Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KOSZTY JAKOŚCI. Koszt jakości Koszt jakości to pojęcie umowne. Wywodzi się z inżynierii jakości. Nie ma takiego terminu w teorii kosztów. Zawiera koszty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KOSZTY JAKOŚCI. Koszt jakości Koszt jakości to pojęcie umowne. Wywodzi się z inżynierii jakości. Nie ma takiego terminu w teorii kosztów. Zawiera koszty."— Zapis prezentacji:

1 1 KOSZTY JAKOŚCI

2 Koszt jakości Koszt jakości to pojęcie umowne. Wywodzi się z inżynierii jakości. Nie ma takiego terminu w teorii kosztów. Zawiera koszty (wydatki) poniesione na uzyskanie odpowiedniej jakości produktu wyrobu i usługi) lub procesu oraz straty spowodowane nieosiągnięciem tej jakości (ma się na uwadze bieżące i przyszłe korzyści). Z.Zymonik 2

3 3 Koszty jakości koszty jakości zawierają w sobie zarówno koszty – zużyte zasoby na osiągnięcie celów jakościowych, jak i straty – zasoby zmarnowane z powodu nie osiągnięcia celów jakościowych) zidentyfikowanie kosztów jakości wymaga określenia i wyceny działań związanych z jakością Z. Zymonik

4 4 Zbiór definicji kosztów jakości Źródło: Z.Zymonik (22.10.09.)

5 5 Udział kosztów jakości w wartości przychodów ze sprzedaży przychody ze sprzedaży koszty jakości od 3 % do 40 % 100 % Z. Zymonik

6 6 Międzynarodowe normy ISO serii 9000 z lat 2000 i 2008 bezpośrednio nie podejmują tematyki kosztów jakości Z. Zymonik

7 ISO 9001:2000 W normie podkreślona była potrzeba doskonalenia skuteczności i efektywności (norma nie wymagała jednak prowadzenia rachunku kosztów jakości). Z.Zymonik

8 ISO 9004:2000 W normie podkreślono, że w doskonaleniu systemu zarządzania jakością są pomocne przeglądy wyników finansowych związanych z jakością, redukowanie zakłóceń procesu i uszkodzeń wyrobu, prowadzenie pomiarów i ocena kosztów niezgodności, uszkodzeń oraz zapobieganie stratom. Z.Zymonik 8

9 ISO 9004:2009 Norma zaleca wykorzystywanie raportów finansowych dotyczących sytemu zarządzania jakością oraz zgodności wyrobu. Są one pomocne przy określaniu działań skutecznych i nieskutecznych związanych z jakością. Pozwalają na redukowanie błędów w procesach i wyrobach, a także na ocenę skutków tych błędów zawartych w kosztach gwarancji i rękojmi oraz odpowiedzialności cywilnej (product liability ). Z.Zymonik 9

10 Koszt, strata, zasoby, obiekt kosztowy i pochodne 10

11 Pojęcie kosztu Koszt to wyrażone w jednostkach pieniężnych zasoby majątkowe użyte (wydatkowane) na potrzeby bieżących lub przyszłych korzyści Opracowała: Z.Zymonik na podstawie: Jaruga, Nowak Szychta, 2001, s.84. 11

12 Zasoby Ludzkie (praca) Maszynowe Materiałowe Środki transportu Media technologiczne (woda, energia, sprężone powietrze itp.) Powierzchnie produkcyjne i nieprodukcyjne itp.. Z.Zymonik 12

13 Koszt i strata Zużycie zasobów musi być celowe, gdyż tylko wtedy mamy do czynienia z kosztem. Nieosiągnięcie celu oznacza stratę. Z.Zymonik 13

14 Obiekt kosztowy (cost object) Obiekt dla którego są gromadzone i liczone koszty. Pojęcie odnosi się nie tylko do wyrobów (w tym usług), ale także do zawieranych kontraktów, programów, kanałów dystrybucji, czy też innych przedsięwzięć. Z.Zymonik 14

15 Klasyfikacja kosztów Kryterium stopnia zależności od rozmiaru produkcji (czy świadczenia usługi): Koszty stałe i koszty zmienne. Kryterium sposobu odnoszenia kosztów na produkty (usługi): Koszty bezpośrednie i pośrednie (postawa kalkulacji kosztów). Z.Zymonik 15

16 Koszt bezpośredni Koszt, który można jednoznacznie przyporządkować obiektowi kosztowemu, przy czym musi wystąpić między kosztem a obiektem bezpośrednia relacja przyczynowo-skutkowa. Z.Zymonik 16

