Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy Kołobrzeg 24–26 czerwiec 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy Kołobrzeg 24–26 czerwiec 2009."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy Kołobrzeg 24–26 czerwiec 2009

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Plan warsztatów 24.06.2009 16.00 – 18.00: Monitoring - możliwości i granice interpretacji danych – Paweł Nowak 19.00 – Uroczysta kolacja 25.06.2009 10.00 – 18.00: Warsztaty - Monitoring ZDiN – dr Joanna Hołub-Iwan 26.06.2009 10.00 – 12.45: Prezentacja otwartego systemu repozytorium danych społeczno - ekonomicznych MOJA POLIS (Projekt Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenia KLON/JAWOR) - Jan Jakub Wygnański

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Publikacja pt. Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy. Materiały Konferencyjne.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Internetowe Forum… Wszystkich użytkowników: 52 osoby

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Koncepcja Monitoringu Zawodów – rys historyczny na podstawie: Ekspertyza. Metodologia badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych na przykładzie badań realizowanych w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych 1995 r. - Prekursor koncepcji - Mieczysław Kabaj; zaprezentowana na krajowej konferencji statystyków urzędów pracy. 1998 r. – Pionier monitoringu: Międzygminny Ośrodek Doradztwa i Orientacji Zawodowej Gliwic, Zabrza i Knurowa. WSKAŹNIK: zawody deficytowe to te, w których różnica pomiędzy liczbą ofert pracy i liczbą bezrobotnych była dodatnia, jako nadwyżkowe te, w których ta różnica była ujemna. 2003 r. - Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach WSKAŹNIK: stosunek napływu ofert pracy w danym okresie do liczby zarejestrowanych bezrobotnych na koniec danego okresu.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Koncepcja Monitoringu Zawodów – rys historyczny na podstawie: Ekspertyza. Metodologia badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych na przykładzie badań realizowanych w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych 2002 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej WSKAŹNIK: iloraz średniej chronologicznej opartej na liczebności bezrobotnych na koniec 2 kolejnych okresów oraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy obliczonej jako iloraz sumy ofert pracy dostępnych w urzędzie na koniec poprzedniego okresu oraz napływu ofert pracy w danym okresie :2 Liczba bezrobotnych -stan na 31.12.2000r. Liczba bezrobotnych - stan na 31.12.2001r. + Liczba ofert pracy do zrealizowania na koniec 2000r. Liczba ofert pracy zgłoszonych na przestrzeni 2001r. + :12 Źródło: Diagnoza strumieni kształcenia w subregionie południowym województwa śląskiego w kontekście bezrobocia rejestrowanego s. 6.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Koncepcja Monitoringu Zawodów – rys historyczny na podstawie: Ekspertyza. Metodologia badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych na przykładzie badań realizowanych w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych 2004 r. - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Rynku Pracy, Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Warszawa 2003 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k )

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, są określone wzorami: liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie k liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w zawodzie k

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskaźnik nadwyżki zawodu wg dużych grup w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2008 Kod zawo du ZAWODY2004 r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r. "01"SIŁY ZBROJNE0,05250,01450,00670,85960,0686 "11" PARLAMENTARZYŚCI, POLITYCY, WYŻSI URZĘDNICY, ZAWODOWI DZIAŁACZE 0,0000 0,5000 "12"KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI0,86570,62501,00970,92801,2544 "13"KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW0,30990,31680,41900,31070,4601 "21" SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH 0,16810,17920,16920,20790,1886 "22" SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA 0,20440,19630,22360,22070,2459 "23"SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA0,49070,60900,96321,13021,1889 "24"POZOSTALI SPECJALIŚCI0,15260,14710,14600,16720,1515 Legenda: Deficytowe powyżej 1,1; Zrównoważone 0,9 1,1; Nadwyżkowe poniżej 0,9

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskaźnik nadwyżki zawodu wg dużych grup w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2008 Kod zawo du ZAWODY2004 r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r. "81" OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH 0,51250,50810,60170,60120,4363 "82"OPERATORZY I MONTERZY MASZYN0,41870,44960,69840,99710,6563 "83"KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW0,29170,35270,68461,06900,7642 "91" PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH 0,86540,94971,34431,63931,6597 "92" ROBOTNICY POMOCNICZY W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE I POKREWNI 0,72150,51061,91641,35830,9121 "93" ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE 0,47390,47750,82001,01800,8192 Legenda: Deficytowe powyżej 1,1; Zrównoważone 0,9 1,1; Nadwyżkowe poniżej 0,9

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady analizy z Monitoringu Czemu, komu służą tak ukazane dane? Sprzedawca Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Kucharz Ślusarz Murarz Robotnik gospodarczy Asystent ekonomiczny Pracownik biurowy Sprzątaczka Mechanik samochodów osobowych Pierwsze 10 zawodów to 31,5% wszystkich bezrobotnych pierwsze 25 zawodów to 41,7% wszystkich bezrobotnych pierwsze 50 zawodów to aż 59,6% wszystkich bezrobotnych pierwsze 100 zawodów to 70,1% wszystkich bezrobotnych

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ilość zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2006 roku Wartość poznawcza?

