Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Możliwości uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego

2 Program dopłat do kredytów i pożyczek inwestycyjnych dla przedsięwzięć ochrony wód i ziemi, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności – I i II oś priorytetowa PO IiŚ Rodzaje przedsięwzięć budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji deszczowej budowa kompleksowych obiektów obejmujących instalacje umożliwiające przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie realizacja kompleksowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz odpadów opakowaniowych i zielonych działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami projekty dotyczące obszarów zanieczyszczonych przez wojsko, przemysł i górnictwo polegające na kompleksowej rekultywacji zmierzającej do przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu projekty polegające na ratowaniu brzegów morskich poprzez zapobieganie zanikowi plaż morskich i stabilizację morskiej linii brzegowej oraz projekty z zabezpieczeniem osuwisk

3 Program dopłat do kredytów i pożyczek inwestycyjnych dla przedsięwzięć ochrony wód i ziemi, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności – I i II oś priorytetowa PO IiŚ Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego i ich związki podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

4 Program dopłat do kredytów i pożyczek inwestycyjnych dla przedsięwzięć ochrony wód i ziemi, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności – I i II oś priorytetowa PO IiŚ Zasady udzielania dofinansowania Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów dopłata nie może być wyższa niż 300 pkt bazowych w skali roku. W żadnym wypadku wysokość dopłat nie może przekroczyć oprocentowania kredytu. wysokość kredytu nie może być niższa niż zł dopłaty udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat warunkiem podpisania umowy jest zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ. dopłata dotyczy części lub całości kredytu służącego pokryciu różnicy między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Oprocentowane pożyczki pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat wysokość oprocentowania w skali roku wynosi 0,9 s.r.w. karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności pożyczka nie podlega umorzeniu

5 Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach ujętych w KPOŚK, które do 2010 r. muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków Rodzaje przedsięwzięć budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej W przypadku realizacji kompleksowych projektów w zakresie gospodarki ściekowej, istnieje możliwość dofinansowania budowy, rozbudowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody, w tym ewentualnie ujęcie wody, pod warunkiem, że co najmniej 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków. Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego i ich związki podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

6 Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach ujętych w KPOŚK, które do 2010 r. muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków Zasady udzielania dofinansowania Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów dopłata nie może być wyższa niż 300 pkt bazowych w skali roku wysokość kredytu nie może być niższa niż zł dopłaty udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu dopłata dotyczy części kredytu bankowego służącej pokryciu wydatków kwalifikowanych w przypadku otrzymania refundacji ze środków UE na ten sam zakres przedsięwzięcia Wnioskodawca niezwłocznie spłaca kredyt bankowy przynajmniej w wysokości refundacji warunkiem uzyskania dofinansowania jest wywiązywanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań finansowych w stosunku do Narodowego Funduszu. W ramach programu udzielane jest wsparcie dla przedsięwzięć, których realizacja: - nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie - zakończy się przed 31 grudnia 2011 r.

7 Program dla przedsięwzięć służących ochronie przyrody i krajobrazu
Rodzaje przedsięwzięć opracowanie planów ochrony lub ich elementów oraz zakup wyposażenia niezbędnego w procesie wdrażania powstałych instrumentów ochrony do zarządzania obszarem opracowanie krajowych programów ochrony gatunków umieszczonych na polskich i międzynarodowych listach zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych wdrażanie planów ochrony, programów ochrony gatunków i siedlisk budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej w celu zmniejszenia antropopresji na najcenniejsze obszary chronione przywracanie drożności i poprawa funkcjonowania korytarzy ekologicznych przywracanie walorów przyrodniczych oraz uporządkowanie stosunków wodnych i ograniczenie bezpośrednich zagrożeń najcenniejszych w skali kraju założeń parkowych i pałacowo-ogrodowych przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, usuwanie materiałów zawierających azbest na obszarach parków narodowych i NATURA 2000 opracowanie i wdrażanie krajowych programów mających na celu eliminację, powstrzymanie rozprzestrzeniania oraz kontrolę liczebności gatunków obcych, które najbardziej zagrażają krajowej różnorodności biologicznej przygotowanie dokumentacji projektowej dla kluczowych przedsięwzięć zgłoszonych przez ministra

