Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badań DIAGNOZA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE WYKONYWANYCH PRZEZ ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badań DIAGNOZA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE WYKONYWANYCH PRZEZ ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE/"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badań DIAGNOZA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE WYKONYWANYCH PRZEZ ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE/ GRUPY ROBOCZE, A TAKŻE REALIZACJI PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY ORAZ WZORÓW FORMULARZY NIEBIESKA KARTA NA ZAMÓWIENIE: Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1

2 Informacje o projekcie badawczym 2

3 W listopadzie i na początku grudnia 2012 r. instytut badawczy Millward Brown zrealizował na zamówienie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt badawczy dotyczący funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz realizacji procedury Niebieskie Karty. Badanie dotyczyło realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a także realizacji procedury Niebieskie Karty w oparciu o rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Podstawowe informacje o projekcie badawczym 3

4 Celem projektu badawczego było uzyskanie informacji dotyczących: Dynamiki rozwoju nowych struktur zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie samorządów gminnych Sposobu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych na terenie Polski Stopnia realizacji zadań wynikających z obecnych przepisów prawa Oceny skuteczności realizowanych przez zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze zadań skierowanych na osoby doświadczające przemocy w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie Kierunków zmian w prawodawstwie polskim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Cele badawcze 4

5 W ramach projektu badawczego zrealizowane zostały dwa badania: 1) ogólnopolskie badanie sondażowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym biorą udział przewodniczący zespołów lub wskazani przez nich inni przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych Metodologia i techniki realizacji badań 5 Celem badania IDEABLOG było omówienie i pogłębienie wybranych zagadnień badawczych objętych badaniem sondażowym, co posłużyło lepszemu opracowaniu i wykorzystaniu uzyskanych wyników. 2) ekspercki panel dyskusyjny z przedstawicielami zespołów interdyscyplinarnych/ grup roboczych

6 O technice realizacji badań 6 Metoda: jakościowa Technika: ekspercki panel dyskusyjny w formie internetowego forum (dostęp po rejestracji i zalogowaniu się; uczestnicy posługiwali się tzw. nickami) Narzędzie: scenariusz badania Metoda: ilościowa Technika: tzw. mixed mode - CATI & CAWI według preferencji respondenta (95% wybrało CATI, 5% - CAWI) Narzędzie: kwestionariusz Wielkość próby: 1666 (65% gmin) W dzisiejszej prezentacji omawiamy wyniki badania dla próby n=1666 z badania ilościowego oraz wyniki eksperckiego badania jakościowego.

7 Respondenci i reprezentowane przez nich instytucje N=1666, wszystkie badane zespoły 7 92% respondentów było przewodniczącymi zespołu interdyscyplinarnego. 56% ankietowanych było nie tylko przewodniczącymi zespołu interdyscyplinarnego, ale także członkami grupy roboczej. 88% respondentów to kobiety.

8 Wyniki badań 8

9 Powstanie zespołów interdyscyplinarnych N=1666, wszystkie badane zespoły 9 Większość ZI w omawianej próbie powstała w 2011 r.

10 Skład badanych zespołów interdyscyplinarnych N=1666, wszystkie badane zespoły 10

11 Porozumienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta z poszczególnymi instytucjami wchodzącymi w skład ZI N=1666, wszystkie badane zespoły 11

12 Wynagrodzenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego N=1666, wszystkie badane zespoły, pytanie wielowyborowe 12

13 Wynagrodzenie dla członków grup roboczych N=1498, zespoły tworzące grupy robocze 13 90% badanych zespołów tworzy grupy robocze.

14 W gminie 14 90% (N=1666) Badanych gmin ma opracowany GPPPwR 19% (N=144) Badanych gmin, które nie mają opracowanego GPPPwR, nie prowadzi prac nad jego powstaniem 98% (N=1507) Badanych gmin, które mają opracowany GPPPwR, realizuje go 21% (N=1666) Badanych gmin nie prowadzi na swoim terenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 Realizacja zadań ustawowych przez zespół interdyscyplinarny 15 N=1666, wszystkie badane zespoły

16 Realizacja zadań ustawowych przez grupy robocze 16 N=1498, zespoły tworzące grupy robocze Odpowiedzi zawsze i mniej więcej w ¾ przypadków.

17 Skład grup roboczych N=1498, zespoły tworzące grupy robocze 17 Odpowiedzi TAK: zawsze i w większości przypadków.

18 Niebieskie Karty: kto najczęściej zgłasza przemoc w rodzinie? N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty 18 możliwość zaznaczenia max. 2 odpowiedzi

19 Niebieskie Karty: najczęstsza forma zgłoszeń 19 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty drogą elektroniczną – 0%

20 Najczęściej zgłoszenia otrzymują przedstawiciele… 20 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty ochrony zdrowia – 0% oświaty – 0%

21 A w drugiej kolejności przedstawiciele… 21 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty

22 Indywidualny plan pomocy: działania pracownika socjalnego 22 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty

23 Indywidualny plan pomocy: działania przedstawiciela GKRPA 23 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty

24 Indywidualny plan pomocy: działania policjanta 24 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty

25 Indywidualny plan pomocy: działania przedstawiciela oświaty 25 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty

