Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych."— Zapis prezentacji:

1 „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” Warszawa, 23 czerwca 2010

2 Program konferencji Otwarcie konferencji – Lider projektu Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej - Wojciech Gregorczyk. Wystąpienie na temat działań edukacyjnych na rzecz młodzieży prowadzonych przez Ministerstwo - Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Kompetencje, które powinny charakteryzować Europejczyka, poszukującego miejsca na wspólnotowym rynku pracy” – cele, założenia i harmonogram projektu – Agnieszka Dybowska – Koordynator projektu. 11.50 – Rola United Nations Development Programme (UNDP) w projekcie - „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce” - Kamil Wyszkowski - Koordynator Programów Rozwojowych UNDP. Rola Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w projekcie – dr Mirosław Drygas - Zastępca Dyrektora IRWiR PAN. Przerwa na kawę.

3 Program konferencji 13.00 – Prezentacja zarysu koncepcji pracy nad scenariuszami zajęć dla uczniów i ma­teriałami dla nauczycieli - dr Andrzej Hałasiewicz - Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń. 13.15 –„Co powinien zawierać scenariusz zajęć z zakresu rozwoju obszarów wiejskich?” - sesja warsztatowa z udziałem wszystkich uczestników konferencji – prowadzenie dr Andrzej Hałasiewicz z udziałem przedstawicieli KCER, UNDP, IRWiR PAN. 14.00 – Informacja na temat przebiegu programu LdV realizowanego przez KCER oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach CEKIN – Marek Rudziński – nauczyciel konsultant KCER. Dyskusja i podsumowanie spotkania. Obiad.

4 w Ministerstwie Rolnictwa
Działania edukacyjne na rzecz młodzieży prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5 Umiejętność: „Praktyczna znajomość czegoś, biegłość
w czymś, zdolność wykonywania czegoś.” (Słownik języka polskiego PWN )

6 Kompetencja: „ Umiejętność transferu umiejętności i wiedzy do nowych sytuacji w obrębie sytuacji zawodowej; obejmuje ono również organizację i planowanie pracy, gotowość do wprowadzenia innowacji i umiejętność radzenia sobie z niecodziennymi zadaniami. Termin ten obejmuje również cechy osobowości niezbędne do efektywnej współpracy z kolegami, menedżerami i klientami.” (program TERM. w tłumaczeniu brytyjskiego słownika „Kształcenie otwarte od A do Z”)

7 Kompetencje kluczowe:
„Jest to zestaw najważniejszych kompetencji, bez których nie można kształtować kompetencji pozostałych". „Połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.” „Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.” „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2006/962/WE”

8 Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009 ( podano w tys).

9 Rada Europy na sympozjum w 1996 r
Rada Europy na sympozjum w 1996 r w szwajcarskim Bernie przyjęła listę wspólnych europejskich kompetencji kluczowych, jakimi powinni dysponować absolwenci szkół średnich w Europie : współpraca w zespołach, posługiwanie się nowoczesnymi środkami informacji i komunikacji, rozwiązywanie problemów, korzystanie z różnych źródeł informacji, słuchanie i korzystanie z poglądów innych ludzi, porozumiewanie się w kilku językach, łączenie i porządkowanie różnych, jednostkowych elementów wiedzy, podejmowanie odpowiedzialności, organizowanie i ocenianie własnej pracy, radzenie sobie z niepewnością i złożonością problemów.

10 Unia Europejska, opracowała zespół kompetencji, które powinny charakteryzować Europejczyka, który chce odnaleźć swoje miejsce na wspólnotowym rynku pracy. Kompetencje Kluczowe nie odnoszą się do żadnej konkretnej branży. Zbiór ten powstał na podstawie kompetencji sformułowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w późnych latach 90-tych. Dzięki badaniom, przeprowadzonym także wśród europejskich pracodawców, został on dostosowany do realiów Europy.

