Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badań"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badań
Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez Zespoły Interdyscyplinarne/ Grupy Robocze, a także realizacji Procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” NA ZAMÓWIENIE: Warszawa , 26 lutego 2013 r.

2 Informacje o projekcie badawczym

3 Podstawowe informacje o projekcie badawczym
W listopadzie i na początku grudnia 2012 r. instytut badawczy Millward Brown zrealizował na zamówienie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt badawczy dotyczący funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Badanie dotyczyło realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.) wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a także realizacji procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

4 Cele badawcze Celem projektu badawczego było uzyskanie informacji dotyczących: Dynamiki rozwoju nowych struktur zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie samorządów gminnych Sposobu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych na terenie Polski Stopnia realizacji zadań wynikających z obecnych przepisów prawa Oceny skuteczności realizowanych przez zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze zadań skierowanych na osoby doświadczające przemocy w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie Kierunków zmian w prawodawstwie polskim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5 Metodologia i techniki realizacji badań
W ramach projektu badawczego zrealizowane zostały dwa badania: ogólnopolskie badanie sondażowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym biorą udział przewodniczący zespołów lub wskazani przez nich inni przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych ekspercki panel dyskusyjny z przedstawicielami zespołów interdyscyplinarnych/ grup roboczych Celem badania IDEABLOG było omówienie i pogłębienie wybranych zagadnień badawczych objętych badaniem sondażowym, co posłużyło lepszemu opracowaniu i wykorzystaniu uzyskanych wyników.

6 O technice realizacji badań
Metoda: jakościowa Technika: ekspercki panel dyskusyjny w formie internetowego forum (dostęp po rejestracji i zalogowaniu się; uczestnicy posługiwali się tzw. nickami) Narzędzie: scenariusz badania Metoda: ilościowa Technika: tzw. mixed mode - CATI & CAWI według preferencji respondenta (95% wybrało CATI, 5% - CAWI) Narzędzie: kwestionariusz Wielkość próby: 1666 (65% gmin) Kontakt z ZI poprzez ośrodki pomocy społecznej, które w ramach przepisów ustawy odpowiadają za obsługę techniczno-administracyjną ZI. Próba do wyczerpania. Udział w IDEABLOGu anonimowy. Na forum IDEABLOG zaproponowano 6 głównych tematów do dyskusji, które odpowiadały celom badawczym projektu: Powstanie i rozwój nowych struktur zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie samorządów gminnych Sposób funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych Stopień realizacji zadań wynikających z obecnych przepisów prawa Skuteczność pomocy świadczonej przez ZI/ GR osobom doświadczającym przemocy w rodzinie Skuteczność działań realizowanych przez ZI/ GR w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie Kierunki zmian w prawodawstwie polskim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Uczestnicy mieli także możliwość zgłoszenia wolnych wniosków i sugestii odnośnie ważnych, a nie poruszonych tematów. W dzisiejszej prezentacji omawiamy wyniki badania dla próby n=1666 z badania ilościowego oraz wyniki eksperckiego badania jakościowego.

7 Respondenci i reprezentowane przez nich instytucje
92% respondentów było przewodniczącymi zespołu interdyscyplinarnego. 56% ankietowanych było nie tylko przewodniczącymi zespołu interdyscyplinarnego, ale także członkami grupy roboczej . Uczestnicy badania ilościowego – w przypadku badania jakościowego struktura była podobna >M1 – płeć >S3 – jakie funkcje pełnione w ZI/ GR? >A7 – reprezentowana przez respondenta instytucja w ZI Skróty: GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych JOPS – jednostka organizacyjna pomocy społecznej 88% respondentów to kobiety. N=1666, wszystkie badane zespoły

8 Wyniki badań

9 Powstanie zespołów interdyscyplinarnych
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określiła nowe zadania gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w tym: utworzenie i obsługę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2011 r. zespoły interdyscyplinarne powstały w 95% gmin w Polsce. >Rok utworzenia ZI >A3 – Czy podobny zespół działał w gminie wcześniej? Chodzi o czas przed zastosowaniem przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Większość ZI w omawianej próbie powstała w 2011 r. N=1666, wszystkie badane zespoły

