Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 7): Etniczność a religia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 7): Etniczność a religia."— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 7): Etniczność a religia

2 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 1. Język a etniczność (powtórzenie): etniczność a język – zmianom etniczności towarzyszą także procesy językowe : –języki powstają i zanikają, rozpowszechniają i kurczą się w przestrzeni, rośnie i maleje zakres funkcjonalny ich użytkowania oraz prestiż. język, naród a państwo – trzy relacje modelowe: –język – naród – państwo (przykłady: Niemcy, panslawizm); –naród – język i państwo (wariant wielojęzyczny - Indie i jednojęzyczny – USA, Australia); –państwo – naród i język (przykład: Francja).

3 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 2. Język a ruchy etnoregionalne w Europie: istnienie ruchów etnicznych (etno-regionalnych), które tworzą się wokół języka i dla których język jest centralną wartością; przykłady (język – naród – państwo ?): –Francja – język (ruch) okstytański i bretoński; –Niemcy – język (ruch) dolnoniemiecki i łużycki; –Włochy – język (ruch) sardyński, friulski, ladyński; –Szwajcaria – język (ruch) retoromański; –Hiszpania – język (ruch) galisyjski, ruch kataloński i baskijski; –Polska – język (ruch) kaszubski, śląski. dążenie do standaryzacji tych języków, ich oficjalnego uznania, zwiększenia obecności w sferze publicznej, tworzenie na ich bazie instytucji autonomii kulturalnej oraz polityczno-terytorialnej reprezentacji tych języków.

4 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 3. Więź religijna a więź etniczna - problemy: definicja religii E. Durkheima; w grupach tradycyjnych sacrum etniczne i kulturowe (religijne) były ze sobą silnie związane – stąd pytanie o rozdzielenie tych dwóch porządków; problem: napięcie między uniwersalistycznym charakterem religii a partykularnym charakterem etniczności; etniczność i religia opierają się na wartościach uznawanych za sakralne: –sakralność religii nie budzi wątpliwości, ale sakralność etniczności tak (stąd pytanie o sakralność etniczności); –granice etniczne – religia jako granica etniczności i wartość rdzenna; utożsamienie przedstawicieli grupy etnicznej z wyznawcami innej religii (grupa etnoreligijna); –instytucje publiczne (polityczne) – umiejscowienie religii oraz jej struktur w stosunku do zbiorowości etnicznych.

5 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 4. Podobieństwa więzi etnicznej i religijnej: religia i etniczność opierają się na wartościach sakralnych, choć w różnym stopniu (święta jest nie tylko wiara, ale i także ojczyzna); są więziami w dużym stopniu pierwotnymi, o podobnym stopniu emocjonalności i symboliki; pod względem społecznym tworzą bardziej wspólnoty niż zrzeszenia; oba typy więzi są stosowane powszechnie, niewiele jest osób całkowicie a- religijnych (całkowicie) i a-etnicznych; obiektywność, zewnętrzność i przypisaniowy charakter kryteriów religijnych i etnicznych (ale religia i etniczność nie są monolitami społecznymi kulturowymi); obiektywne kryteria są zazwyczaj stosowane subiektywnie przez samych członków, danej grupy jak i jej otoczenie.

6 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 5. Funkcje religii oraz instytucji religijnych w procesach etnicznych: religia i etniczność w wymiarze instytucjonalnym: –względnie większa trwałość instytucji religijnych w porównaniu do politycznych (państwowych) – znaczenie religii dla tworzenia i zasięgu terytorium etnicznego (narodowego); –działanie instytucji świętych opiekunów poszczególnych narodów, regionów i obszarów (przykład: polscy święci); –substytutywna rola religii oraz instytucji religijnych w sytuacji braku instytucji etnicznych (narodowych lub państwowych); – włączenie religii w strukturę świadomości oraz ideologii narodowych, widoczne w wypadku narodów kulturowych i etnicznych; –słabnięcie roli religii jako czynnika identyfikacji narodowej w sytuacji uzyskania przez grupę podmiotowości politycznej (prawnej).