17 Koszt pośredni Koszt pośredni jest rozliczny drogą pośrednią, za pomocą kluczy rozliczeniowych, tzw. nośników kosztów. Z.Zymonik 17

18 Układ kalkulacyjny kosztów Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Inne koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty zakupu Techniczny koszt wytworzenia Koszty ogólne Straty na brakach Fabryczny koszt wytworzenia Koszty sprzedaży Całkowity koszt wytworzenia Z.Zymonik 18

19 Jakość informacji kosztowej Jakość informacji kosztowej jest rozumiana jako wiarygodność poniesionych rzeczywistych kosztów. Zależy od charakteru działalności organizacji i potrzeb użytkowników tej informacji (produkcja jednostkowa, seryjna, cykl życia wyrobu). Z.Zymonik 19

20 20 Identyfikowanie kosztów jakości. Struktura kosztów jakości. Modele kosztów jakości.

21 21 Podejścia do kosztów jakości I podejście. Koszty jakości II podejście. Koszty procesu III podejście. Straty jakości Z. Zymonik

22 22 I podejście. Koszty jakości Koszty zapobiegania (prewencji) Koszty oceny (badań i kontroli) Koszty błędów - Koszty błędów (wewnętrzne) - Koszty błędów (zewnętrzne) Z. Zymonik

23 23 Model PAF -Prevention – zapobieganie błędom (prewencja) -Appraisal – ocena -Failure – błąd Z. Zymonik

24 24 III podejście. Straty jakości 1.Straty jakości (wewnętrzne) 2. Straty jakości (zewnętrzne) Źródło: Z. Zymonik

25 25 II podejście. Koszty procesu 1.Koszty zgodności (z wymaganiami) 2.Koszty niezgodności (z wymaganiami) Z. Zymonik

26 26 Zestawienie porównawcze podstawowych elementów kosztów jakości zawartych w modelach strukturalnych A. V. FeigenbaumASQCBS 6143J. Bank 1. Koszty sterowania jakością. 1.1. Koszty prewencji. 2.1. Koszty oceny. 2. Koszty błędów. 2.1. Koszty błędów (wewnętrzne). 2.2. Koszty błędów (zewnętrzne). 1. Koszty działalności zapobiegawczej. 2. Koszty oceny jakości. 3. Koszty niskiej jakości (wewnętrzne). 4. Koszty niskiej jakości (zewnętrzne). 1. Koszty prewencji, oceny i błędów. 1.1. Koszty prewencji 1.2. Koszty oceny. 1.3. Koszty błędów (wewnętrzne). 1.4. Koszty błędów (zewnętrzne). 2. Koszty procesu. 2.1. Koszty spełnienia wymagań. 2.2. Koszty niespełnienia wymagań. 1. Koszty zgodności. 1.1. Koszty profilaktyki. 1.2. Koszty oceny. 2. Koszty niezgodności. 2.1. Koszty błędów (wewnętrzne). 2.2. Koszty błędów (zewnętrzne). 3. Koszty utraconych korzyści. ISO 9004-1:1994ISO 9004-3:1994 I podejścieII podejścieIII podejście 1. Koszty zapobiegania (prewencji). 2. Koszty oceny (badań i kontroli). 3. Koszty błędów. 3.1. Koszty błędów (wewnętrzne). 3.2. Koszty błędów (zewnętrzne). 1. Koszty zgodności (odniesione do procesu). 2. Koszty niezgodności (odniesione do procesu). 1. Straty jakości (wewnętrzne). 1.1. Straty jakości wymierne. 1.2. Straty jakości niewymierne. 2. Straty jakości (zewnętrzne). 2.1. Straty jakości wymierne. 2.2. Straty jakości niewymierne. 1. Koszty wewnętrznego zapewnienia jakości (operacyjne). 1.1. Koszty zapobiegania. 1.2. Koszty oceny. 1.3. Koszty błędów. 1.3.1. Koszty błędów (wewnętrzne). 1.3.2. Koszty błędów (zewnętrzne). 2. Koszty zewnętrznego zapewnienia jakości. 2.1. Koszty prezentacji. 2.2. Koszty badań specjalnych. 2.3. Koszty projektowania i wdrażania systemów jakości. Źródło: Z.Zymonik

