Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona Środowiska Problematyka ochrony środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona Środowiska Problematyka ochrony środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona Środowiska Problematyka ochrony środowiska.

2 Formy działalności ochronnej w zarządzaniu zasobami biosfery Problematyka ochrony środowiska - Formy działalności ochronnej w zarządzaniu zasobami biosfery Charakter prewencyjny (zapobiegawczy), Charakter prewencyjny (zapobiegawczy), Charakter redukcyjny (sensu stricto ochronny) Charakter redukcyjny (sensu stricto ochronny) Charakter rehabilitacyjny. Charakter rehabilitacyjny. Na ogół są to różne przedsięwzięcia prowadzone do tego samego celu. Z gospodarczego punktu widzenia ochrona środowiska, to racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz podejmowanie przedsięwzięć poochronnych.

3 Zakres ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska - Zakres ochrony środowiska Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem; Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem; Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem; Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem; Ochrona środowiska morskiego; Ochrona środowiska morskiego; Ochrona gleby przed degradacją na skutek zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, środkami chemicznymi w wyniku erozji wodnej i wietrznej oraz dewastacji górniczej, rolniczej, itp.; Ochrona gleby przed degradacją na skutek zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, środkami chemicznymi w wyniku erozji wodnej i wietrznej oraz dewastacji górniczej, rolniczej, itp.; Ochrona roślinności przed degradacją; Ochrona roślinności przed degradacją;

4 Zakres ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska - Zakres ochrony środowiska Ochrona świata zwierzęcego przed wyniszczeniem; Ochrona świata zwierzęcego przed wyniszczeniem; Walka z hałasem i wibracją; Walka z hałasem i wibracją; Likwidowanie uciążliwości odpadów komunalnych i przemysłowych; Likwidowanie uciążliwości odpadów komunalnych i przemysłowych; Przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji i niewłaściwemu zagospodarowaniu surowców skalnych i mineralnych; Przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji i niewłaściwemu zagospodarowaniu surowców skalnych i mineralnych; Przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez siły przyrody. Przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez siły przyrody.

5 Ochrona środowiska w procesie jego bezpośredniego użytkowania Problematyka ochrony środowiska - Ochrona środowiska w procesie jego bezpośredniego użytkowania Zamykanie cykli i łańcuchów technologicznych w ramach przedsiębiorstw lub kompleksów przemysłowych; Zamykanie cykli i łańcuchów technologicznych w ramach przedsiębiorstw lub kompleksów przemysłowych; Produkcja materiało i energooszczędna; Produkcja materiało i energooszczędna; Wydalanie zanieczyszczeń tylko w postaci poddającej się asymilacji, w ilościach nieprzekraczających pojemności środowiska; Wydalanie zanieczyszczeń tylko w postaci poddającej się asymilacji, w ilościach nieprzekraczających pojemności środowiska;

6 Ochrona środowiska w procesie jego bezpośredniego użytkowania Problematyka ochrony środowiska - Ochrona środowiska w procesie jego bezpośredniego użytkowania Dekoncentracja produkcji (rezygnowanie z budowy kombinatów oraz dużej liczby zakładów w niewielkiej od siebie odległości); Dekoncentracja produkcji (rezygnowanie z budowy kombinatów oraz dużej liczby zakładów w niewielkiej od siebie odległości); Ograniczanie pobierania ze środowiska zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych) w sposób niekontrolowany. Ograniczanie pobierania ze środowiska zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych) w sposób niekontrolowany.

7 Ochrona środowiska sensu stricte Problematyka ochrony środowiska - Ochrona środowiska sensu stricte Zapobieganie niewłaściwemu użytkowaniu drogą nakazów, zakazów lub wskazań; Zapobieganie niewłaściwemu użytkowaniu drogą nakazów, zakazów lub wskazań; Konserwatorska ochrona ekosystemów, gatunków i okazów; Konserwatorska ochrona ekosystemów, gatunków i okazów; Redukcja zanieczyszczeń powstających w czasie działalności gospodarczej; Redukcja zanieczyszczeń powstających w czasie działalności gospodarczej; Proekologiczna regulacja pozagospodarczej aktywności społeczeństwa. Proekologiczna regulacja pozagospodarczej aktywności społeczeństwa.

