Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Katarzyna Ludwichowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Ubezpieczeniowego Optymalizacja systemu kompensacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Katarzyna Ludwichowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Ubezpieczeniowego Optymalizacja systemu kompensacji."— Zapis prezentacji:

1 dr Katarzyna Ludwichowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Ubezpieczeniowego Optymalizacja systemu kompensacji szkód komunikacyjnych – doświadczenia międzynarodowe Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów Warszawa, 28 września 2009 r.

2 Ubezpieczyciel stosunek ubezpieczeniaactio directa Ubezpieczony Poszkodowany sprawca odpowiedzialność cywilna Sytuacja prawna powstała wskutek wypadku samochodowego

3 Łatwa egzekwowalność obowiązku ubezpieczenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec poszkodowanego także wówczas, gdy sprawcy szkody nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa; bezskuteczność wobec poszkodowanego ewentualnych postanowień umownych wyłączających ochronę ubezpieczeniową. Zapewnienie ofierze wypadku (przynajmniej w założeniu) adekwatnej kompensacji, to jest odszkodowania, które ma w pełni pokryć poniesiony uszczerbek. Szczególne regulacje w zakresie dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach o charakterze transgranicznym (System Zielonej Karty, czwarta dyrektywa komunikacyjna). Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków za granicą w kraju zamieszkania poszkodowanego (czwarta dyrektywa komunikacyjna). Europejski system kompensacji szkód komunikacyjnych – zalety

4 Europejski system kompensacji szkód komunikacyjnych – niedostatki

5 spowodowane przez pojazd zwykle stacjonujący w państwie wypadku roszczenie do sprawcy roszczenie do ubezpieczyciela roszczenie do sprawcy roszczenie do ubezpieczyciela roszczenie do reprezentanta ds. roszczeń w ostateczności: roszczenie do organu odszkodowawczego roszczenie do Biura Narodowego Zielonej Karty w ostateczności: roszczenie do organu odszkodowawczego roszczenie do Biura Narodowego Zielonej Karty Wypadki transgraniczne poza państwem zamieszkania poszkodowanego w państwie zamieszkania poszkodowanego spowodowane przez pojazd zwykle stacjonujący poza państwem wypadku

6 Długa procedura regulacji roszczeń. Wysokie koszty administracyjne. Do chwili wyjaśnienia kwestii odpowiedzialności cywilnej za wypadek poszkodowany nie wie, czy – a jeśli tak, to jakie – uzyska odszkodowanie. Brak ujednolicenia prawa kolizyjnego w zakresie zobowiązań pozaumownych w dziedzinie wypadków samochodowych (rozporządzenie Rzym II i Konwencja haska o prawie właściwym dla wypadków drogowych) brak pewności prawa i zachęta do tzw. forum shopping. Europejski system kompensacji szkód komunikacyjnych – niedostatki

7 Alternatywa: ubezpieczenie gwarantujące kompensację niezależną od odpowiedzialności cywilnej Tzw. system no-fault. Przykłady: niektóre stany USA; niektóre prowincje Kanady; Nowa Zelandia. Projekty: A. Tunc (La sécurité routière, Paris 1966) E. von Hippel (Schadensausgleich bei Verkehrsunfällen. Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz, Tübingen 1968) H. Street (Road accidents, Bristol 1968) P. Atiyah (The Damages Lottery, Oxford 1997)

8 Szwecja: Trafikskadelag (1975:1410) Cel: zapewnienie adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej wszystkim osobom poszkodowanym w wypadku samochodowym, w tym także kierowcy pojazdu, przy możliwie najniższych kosztach. Każdy bez wyjątku poszkodowany, który doznał szkody na osobie w wypadku z udziałem samochodu, ma prawo do kompensacji w ramach ubezpieczenia tego samochodu. Szkody w mieniu: brak pełnej ochrony. Kompensacja w ramach ubezpieczenia następstw wypadków samochodowych ulega zmniejszeniu o należne poszkodowanemu świadczenia z ubezpieczenia społecznego (ale: projekt reformy!) Belgia: 1994 (zmiana ustawy o ubezpieczeniu komunikacyjnym OC z 1989 r.) Szczególny reżim kompensacji unormowany w jednej ustawie razem ze zwykłym ubezpieczeniem OC. Kompensacja szkód na osobie. Trudności z kwalifikacją prawną systemu. Ubezpieczenie gwarantujące kompensację niezależną od odpowiedzialności cywilnej

9 System no-fault – zalety Tańszy (niskie koszty administracyjne) i bardziej efektywny. Pewna i szybka kompensacja. Brak funkcji prewencyjnej? Obniżenie poziomu kompensacji. System no-fault – problemy

10 Ujednolicenie prawa kolizyjnego w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wypadki samochodowe oraz actio directa. Zapewnienie nielimitowanego pokrycia ubezpieczeniowego w zakresie szkód na osobie? Przejęcie likwidacji szkód przez ubezpieczycieli poszkodowanych z prawem regresu do ubezpieczycieli sprawców (bezpośrednia likwidacja szkód; direct settlement; Direktregulierung): skrócenie czasu regulacji roszczeń; obniżenie kosztów; ożywienie konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych; poprawa jakości usług; zmniejszenie liczby spraw spornych i w konsekwencji liczby postępowań sądowych. Niezależni rzeczoznawcy samochodowi (propozycja Rzecznika Ubezpieczonych). Reforma w ramach obowiązującego systemu – wybrane kwestie


Pobierz ppt "Dr Katarzyna Ludwichowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Ubezpieczeniowego Optymalizacja systemu kompensacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google