10 Skład badanych zespołów interdyscyplinarnych
> A6 – instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład ZI Pierwszych pięć - instytucje, których uczestnictwo w ZI jest obowiązkowe i realizują procedurę „Niebieskie Karty”. Inne: 5% - przedstawiciele urzędu lub rady gminy lub starostwa powiatowego 4% - straży miejskiej/gminnej/międzygminnej 4% - Kościoła lub innej wspólnoty religijnej 4% - poradni psychologiczno-pedagogicznej 1% - ośrodka profilaktyki i terapii uzależnień 1% - Sądu – spoza służby kuratorskiej 6% - inne N=1666, wszystkie badane zespoły

11 Porozumienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta z poszczególnymi instytucjami wchodzącymi w skład ZI N=1666, wszystkie badane zespoły

12 Wynagrodzenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego
> A9 – forma wynagrodzenia członków ZI Z IDEABLOGA – ROZWIĄZANIA: stosowane sposoby gratyfikowania – np. w formie bezpłatnych szkoleń, odciążenie od obowiązków, odciążenie przewodniczącego w ZI; propozycje: dodatek motywacyjny, premia, dodatek funkcyjny, etat – np. ds. organizacyjnych (transport, zakupy, dokumentacja itp.) lub dla przewodniczącego N=1666, wszystkie badane zespoły, pytanie wielowyborowe

13 Wynagrodzenie dla członków grup roboczych
> B3 – wynagrodzenie członków GR Inne (0,8%): wolontariat, odciążenie od obowiązków, podziękowanie, ale nie finansowe 90% badanych zespołów tworzy grupy robocze. N=1498, zespoły tworzące grupy robocze

14 W gminie 90% Badanych gmin ma opracowany GPPPwR
98% (N=1507) Badanych gmin, które mają opracowany GPPPwR, realizuje go > A10 – czy na terenie gminy został opracowany GPPPwR? > >jeśli nie w A10: A10a – czy w gminie trwają prace nad GPPPwR? > >jeśli tak w A10: A11 – czy realizowany jest GPPPwR > A12 – czy na terenie gminy prowadzone jest poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie GPPPwR – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 19% (N=144) Badanych gmin, które nie mają opracowanego GPPPwR, nie prowadzi prac nad jego powstaniem 21% (N=1666) Badanych gmin nie prowadzi na swoim terenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 Realizacja zadań ustawowych przez zespół interdyscyplinarny
A13 – czy zespół interdyscyplinarny… N=1666, wszystkie badane zespoły

16 Realizacja zadań ustawowych przez grupy robocze
B4 – czy grupa robocza… Odpowiedzi „zawsze” i „mniej więcej w ¾ przypadków”. N=1498, zespoły tworzące grupy robocze

17 Skład grup roboczych Odpowiedzi TAK: „zawsze” i „w większości przypadków”. > B2 – instytucje wchodzące w skład GR Pokazane tylko instytucje, które realizują procedurę „Niebieskie Karty”. Odpowiedzi „Tak, zawsze”, „Tak, w większości przypadków”. N=1498, zespoły tworzące grupy robocze

18 Niebieskie Karty: kto najczęściej zgłasza przemoc w rodzinie?
> N2 – Kto najczęściej zgłasza problem przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”? Możliwość zaznaczenia max. 2 odpowiedzi. Podstawa %  zespoły realizujące w 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty” > Inne osoby (3%) to: zgłoszenia anonimowe i przedstawiciele instytucji (Policja, JOPS, oświata, kurator, ZI) > Ksiądz/ osoba duchowna lub członkowie organizacji kościelnych - 0% możliwość zaznaczenia max. 2 odpowiedzi N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

19 Niebieskie Karty: najczęstsza forma zgłoszeń
> N3 – w jakiej formie najczęściej się to odbywa? (zgłoszenia przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”) Inna forma: np. podczas wizyty pracownika socjalnego, przez Policję, NK-A Drogą elektroniczną 0% drogą elektroniczną – 0% N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