27 PREWENCJA 27

28 28 KOSZTY JAKOŚCI ODNIESIONE DO ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI (PREWENCJA) – elementy składowe 1/4 Wydatki te mają na celu zapobiec powstaniu niezgodności z wymaganiami (eliminują przyczyny potencjalnej niezgodności lub przyczyny wykrytej niezgodności). Przykładowe działania to: -planowanie jakości – ustalenie celów dotyczących jakości, określenie procesów i zasobów, opracowanie planów jakości, -opracowanie procedur i instrukcji dotyczących jakości, -opracowanie pełnej informacji o produkcie (także ostrzeżeń o ewentualnym niebezpieczeństwie i możliwościach przeciwdziałania zagrożeniom), -dokumentowanie przebiegu procesów, pozwalających na dostarczenie dowodów uwolnienia się od odpowiedzialności, -działania związane z oznakowaniem produktów i ich prezentacją, -obserwowanie produktu na rynku i gromadzenie informacji o ewentualnych zagrożeniach, porównywanie go z wyrobami konkurencji Źródło: Z. Zymonik

29 29 KOSZTY JAKOŚCI ODNIESIONE DO ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI (PREWENCJA) – elementy składowe 2/4 -gromadzenie i utrzymanie środków umożliwiających wycofanie produktu wadliwego z rynku (opracowanie procedur), -opracowanie procedury związanej z wycofaniem produktu niebezpiecznie wadliwego z rynku, -opracowanie programów dotyczących informowania odpowiednich organów państwowych lub samorządowych o ewentualnych zagrożeniach produktem wadliwym, -współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi jako bankami informacji o przypadkach szkód spowodowanych produktem wadliwym, -działania związane z ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt, -doskonalenie jakości – opracowanie i wdrażanie programów, Źródło: Z. Zymonik

30 30 KOSZTY JAKOŚCI ODNIESIONE DO ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI (PREWENCJA) – elementy składowe 3/4 -przegląd jakości projektu i jego weryfikacja – badanie jakości w fazie projektowania w celu zapewnienia wymaganej jakości projektu, -ocena zdolności procesów do spełnienia wymagań jakościowych, -projektowanie i rozwój sprzętu pomiarowo-kontrolnego – opracowanie projektu sprzętu, programu kontroli sprzętu, dokumentacji, metod pomiarów itp., -utrzymanie w sprawności sprzętu pomiarowo-kontrolnego – opracowanie programów skalowania i konserwacji sprzętu, -ocena zdolności dostawców do spełnienia wymagań jakościowych, opracowanie metod badań i kontroli materiałów, Źródło: Z. Zymonik

31 31 KOSZTY JAKOŚCI ODNIESIONE DO ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI (PREWENCJA) – elementy składowe 4/4 -zarządzanie służbami jakości, -szkolenia w zakresie jakości – opracowanie i wdrażanie programów szkolenia, -opracowanie i wdrażanie programów jakości uświadamiających rolę jakości w przedsiębiorstwie, -planowanie, organizowanie i wdrażanie warsztatów jakości oraz kół jakości, -promowanie jakości, -doradztwo specjalistów, -ocena spełnienia wymagań klienta, -ocena systemu jakości, -ocena działań prewencyjnych. Źródło: Z. Zymonik

32 OCENA (BADANIA I KONTROLA ) 32

33 Koszty jakości odniesione do zgodności z wymaganiami (Ocena) – elementy składowe (1/2) -weryfikacja produkcji próbnej – badania produkcji próbnej (prototyp, seria próbna) w celu sprawdzenia poprawności projektu, -laboratoryjne badania odbiorcze – badania i kontrola jakości nabywanych materiałów (kontrola wstępna), -działania kontrolne w trakcie realizacji procesów wytwórczych (kontrola międzyoperacyjna i końcowa). -Z.Zymonik 33

34 34 KOSZTY JAKOŚCI ODNIESIONE DO ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI (OCENA) – elementy składowe (2/2) -eksploatacja sprzętu pomiarowo kontrolnego (odpisy amortyzacyjne, naprawy itp.), -próby eksploatacyjne – badanie produktu przed dopuszczeniem do sprzedaży, -ocena jakości materiałów i półfabrykatów w magazynach, -ocena działań badawczych i kontrolnych, -przechowywanie dokumentacji związanej z oceną jakości a także jej przeglądy. Źródło: Z. Zymonik

