Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE"— Zapis prezentacji:

1 UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE
ABSENCJA UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

2 UCZNIOWIE WYKORZYSTUJĄ
MIN. 50% GODZIN OPUSZCZONYCH BY BYĆ NIEKLASYFIKOWANYM § 15.ust.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. RÓŻNIE OKREŚLONE I NIEPRZESTRZEGANE ZAPISY PRAWA SZKOLNEGO

3 RODZICE USPRAWIEDLIWIAJĄ NIEOBECNOŚCI „DLA DOBRA DZIECKA”
TOLERUJĄ LUB USTALAJĄ np. WIZYTY LEKARSKIE W CZASIE LEKCJI

4 SZKOŁA NIE WYKORZYSTUJE OKREŚLONYCH W STATUCIE PROCEDUR PRZECIWDZIAŁANIA ABSENCJI NIE ZAWSZE ZGŁASZA NIEWYKONYWANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB NAUKI POLICJI TOLERUJE WYPŁATĘ STYPENDIUM np. SOCJALNEGO PRZY DUŻEJ LICZBIE NIEOBECNOŚCI

5 DOBRE PRAKTYKI – Nowa szansa dla przyszłego żaka III
§ 11. ust. 3 Regulaminu - Ustala się limit 20 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach w trakcie roku szkolnego, którego przekroczenie powoduje utratę prawa do stypendium. § 12. ust. 1 Regulaminu - Przekazywania stypendium szkoła zaprzestaje w przypadku, gdy uczeń: 1) przerwał naukę w szkole; 2) został skreślony z listy uczniów; 3) przestał spełniać kryteria określone w § 3 ust. 1 regulaminu; 4) przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, ustalony w § 11 ust. 3 regulaminu.

6 DOBRE PRAKTYKI – międzynarodowa matura
Warunkiem otrzymania promocji (klasyfikowania) jest przynajmniej 90% frekwencja na każdych zajęciach

7 DOBRE PRAKTYKI –szybka reakcja szkoły na nieobecność ucznia
Jasno opisany i upowszechniony sposób postępowania w przypadku nieobecności ucznia sposoby usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców konsekwentne działania wychowawcy i dyrektora szkoły opisane w Statucie

8 Propozycje rozwiązań prawnych
Uzależnić wypłatę stypendium socjalnego od frekwencji ucznia Podnieść próg procentowej obecności koniecznej do klasyfikowania ucznia, np. do 80% Zobowiązać lekarzy do wystawiania zwolnień lekarskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Pobierz ppt "UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google