20 Najczęściej zgłoszenia otrzymują przedstawiciele…
> N4 – przedstawiciele której z uprawnionych instytucji realizujących procedurę „Niebieskie Karty” najczęściej otrzymują zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie? Nie wiem\ trudno powiedzieć – 5 przypadków (0%) Ochrony zdrowia - 0 przypadków (0%) Oświaty – 5 przypadków (0%) ochrony zdrowia – 0% oświaty – 0% N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

21 A w drugiej kolejności przedstawiciele…
> N5 – a w drugie kolejności trafiają one najczęściej do przedstawicieli… ? (zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie) N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

22 Indywidualny plan pomocy: działania pracownika socjalnego
N9 – jakie działania w ramach indywidualnego planu pomocy podejmuje zazwyczaj… ? Możliwość zaznaczenia wszystkich odpowiedzi. N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

23 Indywidualny plan pomocy: działania przedstawiciela GKRPA
N9 – jakie działania w ramach indywidualnego planu pomocy podejmuje zazwyczaj… ? Możliwość zaznaczenia wszystkich odpowiedzi. N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

24 Indywidualny plan pomocy: działania policjanta
N9 – jakie działania w ramach indywidualnego planu pomocy podejmuje zazwyczaj… ? Możliwość zaznaczenia wszystkich odpowiedzi. N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

25 Indywidualny plan pomocy: działania przedstawiciela oświaty
N9 – jakie działania w ramach indywidualnego planu pomocy podejmuje zazwyczaj… ? Możliwość zaznaczenia wszystkich odpowiedzi. Zajęcia specjalistyczne to zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

26 Indywidualny plan pomocy: działania przedstawiciela ochrony zdrowia
N9 – jakie działania w ramach indywidualnego planu pomocy podejmuje zazwyczaj… ? Możliwość zaznaczenia wszystkich odpowiedzi. N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

27 Działania pomocowe ZI/ GR w stosunku do dzieci doświadczających przemocy w rodzinie
N10 – jakie działania podejmowane są zazwyczaj w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego/ grupy roboczej w stosunku do dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. Możliwość wielu odpowiedzi. N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

28 Działania ZI/ GR wobec sprawcy przemocy w rodzinie
N12 – jakie działania podejmowane są zazwyczaj przez Państwa zespół/ grupę roboczą wobec osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie IDEABLOG – TRUDNOŚCI: trudniejsza praca ze sprawcą; trudny dostęp do PKE, niestawiennictwo sprawców na posiedzeniu (bez sankcji); ważna współpraca z kuratorem sądowym i sądem Z IDEABLOGA - PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ W RAMACH ODDZIAŁYWAŃ WOBEC SPRAWCY: Na posiedzenia ze sprawcami wzywany specjalista ds. programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PKE) – motywuje do udziału PKE Wzywanie sprawcy na komisariat – podkreślona jest waga sprawy; tam odbywa się posiedzenie ZI/GR; odwiedziny w domu N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

29 Przypadki informowania organów ścigania
N13 – jak często o sprawach trafiających do zespołu interdyscyplinarnego/ grupy roboczej informowane są organy ścigania (Policja, Prokuratura)? N=1621, zespoły realizujące procedurę „Niebieskie Karty”

30 Ofiary przemocy w rodzinie: płeć
Proszę pomyśleć o wszystkich osobach doznających przemocy w rodzinie, których sytuacją zajmował się Pana (Pani) zespół w 2012 roku w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. J1 – proszę powiedzieć, czy te osoby to mężczyźni, kobiety czy mężczyźni i kobiety… ? N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty”

31 Ofiary przemocy w rodzinie: wiek
Proszę pomyśleć o wszystkich osobach doznających przemocy w rodzinie, których sytuacją zajmował się Pana (Pani) zespół w 2012 roku w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. J2 – w jakim wieku to osoby? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi. N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty”