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wnioski za: dr Paweł Grygiel, mgr Grzegorz Humenny w prezentacji pt.: Metodologia badań projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych, slajd 23 1.Pracodawcy nie dopełniają ustawowego obowiązku i nie informują urzędów o ofertach pracy (szczególnie w mikro firmach jest to zbyt absorbujące dla pracodawcy i/lub pracowników). 2.Ograniczone zaufanie w stosunku do analiz prowadzonych na danych Urzędów Pracy zgodnie z metodologią zalecaną przez Ministerstwo. 3.Poprawienie metodologii ministerialnej w zakresie sposobu doboru zakładów pracy do badań oraz rozważenie wykorzystania danych z SIO, a przede wszystkim konieczność refleksji nad wartością informacyjną stosowanych wskaźników. 4.Rozpatrzenie sensowności prowadzenia monitoringu w oparciu o obowiązującą metodologię oraz bardzo niekompletne dane po popytowej stronie rynku. 5.Wprowadzenie spójnej klasyfikacji zawodów i specjalności dla opisu rynku pracy i rynku edukacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne i szkoły wyższe) lub 6.Odwoływanie się do umiejętności, kwalifikacji i wiedzy tak przy zatrudnianiu, jak i kształceniu – utworzenie systemu certyfikacji (model amerykański czy brytyjski). 7.Rozwój metod szacowania wielkości szarej strefy / zatrudniania na czarno.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie może bez zawodów, a …

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PRACA KWALIFIKACJE ZAWODOWE wiedza zawodowa, umiejętności zawodowe, motywacja KOMPETENCJE KLUCZOWE komunikacja w języku ojczystym, komunikacja w językach obcych, technologie informacyjne i komunikacyjne, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, kultura ogólna CECHY OSOBOWE otwartość na nowe doświadczenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, uczciwość/prawość, uporządkowanie, komunikatywność, asertywność, pracowitość, wytrwałość, konsekwencja, samokontrola, ciekawość poznawcza

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kwalifikacje i kompetencje pracownicze – istota i tendencje Źródło: Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydaw. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, 2005, s.109.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki prognoz – zawody przyszłości…

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie MANPOWER – próba 800 10 najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów do objęcia przez obcokrajowców w 27 krajach i terytoriach, na których przeprowadzono badanie 1.Pracownicy fizyczni 2.Inżynierowie 3.Pracownicy produkcyjni 4.Technicy 5.Informatycy i specjaliści IT 6.Przedstawiciele handlowi 7.Asystenci administracji/ osobiści asystenci 8.Konsultacji ds. Obsługi Klienta 9.Kadra zarządzająca najwyższego szczebla 10.Pracownicy Księgowości i Finansów Źródło: Manpower, próba ok. 800

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007 Największe obszary powstawania nowych miejsc pracy w Polsce – prognoza na lata 2001-2025 Wyszczególnienie Przyrost zatrudniania 2001- 2025 w tys. osób W % całego przyrostu zatrudniania Usługi komputerowe 700 28,1 Służba zdrowia 620 24,9 Gastronomia i bary 345 13,9 Doradztwo w zarządzaniu 220 8,4 Przemysł wysokiej techniki 200 7,7 Nauka i B+R 170 6,8 Hotele 160 6,4 Szkolnictwo dla dorosłych 150 6,0 Reklama i marketing 125 5,0

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie POMORSKA MAPA ZAWODÓW I UMIEJĘTNOŚĆI PRZYSZŁOŚĆI Trendy zewnętrzne i ich wpływ na pomorski rynek pracy pod kątem kompetencji i kwalifikacji zawodowych

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zawody deficytowe na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego na koniec czerwca 2007 roku Pokojowa [w hotelu] Przedstawiciel handlowy Pracownik administracyjny Spawacz ręczny gazowy Dekarz Sprzątaczka Kasjer handlowy Pracownik biurowy Monter kadłubów okrętowych Robotnik budowlany Kelner Kierowca samochodu ciężarowego Księgowy [samodzielny] Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Cieśla Pomoc kuchenna Pracownik ochrony mienia i osób Opiekunka dziecięca Robotnik gospodarczy Robotnik drogowy Gastronomia, hotelarstwoAdministracja BudownictwoHandel, usługi

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie I co dalej…?

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekt Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Biuro Projektu: Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin Kierownik ZORP Paweł Nowak tel./fax: 091 425 61 79 tel./fax: 091 425 61 20 kom. 667 874 933 Koordynator Zespołu Organizacyjnego Andrzej Świeboda tel./fax: 091 425 6120 kom. 667 869 851 Filia WUP ul. Słowiańska 15A 75-846 Koszalin Koordynator Zespołu Badawczego Grzegorz Podławiak tel. 094 344 50 19 fax: 094 344 50 28 kom. 667 869 847


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy Kołobrzeg 24–26 czerwiec 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google