8 Proces transformacji ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska – Proces transformacji ochrony środowiska Etap I – strategia rozcieńczania (lata 70-te) Odprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń postaci takiej, w jakiej pojawiły się w procesie produkcji. Odprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń postaci takiej, w jakiej pojawiły się w procesie produkcji. W miarę rosnącej pod wpływem antropopresji degradacji środowiska, strategie rozcieńczania zastępowane były strategiami ograniczania, W miarę rosnącej pod wpływem antropopresji degradacji środowiska, strategie rozcieńczania zastępowane były strategiami ograniczania,

9 Proces transformacji ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska – Proces transformacji ochrony środowiska Strategia ograniczania – czysto technologiczne zabiegi zwane często działaniami typu końca rury (instalowanie różnego typu filtrów redukujących zanieczyszczenia wprowadzone do wody i powietrza, budowa odsiarczalni gazów spalinowych, oczyszczalni ścieków, czy kontrolowanych wysypisk odpadów i ich spalarni). Strategia ograniczania – czysto technologiczne zabiegi zwane często działaniami typu końca rury (instalowanie różnego typu filtrów redukujących zanieczyszczenia wprowadzone do wody i powietrza, budowa odsiarczalni gazów spalinowych, oczyszczalni ścieków, czy kontrolowanych wysypisk odpadów i ich spalarni). Strategie ograniczania związane były z zasadą wydawaj polecenia i kontroluj ich realizację. Strategie ograniczania związane były z zasadą wydawaj polecenia i kontroluj ich realizację.

10 Proces transformacji ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska – Proces transformacji ochrony środowiska Stosowanie strategii ograniczania zmniejszyło stopień eksploatacji zasobów naturalnych, w tym nieodnawialnych zasobów naturalnych. Stosowanie strategii ograniczania zmniejszyło stopień eksploatacji zasobów naturalnych, w tym nieodnawialnych zasobów naturalnych. Koszty metody końca rury, zawsze bardzo wysokie, obciążały konsumentów i podatników. Koszty metody końca rury, zawsze bardzo wysokie, obciążały konsumentów i podatników.

11 Proces transformacji ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska – Proces transformacji ochrony środowiska Etap II- koniec lat 80 – tych i początek 90 – tych – zapobieganie problemom Konferencja Sztokholmska – kraje OECD rozpoczynają stosowanie Strategii Prewencji (zapobiegania), a więc likwidacji zanieczyszczeń u źródła. Konferencja ONZ nt. Środowisko i rozwój (Rio de Janeiro - czerwiec 1992 r.) – sformułowanie strategii Czystszej Produkcji. Konferencja ONZ nt. Środowisko i rozwój (Rio de Janeiro - czerwiec 1992 r.) – sformułowanie strategii Czystszej Produkcji.

12 Proces transformacji ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska – Proces transformacji ochrony środowiska Metody Strategii Czystszej Produkcji : Ograniczanie powstania w procesie produkcyjnym zanieczyszczeń, Ograniczanie powstania w procesie produkcyjnym zanieczyszczeń, Zarządzanie cyklem życia produktu tak, aby na wszystkich etapach: produkcji, sprzedaży, konsumpcji lub eksploatacji i degradacji, eliminować lub minimalizować ilość odpadów. Zarządzanie cyklem życia produktu tak, aby na wszystkich etapach: produkcji, sprzedaży, konsumpcji lub eksploatacji i degradacji, eliminować lub minimalizować ilość odpadów.

13 Proces transformacji ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska – Proces transformacji ochrony środowiska , wprowadzenie zasady Strategii Czystszej Produkcji , wprowadzenie zasady Strategii Czystszej Produkcji Cel strategii Ograniczenie powstawania odpadów, Ograniczenie powstawania odpadów, Eliminowanie marnotrawstwa zasobów pracy ludzkiej, materiałów i energii. Eliminowanie marnotrawstwa zasobów pracy ludzkiej, materiałów i energii. Utrzymanie funkcji przemysłu i rozwój w rozsądnych granicach, określanych mianem zrównoważonego rozwoju. Utrzymanie funkcji przemysłu i rozwój w rozsądnych granicach, określanych mianem zrównoważonego rozwoju.

14 Proces transformacji ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska – Proces transformacji ochrony środowiska Zalety Strategii Czystej Produkcji: Wymuszenie gwałtownego postępu technologicznego procesów produkcji, w kierunku zmniejszania emisji zanieczyszczeń na każdym etapie produkcji, w tym również efektywności korzystania z surowców, wody i energii. Wymuszenie gwałtownego postępu technologicznego procesów produkcji, w kierunku zmniejszania emisji zanieczyszczeń na każdym etapie produkcji, w tym również efektywności korzystania z surowców, wody i energii. Wprowadzenie zasady zanieczyszczający płaci – oznaczającej konieczność ponoszenia kosztów ochrony środowiska przez wprowadzającego do tego środowiska zanieczyszczenia. Wprowadzenie zasady zanieczyszczający płaci – oznaczającej konieczność ponoszenia kosztów ochrony środowiska przez wprowadzającego do tego środowiska zanieczyszczenia.

