Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

3 Fundusze europejskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR Fundusz Spójności Europejski Fundusz Społeczny EFS Finansuje działania na rzecz: rozwoju infrastruktury, inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw Nie należy do funduszy strukturalnych, finansuje budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska Finansuje działania na rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób o niskich szansach na rynku pracy, szkolenia oraz projekty sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i tworzeniu nowych miejsc pracy

4 Narodowa Strategia Spójności Narodowa Strategia Spójności (NSS)- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)- to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

5 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) Programy Operacyjne (PO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

6 Dotacje dla bibliotek przyznawane są w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) Cel główny: Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

8 Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytety RPO WD Priorytet I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Priorytet IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Priorytet V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Priorytet VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku Priorytet IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich

9 Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Cel działania Bardziej efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie działalności instytucji kultury co przyczyni się do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej regionu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

10 Działanie 6.4 RPO WD Typy realizowanych projektów 1. Obiekty dziedzictwa historycznego: a.Konserwacja, restauracja, oraz roboty budowlane (w przypadku nieruchomości) nieruchomych i ruchomych obiektów wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków b.Adaptacja i wykorzystanie zabytków (wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków)do pełnienia nowych funkcji wraz z zakupem niezbędnego sprzętu c.Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. d.Inwestycje dot. termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej. e.Adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej) w w/w obiektach f.Przedsięwzięcia dotyczące drogowej infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) przy obiektach atrakcyjnych turystycznie.

11 Działanie 6.4 RPO WD Typy realizowanych projektów cd. 2. Obiekty instytucji kultury: a.Modernizacja obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), b.Termomodernizacja oraz wykorzystanie energii słonecznej (jako jeden z elementów projektów wymienionych w pkt a), c.Doposażenie w sprzęt informatyczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury, w tym także oprogramowania komputerowego ułatwiającego ich wewnętrzne zarządzanie.

12 Działanie 6.4 RPO WD Beneficjenci Działanie 6.4 RPO WD Beneficjenci (podmioty startujące w konkursie) Między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; szkoły wyższe; instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne.

13 u Minimalna wartość projektu Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN Minimalny wkład własny beneficjenta 1 % kosztów kwalifikowanych w przypadku JST i jednostek im podległych Działanie 6.4 RPO WD

14 Priorytet VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych Cel działania Poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju osób uczących się poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne w placówkach edukacyjnych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

15 Działanie 7.2 RPO WD Typy projektów Między innymi: 1. Budowy i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, tj.: budynków przedszkolnych, szkolnych oraz placówek dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych infrastruktury powiązanej z dydaktyką w placówkach szkolnych (w tym laboratoria, biblioteki) infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz placówek związanych z praktyczną nauką zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych

16 Działanie 7.2 RPO WD Typy projektów cd. Między innymi: 2.Wyposażenia obiektów dydaktycznych i zaplecza przedszkoli, szkół oraz placówek dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i placówek kształcenia ustawicznego w niezbędny sprzęt (np. sprzęt laboratoryjny, sprzęt wykorzystywany do edukacji zawodowej). 3.Infrastruktury informatycznej powiązanej z dydaktyką w placówkach edukacyjnych (w tym budowa i modernizacja pracowni komputerowych, zakup niezbędnego sprzętu) – jako jeden z elementów projektu. 4.Inwestycji związanych z usuwaniem barier infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych 5.Inwestycji dot. termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej

17 Działanie 7.2 RPO WD Beneficjenci Między innymi: 1.Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki edukacyjne, np.: jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, organizacje pozarządowe, samorządy gospodarcze i zawodowe, izby rzemieślnicze (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego).

18 u Minimalna wartość projektu Minimalna całkowita wartość projektu: 500 tyś. PLN Minimalny wkład własny beneficjenta 1 % kosztów kwalifikowanych w przypadku JST i jednostek im podległych Działanie 7.2 RPO WD

19 Instytucja wdrażająca RPO WD Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO Czynny od 9:00 do 15:00 tel. 071 776 91 20 lub 071 776 91 42 e-mail: rpo@dolnyslask.pl www.rpo.dolnyslask.pl

20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Cel główny Podniesienie aktywności inwestycyjnej Polski i jej regionów przez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

21 Priorytet IX Pomoc Techniczna Priorytety PO IiŚ Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni wód Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna PriorytetX Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Oś XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Oś XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Oś XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

22 Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel działania Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

23 Działanie 11.1 POIiŚ Typy projektów Między innymi (projekty dla bibliotek): konserwacja zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, archiwaliów i zbiorów filmowych zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury ( np. digitalizacja zabytkowych zasobów bibliotecznych)

24 Działanie 11.1 POIiŚ Beneficjenci instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego) jednostki samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne inne niż artystyczne wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, konserwacji

25 Działanie 11.1 POIiŚ Wartość projektu Minimalna wartość projektu 20 mln PLN (w tym dla partnerstw zawiązanych w celu realizacji projektu) Dla projektów dotyczących wyłącznie: konserwacji zabytków ruchomych rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym digitalizacji zabytkowych zasobów bibliotecznych muzealnych archiwalnych i zbiorów filmowych zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem

26 Minimalna wartość projektu 4 mln zł Dla projektów dotyczących: tworzenie wirtualnych instytucji kultury (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych) w tym realizowanych przez partnerstwa projektowe Projekty realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych Działanie 11.1 POIiŚ Wartość projektu

27 Wkład własny beneficjenta 0% w przypadku państwowych jednostek budżetowych 15% w pozostałych przypadkach Działanie 11.1 POIiŚ Wartość projektu

28 Modernizacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN Projekt zrealizowano z dotacji w ramach ZPORR Całkowita wartość projektu: 9.580.926,00 PLN Wielkość dofinansowania: 2.331.272,00 PLN Dobre praktyki Dobre praktyki

29 Modernizacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN w Gdańsku Biblioteka Gdańska jako jednostka o znaczeniu ponadregionalnym, europejskim i światowym objęta jest programem ochrony dziedzictwa kulturowego. Efektem projektu była poprawa warunków przechowywania zbiorów o unikatowej wartości. Ponadto poszerzono powierzchnię magazynową, skomputeryzowano zbiory, utworzono nowoczesne bazy danych, zarchiwizowano Narodowe Zasoby Biblioteczne przy wykorzystaniu digitalizacji i mikrofilmowania. Odrestaurowano także zabytkowe wnętrza i elewację.

30 Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Cel główny Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

31 Działanie 11.3 POIiŚ Typy projektów Między innymi: Cyfryzacja zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych

32 Działanie 11.3 POIiŚ Beneficjenci Między innymi: szkoły artystyczne dla których organem kierującym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących dla szkół artystycznych.

33 (według wytycznych ostatniego konkursu) Minimalna wartość projektu -4 mln PLN - Minimalna wartość projektu realizowanego przez partnerstwo wynosi 20 mln PLN Wkład własny beneficjenta 0% kosztów kwalifikowalnych inwestycji Działanie 11.3 POIiŚ Wartość projektu

34 Instytucja wdrażająca Priorytet XI PO IiŚ Władza Wdrażająca Programy Europejskie ( WWPE) ul. Wspólna 2/4, IV piętro 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39, 22 461 86 58 fax. 22 461 87 22 email:wwwpe@wwpe.gov.pl Zespół ds. Projektów Infrastrukturalnych tel. +48 22 461 89 78 E-mail: anna.zabicka@wwpe.gov.pl

35 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( POKL ) Cel główny Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

36 Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytety POKL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

37 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( POKL )

38 Działanie 9.5 POKL Typy projektów tworzenie i wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działaniu na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

39 mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tyś mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju Działanie 9.5 POKL Grupy docelowe

40 wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych Działanie 9.5 POKL Beneficjenci

41 Maksymalna wartość projektu 50 tyś PLN Wkład własny beneficjenta Do określenia przez instytucje pośredniczącą (zazwyczaj 0%) Działanie 9.5 POKL Wartość projektu

42 Instytucja wdrażająca Priorytet IX PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Wrocław ul. Armii Krajowej 54 Punkt kontaktowy: I piętro, p. 100 godziny urzędowania: 8:00 - 16:00 tel. 071 782 92 00 wew. 202 Infolinia: 0 800 700 337 (tylko z telefonu stacjonarnego) promocja@dwup.pl ; www.pokl.dwup.pl

43 Przykłady projektów z działania 9.5 POKL

44 Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Powiatu. Zakładał przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, zakończone certyfikowanym egzaminem zewnętrznym. Szkoleniem objęto 40 osób, posiadających stałe zameldowanie na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tysięcy mieszkańców. Szkolenie dla strażaków, ochotników z zakresu ratownictwa medycznego Program składał się z dwóch części: -24 godziny wykładów dla całej grupy, -40 godzin ćwiczeniowych w grupach ośmioosobowych. Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie kaliskim. Projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji grupy strażaków- ochotników w zakresie działań ratowniczych.

45 Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania Bory Tucholskie. Jego celem było podniesienie kwalifikacji osób, które pracowały lub miały podjąć pracę z dziećmi. Czego Jan się nauczy to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich W ramach projektu realizowano następujące szkolenia i kursy: - kurs przygotowawczy na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - szkolenie dla animatora kultury, - szkolenie z pedagogiki dziecięcej.

