Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum 44 w Łodzi ul. Deotymy 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum 44 w Łodzi ul. Deotymy 1"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum 44 w Łodzi ul. Deotymy 1
Pilotaż „Jak przeciwdziałać absencji uczniowskiej w szkole?” W ramach kampanii społecznej „Lubimy szkołę - nie wagarujemy”

2 Cel: Obniżenie absencji uczniów
Osiągnięcie frekwencji na poziomie min.85% w wybranych klasach Poprawa frekwencji o 10% w porównaniu z rokiem 2006/2007

3 Monitorowanie frekwencji
Ranking klas – analiza porównawcza (uczniowie ze 100% frekwencją, klasy z najwyższą i najniższą frekwencją) Zebrania Zespołu Wychowawczego Raporty dotyczące frekwencji informujące pedagoga o nieobecnościach uczniów w szkole i działaniach podjętych przez wychowawców

4 Działania zrealizowane w ramach pilotażu:
Szkolenie Rady Pedagogicznej Ustalenie ścisłych procedur usprawiedliwiania i zwalniania uczniów Usprawiedliwienia i zwolnienia tylko w odpowiednio przeznaczonych do tego zeszytach Pod każdym zwolnieniem musi być podpis wychowawcy i Dyrektora szkoły Usprawiedliwianie nieobecności bezpośrednio po powrocie do szkoły, nie później niż w przeciągu tygodnia

5 Działania zrealizowane w ramach pilotażu cd.:
Zapisy w WSO dotyczące dopuszczalnej ilości godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze Wprowadzenie specjalnych zeszytów obecności na lekcjach dla uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego Zapis w Statucie Szkoły uściślający procedury związane z frekwencją Zorganizowanie konkursu na klasę z najwyższą frekwencją w szkole

6 Działania zrealizowane w ramach pilotażu cd.:
Nagradzanie uczniów ze 100% frekwencją (jednorazowy bilet zwalniający z pytania) Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą w dziedzinie przeciwdziałania absencji w szkole (prelekcje dotyczące odpowiedzialności nieletnich wobec prawa) Przygotowanie artykułów w gazetce szkolnej na temat frekwencji Organizacja imprez szkolnych

7 Ewaluacja: Cel: Sprawdzenie efektywności wdrażanych rozwiązań zwianych z pilotażem Zakres: Wszystkie wdrożone działania Narzędzie: Wywiad kierowany do wychowawców

8 Ewaluacja cd.: Wywiad kierowany do wychowawcy
Czy wszystkie rozwiązania dotyczące poprawy frekwencji udało się Pani/Panu wprowadzić i zrealizować? Jakie rozwiązania okazały się najskuteczniejsze? Czy w trakcie realizacji projektu pojawiły się pomysły innych rozwiązań i czy zostały one wdrożone? W jakim stopniu udało się zaangażować do projektu rodziców? Czy wprowadzone rozwiązania przyczyniły się do wzrostu frekwencji? Czy chciałaby Pani/Pan kontynuować projekt w przyszłym roku szkolnym?

9 Ewaluacja cd.: Ewaluacja została oparta na danych uzyskanych z wywiadów, których udzieliło 10 wychowawców Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Wszyscy badani nauczyciele podjęli działania zmierzające do osiągnięcia celów projektu. Udało im się wprowadzić i zrealizować wszystkie rozwiązania mające na celu poprawę frekwencji. Zdaniem wychowawców najbardziej skutecznymi metodami walki z absencją uczniów okazały się: podopisywanie zwolnień z lekcji zarówno przez wychowawcę, jak i Dyrektora szkoły obniżenie oceny z zachowania za przekroczenie dopuszczalnej liczby godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze natychmiastowe zgłaszanie rodzicom nieobecności dziecka w szkole

10 Ewaluacja cd.: W trakcie trwania pilotażu wychowawcy wprowadzili dodatkowe metody egzekwowania obowiązku szkolnego, w tym: wykonywanie pozalekcyjnych prac społecznych na rzecz szkoły przez uczniów nagminnie spóźniających się i opuszczających pierwsze godziny lekcyjne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z wychowawcą Według nauczycieli głównym i bezpośrednim czynnikiem mającym wpływ na osiągnięcie celów pilotażu była postawa rodziców „wagarujących” uczniów, a zwłaszcza brak ich zaangażowania w tym zakresie ( np.: nieusprawiedliwianie nieobecności w wyznaczonym terminie ), jak również brak w ogóle zainteresowania problemem wagarowania.

11 Ewaluacja cd.: Znamiennym natomiast wydaje się, że bardzo istotnym, aczkolwiek pośrednim czynnikiem mającym wpływ na osiągnięcie celów była zróżnicowana postawa nauczycieli. Niektórzy nauczyciele byli bardziej zdeterminowani przy realizacji projektu, a ich postawa przejawiała się w dwojaki sposób. Po pierwsze nauczyciele skuteczniej współpracowali z rodzicami, poprzez m.in. usilne wymaganie od nich dołożenia maksimum wysiłku w przedmiotowym zakresie. Po drugie zaproponowali własne rozwiązania zmierzające do zwiększenia frekwencji uczniów.

12 Ewaluacja cd.: Pilotaż dotyczący poprawy frekwencji wskazał w sposób jednoznaczny jak ważnym problemem jest zjawisko absencji uczniów . Uświadomił również to, jak wielkim wysiłkiem, determinacją i pomysłowością musi wykazać się wychowawca, aby zmobilizować uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły, a rodziców do skutecznego nadzorowania realizacji obowiązku szkolnego przez swoje dzieci. Tym samym cieszy fakt, że wychowawcy dostrzegają zalety pilotażu i widzą potrzebę jego kontynuowania w nowym roku szkolnym. Badani wychowawcy byli bowiem jednogłośni w tym zakresie. Z uwagi na fakt, iż niektóre z przyjętych rozwiązań zostały wdrożone w już trakcie trwania pilotażu, prawidłowym wydaje się to, że projekt mający na celu poprawę frekwencji uczniów zostanie w pełni zrealizowany i odniesie zamierzony efekt w roku szkolnym 2008/2009.

13 Nowe pomysły inspirowane pilotażem:
Powołanie Zespołu Kontrolującego Frekwencję Umieszczenie w gazetce szkolnej stałej rubryki przedstawiającej ranking klas związany z frekwencją Przygotowanie kalendarza pracy szkoły

14 Podziękowanie Pragnę podziękować opiekunom z IEU Pani Beacie Owczarskiej i Pani Hannie Kołodziejczyk zawsze gotowym służyć poradą i wsparciem oraz nauczycielom, pedagogom, którym problem absencji uczniów nie jest obojętny, którzy zawsze chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, przekazywali nowe pomysły, sprawdzone rozwiązania.

15 Dziękuję za uwagę Joanna Filipczak – koordynator projektu


Pobierz ppt "Gimnazjum 44 w Łodzi ul. Deotymy 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google