32 Ofiary przemocy w rodzinie: wykształcenie
Proszę pomyśleć o wszystkich osobach doznających przemocy w rodzinie, których sytuacją zajmował się Pana (Pani) zespół w 2012 roku w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. J5 – a z jakim wykształceniem to osoby? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi. Struktura wykształcenia Polaków w 2011 r.: średnie z policealnym - 31,4% podstawowe i gimnazjalne - 23,8% zawodowe - 21,5% wyższe - 16,8% bez wykształcenia - 1,4% N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty”

33 Ofiary przemocy w rodzinie: sytuacja zawodowa
Proszę pomyśleć o wszystkich osobach doznających przemocy w rodzinie, których sytuacją zajmował się Pana (Pani) zespół w 2012 roku w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. J4 – proszę określić sytuację zawodową tych osób, wskazując wszystkie pasujące odpowiedzi. Czy to osoby… ? N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty”

34 Sprawcy przemocy w rodzinie: płeć
Proszę pomyśleć o wszystkich osobach stosujących przemoc w rodzinie, których przypadkami zajmował się Pana (Pani) zespół w 2012 roku w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. U1 – czy te osoby to… mężczyźni, kobiety czy mężczyźni i kobiety? Tylko kobiety 0% (5 przypadków) Tylko kobiety - 0% N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty”

35 Sprawcy przemocy w rodzinie: wiek
Proszę pomyśleć o wszystkich osobach stosujących przemoc w rodzinie, których przypadkami zajmował się Pana (Pani) zespół w 2012 roku w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. J2 – w jakim wieku to osoby? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi. N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty”

36 Sprawcy przemocy w rodzinie: wykształcenie
Proszę pomyśleć o wszystkich osobach stosujących przemoc w rodzinie, których przypadkami zajmował się Pana (Pani) zespół w 2012 roku w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. U3 – a z jakim wykształceniem to osoby? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi. Struktura wykształcenia Polaków w 2011 r.: średnie z policealnym - 31,4% podstawowe i gimnazjalne - 23,8% zawodowe - 21,5% wyższe - 16,8% bez wykształcenia - 1,4% N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty”

37 Sprawcy przemocy w rodzinie: sytuacja zawodowa
Proszę pomyśleć o wszystkich osobach stosujących przemoc w rodzinie, których przypadkami zajmował się Pana (Pani) zespół w 2012 roku w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. U4 – proszę określić sytuację zawodową tych osób, wskazując wszystkie pasujące odpowiedzi. Czy to osoby… ? N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę „Niebieskie Karty”

38 Najsłabsze strony zespołu interdyscyplinarnego
F2 – jakie są Pana (Pani) zdaniem najsłabsze strony Państwa ZI/ GR? Proszę wybrać pasujące odpowiedzi lub podać inne. możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi N=1666, wszystkie badane zespoły

39 Najsłabsze strony zespołu interdyscyplinarnego (top5)
F2 – jakie są Pana (Pani) zdaniem najsłabsze strony Państwa ZI/ GR? Proszę wybrać pasujące odpowiedzi lub podać inne. możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi N=1666, wszystkie badane zespoły

40 Najmocniejsze strony zespołu interdyscyplinarnego
F1 – jakie są Pana (Pani) zdaniem najmocniejsze strony Państwa ZI/ GR? Proszę wybrać pasujące odpowiedzi lub podać własne. możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi N=1666, wszystkie badane zespoły

41 Najmocniejsze strony zespołu interdyscyplinarnego (top5)
F1 – jakie są Pana (Pani) zdaniem najmocniejsze strony Państwa ZI/ GR? Proszę wybrać pasujące odpowiedzi lub podać własne. możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi N=1666, wszystkie badane zespoły

42 Największe trudności przy realizacji zadań nałożonych na zespół
F3 – jakie są Pana (Pani) zdaniem największe trudności przy realizacji zadań nałożonych na ZI/ GR? Proszę wybrać pasujące odpowiedzi lub podać inne. Z IDEABLOGA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ: Integracja – szkolenia; spotkania z „opornymi” służbami/ instytucjami: informacja i szkolenia; wydanie poradników – dla instytucji, z drukami i informacjami o obowiązkach możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi N=1666, wszystkie badane zespoły

