Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM KLASTER NUTRIBIOMED PERSPEKTYWY ROZWOJU Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, 7. LUTY..2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM KLASTER NUTRIBIOMED PERSPEKTYWY ROZWOJU Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, 7. LUTY..2007."— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM KLASTER NUTRIBIOMED PERSPEKTYWY ROZWOJU Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, 7. LUTY..2007

2 Wykorzystanie środków UE 2007 – 2013 Szansa dla Polski Marka, Tożsamość KLASTER

3 Marka; jej wartość społeczna i gospodarcza

4 TŁO HISTORYCZNE TWORZENIA MARKI W ASPEKCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Konkurencja, w tym; siła przetrwania, zdobywanie dóbr, chęć bycia lepszym była i jest siłą napędową rozwoju świata i jego gospodarek Ludzie zawsze walczyli między sobą o miejsca i wpływy i tak tworzyły się kraje, państwa, regiony, miasta, wsie i inne organizacje terytorialne. Tak tworzyła się tożsamość, a przez to siła ekonomiczna i potencjał konkurencyjny

5 TOŻSAMOŚĆ Najważniejszy atrybut i instrument marketingowy Nowi gracze rynkowi muszą zaprezentować : - specyficzne produkty swego regionu, - wyroby lokalne, - odtworzoną tradycję (zarzuconą, np.. przez kolonizację) - atrakcyjną mitologię i legendę wspierającą nowy, ale tradycyjny produkt

6 Tożsamość rynkowa * Anonimowi dostawcy i nieznani producenci muszą zejść na margines aktywności rynkowej * Do gry będą wchodzić nowe państwa, nowe regiony * Rozwijać się musi promocja poprzez markę i jej doskonalenie i rozwój * Marka jest głównym orężem w pozycji rynkowej i należy ją pielęgnować

7 POJĘCIE PRODUKTU MARKOWEGO I BRANDINGU Z uwzględnieniem łańcucha produkcyjnego (żywności) * Marketing jako kompleksowa działalność przedsiębiorstwa na osi producent-konsument wytworzył specyficzny instrument egzystencji przedsiębiorstwa, jakim jest MARKA TOWAROWA * Najważniejszymi aktywami dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego nie są fabryki, lecz ich marki towarowe MARKA

8 Tworzenie produktu markowego jest procesem pozwalającym na: * Rozwój regionalny * Rozwój rynku pracy * Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności *Rozwój konkurencyjności Zatem tworzenie i rozwijanie produktów markowych stanowi istotny element regionalnej strategii oraz polityki państwa

9 Moc Marki Ok.. 20 państw świata (tj. 10%) korzysta w skali globalnej z premii ekonomicznej i moralnej jaką zapewnia mocna marka narodowa, tj.: - Wyrazista tożsamość - Dobry wizerunek i reputacja przepisywana danemu krajowi MOC MARKI TO MOC KRAJU - renoma - firmy, ludzie - produkty i usługi - eksport, - atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna

10 Kolejne 10% państw korzysta z funkcji marki w ograniczonym zakresie, w tym w: * skali regionów (Nowa Zelandia, RPA), * skali dziedzin, np.: turystyki (Tajlandia, Meksyk), elektroniki (Korea) Pozostałe 80% krajów świata w istotnej części stanowi anonimowy obszar poza globalnym zainteresowaniem

11 Marka miejsca to więcej niż marka produktu, bo dotyczy całej społeczności i regionu. Marki nie czyni logo, opakowanie ani reklama, Markę czynią konsumenci Klientem produktu markowego nie jest ten co kupuje, ale ten co kupuje drugi raz, potem wraca. Zatem fundamentem marki jest lojalność

12 SZCZEGÓLNY SYSTEM POPULARYZACJI TOŻSAMOŚCI I PRODUKTÓW OKREŚLONYCH REGIONÓW POPRZEZ NOWĄ WARTOŚĆ MARKI JEST MEGAMARKA

13 Miejsce Polski w poszukiwaniu marki Instytut Marki Polskiej i Krajowa Izba Gospodarcza wraz z grupą ekspertów poszukują adekwatnej formulacji MARKA DLA POLSKI Cel to położenie fundamentu narodowej strategii promocyjnej na 25 lat, tj. cyklu trwania wizerunku narodowego

