Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny © Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Miłosz Tomasik i Agnieszka Zalasińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny © Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Miłosz Tomasik i Agnieszka Zalasińska."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny © Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Miłosz Tomasik i Agnieszka Zalasińska

2 Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Koncepcja niemal tak stara jak komunikacja samochodowa (Dania – 1919) Koncepcja niemal tak stara jak komunikacja samochodowa (Dania – 1919) Tego typu instytucje spełniają obecnie dwie zasadnicze role: Tego typu instytucje spełniają obecnie dwie zasadnicze role: Obszar tzw. Samochodowych funduszy gwarancyjnych Obszar tzw. Samochodowych funduszy gwarancyjnych Obszar upadłości lub niewypłacalności zakładów ubezpieczeń Obszar upadłości lub niewypłacalności zakładów ubezpieczeń Jednolite uregulowanie kwestii samochodowych funduszy gwarancyjnych – Druga Dyrektywa Komunikacyjna 84/5/EWG Jednolite uregulowanie kwestii samochodowych funduszy gwarancyjnych – Druga Dyrektywa Komunikacyjna 84/5/EWG Zagadnienie upadłości lub niewypłacalności, czyli tzw. Insurance guarantee schemes – wciąż w fazie prac nad dyrektywą Zagadnienie upadłości lub niewypłacalności, czyli tzw. Insurance guarantee schemes – wciąż w fazie prac nad dyrektywą

3 Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Instytucja powstała w 1990 r. Instytucja powstała w 1990 r. Aktualna podstawa prawna: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152) rozdz. 7 oraz Statut UFG z 14 czerwca 2007 Aktualna podstawa prawna: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152) rozdz. 7 oraz Statut UFG z 14 czerwca 2007 Siedziba w Warszawie Siedziba w Warszawie Nadzorowany przez ministra właściwego ds. instytucji finansowych Nadzorowany przez ministra właściwego ds. instytucji finansowych Posiada osobowość prawną Posiada osobowość prawną

4 Czym zajmuje się UFG? Zadanie podstawowe – zaspokojenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC rolników i posiadaczy samochodów: Zadanie podstawowe – zaspokojenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC rolników i posiadaczy samochodów: Za szkody na osobie wyrządzone ruchem pojazdu gdy nie ustalono tożsamości posiadacza Za szkody na osobie wyrządzone ruchem pojazdu gdy nie ustalono tożsamości posiadacza Za szkody na osobie i mieniu rolnik lub posiadacz samochodu nie byli ubezpieczeni od OC Za szkody na osobie i mieniu rolnik lub posiadacz samochodu nie byli ubezpieczeni od OC Zadania z dziedziny insurance gurantee schemes Zadania z dziedziny insurance gurantee schemes Udzielnie zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń Udzielnie zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń Pełnienie roli ośrodka informacji (nt. umów ubezpieczenia OC i zdarzeń) Pełnienie roli ośrodka informacji (nt. umów ubezpieczenia OC i zdarzeń)

5 Struktura UFG Członkami funduszu są zakłady ubezpieczeń, członkostwo nawiązuje się ex lege w momencie zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia obowiązkowego Członkami funduszu są zakłady ubezpieczeń, członkostwo nawiązuje się ex lege w momencie zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia obowiązkowego Obecnie UFG ma 31 członków Obecnie UFG ma 31 członków Organy: Organy: Zgromadzenie Członków Funduszu Zgromadzenie Członków Funduszu Rada Funduszu Rada Funduszu Zarząd Funduszu Zarząd Funduszu

6 Zgromadzenie Członków Funduszu Zasiadają w nim przedstawiciele Członków UFG (po jednej osobie) Zasiadają w nim przedstawiciele Członków UFG (po jednej osobie) Podstawowy organ UFG Podstawowy organ UFG Uchwalanie Statutu UFG, badanie sprawozdań pozostałych organów UFG Uchwalanie Statutu UFG, badanie sprawozdań pozostałych organów UFG Powoływanie i odwoływanie Rady Funduszu Powoływanie i odwoływanie Rady Funduszu Proponowanie wysokości składki wnoszonej przez Członków Proponowanie wysokości składki wnoszonej przez Członków