8 Program dla przedsięwzięć służących ochronie przyrody i krajobrazu
Beneficjenci podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu jednostka organizacyjna, której powierzono realizację zadań wynikających z planów i programów przyjętych lub zaakceptowanych przez ministra właściwego ds. środowiska, generalnego bądź regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wojewodę, marszałka województwa inne podmioty, o ile zgłoszone przedsięwzięcie stanowi realizację działań zgodnych z postanowieniami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody

9 Program dla przedsięwzięć służących ochronie przyrody i krajobrazu
Zasady udzielania dofinansowania Dotacje Przekazanie środków jednostkom budżetowym maksymalna intensywność dofinansowania % kosztów kwalifikowanych minimalna wartość projektu – 50 tys. zł – z wyłączeniem wykupu gruntów oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony, restytucji i reintrodukcji gatunków oraz ekosystemów dla przedsięwzięć z zakresu merytorycznego, objętego możliwością dofinansowania w ramach V osi PO IiŚ maksymalna wartość projektu tys. zł

10 Program dla przedsięwzięć służących ochronie i zrównoważonemu rozwojowi lasów
Rodzaje przedsięwzięć zalesianie gruntów porolnych i nieużytków będących własnością Skarbu Państwa, jednostek naukowo- badawczych lub gmin – z wyłączeniem obszarów NATURA 2000 wdrażanie programów ochrony puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych, selekcji i testowania potomstwa przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych, z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych przebudowa drzewostanów na terenach poklęskowych, w leśnych kompleksach promocyjnych i w lasach doświadczalnych instytutów naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych przeciwdziałanie i ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne – ze szczególnym naciskiem na budowę systemu przeciwpożarowego w lasach rozwój bazy szkółkarskiej i przechowalniczej przeciwdziałanie degradacji siedlisk wilgotnych i bagiennych na obszarach leśnych zwiększenie zdrowotności i odporności drzewostanów na abiotyczne i biotyczne czynniki szkodliwe poprzez upowszechnianie biologicznych i ekologicznych metod hodowli i ochrony lasu uregulowanie i ukierunkowanie rekreacji i turystyki na obszarach Leśnych Kompleksów Promocyjnych racjonalna gospodarka wodna poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych siedlisk leśnych łącznie z zabudową przeciwerozyjną i przeciwpowodziową potoków górskich.

11 Program dla przedsięwzięć służących ochronie i zrównoważonemu rozwojowi lasów
Beneficjenci podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy realizowane przedsięwzięcie jednostka organizacyjna, której powierzono realizację zadań wynikających z planów i programów przyjętych lub zaakceptowanych przez Ministra właściwego ds. środowiska, Generalnego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wojewodę inne podmioty, o ile zgłoszone przedsięwzięcie stanowi realizację działań zgodnych z postanowieniami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o lasach

12 Program dla przedsięwzięć służących ochronie i zrównoważonemu rozwojowi lasów
Zasady udzielania dofinansowania Dotacje Przekazanie środków jednostkom budżetowym maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: - do 50 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć z zakresu budowy/dostosowania dojazdów pożarowych - do 70 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć z zakresu modernizacji bazy szkółkarskiej na potrzeby renaturalizacji (przebudowy) ekosystemów leśnych i zalesień - do 90 % kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsięwzięć minimalna wartość projektu tys. zł dla przedsięwzięć z zakresu merytorycznego, objętego możliwością dofinansowania w ramach V osi PO IiŚ maksymalna wartość projektu - do 400 tys. zł.

13 Program dla przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi rejonu Puszczy Białowieskiej
Rodzaje przedsięwzięć gospodarka odpadami budowa obiektów służących kompleksowemu zagospodarowaniu odpadów stworzenie kompleksowego systemu zbierania i transportu odpadów rekultywacja istniejących składowisk gospodarka wodno-ściekowa budowa/modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji wodociągowych budowa/rozbudowa i/lub modernizacja oczyszczalni ścieków budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej budowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach spełniających warunek 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej oraz w miejscowościach, gdzie zasadność takiego rozwiązania potwierdziła ekspertyza, a także przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorczych lokalnych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach nie spełniających w/w warunku, zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą

