Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABSENCJA UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE. UCZNIOWIE WYKORZYSTUJĄ MIN. 50% GODZIN OPUSZCZONYCH BY BYĆ NIEKLASYFIKOWANYM MIN. 50% GODZIN OPUSZCZONYCH BY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABSENCJA UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE. UCZNIOWIE WYKORZYSTUJĄ MIN. 50% GODZIN OPUSZCZONYCH BY BYĆ NIEKLASYFIKOWANYM MIN. 50% GODZIN OPUSZCZONYCH BY."— Zapis prezentacji:

1 ABSENCJA UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

2 UCZNIOWIE WYKORZYSTUJĄ MIN. 50% GODZIN OPUSZCZONYCH BY BYĆ NIEKLASYFIKOWANYM MIN. 50% GODZIN OPUSZCZONYCH BY BYĆ NIEKLASYFIKOWANYM § 15.ust.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. RÓŻNIE OKREŚLONE I NIEPRZESTRZEGANE ZAPISY PRAWA SZKOLNEGO RÓŻNIE OKREŚLONE I NIEPRZESTRZEGANE ZAPISY PRAWA SZKOLNEGO

3 RODZICE USPRAWIEDLIWIAJĄ NIEOBECNOŚCI DLA DOBRA DZIECKA USPRAWIEDLIWIAJĄ NIEOBECNOŚCI DLA DOBRA DZIECKA TOLERUJĄ LUB USTALAJĄ np. WIZYTY LEKARSKIE W CZASIE LEKCJI TOLERUJĄ LUB USTALAJĄ np. WIZYTY LEKARSKIE W CZASIE LEKCJI

4 SZKOŁA NIE WYKORZYSTUJE OKREŚLONYCH W STATUCIE PROCEDUR PRZECIWDZIAŁANIA ABSENCJI NIE WYKORZYSTUJE OKREŚLONYCH W STATUCIE PROCEDUR PRZECIWDZIAŁANIA ABSENCJI NIE ZAWSZE ZGŁASZA NIEWYKONYWANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB NAUKI POLICJI NIE ZAWSZE ZGŁASZA NIEWYKONYWANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB NAUKI POLICJI TOLERUJE WYPŁATĘ STYPENDIUM np. SOCJALNEGO PRZY DUŻEJ LICZBIE NIEOBECNOŚCI TOLERUJE WYPŁATĘ STYPENDIUM np. SOCJALNEGO PRZY DUŻEJ LICZBIE NIEOBECNOŚCI

5 DOBRE PRAKTYKI – Nowa szansa dla przyszłego żaka III § 11. ust. 3 Regulaminu - Ustala się limit 20 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach w trakcie roku szkolnego, którego przekroczenie powoduje utratę prawa do stypendium. § 12. ust. 1 Regulaminu - Przekazywania stypendium szkoła zaprzestaje w przypadku, gdy uczeń: 1) przerwał naukę w szkole; 2) został skreślony z listy uczniów; 3) przestał spełniać kryteria określone w § 3 ust. 1 regulaminu; 4) przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, ustalony w § 11 ust. 3 regulaminu.

6 DOBRE PRAKTYKI – międzynarodowa matura Warunkiem otrzymania promocji (klasyfikowania) jest przynajmniej 90% frekwencja na każdych zajęciach Warunkiem otrzymania promocji (klasyfikowania) jest przynajmniej 90% frekwencja na każdych zajęciach

7 DOBRE PRAKTYKI –szybka reakcja szkoły na nieobecność ucznia Jasno opisany i upowszechniony sposób postępowania w przypadku nieobecności ucznia Jasno opisany i upowszechniony sposób postępowania w przypadku nieobecności ucznia sposoby usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców sposoby usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców konsekwentne działania wychowawcy i dyrektora szkoły opisane w Statucie konsekwentne działania wychowawcy i dyrektora szkoły opisane w Statucie

8 Propozycje rozwiązań prawnych Uzależnić wypłatę stypendium socjalnego od frekwencji ucznia Uzależnić wypłatę stypendium socjalnego od frekwencji ucznia Podnieść próg procentowej obecności koniecznej do klasyfikowania ucznia, np. do 80% Podnieść próg procentowej obecności koniecznej do klasyfikowania ucznia, np. do 80% Zobowiązać lekarzy do wystawiania zwolnień lekarskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Zobowiązać lekarzy do wystawiania zwolnień lekarskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Pobierz ppt "ABSENCJA UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE. UCZNIOWIE WYKORZYSTUJĄ MIN. 50% GODZIN OPUSZCZONYCH BY BYĆ NIEKLASYFIKOWANYM MIN. 50% GODZIN OPUSZCZONYCH BY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google