7 Rada Funduszu Składa się z 5 – 7 członków powołanych przez Zgromadzenie + przedstawiciel organu nadzoru i ministra Składa się z 5 – 7 członków powołanych przez Zgromadzenie + przedstawiciel organu nadzoru i ministra Kandydatów na członków RF zgłaszają towarzystwa ubezpieczeń (Członkowie UFG) Kandydatów na członków RF zgłaszają towarzystwa ubezpieczeń (Członkowie UFG) Mandat członka RF trwa 3 lata Mandat członka RF trwa 3 lata Zadaniem Rady jest prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Funduszu Zadaniem Rady jest prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Funduszu Powołuje i odwołuje, oraz nadzoruje Zarząd Funduszu Powołuje i odwołuje, oraz nadzoruje Zarząd Funduszu

8 Zarząd Funduszu Składa się z 3 – 5 członków, w tym prezesa i 2 wiceprezesów Składa się z 3 – 5 członków, w tym prezesa i 2 wiceprezesów Kadencja Zarządu trwa 4 lata Kadencja Zarządu trwa 4 lata Jest głównym organem wykonawczym UFG Jest głównym organem wykonawczym UFG

9 Model przejęcia pokrycia szkody przez UFG UFG pokrywa szkodę o ile nie zostanie pokryta przez ubezp. dobrowolne lub sprawcę UFG pokrywa szkodę o ile nie zostanie pokryta przez ubezp. dobrowolne lub sprawcę Szkodę zgłasza się do dowolnego ZU Szkodę zgłasza się do dowolnego ZU UFG ma 30 dni na zaspokojenie roszczenia UFG ma 30 dni na zaspokojenie roszczenia Przedawnienie roszczenia regresowego; wg. KC, ale min 3 lata – kontrowersje! Przedawnienie roszczenia regresowego; wg. KC, ale min 3 lata – kontrowersje!

10 Model przejęcia pokrycia szkody przez UFG ? Szkoda + Regres

11 Udzielanie zwrotnej pomocy finansowej Pomoc ma postać pożyczki udzielonej zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych (tylko OC rolników i komunikacyjne) gdy posiadane środki własne nie gwarantują w pełni jego wypłacalności Pomoc ma postać pożyczki udzielonej zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych (tylko OC rolników i komunikacyjne) gdy posiadane środki własne nie gwarantują w pełni jego wypłacalności Przyznana pomoc może być przeznaczone tylko na zaspokojenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeń przejmowanego portfela Przyznana pomoc może być przeznaczone tylko na zaspokojenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeń przejmowanego portfela Pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych Pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Zarząd w swej uchwale Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Zarząd w swej uchwale

12 Działania windykacyjne i dyscyplinujące Fundusz jest instytucją właściwą do nakładania kar za uchybienia w obowiązku zawierania umów ubezpieczeń OC komunikacyjnych i rolników Fundusz jest instytucją właściwą do nakładania kar za uchybienia w obowiązku zawierania umów ubezpieczeń OC komunikacyjnych i rolników Np. kara za brak ubezpieczenia sam. osobowego: 500 Np. kara za brak ubezpieczenia sam. osobowego: 500 Dochodzenie roszczeń regresowych od sprawców szkód, którzy uchybili obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego Dochodzenie roszczeń regresowych od sprawców szkód, którzy uchybili obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego Wyjątkowe okoliczności uzasadniające umorzenie lub obniżenie roszczeń Wyjątkowe okoliczności uzasadniające umorzenie lub obniżenie roszczeń Tryb egzekucji administracyjnej Tryb egzekucji administracyjnej Są to zadania Wydziału Regresów i Wydziału Egzekucji Są to zadania Wydziału Regresów i Wydziału Egzekucji

13 Dochody funduszu Między innymi: Między innymi: składki od zakładów ubezpieczeń (rozporządzenie Ministra finansów z dnia 24 listopada 2003 r.) – 0.7% składki od zakładów ubezpieczeń (rozporządzenie Ministra finansów z dnia 24 listopada 2003 r.) – 0.7% wpływy opłat karnych wpływy opłat karnych roszczeń regresowych roszczeń regresowych wpłaty z podziału masy upadłościowej wpłaty z podziału masy upadłościowej przychody z oprocentowania pożyczek dla zakładów ubezpieczeń przychody z oprocentowania pożyczek dla zakładów ubezpieczeń

14 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny © Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Miłosz Tomasik i Agnieszka Zalasińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google