Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 14): Migracje a etniczność (polityka wielokulturowości,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 14): Migracje a etniczność (polityka wielokulturowości,"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 14): Migracje a etniczność (polityka wielokulturowości, kultura i tożsamość imigrantów)

2 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Kultura i tożsamość a integracja imigrantów w Europie: globalizacja oraz kierunki migracji; zmiana struktury etnicznej społeczeństw przyjmujących oraz kwestie demograficzne; nowe mniejszości – uznanie a kultura większości; polityka migracyjna – prawa człowieka a wymogi państwa; migracje jako zjawisko o charakterze kulturowym – problem: –kultura a migracje (podział kultury A. Kłoskowskiej – kultura bytu, społeczna i symboliczna); –znaczenie obecności (i ochrony kultury) imigrantów wynika z jej dużej roli identyfikacyjnej i społecznej.

3 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Charakter kulturowy grup imigranckich w Europie: jednolitość i zróżnicowanie grup imigranckich (etnonimy – Azjaci, Arabowie, Turcy; podziały wewnętrzne – krajowe i regionalno- kulturowe); tendencja do ujednolicania imigrantów według kryterium: 1. religijnego (muzułmanie, hindusi, buddyści etc.); 2. swój – obcy (obcokrajowcy); 3. legalności pobytu (kwestie otrzymania obywatelstwa kraju osiedlenia); tendencja pośrednia – przykład Franco-Maghrebins (muzułmanie z Maghrebu w francusko-języcznych krajach Europy Zachodniej); czy imigranci stanowią ukształtowane w pełni społeczności? – są raczej kontinuum odzwierciedlającym stopień integracji ze społeczeństwami przyjmującymi.

4 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Charakter społeczny grup imigranckich: wielodzietność i znaczenie rodziny (pro-rodzinność prawa migracyjnego); młodość demograficzna; dążenie do odtwarzania własnego środowiska etnicznego (tzw. dzielnice kolorowe); bezrobocie i marginalizacja zawodowa; problem przestępczości; negatywny stereotyp i postrzeganie społeczne.

5 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Religia i zjawisko mobilizacji kulturowej imigrantów: brak potwierdzenia tezy o naturalnej asymilacji drugiego pokolenia imigrantów; religia jako podstawowa płaszczyzna identyfikacji oraz protestu kulturowego – zjawisko mobilizacji etno-religijnej (zwrot ku religii); przykład re-islamizacji drugiej generacji muzułmańskich imigrantów we Francji; relacje z krajem pochodzenia; problemy mobilizacji etnicznej i tworzenia pan-etnicznej płaszczyzny identyfikacji.

6 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Zmiana dyskursu społecznego na temat imigrantów w Europie: charakter ich imigracji (szybka) oraz zasadniczo odmienna od dotychczasowych migracji - traktowanie jej jako zagrożenia kulturowego; imigracja w programach partii politycznych (podziały polityczne, anty- imigrancka retoryka); organizacje i ruch na rzecz przeciwdziałania rasizmowi; ewolucja nastawień społecznych – od szowinizmu dobrobytu do szowinizmu kulturowego; dyskusja na temat wielokulturowości społeczeństw europejskich – w centrum znajduje się islam w Europie.

7 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Dyskusja na temat integracji imigrantów w Europie: ewolucja koncepcji i polityki związanych z imigracją (jak sprostać przemianom etnicznym i kulturowym w związku z imigracją?); znaczenie pojęcia integracja i popularność tej koncepcji w Europie – dlaczego (perspektywa państwa narodowego)?; integracja a kultura – dwa warunki: –uznania praw imigrantów do utrzymania własnej kultury (religii, języka i odtwarzania własnych etnicznych instytucji) przy wsparciu państwa; –oczekiwanie udziału imigrantów w życiu społeczeństwa przyjmującego (dlatego oczekuje się id nich np. znajomości języka oficjalnego), przestrzeganie przez państwo zakazu dyskryminacji i zapewnienia równości; –aby polityka integracji była skuteczna wymaga spełnienia obu tych założeń.

8 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Polityka wielokulturowości (wielokulturowa integracja) - możliwe użycie terminu: –zróżnicowanie kulturowe (obiektywne); –ideologia emancypacji artykułowana przez różne mniejszości imigranckie; –filozofia polityki państwa wobec różnic kulturowych; –podstawa (i zasady) polityki państwa wobec tych grup. szerokie i wąskie rozumienie: szerokie - obejmuje każdy fakt różnicowania kulturowego (np. płeć); wąskie – etniczne, odnoszące się głównie do społeczności imigracyjnych. słabe i mocne rozumienie: (słabe – jako moda na muzykę, jedzenie itp.; mocne - doktryna i działania polityczne.

9 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Integracja i kultura imigrantów w ramach współczesnej filozofii politycznej: Charles Taylor – polityka uznania; Will Kymlicka - sprawiedliwość etnokulturowa i jej zasady wobec imigrantów: –uprzywilejowanie mniejszości w procedurach kwalifikacyjnych (affrmative action) w konkursach o pozycje w sektorze publicznym; –gwarancja miejsc we władzach publicznych (kwoty); –rewizja programów nauki historii i literatury; –elastyczne godziny pracy ze względu na święta i tolerancja w sprawie ubioru; –edukacyjne programy antyrasistowskie (dla policji i służby zdrowia); –wspomaganie wydarzeń kulturalnych oraz programów studiów etnicznych; –regulacje dotyczące stereotypów etnicznych w mediach (polityczna poprawność).

