Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Metodologia badań projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Metodologia badań projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny."— Zapis prezentacji:

1 1 Metodologia badań projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny

2 2 Funkcjonująca metodologia monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych Metody oceny sytuacji absolwentów i bezrobotnych absolwentów Badanie zakładów pracy na Podkarpaciu Problemy Wnioski Plan prezentacji Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

3 3 Funkcjonująca metodologia monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych Nadwyżka / Deficyt podaży siły roboczej Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie Badania przedsiębiorstw Badania w szkołach ponadgimnazjalnych Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

4 4 Nadwyżka / Deficyt podaży siły roboczej gdzie: - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I-półroczu danego roku, - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I-półroczu danego roku, Analizy PMZNiD prowadzone były na średnich miesięcznych oraz średnich rocznych obliczanych w sposób analogiczny Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

5 5 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Przyjęto, że zawody o wskaźniku: < 0,9 to zawody nadwyżkowe, 0,9 1,1 to zawody równoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy), > 1,1 to zawody deficytowe

6 6 Wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie gdzie: - średnia miesięczna liczba ofert pracy w zawodzie k w I-półroczu, będąca w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, obliczana według wzoru: - liczba ofert pracy w zawodzie k, będąca do dyspozycji powiatowego urzędu pracy w końcu poprzedniego roku (t-1) - liczba ofert pracy w zawodzie k, zgłoszona do powiatowego urzędu pracy w danym roku Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

7 7 Wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie - średni miesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w zawodzie k w I-półroczu obliczany metodą uproszczoną według wzoru: - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w końcu poprzedniego roku - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w końcu I- półrocza danego roku. Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

8 8 Wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie - wyniki Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych Nazwa zawodu Wskaźnik Intensywności nadwyżki deficytu zawodu Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy w zawodzie Lektor142,33 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani17,521,97 Ankieter4,81,89 Pozostali urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków1,75 Pozostali pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy5,51,22 Rybak stawowy71,17 Operator strugarek i frezarek do drewna7,670,85 Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej100,83 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych100,83 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych3,330,83 163 zawody deficytowe w 2004 roku W 6 zawodach szansa uzyskania oferty pracy w zawodzie jest większą od 1

9 9 Metody oceny sytuacji absolwentów i bezrobotnych absolwentów Odsetek bezrobotnych wśród absolwentów Odsetek absolwentów wśród bezrobotnych Skala odpływu z rejestru bezrobotnych absolwentów Ocena zawodów nauczanych na Podkarpaciu Ocena zawodów, w których rejestrują się bezrobotni absolwenci Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

10 10 Odsetek bezrobotnych wśród absolwentów Obliczony jako iloraz napływu bezrobotnych absolwentów w zawodzie i liczby absolwentów kończących naukę w danym roku Wskazuje w jakim stopniu uzyskiwane w trakcie nauki danego zawodu umiejętności, kwalifikacje i wiedza zabezpieczają absolwentów przed koniecznością rejestracji jako osoba bezrobotna Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

11 11 Odsetek absolwentów wśród bezrobotnych Obliczony jako iloraz napływu bezrobotnych absolwentów i napływu bezrobotnych rejestrujących się w danym zawodzie Wskazuje w jakim stopniu uzyskiwane w trakcie nauki danego zawodu umiejętności, kwalifikacje i wiedza są powszechne wśród bezrobotnych (po podażowej stronie rynku) Przy takiej interpretacji im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

12 12 Skala odpływu z rejestru bezrobotnych absolwentów Obliczona jako iloraz odpływu bezrobotnych absolwentów i napływu bezrobotnych absolwentów Odpływ bezrobotnych absolwentów to różnica pomiędzy napływem bezrobotnych w danym roku w zawodzie a liczbą zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów na koniec danego roku Wskazuje na ile uzyskane w trakcie nauki zawodu umiejętności, kwalifikacje i kompetencje pozwalają na opuszczenie rejestru osób bezrobotnych Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

13 13 Ocena zawodów nauczanych na Podkarpaciu Grupa pierwsza – zawody ocenione pozytywnie – to takie, w których mniej niż 50% absolwentów rejestruje się jako bezrobotni i w których przynajmniej 375 osób w ciągu trzech lat ukończyło naukę w zawodzie. Grupa druga –zawody neutralne – zaliczono do nich zawody, w których było mniej niż 375 absolwentów w okresie 3 analizowanych lat. Trzecia grupa – zawody ocenione negatywnie – to zawody, w których jest ponad 375 absolwentów w omawianym okresie lecz ponad 50% z nich zarejestrowało się jako bezrobotni. Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

14 14 Ocena zawodów, w których rejestrują się bezrobotni absolwenci na Podkarpaciu Zawody ocenione pozytywnie charakteryzują się tym, że ponad 25% bezrobotnych stanowią absolwenci, odpływ absolwentów z bezrobocia przekracza 60% oraz rejestrowało się w nich przynajmniej 225 osób w analizowanym okresie. Zawody ocenione negatywnie charakteryzują się mniejszym niż 25% udziałem absolwentów wśród bezrobotnych, niskim odpływem z bezrobocia (poniżej 60%), oraz tym, ze rejestrowało się w ich przynajmniej 225 osób w omawianym okresie. W pozostałych przypadkach zawody zostały ocenione neutralnie. Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