43 Największe trudności przy realizacji zadań nałożonych na zespół (top5)
F3 – jakie są Pana (Pani) zdaniem największe trudności przy realizacji zadań nałożonych na ZI/ GR? Proszę wybrać pasujące odpowiedzi lub podać inne. Z IDEABLOGA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ: Integracja – szkolenia; spotkania z „opornymi” służbami/ instytucjami: informacja i szkolenia; wydanie poradników – dla instytucji, z drukami i informacjami o obowiązkach możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi N=1666, wszystkie badane zespoły

44 Najważniejsze korzyści pracy interdyscyplinarnej
F4 – jakie są Pana (Pani) zdaniem najważniejsze korzyści z pracy interdyscyplinarnej? Proszę wybrać pasujące odpowiedzi lub podać inne. możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi N=1666, wszystkie badane zespoły

45 Najważniejsze korzyści pracy interdyscyplinarnej (top5)
F4 – jakie są Pana (Pani) zdaniem najważniejsze korzyści z pracy interdyscyplinarnej? Proszę wybrać pasujące odpowiedzi lub podać inne. możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi N=1666, wszystkie badane zespoły

46 Skuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie
O1-O21 – jak Pan (Pani) ocenia, które sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie są skuteczne, a które nie? Proszę posłużyć się skalą następujących odpowiedzi: „To zdecydowanie skuteczne”, „To raczej skuteczne”, „To raczej nieskuteczne”, „To zdecydowanie nieskuteczne”. Odpowiedzi „To zdecydowanie skuteczne”, „To raczej skuteczne”. N=1666, wszystkie badane zespoły

47 Skuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie (top5)
O1-O21 – jak Pan (Pani) ocenia, które sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie są skuteczne, a które nie? Proszę posłużyć się skalą następujących odpowiedzi: „To zdecydowanie skuteczne”, „To raczej skuteczne”, „To raczej nieskuteczne”, „To zdecydowanie nieskuteczne”. Odpowiedzi „To zdecydowanie skuteczne”, „To raczej skuteczne”. N=1666, wszystkie badane zespoły

48 Nieskuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie
O1-O21 – jak Pan (Pani) ocenia, które sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie są skuteczne, a które nie? Proszę posłużyć się skalą następujących odpowiedzi: „To zdecydowanie skuteczne”, „To raczej skuteczne”, „To raczej nieskuteczne”, „To zdecydowanie nieskuteczne”. Odpowiedzi „To raczej nieskuteczne”, „To zdecydowanie nieskuteczne”. N=1666, wszystkie badane zespoły

49 Nieskuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie
O1-O21 – jak Pan (Pani) ocenia, które sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie są skuteczne, a które nie? Proszę posłużyć się skalą następujących odpowiedzi: „To zdecydowanie skuteczne”, „To raczej skuteczne”, „To raczej nieskuteczne”, „To zdecydowanie nieskuteczne”. Odpowiedzi „To raczej nieskuteczne”, „To zdecydowanie nieskuteczne”. N=1666, wszystkie badane zespoły

50 Pomoc zespołu ofiarom przemocy w rodzinie
F5 – jak ogólnie ocenia Pan (Pani) skuteczność pomocy świadczonej w ramach funkcjonowania Pana (Pani) zespołu interdyscyplinarnego na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie? Czy pomoc ta jest… ? Zdecydowanie skuteczna, raczej skuteczna, raczej nieskuteczna, zdecydowanie nieskuteczna? N=1666, wszystkie badane zespoły

51 Działania zespołu wobec sprawców przemocy w rodzinie
F6 – jak ogólnie ocenia Pan (Pani) skuteczność działań realizowanych w ramach funkcjonowania Pana (Pani) zespołu interdyscyplinarnego w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie? Czy działania te są… ? Zdecydowanie skuteczne, raczej skuteczne, raczej nieskuteczne, zdecydowanie nieskuteczne? N=1666, wszystkie badane zespoły