10 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Zalety i wady polityki wielokulturowości: zalety: –pogodzenie zasad pluralizmu kulturowego z regułami demokracji; –utrzymania spoistości państwa (pomoc dla wykluczonych); –zachowanie tożsamości kulturowej i rozwój poczucia obywatelskości wśród imigrantów; –zadośćuczynienie imigrantom (mniejszościom) za minione krzywdy; –wzbogacenie życia kulturowego społeczeństwa. wady: – uprzywilejowanie imigrantów, sprzeczne z zasadami demokracji; –podtrzymywania odrębności kulturowej i społecznej przez imigrantów, co zmniejsza ich szanse na pełną integrację (żyją obok siebie); –trudności w utrzymaniu spoistości państwa i solidarności wszystkich obywateli; –prowadzi do konfliktów etnicznych, których ofiarami są p.w. imigranci.

11 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Ochrona praw kulturowych – kultura imigrancka: problem uobiektywnienia kultury imigranckiej (czym naprawdę jest kultura imigrancka?), która prowadzi do sprzeczności kulturowych i sporów publicznych dotyczących np. poligamii, świąt, ubioru itp.; problem rozumienia społeczności imigranckiej w polityce państwa – chroniona jako pełna grupa, czy też pewne jej właściwości?, stąd dyskusja na temat praw grupowych i indywidualnych; pytania i spory: –jak daleko państwa i społeczeństwa europejskie mogą uznawać i popierać zróżnicowanie kulturowe niesione przez imigrantów?; –w jaki sposób można otworzyć tożsamość narodową społeczeństwa gospodarzy na innych?

12 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Ochrona praw kulturowych – religia: religia jako wartość rdzenna; polityka i rozwiązania prawne w Europie dotyczące religii; wyzwania dotyczące uznania islamu: –symbole religijne w sferze publicznej: ochrona wolności religijnej; szkolnictwo i uznawanie innego kalendarza. –laickość państwa i miejsce religii w życiu publicznym: tam, gdzie status islamu został określony prawnie, tam konflikty są mniejsze; stare społeczności islamskie w Europie. –wielkie wyzwanie dla społeczeństwa przyjmującego i imigrantów: religia ma być prywatna, czy publiczna?

13 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Ochrona praw kulturowych – język: różne podejścia do ochrony języka imigrantów; nauka języka kraju przyjmującego a własnego języka; język w oświacie, mediach itp. – czy ma być obecny w nich punkt widzenia gospodarzy, czy imigrantów?; generalne wyzwania (sprzeczności!) w ochronie praw kulturowych imigrantów: –chronić je kosztem wyobcowania imigrantów ze społeczeństwa przyjmującego?; –odrzucić ochronę praw kulturowych kosztem utrzymania ich dyskryminacji i pozbawienia ważnego źródła kapitału społecznego.

14 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Ochrona praw kulturowych – instytucje: podobieństwa polityk integracji imigrantów zakresie rozwiązań wyzwań instytucjonalnych; zróżnicowanie (krajowe, regionalne i ze względu na poszczególne grupy imigranckie) instytucjonalne ochrony, które prowadzą do różnych skutków w zakresie integracji imigrantów; stały (ale ważny) problem – chronimy prawa jednostki, czy prawa grupy? –ochrona kultury poprzez prawa indywidualne czy grupowe? współpraca administracji publicznej ze społecznościami imigracyjnymi: –stowarzyszenia imigranckie; –specjalne komisje i ciała konsultacyjne; –problem – ich reprezentatywność i demokratyczność.

15 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Wymiar tożsamościowy integracji imigrantów: rozumienie pojęcia tożsamości: –wymiar indywidualny i grupowy; –kultura (ojczysta) a tożsamość; –zjawisko akulturacji. dwukulturowość (rzadko bywa symetryczna); kulturowa integracja drugiego pokolenia imigrantów oraz powrót trzeciego pokolenia Hansena; tożsamość kulturowa (narodowa) a państwowa imigrantów; model postaw akulturacyjnych Berryego: asymilacja, separacja, integracja i marginalizacja.

16 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 14 14a. Model postaw akulturacyjnych Berryego: asymilacja, separacja, integracja i marginalizacja: asymilacja- gdy jednostka nie chce zachować własnej identyczności kulturowej i aktywnie włącza się w codzienne kontakty z innymi kulturami; integracja - jednocześnie występuje chęć zatrzymania własnej kultury i aktywne kontakty z nową kulturą; separacja - jednostki wstępujące do nowej kultury nie są nią zainteresowane, tylko pozostają nadal w swojej kulturze; marginalizacja - gdy możliwość zachowania kultury własnej jest niewielka, a także występuje małe zainteresowanie dla relacji z innymi. Często jest to spowodowane wykluczeniem lub dyskryminacją.

17 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Wskaźniki poziomu integracji kulturowo- tożsamościowej: wskaźniki dotyczące języka; –znajomość języka kraju przyjmującego; –język używany w domu; –znajomość języka ojczystego w mowie i piśmie. wskaźniki znajomości nowej kultury i podtrzymywania starej: –znajomość symboli, instytucji i wzorów kulturowych kraju przyjmującego (porównanie z poziomem wiedzy w tym społeczeństwie); –utrzymywanie tradycyjnych wzorów kulturowych (np. uczęszczanie na nabożeństwa, święta etniczne itp.) oraz/lub korzystanie z etnicznych mass mediów; –zachowania kulturowe w sytuacjach codziennych. wskaźniki dotyczące identyfikacji: –samoidentyfikacja imigranta – ze swoim nowym, czy starym krajem?


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 14): Migracje a etniczność (polityka wielokulturowości,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google