Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania na rok 2009 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania na rok 2009 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania na rok 2009 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Stare Jabłonki, 4-5 listopada 2008r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie2 W ramach Działania 8.1 realizowane są następujące Poddziałania: Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie3 Formy wsparcia – Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi), Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie4 Formy wsparcia – Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych mających na celu opracowanie i wdrażania strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim, wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego, podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo, szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie5 Formy wsparcia – Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego, upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie6 Plan Działania na rok 2009 – podstawowe założenia: preferowanie Beneficjentów z naszego regionu, komplementarność z projektami finansowanymi z innych funduszy unijnych, skierowanie wsparcia w szczególności do osób powyżej 45 roku życia i kobiet, realizacja projektów wpisujących się w program Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie7 Kryteria wyboru projektów wspólne dla wszystkich Poddziałań w ramach Działania 8.1 Kryteria dostępu I.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem). II.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie8 Kryteria wyboru projektów – Działanie 8.1 Kryteria dostępu I.Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby zatrudnione u takich przedsiębiorców - Poddziałanie oraz II.Projekt realizuje założenia Programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach poprzez realizację szkoleń w zakresie gastronomii i hotelarstwa – projekty w ramach Poddziałania – (odrębny konkurs – zamknięty). III.Co najmniej 20% ogółu grupy docelowej stanowią osoby w wieku powyżej 50 roku życia - projekty w ramach Poddziałania – (odrębny konkurs – zamknięty). IV.Grupę docelową projektu stanowią osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa/rybactwa, które w dniu przystąpienia do projektu wykonują działalność rolniczą (pracują w rybołówstwie/rybactwie) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego – Poddziałanie V.Projekt jest realizowany w całości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z wyjątkiem projektów, w których w trakcie realizacji projektodawca zgłosi zamiar poszerzenia projektu o komponent ponadnarodowy jako zmiana do wniosku – Poddziałanie

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie9 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Działaniu 8.1 Kryteria strategiczne Waga punktowa w Poddziałaniu: Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji projektów zakładających pomoc publiczną na szkolenia i/lub doradztwo w zależności od usługi, jaką realizuje. 42- Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz kadra zarządzająca MMŚP. 3-- Projekt jest realizowany przez beneficjenta posiadającego siedzibę (filię, oddział) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. 555 Grupę docelową projektu, w co najmniej 50%, stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, jednocześnie w tej grupie wiekowej kobiety stanowią co najmniej 60%. 4--

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie10 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Działaniu 8.1 – c.d. Kryteria strategiczne Waga punktowa w Poddziałaniu: Beneficjentem projektu jest podmiot, który nie jest równocześnie beneficjentem pomocy publicznej w ramach tego projektu. Jednocześnie, w ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych: - w przypadku szkoleń ogólnych, co najmniej 4 przedsiębiorców i ich pracowników, - w przypadku szkoleń specjalistycznych, co najmniej 2 przedsiębiorców i ich pracowników. 2-- Projekt obejmuje szkolenia w co najmniej jednym z następujących obszarów: rolno- spożywczym, turystycznym, w tym w hotelarstwie i gastronomii, budownictwie, w tym w budownictwie drogowym, spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli. -3- Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej (np.: EFRR, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). -4- Beneficjentem projektu jest podmiot, który nie jest równocześnie beneficjentem pomocy publicznej w ramach tego projektu. Jednocześnie, w ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej dwóch przedsiębiorców i ich pracowników. -2-

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie11 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Działaniu 8.1 – c.d. Kryteria strategiczne Waga punktowa w Poddziałaniu: Projekt zapewnia promowanie rozwiązań wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL, ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego. --6 Projekt zapewnia promowanie i upowszechnianie aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 45 roku życia, zgodnie z Programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w zakresie Działania dotyczącego Polityki Rynku Pracy. --7 Projekt przewiduje cross-financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne.* 22- Projekt w ramach którego uczestnicy szkoleń zawodowych uzyskają dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje i przyznający uprawnienia do wykonywania pracy w danym zawodzie.* -2- SUMA20 18 * Kryteria dodane w dniu r. po uwzględnieniu rekomendacji Komisji Europejskiej

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie12 Środki finansowe do zakontraktowania – Działanie 8.1 Lata Rok 2009 Działanie ,67* ,00 Poddziałanie ,16* ,00 Poddziałanie , ,00 Poddziałanie , ,00 Poddziałanie ,00 0,00 * w tym PLN w ramach pilotażu

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie13 Wartość wskaźników - Działanie 8.1 * Poziom wskaźników za dany rok będzie zweryfikowany na podstawie sprawozdania rocznego. Nazwa wskaźnika produktu Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008* Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2009* Docelowa wartość wskaźnika (2013) Działanie 8.1 Rozw ó j pracownik ó w i przedsiębiorstw w regionie 1. Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projekt ó w szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) Liczba pracujących os ó b dorosłych, kt ó re zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym: liczba os ó b w wieku powyżej 50 roku życia Liczba podmiot ó w, kt ó rym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą Liczba pracownik ó w zagrożonych negatywnymi skutkami proces ó w restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, kt ó rzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba partnerstw (sieci wsp ó łpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym 168

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie14 Projekty z komponentem ponadnarodowym Projekty standardowe rozszerzone o komponent ponadnarodowy (Poddziałane 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3). Kwota przeznaczona na zwiększenie wartości projektów z komponentem ponadnarodowym wynosi PLN.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie15 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2009 roku. Typ konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie Konkurs zamkniętyII kwartał 2009 Poddziałanie Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie Konkurs otwartyI kwartał 2009

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie16 Projekt własny WUP Olsztyn Podziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej Tytuł projektu: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko- mazurskiego Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. okres realizacji projektu – budżet projektu łączny budżet projektu wyniesie ,00 PLN oczekiwane rezultaty raport z badań MŚP, 5 raportów częściowych, 2 konferencje, 4 artykuły prasowe, 4 telewizyjne spoty reklamowe.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS Tel


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania na rok 2009 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google