14 Program dla przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi rejonu Puszczy Białowieskiej
Rodzaje przedsięwzięć c.d oszczędność energii i wykorzystania OZE termomodernizacja budynków użyteczności publicznej odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej wymiana oświetlenia na energooszczędne modernizacja systemów przesyłu energii cieplnej udostępnienie walorów przyrodniczych regionu rozwój małej infrastruktury turystycznej organizacja systemu zarządzania ruchem turystycznym edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju promocja selektywnej zbiórki odpadów budowa ośrodków edukacji ekologicznej budowa ścieżek i parków dydaktycznych (przyrodniczych) ochrona krajobrazu kulturowego i przyrodniczego rejonu Puszczy Białowieskiej wykonanie opracowań służących ochronie krajobrazu w zakresie kształtowania przestrzeni w rejonie Puszczy Białowieskiej wykonanie opracowań służących uwzględnieniu wymagań ochrony przyrody w zakresie kształtowania przestrzeni w rejonie Puszczy Białowieskiej

15 Program dla przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi rejonu Puszczy Białowieskiej
Zasady udzielania dofinansowania Dotacje maksymalna intensywność dofinansowania - do 85 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż: - dopuszczalna intensywność pomocy publicznej, w przypadku gdy dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną - 5,0 tys. zł na jednego podłączonego mieszkańca w przypadku budowy sieci wodociągowej - 10,0 tys. zł na jednego podłączonego mieszkańca w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej minimalna kwota dotacji – 100,0 tys. zł możliwość wypłaty dotacji w formie zaliczki Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego powiatu hajnowskiego oraz podlegające im samorządowe jednostki organizacyjne, a także inne podmioty realizujące przedsięwzięcia w partnerstwie z w/w jednostkami

16 Program współfinansowania przedsięwzięć, uzyskujących wsparcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ Rodzaje przedsięwzięć dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie realizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dopuszczalne jest finansowanie wyjazdów za granicę Beneficjentów polskich), które przyczyniają się do osiągnięcia celów Instrumentu Finansowego LIFE+ poprzez realizację zadań w ramach priorytetowych obszarów działań opisanych w załączniku II do Rozporządzenia (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) oraz w publikowanych przez Komisję Europejską zaproszeniach do składania wniosków Beneficjenci zarejestrowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną państwowa i samorządowa jednostka budżetowa, realizująca projekty finansowane w ramach programu LIFE+ na podstawie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zawartej z Komisją Europejską

17 Program współfinansowania przedsięwzięć, uzyskujących wsparcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ Zasady udzielania dofinansowania Dotacje Przekazanie środków maksymalny poziom współfinansowania - 45% kosztów kwalifikowanych projektu LIFE+ (dotyczy przedsięwzięć dofinansowywanych przez Komisję Europejską do wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych projektu LIFE+) wyjątkiem od powyższej zasady są projekty zgłaszane w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda, skupiające się na działaniach ochronnych wobec gatunków i siedlisk uznanych za priorytetowe na podstawie zapisów dyrektyw „ptasiej” i „siedliskowej”, dla których maksymalny poziom dofinansowania wynosi 20 % kosztów kwalifikowanych projektu LIFE+ (dotyczy przedsięwzięć dofinansowywanych przez Komisję Europejską do wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych projektu LIFE+) zobowiązanie NFOŚiGW będzie zaciągane w PLN pomoc nie może przekroczyć wartości podanej w umowie oraz odpowiednio 45 i 20 % kosztów kwalifikowanych wyliczonych przez Komisję Europejską w momencie akceptowania sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia w wyjątkowych przypadkach, gdy Komisja Europejska zaakceptuje mniejszy niż wskazany powyżej procent dofinansowania, Zarząd NFOŚiGW może podjąć decyzję o udzieleniu wyższego niż wskazany powyżej poziomu dofinansowania

18 Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa Rodzaje przedsięwzięć projekty dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów przepisów prawa lub negatywnie oddziaływujących na środowisko, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r. Beneficjenci związki jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których co najmniej 51% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego

19 Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa Zasady udzielania dofinansowania Dopłaty do oprocentowania dopłata nie może być wyższa niż 300 pkt bazowych w skali roku. W żadnym wypadku wysokość dopłat nie może przekroczyć oprocentowania kredytu dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat  licząc od daty wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu Pożyczka do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oprocentowanie pożyczki - 0,3 s.r.w. lecz nie mniej niż 2% okres finansowania - do 15 lat karencja w spłacie rat kapitałowych liczona jest od wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

