Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁAWOMIR ŁODZIŃSKI ZAKŁAD SOCJOLOGII OGÓLNEJ INSTYTUT SOCJOLOGII UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 11): Naród- etniczność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁAWOMIR ŁODZIŃSKI ZAKŁAD SOCJOLOGII OGÓLNEJ INSTYTUT SOCJOLOGII UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 11): Naród- etniczność"— Zapis prezentacji:

1 SŁAWOMIR ŁODZIŃSKI ZAKŁAD SOCJOLOGII OGÓLNEJ INSTYTUT SOCJOLOGII UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 11): Naród- etniczność

2 1. Naród a grupa etniczna: podobieństwa i różnice narodów i grup etnicznych: kultura narodowa a etniczna; sposób definiowania swojej tożsamości; naród a państwo. wskazywania na pokrewieństwa między grupą etniczną a narodem (grupy etniczne uważa się za zalążki narodów); uznanie danej grupy etnicznej za naród ma daleko idące konsekwencje polityczne, gdyż to naród ma prawo do suwerenności politycznej; technologia narodu (jak tworzyć naród?) - od grupy etnicznej do narodu.

3 2. Znaczenia pojęcia naród: zainteresowanie narodem po 1990 r. (te same przyczyny, jak w wypadku wzrostu zainteresowań nad etnicznością); naród jako ważny przejaw etniczności o znaczeniu politycznym i moralnym: naród jako organizacja uczuć i związane z nim zobowiązania moralne (Max Weber – pojęcie narodu należy do sfery wartości). naród w dyskursie historycznym i jego mitologizacja (polityka pamięci): narody nowożytne są tworami współczesnymi, ale w swoich ideologiach narodowych jawią się jako wspólnoty o starożytnym pochodzeniu. naród (państwo narodowe), pozostaje istotny społecznie i kulturowo mimo procesów globalizacji; różnice w traktowaniu i analizy zjawiska narodu w socjologii środkowoeuropejskiej i zachodniej.

4 3. Rozumienie terminu naród (1): termin naród, podobnie jak grupa etniczna odnosi nas do pochodzenia (rodu) – dyskurs: pochodzenie, geneza, rodowód, przynależność do tego samego ludu; naród – tradycje ujmowania: etniczna (pochodzenie) - w narodzie jesteśmy naturalnie: M. Weber naród to największa z grup przejawiających wiarę we wspólne pochodzenie. polityczna (obywatelska) – naród jest budowany, akcent pada na prawa i obowiązki prawne. naród jako idea jednocząca – przekracza granice klasowe, regionalne i nierówności społeczne; pytanie: jako powstał naród ? – kto (jaka grupa społeczna?) była najbardziej zainteresowana tworzeniem narodu?

5 4. Rozumienie terminu naród (2): dynamiczna wspólnota ponadstanowa (ponad warstwowa, ponadklasowa) o charakterze historycznym, wyposażona w cechy (warunki) obiektywne (np. terytorium, państwo, język) i przymioty subiektywne, wyrażające się w świadomości przynależności do wspólnoty, przy czym rola czynnika świadomościowego im bliżej współczesności, tym bardziej wzrasta (Tadeusz Łepkowski). naród to pojęcie nieuchronne wieloznaczne: na powstanie narodu składają się czynniki obiektywne i subiektywne – los i wybór; powszechności pojęcia narodu odpowiada jego różnorodność - wielopostaciowość zjawiska narodu w czasie i przestrzeni; doniosłości społecznej narodu odpowiada słabość teoretyczna ideologii narodowej (jej podstaw filozoficznych i teoretycznych).

6 5. Historyczne warianty powstawania narodu: Europa: Europa Zachodnia: model naród – państwo; Europa Wschodnia: model naród – lud (kultura); świat pozaeuropejski: Azja: model naród- kultura – religia; Afryka: model państwo – naród. główne punkty dyskusji: naród wschodni i zachodni; rola państwa, gospodarki i miast; rola kultury ludowej i ideologii.

7 6. Dyskusja o nacjonalizmie: Nacjonalizm - kryteria: zachodniwschodni Podział geograficzny: Europa Zachodnia (Wlk. Brytania, Holandia, Francja) i USA Europa Środkowa i Wschodnia i reszta świata Charakter socjologiczny: mieszczaństwo (klasa średnia)intelektualiści, poeci i uczeni Wpływ polityczny:konsolidacja i legitymizacja państwa dezintegracyjny Chronologia:najwcześniejszy (optymistyczny)imitacyjny, wtórny (rola resentymentu)

8 7. Nacjonalizm polityczny i kulturowy: obywatelski; nakierowany na życie polityczne; naród jako umowa społeczna; przynależność zależna od jednostki (wybór); wspólnota równych obywateli; racjonalny; realistyczny; uniwersalistyczny. etniczny; nakierowany na edukację i wartości; naród jako byt organiczny i naturalny; przynależność obiektywna (urodzenie); naród kolektywistyczny; irracjonalny i mistyczny; idealistyczny i utopijny; partykularny. 7a. Nacjonalizm polityczny (politycznie zorientowany) 7b. Nacjonalizm kulturowy (kulturowo zorientowany)

9 8. Krytyka dychotomii – nacjonalizm polityczny / kulturowy (zachodni / wschodni): żaden naród nie jest oparty tylko na zasadach politycznych, lecz cechuje się wspólnotą wartości, mitów i symboli; nacjonalizm etniczny ma miejsce także w Europie Zachodniej; jest to zbytnia idealizacja doświadczeń zachodnich (ten nacjonalizm nigdy nie był taki otwarty, jak mu się to przypisuje); nacjonalizm wschodni ewoluuje w kierunku liberalnym i otwartym; stosowanie podwójnych kryteriów w ocenie doświadczeń narodowych w różnych krajach (narodach) ; ignorowanie roli kultury (kultura – wymogi kulturowe rzadkie i gęste); kultura może służyć także wykluczaniu innych. częściej się obecnie mówi o nacjonalizmie zamkniętym i otwartym.

10 9. Klasyczne spory dotyczące narodu: naród naturalny, czy wytwór historii?; naród stwarzany, czy naród powstaje?: skutek nacjonalizmu czy składnik ewolucji społecznej (społeczeństwa)? naród tradycyjny i nowoczesny: tradycyjny– zamknięty i etnocentryczny (kwestia datowania-od kiedy?) nowoczesny – masowy, oparty na wspólnocie komunikowania. ethnos, czy demos – naród etniczny, czy polityczny: naród etniczny – na pierwszym planie pochodzenie i tradycja, wyznaczająca nie tylko ciągłość narodu, ale jego zewnętrzne granice; naród polityczny – podstawą jest relacja między państwem a ludem (czyli umiejętnościami do tworzenia państwa i narodu). definicje genetyczne i strukturalne; genetyczne – co zadecydowało o jego powstaniu?, strukturalne – wskazanie cech, które na ogół naród posiada.


Pobierz ppt "SŁAWOMIR ŁODZIŃSKI ZAKŁAD SOCJOLOGII OGÓLNEJ INSTYTUT SOCJOLOGII UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 11): Naród- etniczność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google