35 Błędy 35

36 36 KOSZTY JAKOŚCI ODNIESIONE DO NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI (KOSZTY BŁĘDÓW) – elementy składowe (1/4) Straty będące wynikiem nie osiągnięcia celów jakościowych, powstające na skutek pojawienia się odchyleń od wymagań jakościowych. O ich wielkości decydują: -odstęp między miejscem powstania i wykrycia niezgodności, -czas jaki upływa między powstaniem i wykryciem niezgodności. Toteż straty jakości mogą powstawać: -tylko o producenta w przypadku, gdy niezgodność wykryto najpóźniej w kontroli końcowej), -u producenta i u odbiorcy (klienta), gdy niezgodność wykryto w okresie gwarancyjnym, -u klienta, gdy niezgodność wykryto po okresie gwarancyjnym. Źródło: Z. Zymonik

37 37 KOSZTY JAKOŚCI ODNIESIONE DO NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI (KOSZTY BŁĘDÓW) – elementy składowe (2/4) Przykładowe działania i wartości: -wartość braków nienaprawialnych i działania związane z ich unicestwieniem, -naprawa braków naprawialnych, -działania związane z ponownym wytworzeniem produktu, także ponowne badania i kontrola, -wydłużenie cyklu produkcyjnego spowodowanego powstaniem braków (niezgodności), -niejawne kontrole, -awarie i przestoje stanowisk pracy spowodowane pojawieniem się niezgodności, -przekwalifikowanie wyrobów do niższych gatunków, -wartość zbędnej dokumentacji, niepotrzebnych raportów, zbyt szczegółowych analiz dotyczących jakości, -analiza przyczyn wadliwości. Źródło: Z. Zymonik

38 38 KOSZTY JAKOŚCI ODNIESIONE DO NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI (KOSZTY BŁĘDÓW) – elementy składowe (3/4) Przykładowe działania i wartości: -rejestrowanie i analizowanie skarg i zażaleń klientów, reklamacji, kwot odszkodowawczych itp. -wartość zbędnych, a także ponadstandardowych delegacji związanych z produktem, -działania i wartości związane z reklamacjami gwarancyjnymi (naprawa, wymiana, zwrot pieniędzy itp.), -opusty cenowe dotyczące wadliwego produktu, wartości związane z dobrymi obyczajami kupieckimi, -ewentualne dodatkowe badania produktu w razie podejrzenia, że nie spełnia on wymagań bezpieczeństwa, Źródło: Z. Zymonik

39 39 KOSZTY JAKOŚCI ODNIESIONE DO NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI (KOSZTY BŁĘDÓW) – elementy składowe (4/4) -poinformowanie opinii publicznej o zagrożeniach związanych z produktem, -wycofanie wadliwego produktu z rynku i z użytkowania, -zniszczenie produktu wadliwego, -wartość przegranych spraw sądowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt, -wartość odszkodowań zapłaconych poszkodowanym klientom, -wartość związana z utratą lojalności klientów, -wartość związana z odbudowaniem lojalności klientów, -wartość dotycząca utraty renomy firmy, -wartość związana z odbudowaniem prestiżu i zaufania utraconych na skutek zaistnienia wadliwego produktu. Źródło: Z. Zymonik

40 Ćwiczenie 1. 40

41 Zadanie 1. Struktura kosztów jakości. Koszty zgodności i niezgodności: prewencja, ocena, błędy (model PAF) Koszty wewnętrznego i zewnętrznego zapewnienia jakości (model ISO 9004-3) 41

42 42 Zadanie 1. Struktura kosztów jakości. Przyporządkuj wymienione niżej elementy kosztów do kategorii kosztów jakości: koszty prewencji koszty oceny (badań i kontroli) koszty błędów wewnętrznych koszty błędów zewnętrznych koszty zewnętrznego zapewnienia jakości. Źródło: Z. Zymonik

43 43 Lp.koszty koszty zgodnościkoszty niezgodności koszty zewnętrznego zapewnienia jakości koszty prewencji koszty oceny koszty błędów wewnętrznych koszty błędów zewnętrznych 1planowanie jakości 2 zapisy działań kontrolnych 3remont maszyn 4 obserwowanie zachowania się produktu na rynku 5 zniszczenie wadliwego wyrobu wycofanego z rynku 6badania laboratoryjne 7audit certyfikacyjny 8 świadczenia gwarancyjne 9 niewłaściwe okresy wymiany narzędzi 10 opracowanie procedury związanej z kosztami jakości Źródło: Z. Zymonik

