Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badań"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badań
Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 października 2012 r. Dostosowanie zapisów regulaminów oraz programów nauczania do wymogów stawianych przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście studentów niepełnosprawnych Prezentacja wyników badań Kinga Dumnicka

2 Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach zapisy dotyczące form dostosowania uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnych powinny znajdować się w regulaminach studiów wszystkich uczelni.

3 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U
USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Art. 13. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są: 9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

4 Art. 162. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, uwzględniając: 6) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach § 2. Regulamin studiów określa sposób dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

6 Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie MNiSW, obecnie w Polsce funkcjonuje 470 uczelni, z czego 132 to uczelnie publiczne, a 338 to uczelnie niepubliczne. Opracowanie statystyczne GUS „Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r.” podaje, że w roku akademickim 2010/2011 kształciło się w nich studentów niepełnosprawnych (szkoły publiczne: , szkoły niepubliczne: , szkoły resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji 146 osób).

7 W ramach projektu współfinansowanego ze środków Fundacji im
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego FIRR prowadzi analizę regulaminów wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, pod kątem dostosowania zapisów regulaminów do wymogów stawianych przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście studentów niepełnosprawnych.

8 Po zakończeniu badania uczelnie otrzymają informację o występujących w zapisach ich regulaminów brakach. Przygotowane zostaną dla nich odpowiednie rekomendacje. FIRR służy wsparciem wszystkim uczelniom, które chciałyby poprawić lub zmienić swoje regulaminy.

9 Aktualnie badaniu poddawane są także programy nauczania pod kątem występowania treści dotyczących niepełnosprawności na kierunkach nauczycielskich (co również wynika ze znowelizowanej ustawy). Analiza obejmie 40 uczelni z wydziałami pedagogicznymi i dodatkowo 10 uczelni sprofilowanych pedagogicznie.

10 Zakres badania regulaminów
Ogólny zapis informujący o zobowiązaniach organów uczelni do zapewniania studentom niepełnosprawnym pełnego dostępu do edukacji uniwersyteckiej Dostosowanie materiałów Dostosowanie warunków odbywania zajęć Forma egzaminu Indywidualny Tok Studiów Dodatkowe wsparcie Dodatkowe zajęcia dydaktyczne (wspierające) Pomoc materialna

11 Wyniki badań (1) Uczelnie publiczne Uczelnie niepubliczne

12 Wyniki badań (2) Uczelnie niepubliczne Uczelnie publiczne

13 Podsumowanie ankiet poświęconych zagadnieniom związanym z dostosowaniem zapisów regulaminów do wymogów stawianych przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Badanie zostało wykonane wśród studentów będących osobami niepełnosprawnymi w dniu 8 lipca 2012 r., w Krakowie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego dzięki uprzejmości i przy wsparciu zespołu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH. Miało na celu sprawdzenia faktycznego zastosowania przepisów Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. W ramach przeprowadzonego badania uzyskano materiał obejmujący 63 ankiety.

14 Na początku należało udzielić odpowiedzi czy w regulaminie uczelni zawarto zapisy dotyczące studentów niepełnosprawnych. TAK – 48 odpowiedzi NIE – 2 odpowiedzi NIE WIEM – 13 odpowiedzi

15 W pytaniu drugim należało odpowiedzieć jakie najistotniejsze kwestie reguluje regulamin:
dostosowanie materiałów – 24 odpowiedzi dostosowanie warunków odbywania zajęć – 30 odpowiedzi forma egzaminu – 41 odpowiedzi indywidualny tok studiów – 46 odpowiedzi dodatkowe wsparcie – 38 odpowiedzi dodatkowe zajęcia dydaktyczne – 27 odpowiedzi pomoc materialna – 53 odpowiedzi

16

17 Pytanie 3 dotyczyło najważniejszych kwestii jakie powinien regulować regulamin:
dostosowanie materiałów – 44 odpowiedzi dostosowanie warunków odbywania zajęć – 43 odpowiedzi forma egzaminu – 48 odpowiedzi indywidualny tok studiów – 43 odpowiedzi dodatkowe wsparcie – 42 odpowiedzi dodatkowe zajęcia dydaktyczne – 34 odpowiedzi pomoc materialna – 42 odpowiedzi

18

19 Ankietowani odpowiadali też, czy kiedykolwiek w sytuacjach konfliktowych powoływali się na zapisy regulaminu: TAK: 16 odpowiedzi NIE: 47 odpowiedzi

20 Zapytaliśmy badanych czy uważają, że powyższe działania przyniosłyby pożądany skutek i czy chcieliby z nich korzystać: TAK: 55 NIE: 8

21 Dziękuję za uwagę Kinga Dumnicka
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Tel Konferencja pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, Gminy Miejskiej Kraków oraz PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Patroni honorowi: Partner: Patroni medialni: RMF MAXXX


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google