11 Dokumenty Unii Europejskiej w zakresie kompetencji kluczowych i ich znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie. W 2002 r. UE w „Edukacja w Europie”, dokumencie przyjętym w Barcelonie, zaproponowała listę kompetencji niezbędnych w społeczeństwie wiedzy, jakim staje się społeczność europejska. zdolność porozumiewania się w języku ojczystym, znajomość języków obcych, umiejętność liczenia, podstawowe umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych i technologii, posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność uczenia się, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, zmysł przedsiębiorczości, świadomość kulturowa

12 Dokumenty Unii Europejskiej w zakresie kompetencji kluczowych i ich znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna

13 Inicjatywność i przedsiębiorczość
Te dwa pojęcia oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn, w tym do planowania przedsięwzięć i doprowadzania ich do zamierzonego celu Te kompetencje są szczególnie potrzebne osobom, które planują różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym. Osoby te muszą być świadome zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami, znać zasady działania gospodarki, w tym zagadnienia stanowiące kontekst pracy i dotyczące życia ludzi. Konieczna jest także umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron oraz oceny ryzyka związanego z danym przedsięwzięciem.

14 Traktat z Maastricht podpisany 7 lutego 1992r
Traktat z Maastricht podpisany 7 lutego 1992r. zwrócił uwagę krajów Unii Europejskiej na istotną rolę młodzieży dla przyszłości Wspólnoty. Dlatego tez wprowadza się różnorodne preferencje dla młodych w zakresie, opieki społecznej i zdrowotnej, polityki mieszkaniowej i komunikacyjnej, integracji na rynku pracy.

15 Strategiczne cele dotyczące młodego pokolenia, zostały sformułowane w wydanej w 2001 r. przez Komisję Europejską “Białej Księdze Młodzieży”. W celu wzmocnienia działań na rzecz młodzieży w roku 2005 kraje Unii Europejskiej przyjęły „Europejski Pakt na rzecz Młodzieży”, który włączono do pakietu zadań Strategii Lizbońskiej.

16 W Pakcie Rada Europejska wezwała Komisję Europejską i państwa członkowskie do przyjęcia następujących kierunków działania w zakresie integracji młodych na rynku pracy. zachęcanie do zwiększania zatrudnienia młodzieży, zachęcanie młodzieży do rozwoju przedsiębiorczości i wspieranie młodych przedsiębiorców. zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie przejrzystości i porównywalności kwalifikacji zawodowych oraz uznawania wykształcenia nieformalnego Ten kierunek działania Unii Europejskiej został potwierdzony przez Rezolucję z 27 listopada 2009, która zapoczątkowała planowanie działań na rzecz młodzieży na lata 2010 – 2018.

17 „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”

18 „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” Cele szczegółowe: zdiagnozowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz kierunku rozwoju kształcenia w szkołach. wdrożenie innowacyjnego programu nauczania kompetencji kluczowych na obszarach wiejskich. upowszechnienie rezultatów projektu

19 Zarządzanie projektem oraz jego promocja i upowszechnianie.
„Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” Zarządzanie projektem oraz jego promocja i upowszechnianie. Grupa robocza do spraw kompetencji kluczowych i edukacji rolniczej. Centrum Edukacji Nauczycieli – CEKIN. Szkolenia dla uczniów.

20 Harmonogram działań Rok szkolny 2009/2010
Wyjazdy studyjne dla nauczycieli Rok szkolny 2010/2011 Przeprowadzenie badań wśród uczniów. Opracowywanie scenariuszy lekcji. Szkolenia nauczycieli. Szkolenia dla uczniów. Praktyki dla uczniów.

21 Harmonogram działań Rok szkolny 2011/2012
Opracowywanie scenariuszy lekcji. Szkolenia nauczycieli. Szkolenia dla uczniów. Praktyki dla uczniów. Wyjazdy studyjne dla nauczycieli

22 Harmonogram działań Rok szkolny 2011/2012
Opracowywanie scenariuszy lekcji. Szkolenia nauczycieli. Szkolenia dla uczniów. Praktyki dla uczniów. Wyjazdy studyjne dla nauczycieli

23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google