44 44 Lp.koszty koszty zgodnościkoszty niezgodności koszty zewnętrznego zapewnienia jakości koszty prewencji koszty oceny koszty błędów wewnętrznych koszty błędów zewnętrznych 11 utrzymanie w sprawności sprzętu pomiarowo- kontrolnego 12 eksploatacja sprzętu pomiarowo-kontrolnego 13 przekwalifikowanie produktu do niższego gatunku 14 naprawa wadliwego produktu 15 szkolenia z zakresu jakości 16 ocena zdolności dostawców do spełnienia wymagań 17 gromadzenie informacji o niebezpiecznych wadach produktów Źródło: Z. Zymonik

45 45 Lp.koszty koszty zgodnościkoszty niezgodności koszty zewnętrznego zapewnienia jakości koszty prewencji koszty oceny koszty błędów wewnętrznych koszty błędów zewnętrznych 18 zbędne delegacje związane z jakością 19opusty cenowe 20utrata lojalności klientów 21kupno nowej maszyny 22 delegacje związane z naprawą produktu u użytkownika produktu 23 wynagrodzenie dyrektora naczelnego 24 przestoje stanowisk roboczych z tytułu wadliwości materiału 25 złomowanie braków nienaprawialnych 26promowanie jakości 27 prenumerata czasopisma Problemy Jakości 28 utrata reputacji firmy spowodowana wadliwością produktów Źródło: Z. Zymonik

46 46 Lp.koszty koszty zgodnościkoszty niezgodności koszty zewnętrznego zapewnienia jakości koszty prewencji koszty oceny koszty błędów wewnętrznych koszty błędów zewnętrznych 29sortowanie produktów 30raport o jakości 31 poinformowanie społeczeństwa przez mass media o konieczności wycofania produktu X z rynku 32kontrola międzyoperacyjna 33 zapłata odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt (product liability) 34 reklamacja cukierków czekoladowych z robakami 35 brak ostrzeżenia na opakowaniu sztucznych ogni 36 szkolenia na auditora wewnętrznego 37 uczestnictwo jednostki notyfikowanej w procedurze oznakowania wyrobu symbolem CE Źródło: Z. Zymonik

47 Analiza kosztów jakości 47

48 48 Dokładność obliczeń kosztów związanych z jakością Źródło: Z.Zymonik

49 49 Jakość wyrobu Jakość typuJakość wykonaniaJakość eksploatacji jakość projektu jakość wzoru jakość konstrukcji jakość zamierzona jakość produkcji jakość zgodności jakość uzyskana Jakość typu – stopień zgodności wyrobu, który ma być produkowany, z wymaganiami i oczekiwaniami klientów (model wyrobu). Jakość wykonania – stopień zgodności wytworzonego wyrobu z przyjętym wzorcem (modelem). Jakość eksploatacji – stopień zgodności obsługi wyrobu wymaganiami projektu. Źródło: Z.J.Zymonik

50 50 Koszty jakości typu (projektu) i koszty jakości wykonania Uwaga! W analizie kosztów jakości ważne jest zidentyfikowanie miejsc powstania i miejsc wykrycia błędów. Źródło: Z. Zymonik

51 51 Zasada 1:10:100 w kosztach jakości Źródło: Z.Zymonik

52 Ćwiczenie. Analiza kosztów jakości. 52

53 53 Zadanie 2. Analizowanie kosztów jakości (kosztów niezgodności) z wykorzystaniem zasady ABC Pareto Źródło: Z.Zymonik

54 54 Zasada ABC ZasadaPrzyczyny [%]Skutki [%] A2080 B3015 C505 Źródło: Z.Zymonik

55 55 Etapy przeprowadzenia analizy kosztów jakości wg Pareto-Lorenza I.Przygotowanie danych. II.Obliczenia. III.Oznaczenie osi współrzędnych. IV.Sporządzenie histogramu. V.Wykreślenie krzywej Lorenza. VI.Zaznaczenie priorytetów działań projakościowych wg zasady ABC Pareto. VII.Wnioski. Źródło: Z.Zymonik

56 56 Koszty jakości w odniesieniu do stanowisk I. Przygotowanie danych Numer stanowiskaKoszty jakości Uporządkowanie kosztów jakości Numer stanowiska o Kumulacja kosztów jakości Procentowy udział skumulowanych kosztów jakości 123456 1180 27 340 43 51 66 715 850 930 10155 11260 121 132 145 Źródło: Z.Zymonik

