Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Miłosz Tomasik i Agnieszka Zalasińska © Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych

2 Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?
Koncepcja niemal tak stara jak komunikacja samochodowa (Dania – 1919) Tego typu instytucje spełniają obecnie dwie zasadnicze role: Obszar tzw. Samochodowych funduszy gwarancyjnych Obszar upadłości lub niewypłacalności zakładów ubezpieczeń Jednolite uregulowanie kwestii samochodowych funduszy gwarancyjnych – Druga Dyrektywa Komunikacyjna 84/5/EWG Zagadnienie upadłości lub niewypłacalności , czyli tzw. Insurance guarantee schemes – wciąż w fazie prac nad dyrektywą

3 Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?
Instytucja powstała w 1990 r. Aktualna podstawa prawna: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152) rozdz. 7 oraz Statut UFG z 14 czerwca 2007 Siedziba w Warszawie Nadzorowany przez ministra właściwego ds. instytucji finansowych Posiada osobowość prawną

4 Czym zajmuje się UFG? Zadanie podstawowe – zaspokojenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC rolników i posiadaczy samochodów: Za szkody na osobie wyrządzone ruchem pojazdu gdy nie ustalono tożsamości posiadacza Za szkody na osobie i mieniu rolnik lub posiadacz samochodu nie byli ubezpieczeni od OC Zadania z dziedziny insurance gurantee schemes Udzielnie zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń Pełnienie roli ośrodka informacji (nt. umów ubezpieczenia OC i zdarzeń)

5 Struktura UFG Członkami funduszu są zakłady ubezpieczeń, członkostwo nawiązuje się ex lege w momencie zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia obowiązkowego Obecnie UFG ma 31 członków Organy: Zgromadzenie Członków Funduszu Rada Funduszu Zarząd Funduszu

6 Zgromadzenie Członków Funduszu
Zasiadają w nim przedstawiciele Członków UFG (po jednej osobie) Podstawowy organ UFG Uchwalanie Statutu UFG, badanie sprawozdań pozostałych organów UFG Powoływanie i odwoływanie Rady Funduszu Proponowanie wysokości składki wnoszonej przez Członków

7 Rada Funduszu Składa się z 5 – 7 członków powołanych przez Zgromadzenie + przedstawiciel organu nadzoru i ministra Kandydatów na członków RF zgłaszają towarzystwa ubezpieczeń (Członkowie UFG) Mandat członka RF trwa 3 lata Zadaniem Rady jest prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Funduszu Powołuje i odwołuje, oraz nadzoruje Zarząd Funduszu

8 Zarząd Funduszu Składa się z 3 – 5 członków, w tym prezesa i 2 wiceprezesów Kadencja Zarządu trwa 4 lata Jest głównym organem wykonawczym UFG

9 Model przejęcia pokrycia szkody przez UFG
UFG pokrywa szkodę o ile nie zostanie pokryta przez ubezp. dobrowolne lub sprawcę Szkodę zgłasza się do dowolnego ZU UFG ma 30 dni na zaspokojenie roszczenia Przedawnienie roszczenia regresowego; wg. KC, ale min 3 lata – kontrowersje!

10 Model przejęcia pokrycia szkody przez UFG
? Szkoda Szkoda + Regres

11 Udzielanie zwrotnej pomocy finansowej
Pomoc ma postać pożyczki udzielonej zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych (tylko OC rolników i komunikacyjne) gdy posiadane środki własne nie gwarantują w pełni jego wypłacalności Przyznana pomoc może być przeznaczone tylko na zaspokojenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeń przejmowanego portfela Pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Zarząd w swej uchwale

12 Działania windykacyjne i „dyscyplinujące”
Fundusz jest instytucją właściwą do nakładania „kar” za uchybienia w obowiązku zawierania umów ubezpieczeń OC komunikacyjnych i rolników Np. kara za brak ubezpieczenia sam. osobowego: 500 € Dochodzenie roszczeń regresowych od sprawców szkód, którzy uchybili obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego Wyjątkowe okoliczności uzasadniające umorzenie lub obniżenie roszczeń Tryb egzekucji administracyjnej Są to zadania Wydziału Regresów i Wydziału Egzekucji

13 Dochody funduszu Między innymi:
składki od zakładów ubezpieczeń (rozporządzenie Ministra finansów z dnia 24 listopada 2003 r.) – 0.7% wpływy opłat „karnych” roszczeń regresowych wpłaty z podziału masy upadłościowej przychody z oprocentowania pożyczek dla zakładów ubezpieczeń

14 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google