Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskiwania środków przez szkoły wyższe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskiwania środków przez szkoły wyższe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskiwania środków przez szkoły wyższe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 28 III 2007 Dyrektor Departamentu Anna SIEJDA

2 Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów Sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu Sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej Cele ZPORR

3 Źródła finansowania ZPORR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) – 2 530 mln Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) – 2 530 mln Europejski Fundusz Społeczny (ESF) – 438 mln Europejski Fundusz Społeczny (ESF) – 438 mln Budżet państwa – 346 mln Budżet państwa – 346 mln JST – 769 mln JST – 769 mln Środki prywatne – 146 mln Środki prywatne – 146 mln

4 Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Priorytet 3 Rozwój lokalny Priorytet 4 Pomoc techniczna Struktura ZPORR

5 Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna (dostępne środki - 243,8 mln euro) Poddziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna Skierowane na budowę, rozbudowę i modernizację oraz wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, bibliotek, laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, stołówek, których działalność powiązana jest z dydaktyką na poziomie wyższym. Celem wzmocnienie roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej Działania ZPORR, których beneficjentem mogła być szkoła wyższa (1)

6 Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (dostępne środki – 94 mln euro) Skierowane m.in. na: – budowę lub rozbudowę lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi, – budowę, przebudowę lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi Celem działania jest wpieranie rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania ZPORR, których beneficjentem mogła być szkoła wyższa (2)

7 Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (dostępne środki – 109,3 mln euro) Projekty polegające na wspieraniu rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz badaniu i analizie dla potrzeb regionalnego rynku pracy Celem działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy oraz lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji. Działania ZPORR, których beneficjentem mogła być szkoła wyższa (3)

8 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne (RSI) i transfer wiedzy (dostępne środki – 45,3 mln euro) Przykłady projektów: tworzenie lub rozwój: RSI, sieci współpracy w zakresie innowacji, systemu komunikacji i wymiany informacji, staże dla absolwentów szkół wyższych, stypendia dla najlepszych studentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych. Cel działania: podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Działania ZPORR, których beneficjentem mogła być szkoła wyższa (4)

9 Projekty uczelni wyższych realizowane w ramach ZPORR 2004-2006 Działanie ZPORRŚrodki z UE Liczba projektów 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna567 780 482,6091 1.4 Rozwój turystyki i kultury29 255 083,624 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego11 915 142,3513 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie40 487 032,48102 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa6 824 071,7212 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi8 809 983,3217 2.5 Promocja przedsiębiorczości13 067 824,8528 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy43 027 964,8094 SUMA721 167 585,73361

10 Otrzymane dofinansowanie

11 Liczba realizowanych projektów

12 Stan wdrażania ZPORR (na 28 lutego 2007r.) Wartość wniosków o dofinansowanie, które przeszły pozytywnie ocenę formalną - 29,733 mld PLN (256,55% dostępnej alokacji) Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie – 11,215 mld PLN (96,77% dostępnej alokacji) Wartość dokonanych płatności – 4,942 mld PLN (42,6 % dostępnej alokacji)

13 Stan wdrażania ZPORR ( na 28 lutego 2007r.)

14

15 Przykłady projektów Beneficjent Politechnika Łódzka Działanie ZPORR 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna Tytuł projektu Modernizacja i wyposażenie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Łódzkiej Całkowita wartość projektu 8 300 000,00 PLN Wartość dofinansowania z EFRR 6 225 000,00 PLN Opis projektu Projekt zakłada pełną modernizację, kompleksowe i nowoczesne wyposażenie Studium. W ramach projektu powstają audytoria do nauki języka, sale komputerowe, biblioteka i sala konferencyjna. Zastosowane rozwiązania architektoniczno-budowlane umożliwiają łatwy dostęp do audytoriów także osobom niepełnosprawnym, co zdecydowanie zwiększa ich możliwości nauki języków obcych. Profesjonalnie wyposażone Studium pozwala na jednoczesną naukę studentom o różnym poziomie znajomości języków obcych.

