Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO-KL, PO-IG FUNDUSZE STRUKTURALNE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ AKADEMICKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO-KL, PO-IG FUNDUSZE STRUKTURALNE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ AKADEMICKICH."— Zapis prezentacji:

1 PO-KL, PO-IG FUNDUSZE STRUKTURALNE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ AKADEMICKICH

2 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 2 Problemy szkolnictwa wyższego Zróżnicowanie jakości kształcenia Mała popularność kierunków ścisłych Zbyt niskie tempo wzrostu liczebności kadry akademickiej PROBLEMY:

3 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 3 CELE: Cele szkolnictwa wyższego w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Współpraca z sektorem gospodarki Współpraca międzynarodowa, mobilność studentów i kadry naukowej

4 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 4 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

5 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 5 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Działanie 4.1 projekty konkursowe / projekty systemowe Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni i zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gosp. Opartej na wiedzy projekty konkursowe / projekty systemowe Poddziałanie 4.1.1 projekty konkursowe Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - projekty konkursowe Poddziałanie 4.1.2 projekty systemowe Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy -projekty systemowe Poddziałanie 4.1.3 projekty systemowe Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym – projekty systemowe Działanie 4.2 projekty konkursowe Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym – projekty konkursowe

6 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 6 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Projekty konkursowe: Typy realizowanych operacji (projektów ): 1. przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy 2. rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym)

7 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 7 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 3. opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy) 4. współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania 5. lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni 6. podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania

8 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 8 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 7. podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe) 8. organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo –badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie) 9. stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki

9 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 9 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 10. projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni 11. wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni

10 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 10 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Projekty systemowe: Typy realizowanych operacji (projektów): 1. Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych 2. Zamawianie kształcenia (zlecanie uczelniom przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kształcenia określonej liczby absolwentów) na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych oraz w specjalnościach na tych kierunkach, w tym:

11 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 11 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 3. wsparcie stypendialne dla studentów podejmujących kształcenie na kierunkach zamawianych 4. wsparcie uczelni w zakresie wdrożenia programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach 5. wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach poddzialania 4.1.3)

12 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 12 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Projekty systemowe: Typy realizowanych operacji (projektów): 1. opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, w tym: modeli zarządzania uczelniami różnych typów oraz modeli zarządzania jakością w uczelni 2. opracowanie programów kształcenia, w szczególności w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych technicznych oraz nowoczesnych technologii w medycynie (w tym również makrokierunki, kierunki unikatowe, studia międzykierunkowe)

13 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 13 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym 3. opracowanie programów kształcenia w językach obcych (w tym w języku angielskim) w wybranych obszarach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych i technicznych. 4. badania, analizy i ekspertyzy w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego zwłaszcza w zakresie jakości kształcenia i dostosowania jego kierunków do potrzeb gospodarki

14 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 14 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV PODDZIAŁANIE 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym 5. organizacja konferencji, seminariów i spotkań panelowych z udziałem przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców w celu wymiany doświadczeń oraz wypracowania propozycji rozwiązań kluczowych problemów w szkolnictwie wyższym 6. opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i zbierania danych na temat szkolnictwa wyższego w Polsce zwłaszcza w procesie i jakości kształcenia 7. wsparcie szkoleniowe i analityczno – badawcze dla kadr Państwowej Komisji Akredytacyjnej w celu wzmocnienia systemu akredytacji

15 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 15 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV ILOŚĆ ŚRODKOW PRZEZNACZONA NA PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 960 366 839 EUR

16 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 16 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

17 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 17 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe inne

18 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 18 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Projekty konkursowe: Typy realizowanych operacji (projektów): 1. staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach 2. promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out) 3. szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out

19 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 19 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe Projekty systemowe: Typy realizowanych operacji (projektów): 1. tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: studia, analizy, ekspertyzy wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI

20 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 20 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe 2. wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 3. stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)

21 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 21 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI ILOŚĆ ŚRODKOW PRZEZNACZONA NA PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 1 588 479 612 EUR

22 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 22 Lista przykładowych zadań/kosztów PO KL zarządzanie projektem obsługa księgowa zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu rekrutacja uczestników projektu promocja projektu szkolenia doradztwo warsztaty studia studia uzupełniające

23 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 23 Lista przykładowych zadań/kosztów PO KL studia podyplomowe wizyty studyjne staże przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zatrudnienie subsydiowane upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych rozwój systemów informatycznych ekspertyzy analizy badania przygotowanie publikacji ewaluacja

24 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 24 Lista przykładowych zadań/kosztów w ramach cross-financingu PO KL zakup materiałów dydaktycznych i modernizacja infrastruktury dydaktycznej uczelni realizujących programy edukacyjne wyposażenie obiektów dydaktycznych uczelni w laboratoria niezbędne do podnoszenia jakości usług edukacyjnych dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych zakup sprzętu komputerowego budowa infrastruktury ICT niezbędnych do uruchamiania kształcenia w trybie e-learningu

25 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 25 Lista przykładowych zadań/kosztów w ramach cross-financingu PO KL adaptacja pomieszczeń instytucji szkolących na potrzeby osób niepełnosprawnych zakup sprzętu wykorzystywanego w działalności szkoleniowej i doradczej zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do tworzenia baz danych i systemów komunikowania się oraz tworzenia platform współpracy przedsiębiorców z pracownikami sektora nauki

26 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 26 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO – IG) PRIORYTET I BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

27 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 27 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO- IG) - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów: 1.1.1. Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: Narodowego Programu Foresight Polska 2020, przygotowania regionalnych strategii rozwoju, przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii), przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych 1.1.2. Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych zamawianych lub strategicznych programów badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG.