14 W 2004 roku na podstawie badań określono wartość jaką naród w ponad 1000-letniej historii osiągnął i co aktualnie prezentuje. Jego tożsamość, unikalność i siły. Polaryzację zdarzeń dziejowych, ich niepowtarzalność i niezrozumiałość, romantyczność i zrywy bohaterskie. Zwaśnienia i solidarność. Ostateczna diagnoza brzmi: CREATIVE TENSION

15 Twórcze napięcie Twórczy niepokój Twórcze pobudzenie Twórcze ciśnienie Twórczy dynamizm Twórcza przekora

16 CREATIVE TENSION Wyraża fundamentalną prawdę, że Polska czerpie swoją osobowość, siłę i niepowtarzalną witalność z bogactwa pozornie przeciwstawnych cech, które są własne i oswojone. jest częścią zachodu i rozumie wschód idealizm i finezja wobec praktyczności i zaradności romantyzm i pozytywizm cnotliwość i grzeszność wielkoduszność i małostkowość osiąganie rzeczy prawie niemożliwych

17 MARKA DLA POLSKI Jest częścią Programu Marketingu Narodowego W tym względzie musi istnieć współpraca: obywatelskiego społeczeństwa, organizacji obywatelskich, samorządu, biznesu, osób prywatnych, mediów i rządu. Program marketingu Narodowego nie osiągnie sukcesu bez tworzenia marek regionów i marek lokalnych

18 Narodowy marketing - połączenie poczucia misji z poczuciem dumy narodowej z silnym akcentem regionalnym

19 Produkty regionalne i lokalne; *rzemiosło, *rękodzieło, *folklor, *gastronomia, żywność i napoje, *usługi turystyczne to kandydaci na flagowe polskie MARKI Aby wygrać przyszłość należy zaufać dziedzictwu kulturowemu i wspierać to co już istnieje i jest mocne, ale………

20 Wykorzystać szansę Procesów globalizacji Współczesnych możliwości transferu wiedzy z centrów naukowych do gospodarki (przedsiębiorstwa produkcyjne), a przez to: Wdrażać innowacyjność Rozwijać gospodarkę konkurencyjną w kooperacji rynkowej min. przez tworzenie KLASTRÓW

21 SZANSE DLA POLSKI W LATACH 2007 – 2013 67. A NAWET 100. MILIARDÓW EURO Z UNII EUROPEJSKIEJ CZY JESTEŚMY W STANIE TO WYKORZYSTAĆ??? TAK!!!?, ALE WE WSPÓLPRACY SFERY NAUKOWEJ I GOSPODARKI - PRZEDSIĘBIORSTW

22 Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych, 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

23 Wdrażanie funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej PO Kapitał ludzki 15,9 mld 0,57 mld 8,1 mld 0,2 mld 2,2 mld 7 mld 21,3 mld

24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Dobre państwo Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Aktywizacja obszarów wiejskich Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytet VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet V Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa komponent centralny komponent regionalny

25 Zakres wsparcia: Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo) Zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację) Transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw) Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki

26 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R Priorytet 3. – Kapitał dla innowacji Priorytet 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet 5. – Dyfuzja innowacji Priorytet 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet 7. – Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw

27 Obszary wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

28 Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości (inwestycje powyżej 2 mln EUR) Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje powyżej 50 mln EUR) Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców Wsparcie dla przedsiębiorców

29 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach Kredyt technologiczny Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

30 Priorytet 5 Dyfuzja innowacji Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym; Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym; Wspieranie ośrodków innowacyjności; Zarządzanie własnością intelektualną.