16 Przykłady projektów Beneficjent Uniwersytet Jagielloński Działanie ZPORR 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna Tytuł projektuAudytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego – II etap budowy Całkowita wartość projektu 39 097 600 zł Wartość dofinansowania z EFRR 29 323 200 zł Opis projektu Współfinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umożliwiło budowę zespołu dużych sal wykładowo- konferencyjnych o powierzchni użytkowej 2591 m 2, w tym największej w Małopolsce, wielofunkcyjnej sali o układzie amfiteatralnym, w której może się zmieścić 1200 osób. W salach zastosowano system ścian kurtynowych, który umożliwia elastyczny podział przestrzeni. Ostatnim etapem projektu będzie wyposażenie Audytorium w nowoczesną infrastrukturę audio-wideo (w tym zaplecze do tłumaczenia symultanicznego), system BMS zapewniający optymalizację zużycia energii oraz innych mediów, parking podziemny na 80 stanowisk oraz architektoniczne ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.

17 Przykłady projektów Beneficjent Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Działanie ZPORR 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Tytuł projektu Latające Laboratorium – Centrum Zaawansowanego ECDL Całkowita wartość projektu 790 812,24 zł Wartość dofinansowania z EFS 593 109,18 zł Opis projektu Projekt przeznaczony jest dla osób pracujących, chcących podnieść swoje kwalifikacje. Uczestnikom proponowane są kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie zaawansowanym. Szkolenia obejmują zapoznanie się z edytorami tekstu, arkuszem kalkulacyjnym. Szkolenia, dzięki przenośnemu laboratorium (16 laptopów i inny niezbędny sprzęt do realizacji kursów), odbywają się w małych miejscowościach, w których zbierze się 15 osobowa grupa chętnych. Przewiduje się, że odbędzie się 30 edycji szkoleń po 60 godzin każda – w sumie 1800 godzin szkoleniowych, w których uczestniczyć będzie 450 osób.

18 Przykłady projektów Beneficjent Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Działanie ZPORR 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Tytuł projektu Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Całkowita wartość projektu 299 800,00 PLN Wartość dofinansowania z EFS 224 850,00 PLN Opis projektu Celem projektu jest podniesienie potencjału Wielkopolski w sferze innowacyjności poprzez monitorowanie oraz analizę postępów w realizacji Strategii w celu aktualizacji jej zapisów zgodnie z potrzebami i możliwościami regionalnego systemu innowacji. Monitoring RSI prowadzony będzie na poziomie akcji pilotażowych (poprzez bezpośredni kontakt z pomysłodawcami akcji zaproponowanych do Planu Akcji do RSI na lata 2006-2006) oraz na poziomie celów strategicznych RSI. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą wszystkie grupy wskazane w RSI oraz w Działaniu 2.6, w tym: samorządy terytorialne, przedsiębiorcy, instytucje wsparcia, szkoły wyższe oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

19 Brak wyodrębnionej ewidencji rachunkowej Beneficjent nie prowadził wyodrębnionej ewidencji rachunkowej odnoszącej się do realizowanej inwestycji, co stanowi naruszenie §13 umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym, beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu.

20 Dokonanie płatności z innego rachunku niż wskazany w umowie Stwierdzono dokonanie zapłaty poniesionego wydatku, objętego badanym wnioskiem, z rachunku bieżącego beneficjenta zamiast z rachunku wyodrębnionego dla potrzeb realizowanej inwestycji, co stanowi naruszenie §5 ust. 4 pkt 1 lit. d, w związku z §1 pkt 8 umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym beneficjent jest zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego.

21 Nieprawidłowe zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych Beneficjent (uczelnia) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uzyskującym przychody przede wszystkim ze sprzedaży usług dydaktycznych, zwolnionych z opodatkowania. Beneficjent uzyskuje jednak również przychody z wydzierżawiania powierzchni w budynkach uczelnianych m. in. pod punkty kserograficzne i dystrybutory napojów, opodatkowane według stawki 22 %.Na rysunku branży architektonicznej rzutu poziomu dolnego budynku, którego budowa została dofinansowana ze środków ZPORR, znajduje się cafeteria. Również podczas oględzin inspektor stwierdził, że jedno z wybudowanych pomieszczeń ma charakter kawiarni. W związku z powyższym, istnieje prawdopodobieństwo, że beneficjent, będzie uzyskiwał, również z budynku, którego budowa została dofinansowana ze środków ZPORR, przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

22 Brak dokumentu potwierdzającego przekazanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym Prezesowi UZP Stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego przekazanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, co stanowi naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*, zgodnie z którym zamawiający jest obowiązany udokumentować dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w szczególności przechowywać dowód jego nadania.

