Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespoł Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie ID grupy: 97/28 Opiekun: Magdalena Garus-Galęba Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Pozyskiwanie środków… Semestr/rok szkolny: 2011/2012

3 Źródła finansowania działalności gospodarczej można podzielić na: Wewnętrzne – mające podstawowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Zewnętrzne – dotacje, kredyty, pożyczki, emisja akcji lub papierów dłużnych.

4 FAZY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI 1. Faza I - przez Amerykanów nazywana 4F, co jest skrótem od nazw grup kapitałodawców – Founders, Family, Friends, Fools (założyciele, ich rodziny, przyjaciele, darzący inicjatora zaufaniem oraz grupa głupców, tzn. ideowcy, hazardziści). 2. Faza II - finansowanie kapitałem zasiewu – seed funds, business angels (BA). 3. Faza III - dokapitalizowanie przez fundusze kapitału wysokiego ryzyka – Venture Capitals i Private Equity.

5 1. Faza IV - finansowanie przez pozyskanie inwestora strategicznego, przeważnie branżowego lub technologicznego. 2. Faza V - dezinwestycja niektórych z wcześniejszych właścicieli i inwestorów, która przeważnie także jest źródłem dodatkowego kapitału dla przedsiębiorstwa – IPO (Initial Public Offering), LBO (Leveraged Buyout), MBO (Management Buyout).

6 W momencie założenia jednostki gospodarczej kapitał własny stanowi równowartość wniesionych przez właściciela (właścicieli) składników majątku (aktywów). - W każdym następnym momencie działalności jednostki kapitał ten stanowi różnicę między wartością jej aktywów a wartością zobowiązań. Tym samym określa się go jako równowartość majątku (aktywów), która zostaje po spłacie zobowiązań, czyli równowartość aktywów netto: kapitał (fundusz) własny = aktywa – zobowiązania

7 Kapitały własne stanowią własne źródło finansowania kontrolowanych przez jednostkę aktywów. - Kapitały własne nie wymagają spłaty, pochodzą z własnych zasobów, tj. są wniesione przez właścicieli i powiększane o wypracowany niepodzielony zysk.

8 MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 1. dotacja z Urzędu Pracy 2. dotacje unijne na założenie firmy, 3. okazjonalne konkursy na biznesplan (nawet sto lub więcej tys. zł), 4. pomoc w postaci uczestnictwa w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości 5. pożyczka w ramach Regionalnych Funduszy Pożyczkowych, 6. kredyty bankowe w bankach komercyjnych

9 1. DOTACJE Z URZĘDU PRACY Bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy może otrzymać: Ponad 20 tysięcy złotych dotacji na założenie własnej firmy. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli działalność będzie prowadzona minimum przez 12 miesięcy. Około 14 tys. zł na założenie spółdzielni socjalnej Ok. 12 tys. zł na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Dotację przyznaje Dyrektor Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy. Jej maksymalna wielkość jest uzależniona od wysokości przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia.

10 2. Dotacje na założenie działalności gospodarczej ze środków UE Dotacje unijne stanowią źródło najtańszego pieniądza dla firm – nie trzeba ich zwracać i nie są oprocentowane, tak jak np. kredyt bankowy, a także nie stanowią zagrożenia utraty kontroli nad przedsiębiorstwem, tak jak w przypadku venture capital*. O dotacje mogą starać się zarówno nowo powstałe przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

11 Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy unijnych pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych.

12 Starając się o dotację. Są to pośrednicy, których w drodze, należy przystąpić do projektu realizowanego przez jednego z tzw. operatorów konkursu wybierają Urzędy Marszałkowskie lub Wojewódzkie Urzędy Pracy. Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanych operatorowi wniosków aplikacyjnych, które można nabyć na stronie internetowej operatora projektu lub w jego biurze. Następnie należy go wypełnić i złożyć we wskazanym miejscu i terminie. Operatorzy już na etapie rekrutacji do projektu oceniają pomysł na biznes, m.in. pod kątem realności, trwałości i innowacyjności.

13 KREDYTY BANKOWE W BANKACH KOMERCYJNYCH

14 Dokumenty wymagane, aby uzyskać kredyt: dokument tożsamości, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, oświadczenie o nadaniu numeru NIP, oświadczenie o wysokości planowanych dochodów i formie opodatkowania.

15 Kto może otrzymać kredyt? osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki jawne, spółki partnerskie, osoby wykonujące wolny zawód, np. lekarze.

16 BIBLIOGRAFIA 1. www.pup.konin.pl www.pup.konin.pl 2. Korba, Biernacki : Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP Warszawa 2010 3. www.funduszeunijne.pl

17 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- HOTELARSKICH im. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU. ID grupy: 97/35_p_g1 Opiekun: Katarzyna Jardzioch Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą. Semestr/rok szkolny: semestr V rok szkolny 2011/2012

18 TYTUŁ SLAJDU Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą.

19 Subwencja (łac. subventio – zapomoga) – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo określonym podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym) dla poparcia ich działalności.łac. państwoosobom fizycznym

20 Subwencja różni się od dotacji tym, że ma charakter roszczenia prawnego. Jeśli została zapisana w budżecie z przeznaczeniem dla określonej jednostki, musi zostać przekazana. Decyzję co do jej rozdysponowania, podejmuje organ, który ja otrzymał.dotacji budżecie Subwencjonować (łac. subvenire – dopomagać) – udzielać dotacji na określoną działalność.łac.

21 Fundraising - proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy.wsparciefirm fundacji dobroczynnych

22 Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale termin w piśmiennictwie anglojęzycznym może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk.

