ISO pkt. Zarządzanie zasobami środowiska: ISO pkt. (procedura otrzymania certyfikatu rozpoczęta - 2 pkt.) Powiązanie z innymi programami operacyjnymi i działaniami/projektami: 2 pkt. Wielkość przedsiębiorstwa: 5 pkt. dla MSP Lokalizacja w aspekcie poziomu bezrobocia: maks. 4 pkt. Realizacja polityk horyzontalnych UE: max. 3 pkt.

32 Poddziałanie 2.4.1 IPPC Kryteria wyboru projektów-formalne
Instalacja, której ma dotyczyć inwestycja podlega przepisom Rozporządzenia Ministra Środowiska z 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Inwestycja ma na celu dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tytuł III, Dział IV, Rozdział 4) transponujących wymogi Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC)

33 ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ SZ P Pdst inf. o mozliw….. Prezentacja o FS, istnieje mozliwosc uzyskania pozyczek preferencyjnych w ramach programow priorytetowych NF , po 1 maja priorytetowo będą traktowane projekty wspolfinansowane ze srodkow UE – dodatkow srodki UE dotacyjne b. atrakcyjne dla przedsiebiorcow.

34 : Pożyczki, kredyty, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej „Narodowym Funduszem” przeznacza się na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm. [1]) zwanej dalej „ustawą”. [1] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone ww Dz. U z 2001 r. Nr 115, poz. 1229,z roku 2002 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 233 poz. 1957, z roku 2003 Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz , Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz Nr 217 poz oraz roku 2004 Nr 19, poz.177, Nr .49 poz.464, Nr 70 poz.631, Nr.91 poz.875, Nr.92 poz. 880, Nr 96 poz.959, Nr.121 poz.1263.

35 O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w celu finansowania przedsięwzięć określonych w ustawie Wnioski o dofinansowanie złożone na formularzach stosowanych w Narodowym Funduszu kierowane są do rozpatrzenia zgodnie z kolejnością wpływu. Udzielając dofinansowania Narodowy Fundusz stosuje przepisy dotyczące pomocy publicznej.

36 Uchwała o dofinansowaniu jest podejmowana po spełnieniu następujących warunków:
przedsięwzięcie zostało ocenione zgodnie z listą priorytetowych programów, kryteriami wyboru przedsięwzięć, oraz planem działalności, w przypadku dotacji zostało umieszczone na liście przedsięwzięć do dofinansowania, udokumentowano możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia, wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu, przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone. 2. Umieszczanie przedsięwzięć finansowanych w formie dotacji na liście zakwalifikowanych do dofinansowania jest przeprowadzane okresowo (sesyjnie). Terminy sesji są publikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

37 Narodowy Fundusz udziela dofinansowania na podstawie umowy cywilno-prawnej, sporządzonej w formie pisemnej określającej szczegółowe warunki dofinansowania. Umowa jest sporządzana zgodnie z odpowiednim wzorcem stosowanym w Narodowym Funduszu. Narodowy Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy dofinansowania przedsięwzięcia. Warunki udzielenia oraz okres obowiązywania promesy ustala, w formie uchwały, Zarząd Narodowego Funduszu.

38 Narodowy Fundusz stosuje następujące formy dofinansowania:
pożyczki, pożyczki płatnicze, kredyty udzielane ze środków Narodowego Funduszu przez banki, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, dotacje, umorzenia.

39 Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust
Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia. W razie finansowania przedsięwzięcia jednocześnie ze środków Narodowego Funduszu i z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami inwestycyjnymi przedsięwzięcia, a dofinansowaniem ze środków zagranicznych. Wysokość dofinansowania w formie pożyczki nie może być niższa niż  zł., z wyłączeniem przedsięwzięć dofinansowanych w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.

40 Przy udzielaniu pożyczek stosowana jest karencja w spłacie rat:
nie dłuższa niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt.2, liczona od terminu wykonania przedsięwzięcia określonego w umowie, nie dłuższa niż 18 miesięcy liczona od ostatniej wypłaty - przy finansowaniu przedsięwzięć z wpływów z tytułu opłat produktowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej ( Dz. U Nr 63, poz.639, z poźn. zm. [1]), [1] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr.113, poz. 984, z roku 2003 Nr 7, poz. 78, oraz z roku 2004 Nr.96, poz.959, Nr 121, poz ,

41 Okres kredytowania, z zastrzeżeniem nie może być dłuższy niż 15 lat.
Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat, w razie udzielenia dofinansowania z wpływów z tytułu opłat produktowych Okres kredytowania przy udzielaniu pożyczek płatniczych, ustalany jest przez Narodowy Fundusz w zależności od warunków finansowania przedsięwzięcia z Funduszu Spójności.