23 Przekroczenie terminu ustalenia wartości zamówienia Stwierdzono ustalenie wartości zamówienia na roboty drogowe na podstawie kosztorysu inwestorskiego z lipca 2004 r. W myśl art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

24 Skrócenie terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu Stwierdzono skrócenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu do 36 dni od dnia przekazania Prezesowi Urzędu ogłoszenia o zamówieniu, co stanowi naruszenie przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż 37 dni od dnia przekazania Prezesowi Urzędu ogłoszenia o zamówieniu

25 Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia po ustawowym terminie Stwierdzono przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie dłuższym niż przewidziany przepisami o zamówieniach publicznych. Stwierdzone opóźnienia wyniosły od 2 do 12 dni. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

26 Brak przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego Stwierdzono brak przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, co stanowi naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu.

27 Brak zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyborze oferty Stwierdzono brak zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyborze oferty co stanowi naruszenie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający zawiadamia niezwłocznie również Prezesa Urzędu o wyborze oferty.

28 Błędy rachunkowe i pisarskie w dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (1) Stwierdzono błędy w protokołach z postępowania o udzielenie zamówienia. Błędy rachunkowe polegały na nieprawidłowym obliczeniu liczby punktów w kryterium dotyczącym gwarancji, co skutkowało zaniżeniem całkowitej liczby punktów przyznanych ocenianej ofercie. Błąd pisarski polegający na podaniu w protokole ceny niezgodnej ze złożoną ofertą spowodował, że w druku ZP-18 nieprawidłowo została obliczona liczba punktów uzyskanych przez ofertę. Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na wynik prowadzonych postępowań.

29 Nieterminowe przekazanie sprawozdania z realizacji projektu Stwierdzono nieterminowe przekazanie do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania z realizacji projektu. Na podstawie §9 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń*, sprawozdania beneficjent zobowiązany jest sporządzić i przekazać w terminach: 1.okresowe - do 10 dni od upływu okresu sprawozdawczego, 2.roczne - do 25 dni od upływu okresu sprawozdawczego, 3.końcowe - do 25 dni od zakończenia projektu. Stwierdzono opóźnienia w przekazaniu sprawozdań do Instytucji Pośredniczącej wynoszące od 1 do 52 dni

30 Rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w protokole odbioru końcowego, a danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych Zamawiającego Stwierdzono rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w protokole odbioru końcowego znajdującego się u Wykonawcy, a danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych Zamawiającego. Zgodnie z egzemplarzem protokołu odbioru końcowego będącym w posiadaniu Wykonawcy, Komisja Odbioru stwierdziła, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku od dnia X. Dane te są niezgodne z danymi zawartymi w protokole znajdującym się u Beneficjenta, z którego wynika, ze odbiór końcowy i przekazanie do użytku zrealizowanego zadania nastąpiło w dniu Y. Zapisy w dzienniku budowy potwierdzały, ze inwestycja została dopuszczona do odbioru końcowego w dniu Y. W związku z ujawnioną nieścisłością beneficjent złożył wyjaśnienie, w którym poinformował, ze wymieniona niezgodność była wynikiem błędu w dacie przekazania do eksploatacji oraz, że właściwa data, jaka powinna widnieć w protokole to Y. Poprawienie daty nastąpiło w protokole Inwestora, natomiast pominięto dokonania poprawy w protokole Wykonawcy.

31 Opóźnienia w realizacji projektu Stwierdzono opóźnienia w realizacji projektu w stosunku do harmonogramu realizacji określonego w umowie o dofinansowanie projektu.

32 www.mrr.gov.pl www.zporr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości pozyskiwania środków przez szkoły wyższe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google