57 57 Koszty jakości w odniesieniu do stanowisk II. Obliczenia Numer stanowiskaKoszty jakości Uporządkowanie kosztów jakości Numer stanowiska Kumulacja kosztów jakości Procentowy udział skumulowanych kosztów jakości 123456 1180 2601126034,5 27 180144058,3 340 1551059578,8 43 50864585,4 51 40368590,7 66 30971594,7 715 773096,7 850 7273797,6 930 6674398,4 10155 51474899,1 11260 3475199,5 121 21375399,7 132 1575499,9 145 112755100,0 Źródło: Z.Zymonik

58 58 Koszty jakości w odniesieniu do stanowisk III. Oznaczenie osi współrzędnych Źródło: Z.Zymonik

59 59 Koszty jakości w odniesieniu do stanowisk IV. Sporządzenie histogramu Źródło: Z.Zymonik

60 60 Koszty jakości w odniesieniu do stanowisk V. Wykreślenie krzywej Lorentza Źródło: Z.Zymonik

61 61 Koszty jakości w odniesieniu do stanowisk VI. Zaznaczenie priorytetów działań projakościowych wg zasady ABC Pareto Numer stanowiskaKoszty jakości Uporządkowanie kosztów jakości Numer stanowiska Kumulacja kosztów jakości Procentowy udział skumulowanych kosztów jakości 123456 1180 2601126034,5 27 180144058,3 340 1551059578,8 43 50864585,4 51 40368590,7 66 30971594,7 715 773096,7 850 7273797,6 930 6674398,4 10155 51474899,1 11260 3475199,5 121 21375399,7 132 1575499,9 145 112755100 obszar Aobszar Bobszar C Źródło: Z.Zymonik

62 62 ZasadaPrzyczyny [%]Skutki [%] A21,4 (3 stanowiska)78,8 B21,4 (3 stanowiska)15,9 C57,2 (8 stanowisk)5,3 Źródło: Z.Zymonik Koszty jakości w odniesieniu do stanowisk VII. Wnioski

63 Wyniki finansowe związane z jakością. Wskaźniki kosztów jakości. 63

64 64 Źródło: Z.Zymonik Wskaźniki kosztów jakości wskaźnik udziału kosztów błędów w kosztach jakości ogółem = koszty błędów koszty jakości ogółem wskaźnik udziału kosztów oceny w kosztach jakości ogółem = koszty oceny koszty jakości ogółem wskaźnik udziału kosztów prewencji w kosztach jakości ogółem = koszty prewencji koszty jakości ogółem wskaźnik udziału kosztów jakości w wartości sprzedaży = koszty jakości wartość sprzedaży wskaźnik udziału kosztów prewencji w zysku operacyjnym = koszty prewencji zysk operacyjny

65 65 Źródło: Z.Zymonik Wskaźniki kosztów jakości cd wskaźnik udziału kosztów prewencji w zysku operacyjnym = koszty prewencji zysk operacyjny wskaźnik udziału kosztów jakości w kosztach wytworzenia = koszty jakości koszty wytworzenia wskaźnik udziału kosztów błędów w kosztach wytworzenia = koszty błędów koszty wytworzenia wskaźnik udziału kosztów reklamacji w kosztach wytworzenia = koszty reklamacji koszty wytworzenia wskaźnik udziału kosztów reklamacji w wartości sprzedaży = koszty reklamacji wartość sprzedaży

66 66 Źródło: Z.Zymonik Wskaźniki kosztów jakości cd wskaźnik udziału kosztów prewencji w zysku operacyjnym = koszty prewencji zysk operacyjny wskaźnik udziału kosztów wdrożenia certyfikowanego systemu jakości w kosztach jakości = koszty wdrożenia certyfikowanego systemu jakości koszty jakości wskaźnik wartości dostaw wadliwych w ogólnej wartości dostaw = wartość dostaw wadliwych ogólna wartość dostaw wskaźnik udziału kosztów napraw w kosztach produkcji = koszty napraw koszty produkcji wskaźnik udziału kosztów braków w kosztach produkcji = koszty braków koszty produkcji wskaźnik udziału kosztów prewencji w zysku operacyjnym = koszty prewencji zysk operacyjny

67 Podsumowanie, wnioski, kierunki zmian 67


Pobierz ppt "1 KOSZTY JAKOŚCI. Koszt jakości Koszt jakości to pojęcie umowne. Wywodzi się z inżynierii jakości. Nie ma takiego terminu w teorii kosztów. Zawiera koszty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google