20 Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia dotyczące: unieszkodliwiania odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań, wydobytych z mogilników unieszkodliwiania gruzu z likwidowanych mogilników unieszkodliwiania zanieczyszczonego gruntu rekultywacji powierzchni terenu zdegradowanego w skutek oddziaływania mogilnika lub likwidacji mogilnika Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego związki jednostek samorządu terytorialnego jednostki budżetowe podmioty wykonujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego podmioty działające w imieniu Skarbu Państwa

21 Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin Zasady udzielania dofinansowania Dotacja Przekazanie środków maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

22 Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące: odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu rozwoju nowych technologii recyklingu zbierania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcy (organizacje odzysku, podmioty zajmujące się zbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podmioty prowadzące działalność badawczą w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym)

23 Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach Zasady udzielania dofinansowania Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia Pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. oprocentowanie - 0,3 s.r.w. lecz nie mniej niż 2% okres finansowania - do 15 lat karencja w spłacie rat kapitałowych liczona jest od wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia Maksymalna łączna wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

24 Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu Rodzaje przedsięwzięć budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji: - umożliwiających przygotowanie odpadów komunalnych do procesu odzysku, w tym recyklingu - odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych - termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z odzyskiem energii, unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych. budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcy

25 Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu Zasady udzielania dofinansowania Pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oprocentowanie - 0,3 s.r.w. lecz nie mniej niż 2% - jst lub spółki prawa handlowego będące co najmniej w 51% własnością jst 0,4 s.r.w. lecz nie mniej niż 2,4 % - małe i średnie przedsiębiorstwa 0,5 s.r.w. lecz nie mniej niż 3 % - pozostałe podmioty okres finansowania - do 15 lat karencja w spłacie rat kapitałowych liczona jest od wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

26 Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach Rodzaje przedsięwzięć budowa demonstracyjno - edukacyjnych centrów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i poużytkowych powstałych z baterii i akumulatorów małogabarytowych aktualizacja założeń dla rozwoju systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych i poużytkowych budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych zakup urządzeń wraz z infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów poużytkowych budowa instalacji o charakterze pilotażowym, wdrażających postęp techniczny i nowe technologie edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Beneficjenci podmioty podejmujące działania i przedsięwzięcia, na które mogą zostać przeznaczone środki pochodzące z opłat produktowych

27 Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach Zasady udzielania dofinansowania Dotacja do 100% kosztów przedsięwzięcia Pożyczka do 80 % kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia oprocentowanie - 0,1 s.r.w. okres finansowania - do 10 lat okres karencji do 18 m-cy, karencja w spłacie rat kapitałowych liczona jest od wypłaty ostatniej transzy pożyczki Przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnienia się także przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

28 Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w tym niebezpiecznymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Rodzaje przedsięwzięć projekty inwestycyjne dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji skażonego gruntu, likwidujące zagrożenie dla środowiska naturalnego o  zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które uzyskają rekomendację GIOŚ, jako stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa przedsiębiorcy

29 Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w tym niebezpiecznymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Zasady udzielania dofinansowania Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia Pożyczka do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oprocentowanie - 0,3 s.r.w. lecz nie mniej niż 2% okres finansowania - do 15 lat karencja w spłacie rat kapitałowych liczona jest od wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia Przekazanie środków Nie jest dopuszczalne łączenie powyższych form dofinansowania.

30 Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Rodzaje przedsięwzięć zbieranie i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysk i recykling odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów Beneficjenci przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów gminy, które dokonały zbiórki porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji

31 Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Zasady udzielania dofinansowania Dotacja dla przedsiębiorców – zgodnie z §.4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia kwotę dopłaty dla każdej stacji stanowi iloczyn kwoty 500 zł i ustalonej w rozporządzeniu sumy mas odpadów dla gmin - zgodnie z §.9 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia kwotę dopłaty stanowi iloczyn kwoty 4000 zł oraz liczby zebranych pojazdów przekazanych do stacji demontażu do wysokości określonej przepisami dotyczącymi pomocy publicznej o charakterze de minimis

32 Program współfinansowania przedsięwzięć ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej PO IiŚ Rodzaje przedsięwzięć rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programu są tożsame jak obowiązujące dla V osi POIiŚ i wskazane w dokumencie pod nazwą Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ (zatwierdzonym przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r.) Beneficjenci rodzaje beneficjentów, którzy mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programu są tożsame jak obowiązujące dla V osi PO IiŚ i wskazane w dokumencie pod nazwą Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ (zatwierdzonym przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r.)