23 Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpitale, hospicja, muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.domy dzieckaszpitalehospicjamuzea

24 W latach 2007-2013 można pośrednio lub bezpośrednio korzystać z następujących programów unijnych:

25 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (Instytucje, które otrzymała dotację w ramach działania PO IG 3.1, działają na podobnej zasadzie jak robią to Business Angel czy też fundusze VC. Jeśli masz ciekawy pomysł na innowacyjny biznes z zakresu nowych technologii możesz zgłosić się do jednej z tych instytucji i w konsekwencji uzyskać inwestora, który zainwestuje w Twój pomysł do 200 tys. EURO. Instytucje te nie mogą objąć w nowo powstałym biznesie więcej niż 50% udziałów.)

26 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (stało się ogromnie popularne za sprawą ogromnych kolejek rodem z PRL oraz bardzo atrakcyjnych warunków dofinansowania, w nowych naborach ma zostać zmienionych wiele założeń, które mają przede wszystkim sprawić aby o przyznaniu dotacji nie decydowała kolejność zgłoszeń),

27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Media opisują to działanie jako genialny i prosty sposób na zdobycie do 40 tys. zł, ale rzeczywistość bywa często zupełnie inna. Program dobry, ale nie dla każdego. Czas zdobywania dotacji wynosi średnio ok. 6 mc, gdyż zanim napiszesz biznesplan, na podstawie którego przyznawane są dotację, musisz przejść cykl szkoleń, co może trwać nawet 3 miesiące. W praktyce często się też zdarza, że ostatecznie przyznana dotacja jest sporo niższa niż 40 tys. zł, co sprawia, że w wielu przypadkach dużo lepszym i szybszym rozwiązaniem jest dotacja z Urzędu Pracy.

28 Regionalne Programy Operacyjne – działania przeznaczone dla przedsiębiorców, firm już istniejących, ale w większości wypadków wystarczy aby firma istniała chociaż jeden dzień, aby móc się starać o środki. Dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych (inwestycji nie można jednak zacząć wcześniej niż przed złożeniem wniosku o dotację), refundacja wynosi przeważnie od 30 do 70% w zależności od województwa i wielkości firmy.

29 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (dla osób ubezpieczonych w KRUS) oraz Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (dla NIE ubezpieczonych w KRUS) (W 2010 roku zmieniły się na lepsze zasady, na podstawie których przyznawane są dotacje w tym działaniu. Wprowadzone zostaną zaliczki, zmniejszą się także wymagania co do minimalnej ilości zatrudnionych osób. Aby dostać maksymalną dotację w wysokości 300 tys. zł, wystarczy zatrudnić 3 osoby, wcześniej trzeba było zatrudnić minimum 5 osób.)

30 Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z poniższych etapów: Wyboru odpowiedniego programu, Przygotowanie dokumentacji, Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu), Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji. Podpisywanie umowy, Realizacja projektu, Rozliczenie projektu.

31 Podstawową formą pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą są kredyty. Różnorodność form i wysokości kredytów jest ogromna, dlatego należy bardzo uważnie i ostrożnie zawierać umowy kredytowe.

32 Kredyt inwestycyjny Jest to pożyczka wypłacana jednorazowo lub w transzach, stanowiący uzupełniające źródło finansowania inwestycji, a także wsparcie w procesie rozwoju, budowy oraz modernizacji firmy. Celem jest zwiększenie majątku firmy.. Ze środków uzyskanych dzięki kredytowi inwestycyjnemu można zakupić urządzenia, dokonać ich modernizacji, dokonać zakupu nieruchomości, budować i remontować obiekty, zakupić wartości niematerialne takie jak licencje, koncesje. Kredyt inwestycyjny może być wykorzystany do refinansowania poniesionych nakładów oraz na spłatę długów, kredytów w innym bankuKredyt inwestycyjny

33 Kredyty/pożyczki gotówkowe Kredyty gotówkowe pozwalają na przeznaczenie pochodzących z nich środków na dowolny cel. Jest to forma finansowania, która udzielana jest na bieżące potrzeby związane z działalnością. Kredyt gotówkowy wypłacany jest jednorazowo, a spłata następuje w ratach

34 Kredyt obrotowy Udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Udzielany jest na określony cel związany z pokryciem bieżących wydatków takich jak: zaopatrzenie, sprzedaż, świadczenie usług, wypłata wynagrodzeń lub rozliczenia z kontrahentem Kredyt obrotowy może być udzielony na sfinansowanie jednej określonej transakcji lub (jako kredyt odnawialny) może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

35 Pożyczka gotówkowa Jest przeznaczona na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt gotówkowy wypłacany jest jednorazowo, a spłata następuje w ratach

36 Kredyt rewolwingowy Jest to kredyt odnawialny, który umożliwia wielokrotne wykorzystanie określonego w umowie kredytowej limitu, każdorazowo na podstawie odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy. Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W szczególności w branżach charakteryzujących się krótkimi, powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością.kredyt odnawialny

37 Kredyt w rachunku bieżącym Jest to odnawialny limit dopuszczalnego zadłużenia przyznawany w bieżącym rachunku bieżącym. Tego typu pożyczka przeznaczona jest na regulowanie bieżących zobowiązań i poprawienie płynności finansowej firmy. Zaletą kredytu jest fakt, że jest on odnawialny, oznacza to możliwość zadłużenia się kilka razy. Spłata kredytu w tym przypadku następuje automatycznie w momencie wpływu środków na rachunek kredytobiorcy.

38 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google