Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE
PO-KL, PO-IG FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ AKADEMICKICH FUNDUSZE STRUKTURALNE

2 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROBLEMY: FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

3 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
CELE: FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

4 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)
FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

5 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV
FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

6 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Projekty konkursowe: Typy realizowanych operacji (projektów): przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym) FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

7 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy) współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

8 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe) organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo –badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie) stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

9 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

10 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Projekty systemowe: Typy realizowanych operacji (projektów): Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych Zamawianie kształcenia (zlecanie uczelniom przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kształcenia określonej liczby absolwentów) na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych oraz w specjalnościach na tych kierunkach, w tym: FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

11 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy wsparcie stypendialne dla studentów podejmujących kształcenie na kierunkach zamawianych wsparcie uczelni w zakresie wdrożenia programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach poddzialania 4.1.3) FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

12 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Projekty systemowe: Typy realizowanych operacji (projektów): opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, w tym: modeli zarządzania uczelniami różnych typów oraz modeli zarządzania jakością w uczelni opracowanie programów kształcenia, w szczególności w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych technicznych oraz nowoczesnych technologii w medycynie (w tym również makrokierunki, kierunki unikatowe, studia międzykierunkowe) FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

13 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym opracowanie programów kształcenia w językach obcych (w tym w języku angielskim) w wybranych obszarach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych i technicznych. badania, analizy i ekspertyzy w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego zwłaszcza w zakresie jakości kształcenia i dostosowania jego kierunków do potrzeb gospodarki FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

14 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym organizacja konferencji, seminariów i spotkań panelowych z udziałem przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców w celu wymiany doświadczeń oraz wypracowania propozycji rozwiązań kluczowych problemów w szkolnictwie wyższym opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i zbierania danych na temat szkolnictwa wyższego w Polsce zwłaszcza w procesie i jakości kształcenia wsparcie szkoleniowe i analityczno – badawcze dla kadr Państwowej Komisji Akredytacyjnej w celu wzmocnienia systemu akredytacji FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

15 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV
ILOŚĆ ŚRODKOW PRZEZNACZONA NA PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA EUR FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

16 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)
PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

17 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII
FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

18 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII Podziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Projekty konkursowe: Typy realizowanych operacji (projektów): staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

19 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe Projekty systemowe: Typy realizowanych operacji (projektów): tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: studia, analizy, ekspertyzy wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

20 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

21 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI ILOŚĆ ŚRODKOW PRZEZNACZONA NA PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI EUR FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

22 Lista przykładowych zadań/kosztów PO KL
zarządzanie projektem obsługa księgowa zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu rekrutacja uczestników projektu promocja projektu szkolenia doradztwo warsztaty studia studia uzupełniające FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

23 Lista przykładowych zadań/kosztów PO KL
studia podyplomowe wizyty studyjne staże przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zatrudnienie subsydiowane upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych rozwój systemów informatycznych ekspertyzy analizy badania przygotowanie publikacji ewaluacja FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

24 Lista przykładowych zadań/kosztów w ramach cross-financingu PO KL
zakup materiałów dydaktycznych i modernizacja infrastruktury dydaktycznej uczelni realizujących programy edukacyjne wyposażenie obiektów dydaktycznych uczelni w laboratoria niezbędne do podnoszenia jakości usług edukacyjnych dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych zakup sprzętu komputerowego budowa infrastruktury ICT niezbędnych do uruchamiania kształcenia w trybie e-learningu FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

25 Lista przykładowych zadań/kosztów w ramach cross-financingu PO KL
adaptacja pomieszczeń instytucji szkolących na potrzeby osób niepełnosprawnych zakup sprzętu wykorzystywanego w działalności szkoleniowej i doradczej zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do tworzenia baz danych i systemów komunikowania się oraz tworzenia platform współpracy przedsiębiorców z pracownikami sektora nauki FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

26 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO – IG)
PRIORYTET I BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

27 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO- IG) - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów: Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: Narodowego Programu Foresight Polska 2020, przygotowania regionalnych strategii rozwoju, przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii), przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych zamawianych lub strategicznych programów badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

28 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 1. Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki; 2. Projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych; 3. Międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w kraju; 4. Projekty obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce, realizowane zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO-IG FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

29 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Projekty rozwojowe Dofinansowanie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

30 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców –samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

31 PRIORYTET II INFRASTRUKTURA SFERY B+R
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R PRIORYTET II INFRASTRUKTURA SFERY B+R FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

32 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 1. Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości). FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

33 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na: · wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej · przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

34 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Projekty polegające na: rozwoju infrastruktury informatycznej nauki dotyczące: · inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej, · inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne, · zapewnienia ciągłości działania infrastruktury informatycznej nauki FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