42 0,1 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych:
na budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i kanalizacji, spełniających warunki określone w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, z wpływów z tytułu opłat produktowych. na inwestycje związane z likwidacją i rekultywacją składowisk komunalnych, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów, spełniających warunki „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami”, (załącznik do uchwały nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. Nr 11, poz.159)).

43 0,3 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych:
gminom i ich związkom, powiatom i ich związkom, województwom, spółkom realizującym zadania własne gmin, Wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, przedsiębiorcom górniczym, podmiotom realizującym inwestycje z zakresu alternatywnych, przyjaznych środowisku źródeł energii,

44 0,5 s.r.w.- w przypadku pozostałych pożyczek.
W razie gdy pożyczka może być oprocentowana z zastosowaniem różnych wysokości, stosuje się oprocentowanie korzystniejsze dla pożyczkobiorcy.

45 Pożyczka, może być częściowo umorzona po rozpatrzeniu wniosku złożonego na formularzu stosowanym w Narodowym Funduszu, po spełnieniu łącznie następujących warunków: przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w terminie określonym w umowie, został osiągnięty efekt ekologiczny określony w umowie, osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia zostało udokumentowane najpóźniej w ciągu 30 dni od terminu określonego w umowie,

46 spłacono co najmniej 50% wypłaconej kwoty pożyczki,
spłacono co najmniej 70% kwoty pożyczki udzielonej z wpływów z tytułu opłat produktowych, raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacano w terminie określonym w umowie, pożyczkobiorca, wywiązał się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz z innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu, pożyczkobiorca przeznaczy umorzoną kwotę na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska, określone we wniosku o umorzenie, zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnej umowie, zawartej z Narodowym Funduszem.

47 Wysokość umorzonej kwoty, nie może przekraczać:
15% pożyczki - jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, 10% pożyczki - innym pożyczkobiorcom, 30% pożyczki - z wpływów z tytułu opłat produktowych. Wysokość umorzonej kwoty ulega zmniejszeniu o dotację udzieloną na to samo przedsięwzięcie ze środków Narodowego Funduszu.

48 Wysokość umorzenia [%]
Pożyczki udzielone na przedsięwzięcia, które zostały wykonane i uzyskano efekt ekologiczny określony w umowach do dnia r. zgodnie z przedstawioną tabelą Rodzaj przedsięwzięcia Wysokość umorzenia [%] Oczyszczalnie ścieków 50 Kanalizacja sanitarna Gospodarka osadami 15

49 pożyczki udzielone na przedsięwzięcia, które zostały wykonane i uzyskano efekt ekologiczny określony w umowach w latach 2006 i 2007 zgodnie z przedstawioną tabelą Rodzaj przedsięwzięcia Wysokość umorzenia [%] Rok 2006 / kwartały Rok 2007 / kwartały I II III IV Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna 47 44 41 38 35 32 29 26 Gospodarka osadami 15

50 Dotacje mogą być udzielane na:
Przedsięwzięcia dofinansowywane z przychodów wynikających z zapisów ustawy – „Prawo geologiczne i górnicze” na: potrzeby geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, potrzeby górnictwa służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikające z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych.

51 przedsięwzięcia realizowane w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata ” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięć wskazanych przez właściwe instytucje do wsparcia z Funduszu Spójności oraz dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji do realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji spełniających warunki określone w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, do 50% kosztów dokumentacji, ale nie więcej niż 2,5% planowanych kosztów przedsięwzięcia.

52 przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetowego programu „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych”, przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetowego programu „Gospodarka wodna”: budowa szczególnie ważnych obiektów hydrotechnicznych – inwestycje wskazane przez Ministra Środowiska, wspieranie proekologicznych form transportu w żegludze śródlądowej, wspieranie inwestycji ujętych w wojewódzkich programach małej retencji, realizowanych z udziałem środków finansowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - do 30% kosztów przedsięwzięcia,

53 i inne, określone w zasadach NFOŚiGW.
przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetowego programu „Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawania odpadów, ich zagospodarowywanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych”: rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł, w tym bioremediacja terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, likwidacja nieczynnych składowisk odpadów niebezpiecznych. i inne, określone w zasadach NFOŚiGW. Minimalna wysokość dotacji jest określona w kryteriach wyboru przedsięwzięć

54 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Bardziej szczegółowe informacje na stronie internetowej Tel. (0-22) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "RACJONALNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google