31 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Paszport do eksportu Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym Promocja turystycznych walorów Polski Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

32 Regionalne Programy Operacyjne Na sferę przedsiębiorczości (produkcji) każdy region przeznaczy aż 40 proc. otrzymanych z UE środków. Oznacza to, że na wsparcie działalności gospodarczej – w zależności od wielkości, każde z województw, może przeznaczyć od 250 do 700 mln euro

33

34 Nowy wymiar polityki regionalnej Koncentracja geograficzna działalności zaczyna odgrywać dużą rolę w Polskiej gospodarce - w wielu regionach postępujący proces integracji gospodarczej zwiększa znaczenie koncentracji geograficznej; Postępujący proces integracji gospodarczej wymusza specjalizację produktową i procesową firm, regionów oraz krajów; Polityka regionalna zaczyna koncentrować zasoby na wybranych obszarach działalności, charakteryzujących się największą obecną i potencjalną konkurencyjnością;

35 Definicja klastra Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących (Porter M. E. (2001) Porter o konkurencji, PWE, Warszawa).

36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006 r.) § 13. 2. Przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.

37 Przykłady rozwijających się klastrów (1) Lp.KlasterWojewództwoŹródło informacji 1 Dolina Ekologicznej Żywności woj. lubelskie www.dolinaeko.lublin.p l/ 2 Owoce miękkiewoj. lubelskiehttp://klastry-efs.pl 3 Dolina Lotnicza woj. lubelskie, podkarpackie, śląskie http://dolinalotnicza.pl 4 Klaster Łódzkiwoj. łódzkie http://www.klasterlodzk i.pl 5 Plastikowa Dolinawoj. małopolskiehttp://www.tkp.com.pl 6 Dolina Ekoprodukcjiwoj. mazowieckiehttp://klastry-efs.pl 7 Klaster przetwórstwa spożywczego woj. podkarpackie http://www.ig.wsiz.edu. pl/grona/ 8 Podkarpacki klaster informatyczny woj. podkarpackiehttp://pki.klastry.org/ 9 Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych woj. śląskiewww.silesia-region.pl

38 Przykłady rozwijających się klastrów (2) 10 Klaster Techniki i Aparatury Medycznej woj. śląskie Informacje z Politechniki Śląskiej 11 Grono budowlanewoj. świętokrzyskie Organizacja i Kierowanie nr 3(109) 2002 r. 12 Pomidor z Ziemi Sandomierskiej woj. świętokrzyskie http://klastry-efs.pl 13 Grono ceramiczne woj. świętokrzyskie, mazowieckie i łódzkie http://klastry-efs.pl 14 Klaster producentów jachtów woj. warmińsko – mazurskie http://klastry-efs.pl 15 Klaster meblarskiwoj. wielkopolskie http://klastry-efs.pl 15 Kotły pleszewskiewoj. wielkopolskie http://klastry-efs.pl 17 Grupa przetwórstwa rybnego woj. zachodniopomorskie http://klastry-efs.pl 18 Klaster Automatyki Przemysłowej w Gdańsku woj. zachodniopomorskie Szultka S. Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004

39 Korzyści twarde klastra Lokalny łańcuch podażowy Specjalistyczne usługi Wyspecjalizowana siła robocza Możliwość wyboru dostawcy Duża liczba firm Zwiększenie efektywności – szybszy dostęp, niższy koszt transportu Wyższa produktywność Szybszy i łatwiejszy dostęp Niższy koszt, wyższa jakość Możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach Zasób Korzyść

40 Korzyści miękkie Klastra Stowarzyszenia Uczenia się Zaufanie Nieformalny rynek pracy Wspólna wizja, planowanie Współpraca między firmami, sieci Transfer, wiedzy, technologii, know-how, Efektywność, możliwości kariery, poczucie bezpieczeństwa Zasób Korzyść

41 Powstawanie nowych dostawców Tworzenie się specjalistycznego rynku pracy Obniżka kosztów działalności Powstawanie wyspecjalizowanych dostawców

42 Poprawa współpracy Przyspieszenie procesu uczenia się Tworzenie się wiedzy ukrytej Źródło :Dorota Zbińkowska, OPI Powstawanie organizacji ułatwiających współpracę