26 Indywidualny plan pomocy: działania przedstawiciela ochrony zdrowia 26 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty

27 Działania pomocowe ZI/ GR w stosunku do dzieci doświadczających przemocy w rodzinie 27 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty

28 Działania ZI/ GR wobec sprawcy przemocy w rodzinie 28 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty

29 Przypadki informowania organów ścigania 29 N=1621, zespoły realizujące procedurę Niebieskie Karty

30 Ofiary przemocy w rodzinie: płeć 30 N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę Niebieskie Karty

31 Ofiary przemocy w rodzinie: wiek 31 N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę Niebieskie Karty

32 Ofiary przemocy w rodzinie: wykształcenie 32 N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę Niebieskie Karty

33 Ofiary przemocy w rodzinie: sytuacja zawodowa 33 N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę Niebieskie Karty

34 Sprawcy przemocy w rodzinie: płeć 34 N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę Niebieskie Karty Tylko kobiety - 0%

35 Sprawcy przemocy w rodzinie: wiek 35 N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę Niebieskie Karty

36 Sprawcy przemocy w rodzinie: wykształcenie 36 N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę Niebieskie Karty

37 Sprawcy przemocy w rodzinie: sytuacja zawodowa 37 N=1592, zespoły realizujące w 2012 r. procedurę Niebieskie Karty

38 Najsłabsze strony zespołu interdyscyplinarnego 38 N=1666, wszystkie badane zespoły możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi

39 Najsłabsze strony zespołu interdyscyplinarnego (top5) 39 N=1666, wszystkie badane zespoły możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi

40 Najmocniejsze strony zespołu interdyscyplinarnego 40 N=1666, wszystkie badane zespoły możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi

41 Najmocniejsze strony zespołu interdyscyplinarnego (top5) 41 N=1666, wszystkie badane zespoły możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi

42 Największe trudności przy realizacji zadań nałożonych na zespół 42 N=1666, wszystkie badane zespoły możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi

43 Największe trudności przy realizacji zadań nałożonych na zespół (top5) 43 N=1666, wszystkie badane zespoły możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi

44 Najważniejsze korzyści pracy interdyscyplinarnej 44 N=1666, wszystkie badane zespoły możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi

45 Najważniejsze korzyści pracy interdyscyplinarnej (top5) 45 N=1666, wszystkie badane zespoły możliwość zaznaczenia max. 4 odpowiedzi

46 Skuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie 46 N=1666, wszystkie badane zespoły

47 Skuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie (top5) 47 N=1666, wszystkie badane zespoły

48 Nieskuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie 48 N=1666, wszystkie badane zespoły

49 Nieskuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie 49 N=1666, wszystkie badane zespoły

50 Pomoc zespołu ofiarom przemocy w rodzinie 50 N=1666, wszystkie badane zespoły

51 Działania zespołu wobec sprawców przemocy w rodzinie 51 N=1666, wszystkie badane zespoły

52 Podsumowanie: korzyści pracy interdyscyplinarnej 52 Praca zespołowa jest niezbędna, nieoceniona, czasem niedoceniona. Integracja służb – zgranie się Wzajemne poznanie się – także swoich kompetencji Wzajemne motywowanie się do działania Wzajemne wsparcie profesjonalistów Wymiana - przepływ informacji Skoordynowane działania – nie dublują się, nie wykluczają się Kompleksowa i spójna pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działania wobec sprawcy przemocy w rodzinie Efektywność działań Lepsze wykorzystanie zasobów lokalnych (…) praca zespołowa rodzi zobowiązania i koryguje błędy.

53 Podsumowanie: trudności 53 Konieczność dostosowania się do nowych wytycznych prawnych – bardziej lub mniej od nowa poprawa lub rozwój pracy interdyscyplinarnej, ale także: więcej pracy i biurokracji. Wcześniej współpraca z instytucjami była różna. Najczęściej nie było przepływu informacji, zawsze trzeba było dzwonić i pytać o dane sprawy. Na skutek powstania zespołu interdyscyplinarnego ten temat jest już jednak za nami. (…) mimo swoich sporych obowiązków służbowych, mamy jeszcze dużo pracy z ZI, przede wszystkim papierowej.

54 Podsumowanie: kluczowe obszary dla funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 54 Wsparcie dla członków ZI/ GR -Szkolenia -Superwizje -Gratyfikacja za dodatkowe obciążenie pracą -Odciążenie (biurokracja, obowiązki) Zaangażowanie instytucji -Współpraca i wzajemne wsparcie instytucji -Dyspozycyjność/ dostępność -Znajomość przepisów i procedur Zasoby lokalne -Zaplecze socjalne i specjalistyczne Przepisy -Wykładnia/ interpretacja -Stosowanie

55 Dziękujemy za uwagę. MILLWARD BROWN WWW.SMGKRC.PL WWW.MILLWARDBROWN.PL 55


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badań DIAGNOZA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE WYKONYWANYCH PRZEZ ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google