46 Tytuły projektów z POKL 9.5 Nić Ariadny, czyli jak poruszać się w cyfrowym labiryncie nowoczesnej biblioteki Klucz do sztuki Mały człowiek - wielka sprawa. Porozmawiajmy o przedszkolach Sztuka sposobem na nudę i szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców gminy Mieroszów Promocja edukacji ustawicznej w powiecie oleśnickim i oławskim Aktywni mogą więcej - zakładamy stowarzyszenie w środowisku lokalnym

47 Tytuły projektów z POKL 9.5 Szeroki dostęp do Internetu dla mieszkańców obszarów wiejskich Warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej i animacji językowej dla gospodarstw prowadzących turystykę wiejską Zostań przewodnikiem górskiej turystyki jeździeckiej W kierunku lepszego życia - kurs języka angielskiego i trening umiejętności osobistych na terenie Gminy Górzno Kierowca kat. CE - konserwator sprzętu ratowniczego OSP

48 Tytuły projektów z POKL 9.5 Od rękodzieła do komputera - edukacja artystyczna, informatyczno-medialna i teatralna Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD Lepiej zapobiegać niż leczyć - edukacja zdrowotna w zakresie wad postawy Edukacja Fundraisingowa lokalnych organizacji działających na obszarach wiejskich Lubelszczyzny Dni Edukacji Lotniczej Film a inne sztuki

49 Tytuły projektów z POKL 9.5 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i organizacyjnych rolników z województwa małopolskiego Punkt informacji Oświatowej w Lipsku Letnie warsztaty muzyczne Młodzieżowych Orkiestr Dętych z Odrzywołu i Potworowa Dzień z rycerzami oraz kulturą średniowiecza Przebojowe warsztaty musicalowe Świetlica edukacyjna; ekologiczno - językowa

50 Warsztaty teatralno-muzyczne Smaki tradycji - kuchnia regionalna szansą zachowania unikatowej edukacji we wspólnej Europie pokoleń. Poznajemy swoje dziedzictwo kulturowe - tradycje, obyczaje, kulturę i sztukę. Nauczyć, jak się dobrze uczyć. Kursy szybkiego czytania i technik uczenia się dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kąkolówce. Tytuły projektów z POKL 9.5

51 Oszczędność energii oraz odnawialne źródła energii jako podstawa samowystarczalności energetycznej gminy Horyniec Zdrój. Tradycyjna tkanina - warsztaty nad stworzeniem regionalnego produktu turystycznego w regionie Puszczy Białowieskiej Chrońmy nasze dziedzictwo językowe - budowanie świadomości zachowania gwary języka ukraińskiego na Podlasiu Kurs profesjonalnego fryzjerstwa Hipoterapeuta - zawód z przyszłością.

52 Tytuły projektów z POKL 9.5 Lekcja "małej" architektury Z wizytą u Melpomeny. Cykl wycieczek do teatrów dla mieszkańców gminy Węgorzewo Młodzieżowy przewodnik florystyczny czyli czy znasz te rośliny? Lekcja tradycji i obyczajów - Wesele Warmińskie w Gminie Biskupiec Kurs szybkiego czytania dla dorosłych gminy Olsztynek Uczymy się pomagać ludziom Jak wychowywać mądre i szczęśliwe dziecko – szkolenie dla rodziców z obszarów wiejskich

53 Inne działania z POKL 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

54 Słowniczek pojęć występujących w prezentacji Fundusze strukturalne – instrumenty polityki strukturalnej, których zadaniem jest wspieranie odbudowy i modernizacji gospodarek krajów UE Program operacyjny – to dokument krajowy, który reguluje wykorzystanie funduszy unijnych w danej dziedzinie. Programy określają przede wszystkim na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje. Dlatego na podstawie nazw programów można wysnuć wnioski jakie projekty można z nich sfinansować.

55 Priorytety są czymś na kształt tytułów rozdziałów w książce. Są one odpowiedzią na główne cele programu np. Priorytet Środowisko, Zdrowie i Rekreacja, czy Turystyka. Priorytet jest główną kategorią w ramach, której wyszczególnione są konkretne działania. Działanie – czynności podejmowane w ramach poszczególnych priorytetów programów operacyjnych Słowniczek pojęć występujących w prezentacji

56 digitalizacja - w bibliotekarstwie oznacza wprowadzenie do komputerów tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania konserwacja - zespół stałych i systematycznych działań, których celem jest utrzymanie zabytku w dobrym stanie technicznym renowacja – działanie zmierzające do przywrócenia dawnej formy architektonicznej uszkodzonego lub zmienionego budynku Słowniczek pojęć użytych w prezentacji

57 rewaloryzacja – polega przede wszystkim na poprawie wizualnych walorów obiektu, np. odnowienie fasad, wprowadzenie odpowiedniego oświetlenia podkreślającego walory estetyczne rewitalizacja – działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji gwarantujących, że obiekt ten stanie się wartościowy w znaczeniu atrakcji kulturalnej Słowniczek pojęć użytych w prezentacji

58 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim. www.ec.europa.eu/europedirect

59 Europe Direct Legnica 076 862 07 27 Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Legnicy poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Legnica, która mieści się przy ulicy Macieja Rataja 32 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu 076 862 07 27. Strona internetowa i e-mail: www.europe- direct-legnica.pl mail: biuro@europe-direct-legnica.pl Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski: Białystok, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ostrołęka, Bydgoszcz, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Jelenia Góra, Płock, Poznań, Słupsk, Katowice, Zamość, Lublin, Zielona Góra, Milicz, Wrocław.

60 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

61 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Punkty RCIE poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzą wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w 18 miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

62

63 Fundacja Viribus Unitis Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu Dziękujemy za uwagę Fundacja Viribus Unitis Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie Dotacje dla bibliotek. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google