52 Podsumowanie: korzyści pracy interdyscyplinarnej
Integracja służb – zgranie się Wzajemne poznanie się – także swoich kompetencji Wzajemne motywowanie się do działania Wzajemne wsparcie profesjonalistów Wymiana - przepływ informacji Skoordynowane działania – nie dublują się, nie wykluczają się Kompleksowa i spójna pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działania wobec sprawcy przemocy w rodzinie Efektywność działań Lepsze wykorzystanie zasobów lokalnych “(…) praca zespołowa rodzi zobowiązania i koryguje błędy.” Praca zespołowa jest niezbędna, nieoceniona, czasem niedoceniona.

53 Podsumowanie: trudności
Konieczność dostosowania się do nowych wytycznych prawnych – bardziej lub mniej od nowa  poprawa lub rozwój pracy interdyscyplinarnej, ale także: więcej pracy i biurokracji. “Wcześniej współpraca z instytucjami była różna. Najczęściej nie było przepływu informacji, zawsze trzeba było dzwonić i pytać o dane sprawy. Na skutek powstania zespołu interdyscyplinarnego ten temat jest już jednak za nami.” Biurokracja – potrzebne odciążenie przewodniczącego; brak czasu, trudno pogodzić obowiązki. Stały dodatek do pensji, gratyfikacje materialne lub niematerialne (szkolenia). Dokumentacja potrzebna: porządkuje, klaruje, ułatwia egzekwowanie pracy; ale jest nadmierna w porównaniu do możliwości (obciążenie obowiązkami). Praca z ofiarami: zasoby lokalne – socjalne i specjalistyczne – żeby były na miejscu, bliżej. Praca ze sprawcami: trudniejsza (niestawiennictwo, długotrwałość procesów sądowych, niestosowanie dostępnych środków prawnych przez sądy, nie zawsze dostępne PKE) IDEABLOG – WĄTKI: 1. TRUDNO POGODZIĆ OBOWIĄZKI. OBCIĄŻENIE CZY WRĘCZ NADMIAR PRACY BEZ ŻADNEJ DODATKOWEJ GRATYFIKACJI. OBCIĄŻENIE CZŁONKÓW, ALE TEŻ OPS-ów. Wynagrodzenie a obciążenie obowiązkami służbowymi, nadmiar obowiązków w pracy  ryzyko: spadek zaangażowania i motywacji do pracy Posiedzenia trwają długo; dużo pracy (wszystkie NK przechodzą przez ZI, dopiero w ZI zgłoszenia są weryfikowane; dokumentacja; obszerna i rozbudowana; do tego kwestie organizacji i zaopatrzenia); sporo obowiązków służbowych + dużo pracy jeszcze w ZI. Odpowiedzialność pracy. Potrzebna jakakolwiek gratyfikacja! Potrzebni odciążający (np. p-cego) pracownicy etatowi albo dodatkowe wynagrodzenie dla członków (np. stały dodatek do pensji) lub odciążenie w obowiązkach stałych w pracy – albo przewodniczący na etacie i dodatkowe wynagrodzenie dla pozostałych członków (w formie finansowej, polityka szkoleniowa, wyróżnienia dla aktywnych). 2. BIUROKRACJA. Dokumentacja NK obszerna, szczegółowa i czasochłonna: wezwania, protokoły, pisma, notatki itp. formularze zbyt szczegółowe: np. w części dotyczącej rodzaju stosowanej przemocy i wypytywanie się sprawcy, który w większości nie przyznaje się do żadnej; powinny być zwięzłe i konkretne – jeden z głosów: eśli tak dużo pracy pochłania i czasu, mogłaby się jeszcze do czegoś przydać; nie wszystko na głowie całego ZI musi być i nie trzeba do każdej NK ściągać grona ze wszystkich możliwych instytucji, czasem wystarczą 1-2; GR w razie potrzeby – w małej gminie mało specjalistów, jeśli psycholog w GR, to kto ma potem poprowadzić terapię zaplecze potrzebne na zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów; zakupy (artykuły biurowe, pieczątki, opłaty pocztowe, koperty itp.) 3. ZASOBY LOKALNE (SOCJALNE I SPECJALISTYCZNE) 4. TRUDNIEJSZA PRACA ZE SPRAWCAMI IDEABLOG – CYTAT: „Dostrzegam pewne niebezpieczeństwo w związku z realizacją rozporządzenia o NK. To zadanie stało się tak absorbujące i czasochłonne, że zapomniano o innych ważnych zadaniach dla gmin, powiatów , województw nałożonych ustawą. A to przecież te strategiczne działania miały być wsparciem, miały budować system, zmieniać przekonania na temat przemocy, kształtować postawy, zmieniać świadomość, wrażliwość społeczną... itd. Trochę o tym się zapomina. Giniemy w tonach dokumentów, statystyk i niewiele z tego wynika. Bardziej pilnujemy poprawności procedury niż spraw ludzkich.” “Nie można profesjonalistom dokładać pracy w nieskończoność, bo albo się szybko wypalą, albo zaczną działać rutynowo, tworząc pozory działania. A nie o to chodzi, bo ludzie czekają na pomoc.” “Najważniejsza sprawa: programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców, nie można ich uruchomić, bo brak środków finansowych lub chęci, z informacji PCPR dowiedziałem się, że dla 4 osób starosta nie da środków i nie zgodzi się na uruchomienie programu, ręce opadają. Ustawa daje zapisy, możliwości, których nie można realizować i sprawcy się śmieją, że taki zespół, a nie można nic egzekwować.” “(…) mimo swoich sporych obowiązków służbowych, mamy jeszcze dużo pracy z ZI, przede wszystkim papierowej.”