43 Przyciągnięcie nowych firm Przyciąganie wykwalifikowanych pracowników Źródło :Dorota Zbińkowska, OPI NOWA FORMUŁA ROZWOJU Konkurencja i współpraca, doskonalenie kadr

44 Przyspieszenie przepływu informacji i wiedzy (ukrytej) Usprawnienie koordynacji działalności biznesowej Źródło :Dorota Zbińkowska, OPI Tworzenie się pozarynkowych relacji pomiędzy uczestnikami

45 Powiązania w ramach klastra Działalność badawcza oraz lobbowanie; W zakresie nawiązywania relacji z dostawcami i odbiorcami, W zakresie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, W zakresie kreowania innowacji i pozyskiwania nowych technologii, W zakresie inwestycji (łączenie zasobów produkcyjnych, dystrybucja, sprzedaż, marketing

46 Obszary wsparcia struktur klastrowych: 1. Komunikacja wewnętrzna, 2. Współpraca, 3. Doskonalenie kwalifikacji, 4. Działania promocyjne, 5. Internacjonalizacja, 6. Podwyższanie innowacyjności klastra

47 Doskonalenie kwalifikacji Wspólne opracowywanie programów szkoleniowych; Tworzenie klastrowych centrów umiejętności i doskonałości; Udział przedstawicieli koordynatora klastra w seminariach, warsztatach konferencjach krajowych i zagranicznych, Organizowanie warsztatów i seminariów wewnątrz klastra o tematyce nie związanej bezpośrednio z branżą, Ocena pozycji konkurencyjnej klastra – analiza rynku (branży), Analiza poziomu innowacyjności branży, Opracowanie strategii rozwoju klastra oraz planu jej wdrożenia, Współpraca z lokalnymi szkołami i uczelniami, Opracowanie programu praktyk i staży w przedsiębiorstwach.

48 Podwyższenie innowacyjności klastra Utworzenie specjalistycznego zaplecza badawczego na potrzeby klastra, Specjalistyczne usługi zaplecza B+R dla członków klastra, Analiza benchmarkingu, Okresowe analizy konkurencyjności klastra w porównaniu z branżami pokrewnymi w Polsce i na świecie. Lobbowanie inwestycji w infrastrukturę badawczo – naukową w obszarze funkcjonowania klastra pomoc w procesie formowania interdyscyplinarnych zespołów roboczych Programy połączeń zwrotnych

49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006 r.)

50 2. Pomoc finansowa może być udzielana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu: 1) przedsiębiorcom; 2) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności; 3) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego; 4) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich.

51 § 4. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

52 3. Koordynatorem klastra może być: 1) fundacja, 2) stowarzyszenie zarejestrowane, 3) spółka akcyjna, 4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 5) organizacja przedsiębiorców

53 § 14. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój klastra, podstawowych warunkach jego udzielania, miejscu składania oraz terminach rozpatrzenia wniosków, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

54 2. Koordynator klastra może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój klastra, obejmujący projekt dotyczący jednego klastra. 3. Wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój klastra powinien zawierać w szczególności:

55 1) oznaczenie koordynatora klastra oraz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra, ze wskazaniem miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców funkcjonujących w ramach klastra; 2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji projektu, którego dotyczy wniosek; 3) określenie kwoty wsparcia na rozwój klastra. 4. Agencja udostępnia formularze wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój klastra, w szczególności przez ich zamieszczenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

56 5. Rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia na rozwój klastra, Agencja bierze pod uwagę w szczególności: 1) przewidywany wpływ projektu na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorców funkcjonujących w ramach klastra; 2) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów; 3) trwałość rezultatów projektu. 6. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie koordynatora klastra o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na rozwój klastra.

57 Ferma S. Gajewski INNOWACJEINNOWACJE KONKURENCJAKONKURENCJA WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA

58 Ferma niosek S. Gajewski INNOWCYJNOŚĆINNOWCYJNOŚĆ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SEMINARIUM KLASTER NUTRIBIOMED PERSPEKTYWY ROZWOJU Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, 7. LUTY..2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google