7 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 5a. Polscy święci: Święty Wojciech patron Polski.Święty Wojciech Święty Stanisław - biskup i męczennik, patron Polski.Święty Stanisław Święta Jadwiga - Królowa Polski wiary i głębokiej modlitwy.Święta Jadwiga Święta Kinga - patronka Polski i Litwy, patronka górników.Święta Kinga Izajasz Boner - błogosławiony zakonnik z Krakowa.Izajasz Boner Święty Jan Kanty - profesor, patron studentów.Święty Jan Kanty Święty Szymon z Lipnicy, kaznodzieja i spowiednik, patron Krakowa.Święty Szymon z Lipnicy Święty Jan z Dukli - patron ziemi Lwowskiej i rycerstwa polskiego.Święty Jan z Dukli Stanisław Kaźmierczyk - krakowski świątobliwy zakonnik z XV w.Stanisław Kaźmierczyk Święty Stanisław Kostka patron dzieci i młodzieży.Święty Stanisław Kostka Święty Andrzej Bobola męczennik, patron Polski, jezuita.Święty Andrzej Bobola

8 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 6. Religia – państwo – naród: religia jako składnik kultury narodowej (etnicznej) – uniwersalne religie jako składnik partykularnych syntagm narodowych; wpływ religii na kulturę etniczną (narodową), szczególnie w początkach historii danej grupy / narodu; zbieżność instytucji religijnych i narodowych (państwowych) i historyczny wpływ na obecność religii w ramach narodowej wspólnoty (przykłady kościołów narodowych i państwowych – Szwecja, Grecja, Wielka Brytania); uetnicznienie (unarodowienie) religii i jej instytucji; –dostosowanie instytucjonalne religii (instytucji) do państwa narodowego; –unaradawianie religii uniwersalnej poprzez wytwarzanie swoistej religijności narodowej.

9 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 7. Sfera ideologii narodowych – nacjonalizm i religia: nacjonalizm a religie uniwersalistyczne – stoją ze sobą w sprzeczności; nacjonalizm jako religia nacjonalistów; ideologia mesjanistyczna – dla przetrwania grupy etnicznej (narodu) ważne jest wytworzenie idei o jego wyjątkowości (naród wybrany); funkcje ideologii mesjanistycznej dla grupy (A. Smith): –poczucie moralnej przewagi nad innymi grupami, wzmocnienie etnocentryzmu i spójności grupy; – wiara w specjalne przeznaczenie grupy pozwala jej przetrwać w niekorzystnym otoczeniu (czasie) i je zmienić; –utrzymuje i wzmacnia zewnętrzne granice grupowe, dokonuje podziału na sacrum własnej grupy i profanum grup obcych; –ułatwia mobilizację grupowa i możliwość nakładanie na jej członków obowiązków (zwiększa aktywność na rzecz grupy).

10 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 8. Religia a procesy (konflikty) etniczne - funkcje: mobilizacja wewnętrzna grupy; ochrona tożsamości grupowej; wzmocnienie, bądź poszukiwanie nowych form tożsamości grupowej; uzasadnienia dominacji i ekspansji terytorialnej; ochrona swoich etnicznych pobratymców zagranicą jako współ- wyznawców danej religii; asymilacja wobec grup imigranckich; wycofanie i izolacja.

11 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 7 9. Etniczność, kultura, naród - przyszłość wzajemnych związków: wojna cywilizacji (S. Huntington) – pytanie, czy wielkie religie jako podstawa cywilizacji stanowią monolit kulturowy?; wzmocnienie państwa narodowego (jego sakralizacja) i słabnięcie roli identyfikacyjnej religii w stabilnych państwach w Europie; wzmocnienie odrębności narodowych - religia i etniczność w państwach postkomunistycznych; religia a etniczność na poziomie grupowym (regionalnym); etniczność mniejszości narodowych: –zróżnicowanie historyczne i regionalne; –religia na pograniczach.

12 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Przykład – religia w mobilizacji społeczności imigranckich w Europie - charakter kulturowy grup imigranckich: –jednolitość i zróżnicowanie: etnonimy – Azjaci, Arabowie, Turcy; podziały wewnętrzne – krajowe i regionalno-kulturowe. –tendencja do ujednolicania według kryterium: religijnego (muzułmanie, hindusi, buddyści etc.); swój – obcy (cudzoziemcy, obcokrajowcy); legalności pobytu i posiadania obywatelstwa kraju osiedlenia. –tendencja pośrednia: przykład Franco-Maghrebins – muzułmanie z Maghrebu w francusko-języcznych krajach Europy Zachodniej –problemy mobilizacji etnicznej i tworzenia pan-etnicznej płaszczyzny identyfikacji (muzułmanie w Europie).

13 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr Religia i zjawisko mobilizacji kulturowej imigrantów: brak potwierdzenia tezy o naturalnej asymilacji drugiego pokolenia imigrantów; imigranci - wyzwanie integracji (kontaktu) ze społeczeństwem gospodarzy; religia jako podstawowa płaszczyzna identyfikacji oraz protestu kulturowego (lata 80-te XX wieku); zjawisko mobilizacji etno-religijnej (zwrot ku religii); przykład re-islamizacji drugiej generacji muzułmańskich imigrantów we Francji; relacje z krajem pochodzenia.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 7): Etniczność a religia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google