54 Zaangażowanie instytucji
Podsumowanie: kluczowe obszary dla funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego Wsparcie dla członków ZI/ GR Szkolenia Superwizje Gratyfikacja za dodatkowe obciążenie pracą Odciążenie (biurokracja, obowiązki) Zaangażowanie instytucji Współpraca i wzajemne wsparcie instytucji Dyspozycyjność/ dostępność Znajomość przepisów i procedur 1) Większe zaangażowanie mniej zaangażowanych – trudność w rekrutacji: ochrona zdrowia (brak zianteresowania, brak dzialania, brak informacji), oswiata (nowosc dla nich); nieobecność na spotkaniach; główne podmioty reagujące: pomoc społeczna i Policja; konkurencyjne obowiązki służbowe, np. dzielnicowy – nagłe wezwania; ochrona zdrowia – podobnie; współpraca z kuratorami sądowymi i sądem 2) Szkolenia i superwizje dla członków ZI/ GR 3) Braki budzetowe na prace ZI a) gratyfikacja za dodatkowy zakres obowiązków i zmiany organizacyjne b) zaplecze socjalne, np. mieszkanie chronione dla ofiar i specjalistyczne (psycholog) – więcej i bliżej 5) Stosowanie dostępnych przepisów przez sądy wobec sprawców przemocy (eksmisja sprawcy, PKE) - trudno się egzekwuje dostępne możliwości oddziaływań prawnych (PKE, leczeni odwykow – potem, bez pokrycia w praktyce – niedostepne lub dlugo się oczekuje na PKE czy terapie odwykowa); bardzo długie procesy 6) Dostępność PKE i informacja o nich (problemem: brak info, brak PKE, trudny dojazd – odległość, czekanie na rozpoczęcie, czekanie na odpowiedni skład)  dostępne: terminowo i terytorialnie; wsparcie w motywowaniu do udziału Zasoby lokalne Zaplecze socjalne i specjalistyczne Przepisy -Wykładnia/ interpretacja -Stosowanie

55 Millward Brown www.smgkrc.pl www.millwardbrown.pl
Dziękujemy za uwagę. Millward Brown


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google