33 Program współfinansowania przedsięwzięć ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej PO IiŚ Zasady udzielania dofinansowania Dotacja Przekazanie środków projekty realizowane w ramach V osi PO IiŚ mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 85% maksymalny poziom współfinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 15% wydatków kwalifikowanych całego projektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd NFOŚiGW może zwiększyć poziom współfinansowania ze środków NFOŚiGW

34 Program dla przedsięwzięć w zakresie poznania budowy geologicznej oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych Rodzaje przedsięwzięć badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska kartografia geologiczna, hydrogeologiczna i geośrodowiskowa dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych rozpoznawanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i Leczniczych - Samorządy regionalne badania budowy geologicznej kraju ocena perspektyw surowcowych kraju i gospodarka zasobami złóż kopalin działalność Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej Beneficjenci Minister Środowiska Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska organy administracji geologicznej i samorządowej podmioty pełniące obowiązki państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

35 Program dla przedsięwzięć w zakresie poznania budowy geologicznej oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych Zasady udzielania dofinansowania Dotacja Przekazanie środków maksymalny limit - do 100% kosztów kwalifikowanych

36 Zmniejszenie uciążliwości górnictwa, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych oraz prace badawcze dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do kopalin Część I - Zmniejszenie uciążliwości górnictwa, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych Rodzaje przedsięwzięć rekultywacja na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie w aparaturę i sprzęt ratowniczy wspieranie działalności wydawniczej Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony środowiska doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin

37 Zmniejszenie uciążliwości górnictwa, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych oraz prace badawcze dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do kopalin Część I - Zmniejszenie uciążliwości górnictwa, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych Beneficjenci podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego, ustaw restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych jednostki administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego i ich związki jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie Wyższy Urząd Górniczy inne podmioty

38 Zmniejszenie uciążliwości górnictwa, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych oraz prace badawcze dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do kopalin Część I - Zmniejszenie uciążliwości górnictwa, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych Zasady udzielania dofinansowania Dotacja Przekazanie środków do 100 % kosztów kwalifikowanych Pożyczka do 80 % kosztów kwalifikowanych oprocentowanie w skali roku 0,8 s.r.w. okres finansowania - do 15 lat karencja w spłacie rat kapitałowych liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

39 Zmniejszenie uciążliwości górnictwa, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych oraz prace badawcze dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do kopalin Część II – Przedsięwzięcia w zakresie prac badawczych dla rozpoznania wód zaliczanych do kopalin Rodzaje przedsięwzięć rozpoznawanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i leczniczych UWAGA: wymagana opinia ministra środowiska Beneficjenci podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy ustawy Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze jednostki administracji rządowej organy jednostek samorządu terytorialnego inne podmioty

40 Zmniejszenie uciążliwości górnictwa, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych oraz prace badawcze dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do kopalin Część II – Przedsięwzięcia w zakresie prac badawczych dla rozpoznania wód zaliczanych do kopalin Zasady udzielania dofinansowania Dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych

41 Program dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem programów ochrony powietrza i planów działania zgodnie z art ustawy Prawo ochrony środowiska Rodzaje przedsięwzięć realizacja obowiązków nałożonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego: województwa – Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia nieinwestycyjnego zawierana będzie z województwem, reprezentowanym przez marszałka lub/i członków zarządu województwa zgodnie ze wskazaniami Statutu Województwa, przy kontrasygnacie skarbnika województwa

42 Program dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem programów ochrony powietrza i planów działania zgodnie z art ustawy Prawo ochrony środowiska Zasady udzielania dofinansowania Dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych tylko województwa województwa, które zobowiązane są do opracowania programu ochrony powietrza wymagana ocena poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni lub lata poprzednie, sporządzana przez WIOŚ program ochrony powietrza opracowany zgodnie ze wskazaniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z , w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 38, poz. 221)

43 Dziękuję za uwagę Zapraszam do Narodowego Funduszu ul. Konstruktorska 3a Warszawa


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google