35 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Projekty polegające na: rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące: ·tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, ·tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych, FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

36 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Projekty polegające na: rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego. w przypadku inwestycji objętej poddziałaniami 2.1 oraz i beneficjent składa jeden wniosek o dofinansowanie tego typu inwestycji. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

37 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG
wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizacje projektu; stypendia dla studentów, absolwentów, doktorantów, uczestników stażu podoktorskiego, uczonych z zagranicy zaangażowanych w realizacje projektu (w przypadku doktorantów wraz z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i zdrowotnym ZUS) oraz opłaty za przewód doktorski; amortyzacje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych w realizacji projektu, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, bądź nieruchomości zabudowanych, w zakresie niezbędnym i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

38 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG
inny niż amortyzacja wkład niepieniężny wniesiony do projektu przez beneficjenta w postaci materiałów lub surowców nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu i wniesionych do projektu, o ile są one niezbędne do jego realizacji; wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

39 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG
wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz, które są wymagane jako załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu; wydatki związane z realizacja projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji niezbędnych do realizacji projektu, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku i innych publikacji związanych bezpośrednio z realizacja projektu; wydatki na delegacje na szkolenia i konferencje, związane z tematyka projektu; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

40 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG
koszty opracowania analiz i raportów, związanych bezpośrednio z celem projektu; koszty organizacji paneli ekspertów; koszty wydawnictw związanych bezpośrednio z realizacją projektu; wydatki na zakup usług informatycznych związanych bezpośrednio z realizacją projektu; wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu; wydatki na promocję projektu; wydatki na promocję rezultatów projektu; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

41 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG
koszty ogólne; wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określone w umowie o dofinansowanie; wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln złotych; podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

42 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej; wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

43 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

44 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
!!!!!!!!!! Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

45 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Wynagrodzenie personelu W ramach wynagrodzenia personelu, kwalifikowane są wszystkie koszty zatrudnienia personelu, w szczególności wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, składki na Fundusz Pracy, PFRON oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

46 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Amortyzacja Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych podlegających amortyzacji, wymienionych w art. 11 ust. 2 lit. c Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 tj. mebli, wyposażenia, pojazdów, infrastruktury, nieruchomości i gruntów, stanowią wydatek kwalifikowalny FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

47 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Leasing Do dofinansowania kwalifikuje się wyłącznie leasing operacyjny FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

48 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Opłaty finansowe i inne Niżej wymienione kategorie wydatków są kwalifikowane w ramach, o ile ich poniesienie jest niezbędne do realizacji projektu: a) koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego; b) opłaty bankowe pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych) np. opłaty za dokonywanie przelewów; FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

49 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
c) koszty porad prawnych; d) opłaty notarialne; e) koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych; f) koszty księgowości; g) koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, w szczególności takich jak poręczenie lub gwarancja. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

50 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Podatek od towarów i usług VAT Zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006, podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT). FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

51 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Wkład niepieniężny W ramach projektu może być rozliczany wkład niepieniężny. Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu określonych składników majątku Beneficjenta tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów, badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez Beneficjenta w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi wydatek kwalifikowany przy założeniu, że jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność zweryfikowana (np. poddana audytowi). FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

52 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Zlecanie usług W przypadku zlecania usług Beneficjent powinien przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta. Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowane pod warunkiem, że: a) zlecanie usług przynosi wartość dodaną do projektu; b) Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez podmiot będący stroną umowy. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

53 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Cross-financing Co do zasady, koszty kwalifikowane w ramach PO KL muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi odnoszącymi się do Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemniej jednak, Instytucja Zarządzająca PO KL dopuściła w PO KL możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

54 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Cross-financing powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych stanowiących budżet projektu. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

55 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Rodzaje wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem dotyczą przede wszystkim: a) zakupu oraz leasingu sprzętu i wyposażenia; b) dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków a jedynie wyposażenie i niewielkie prace dostosowawcze związane z realizowanymi projektami w ramach PO KL. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

56 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE
Współpraca ponadnarodowa Projekty ponadnarodowe realizowane w ramach PO KL powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów danego priorytetu, wykorzystując doświadczenia i potencjał partnerów z innych regionów oraz krajów UE. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektów ponadnarodowych znajdują się w Wytycznych na temat wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. W ramach każdego z priorytetów przeznacza się od 1% do 5% środków na realizację działań ponadnarodowych i innowacyjnych. Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach projektów innowacyjnych i ponadnarodowych są takie same jak w pozostałych projektach. FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA

57 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEGO DZIAŁU
UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ TEL , , MAIL: FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google