15 15 Ocena zawodów na podstawie sytuacji bezrobotnych absolwentów - efekty Ocena jest lepiej dostosowana do potrzeb uczących się Nie odwołuje się do zgłaszanych ofert pracy Wskazuje na sensowność dokształcania bezrobotnych w zawodach, które już posiadają Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

16 16 Badanie zakładów pracy na Podkarpaciu Dobór próby Realizacja badań w terenie Tworzenie wag analitycznych Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

17 17 Dobór próby Uzyskanie aktualnych danych na temat struktury zakładów pracy na Podkarpaciu pod względem wielkości i sekcji PKD Opracowanie schematu losowanie systematycznego na bazie REGON we wskazanych warstwach wybranych na podstawie danych dotyczących struktury Pobranie danych wszystkich firm średnich i dużych oraz próby losowej zakładów małych i mikro (łącznie z próbami rezerwowymi) Podzielenie zakładów pracy na próbę podstawową i próby rezerwowe Przydzielenie zakładów pracy ankieterom z zachowaniem uporządkowanie terytorialnego oraz pod względem sekcji PKD i wielkości zakładu pracy Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

18 18 Realizacja badań w terenie Określenie różnych stawek dla ankieterów za realizację wywiadu w zależności od wielości zakładu oraz odległości od Rzeszowa Umożliwienie wszystkim ankieterom telefonicznego kontaktu w celu umówienia spotkania z przedstawicielem zakładu pracy Realizacja wywiadu w zakładzie pracy Kodowanie narzędzi badawczych Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

19 19 Tworzenie wag analitycznych Szacowanie skali nieadekwatności operatu (REGON) Zestawienie danych z Urzędu Statystycznego dotyczących struktury zakładów pracy na Podkarpaciu z informacjami od ankieterów Tworzenie wag analitycznych odzwierciedlających oszacowaną strukturę zakładów pracy na Podkarpaciu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

20 20 Problemy wynikłe w trakcie realizacji PMZNiD Niekompatybilność klasyfikacji (PKZiS, KZSZ, Kierunki Studiów) Istnieje kilka wersji PKZiS (obowiązuje jedna ale część danych zgromadzonych jest w oparciu o starsze wersje) – ale istnieją klucze przejścia Istnieje kilka wersji KZSZ (i niestety nie zawsze wykorzystywana była w sprawozdawczości statystycznej aktualnie obowiązująca klasyfikacja) Istniejące klucze przejścia pomiędzy PKZiS oraz KZSZ nie rozstrzygają wszystkich wątpliwości mimo, że były prowadzone działania zmierzające do uzgodnienia stosowanych kodów Klasyfikacja kierunków studiów nie odnosi się do żadnej z obowiązujących klasyfikacji zawodów, a kody specjalności nadawane są ad hoc Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

21 21 Problemy wynikłe w trakcie realizacji PMZNiD - Niekompatybilność klasyfikacji Technik teleinformatyk Spedytor - logista Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych 311402 Technik telekomunikacji 312102 Technik informatyk 342204 Spedytor 342205 Technik logistyk 342290 – pozostali spedytorzy i pokrewni

22 22 Problemy wynikłe w trakcie realizacji PMZNiD – c.d. Niekompletność danych (Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucja Rynku Pracy z 2004 r., Reforma systemu edukacyjnego, nie stosowanie obowiązujących klasyfikacji w sprawozdawczości statystycznej) Nienajlepsze wskaźniki ministerialne Brak aktualności bazy REGON (pomimo obowiązywania zapisu nakładającego na urzędy gmin i miast obowiązek informowania US o wyrejestrowanych firmach Niechęć części pracodawców do udzielania informacji na temat zatrudniania i zwalniania pracowników (bardzo dużych, oraz znacznego odsetka średnich i małych) Nieporównywalność informacji o liczbie zgłaszanych ofertach pracy z liczbą zatrudnionych Nie zgłaszanie ofert pracy przez pracodawców – szczególnie mikro Brak możliwości oszacowania wielkości szarej strefy oraz wielkości zatrudnienia na czarno Brak możliwości oszacowania wielkości emigracji zarobkowej po wejściu do UE Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

23 23 Wnioski Pracodawcy nie dopełniają ustawowego obowiązku i nie informują urzędów o ofertach pracy (szczególnie w mikro firmach jest to zbyt absorbujące dla pracodawcy i/lub pracowników) Ograniczone zaufanie w stosunku do analiz prowadzonych na danych Urzędów Pracy zgodnie z metodologią zalecaną przez ministerstwo Poprawienie metodologii ministerialnej w zakresie sposobu doboru zakładów pracy do badań oraz rozważenie wykorzystania danych z SIO a przede wszystkim konieczność refleksji nad wartością informacyjną stosowanych wskaźników Rozpatrzenie sensowności prowadzenia monitoringu w oparciu o obowiązującą metodologię oraz bardzo niekompletne dane po popytowej stronie rynku Wprowadzenie spójnej klasyfikacji zawodów i specjalności dla opisu rynku pracy i rynku edukacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne i szkoły wyższe) lub Odwoływanie się do umiejętności, kwalifikacji i wiedzy tak przy zatrudnianiu jak i kształceniu – utworzenie systemu certyfikacji (model amerykański czy brytyjski) Rozwój metod szacowania wielkości szarej strefy / zatrudniania na czarno Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych


Pobierz ppt "1 Metodologia badań projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych dr Paweł Grygiel mgr Grzegorz Humenny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google