28 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 28 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 1. Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki; 2. Projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych; 3. Międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w kraju; 4. Projekty obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce, realizowane zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO-IG

29 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 29 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 1.3.1. Projekty rozwojowe 1.3.2. Dofinansowanie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce

30 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 30 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców –samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce.

31 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 31 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R PRIORYTET II INFRASTRUKTURA SFERY B+R

32 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 32 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 1. Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości).

33 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 33 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na: · wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej · przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej.

34 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 34 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki 2.3.1. Projekty polegające na: rozwoju infrastruktury informatycznej nauki dotyczące: · inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej, · inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne, · zapewnienia ciągłości działania infrastruktury informatycznej nauki

35 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 35 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R 2.3.2. Projekty polegające na: rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące: ·tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, ·tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych,

36 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 36 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Infrastruktura sfery B+R 2.3.3. Projekty polegające na: rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego. w przypadku inwestycji objętej poddziałaniami 2.1 oraz 2.3.1 i 2.3.3 beneficjent składa jeden wniosek o dofinansowanie tego typu inwestycji.

37 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 37 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizacje projektu; stypendia dla studentów, absolwentów, doktorantów, uczestników stażu podoktorskiego, uczonych z zagranicy zaangażowanych w realizacje projektu (w przypadku doktorantów wraz z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i zdrowotnym ZUS) oraz opłaty za przewód doktorski; amortyzacje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych w realizacji projektu, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, bądź nieruchomości zabudowanych, w zakresie niezbędnym i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu;

38 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 38 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG inny niż amortyzacja wkład niepieniężny wniesiony do projektu przez beneficjenta w postaci materiałów lub surowców nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu i wniesionych do projektu, o ile są one niezbędne do jego realizacji; wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie

39 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 39 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz, które są wymagane jako załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu; wydatki związane z realizacja projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji niezbędnych do realizacji projektu, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku i innych publikacji związanych bezpośrednio z realizacja projektu; wydatki na delegacje na szkolenia i konferencje, związane z tematyka projektu;

40 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 40 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG koszty opracowania analiz i raportów, związanych bezpośrednio z celem projektu; koszty organizacji paneli ekspertów; koszty wydawnictw związanych bezpośrednio z realizacją projektu; wydatki na zakup usług informatycznych związanych bezpośrednio z realizacją projektu; wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu; wydatki na promocję projektu; wydatki na promocję rezultatów projektu;

41 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 41 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach PO-IG koszty ogólne; wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określone w umowie o dofinansowanie; wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln złotych; podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe.

42 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 42 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej; wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu;

43 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 43 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu.

44 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 44 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE !!!!!!!!!! Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent.

45 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 45 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Wynagrodzenie personelu W ramach wynagrodzenia personelu, kwalifikowane są wszystkie koszty zatrudnienia personelu, w szczególności wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, składki na Fundusz Pracy, PFRON oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

46 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 46 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Amortyzacja Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych podlegających amortyzacji, wymienionych w art. 11 ust. 2 lit. c Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 tj. mebli, wyposażenia, pojazdów, infrastruktury, nieruchomości i gruntów, stanowią wydatek kwalifikowalny

47 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 47 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Leasing Do dofinansowania kwalifikuje się wyłącznie leasing operacyjny

48 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 48 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Opłaty finansowe i inne Niżej wymienione kategorie wydatków są kwalifikowane w ramach, o ile ich poniesienie jest niezbędne do realizacji projektu: a) koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego; b) opłaty bankowe pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych) np. opłaty za dokonywanie przelewów;

49 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 49 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE c) koszty porad prawnych; d) opłaty notarialne; e) koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych; f) koszty księgowości; g) koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, w szczególności takich jak poręczenie lub gwarancja.

50 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 50 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Podatek od towarów i usług VAT Zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006, podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).

51 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 51 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Wkład niepieniężny W ramach projektu może być rozliczany wkład niepieniężny. Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu określonych składników majątku Beneficjenta tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów, badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez Beneficjenta w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi wydatek kwalifikowany przy założeniu, że jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność zweryfikowana (np. poddana audytowi).

52 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 52 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Zlecanie usług W przypadku zlecania usług Beneficjent powinien przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta. Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowane pod warunkiem, że: a) zlecanie usług przynosi wartość dodaną do projektu; b) Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez podmiot będący stroną umowy.

53 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 53 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Cross-financing Co do zasady, koszty kwalifikowane w ramach PO KL muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi odnoszącymi się do Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemniej jednak, Instytucja Zarządzająca PO KL dopuściła w PO KL możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu.

54 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 54 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Cross-financing powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych stanowiących budżet projektu.

55 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 55 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Rodzaje wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem dotyczą przede wszystkim: a) zakupu oraz leasingu sprzętu i wyposażenia; b) dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków a jedynie wyposażenie i niewielkie prace dostosowawcze związane z realizowanymi projektami w ramach PO KL.

56 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 56 KOSZTY KWALIFIKOWANE ZASADY OGÓLNE Współpraca ponadnarodowa Projekty ponadnarodowe realizowane w ramach PO KL powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów danego priorytetu, wykorzystując doświadczenia i potencjał partnerów z innych regionów oraz krajów UE. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektów ponadnarodowych znajdują się w Wytycznych na temat wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. W ramach każdego z priorytetów przeznacza się od 1% do 5% środków na realizację działań ponadnarodowych i innowacyjnych. Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach projektów innowacyjnych i ponadnarodowych są takie same jak w pozostałych projektach.

57 FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA 57 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEGO DZIAŁU UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ TEL. 359 13 67, 359 19 40, 359 20 71 MAIL: agata.wojcik@us.edu.pl magdalena.hampel@us.edu.pl marta.margiel@us.edu.pl


Pobierz ppt "PO-KL, PO-IG FUNDUSZE STRUKTURALNE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ AKADEMICKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google