15 Proces transformacji ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska – Proces transformacji ochrony środowiska Etap III – od połowy lat 90 – tych Okres, w którym pojawiły się problemy efektywności gospodarowania środowiskiem. W tym okresie pojawił się standard SZS – system zarządzania środowiskiem ISO Wymaga on stałego postępu w dziedzinie ograniczania ujemnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

16 Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce Problematyka ochrony środowiska – Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce Przepisy ustrojowe odnoszące się do ochrony środowiska: Przepisy ustrojowe odnoszące się do ochrony środowiska: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483); Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483);

17 Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce Problematyka ochrony środowiska – Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce Przepisy o randze ustawowej: Przepisy o randze ustawowej: Ustawy podstawowe: Ustawy podstawowe: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627, ze zmianami; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880;

18 Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce Problematyka ochrony środowiska – Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce Ustawy regulujące sposób gospodarowania poszczególnymi komponentami środowiska: Ustawy regulujące sposób gospodarowania poszczególnymi komponentami środowiska: 1.Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266); 2.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229); 3.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, ze zmianami);

19 Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce Problematyka ochrony środowiska – Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce Ustawy regulujące różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego: Ustawy regulujące różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego: 1. 1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami); 2. 2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717); 3. ); 3.Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18); Przepisy wykonawcze do poszczególnych ustaw.

20 Ochrona środowiska w świetle zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska – Ochrona środowiska w świetle zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska …podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na: Racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego; Racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego;

21 Ochrona środowiska w świetle zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska - Ochrona środowiska w świetle zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska Przeciwdziałaniu lub zapobieganiu szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmian cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych; Przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Racjonalne działanie w środowisku oznacza w szczególności takie postępowanie, które nie pogarsza stanu środowiska, zapewnia pierwszeństwo przedsięwzięciom umożliwiającym oszczędne wykorzystanie zasobów i korzystanie z nich tylko w uzasadnionym interesie społecznym.

22 odstawowe kierunki ochrony środowiska objęte Ustawą Prawo ochrony środowiska Problematyka ochrony środowiska - Podstawowe kierunki ochrony środowiska objęte Ustawą Prawo ochrony środowiska Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (powierzchni Ziemi i jej wnętrza, wody powierzchniowej i podziemnej, lasów i innej roślinności, świata zwierząt); Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (powierzchni Ziemi i jej wnętrza, wody powierzchniowej i podziemnej, lasów i innej roślinności, świata zwierząt); Ochrona i kształtowanie poszczególnych walorów środowiska (krajobrazu, terenów uzdrowiskowych i turystycznych, terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych i inne); Ochrona i kształtowanie poszczególnych walorów środowiska (krajobrazu, terenów uzdrowiskowych i turystycznych, terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych i inne); Ochrona środowiska życia człowieka przed obciążeniem i uciążliwościami (ochrona wód, powietrza i ziemi przed zanieczyszczeniem, utylizacja, składowanie bądź bezpieczne usuwanie odpadów, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem). Ochrona środowiska życia człowieka przed obciążeniem i uciążliwościami (ochrona wód, powietrza i ziemi przed zanieczyszczeniem, utylizacja, składowanie bądź bezpieczne usuwanie odpadów, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem).

23 Prawodawstwo unijne Problematyka ochrony środowiska - Prawodawstwo unijne Rozporządzenia – najbardziej drastyczna formuła, stosowana stosunkowo rzadko. Bezpośrednie zastąpienie regulacji krajowych przepisami Unii, ma moc wiążącą we wszystkich państwach członkowskich; Dyrektywy – oddziaływanie pośrednie na ustawodawstwo krajowe, muszą być wprowadzone w życie w państwach członkowskich w ustawach lub innych aktach normatywnych w określonym terminie - zwykle 2 lata. Dyrektywy – oddziaływanie pośrednie na ustawodawstwo krajowe, muszą być wprowadzone w życie w państwach członkowskich w ustawach lub innych aktach normatywnych w określonym terminie - zwykle 2 lata.

24 Prawodawstwo unijne Problematyka ochrony środowiska - Prawodawstwo unijne Decyzje – wiążą podmioty, do których są skierowane tj. państwa członkowskie a także osoby fizyczne i prawne np. przedsiębiorstwo; Zalecenia i uchwały – nie mają mocy wiążącej są wytycznymi postępowania.


Pobierz ppt "Ochrona Środowiska Problematyka ochrony środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google