Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania realizacji podstawy programowej kszta ł cenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania realizacji podstawy programowej kszta ł cenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania realizacji podstawy programowej kszta ł cenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

2 2 Prezentacja powsta ł a przy wspó ł pracy konsultantów i doradców metodycznych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego: mgr Beata Wróblewska, CDiE, W ł oc ł awek – lider grupy mgr Aleksandra Gancarz, KPCEN, Toru ń mgr Krzysztof Go łę biowski, CKU-TODM i DN, Toru ń mgr Maria Nowi ń ska, CDiE, W ł oc ł awek dr Lena Tkaczyk, KPCEN, W ł oc ł awek mgr Barbara Zieli ń ska, KPCEN, Bydgoszcz mgr Ewa Ż ychska, ODiDZN, Grudzi ą dz

3 3 Plan prezentacji: Ogólne za ł o ż enia zmian w podstawie programowej kszta ł cenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Ogólne za ł o ż enia zmian w podstawie programowej kszta ł cenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Kalendarium wdra ż ania zmian Kalendarium wdra ż ania zmian Specyfika nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Specyfika nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Wnioski

4 Ogólne za ł o ż enia zmian w podstawie programowej kszta ł cenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych 4

5 5 Forma zapisu podstawy programowej Efekty kszta ł cenia zapisane s ą w j ę zyku wymaga ń na koniec ka ż dego etapu kszta ł cenia: cele kszta ł cenia opisane s ą przez wymagania ogólne tre ś ci kszta ł cenia opisane s ą przez wymagania szczegó ł owe tre ś ci ś cie ż ek edukacyjnych zosta ł y w łą czone w tre ś ci przedmiotów

6 6 Stara podstawa (fragment)Nowa podstawa (fragment) Cele edukacyjne 1. Nabycie umiej ę tno ś ci obserwacji i opisu zjawisk chemicznych zachodz ą cych w otaczaj ą cym ś wiecie. 2. Poznanie znaczenia wiedzy chemicznej w procesach przetwarzania materii przez cz ł owieka. Cele kształcenia – wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji Ucze ń samodzielnie pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych ź ródeł (np. układ okresowy pierwiastków, tablice, wykresy, słowniki, zasoby Internetu, multimedia), wykorzystuje technologie informacyjne. Tre ś ci nauczania i umiej ę tno ś ci – wymagania szczegó ł owe 1. Substancje i ich w ł a ś ciwo ś ci. Ucze ń : 1.1. opisuje w ł a ś ciwo ś ci substancji b ę d ą cych g ł ównymi sk ł adnikami stosowanych na co dzie ń produktów np. soli kamiennej, cukru, m ą ki, wody, miedzi, ż elaza 1.2. przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem poj ęć : masa, g ę sto ść i obj ę to ść Zadania szko ł y 1. Ukszta ł towanie my ś lenia prowadz ą cego do zrozumienia poznanej wiedzy chemicznej i pos ł ugiwania si ę ni ą w ró ż nych sytuacjach ż yciowych.

7 7 Wymagania edukacyjne s ą wspólne dla ró ż nych odbiorców w szczególno ś ci dla: ucznia nauczyciela autorów podr ę czników autorów arkuszy sprawdzianów i egzaminów zewn ę trznych

8 8 Wzrost odpowiedzialno ś ci nauczycieli za proces nauczania zapis podstawy programowej w postaci wymaga ń edukacyjnych u ł atwia dobre przygotowanie do sprawdzianu i egzaminów zewn ę trznych zapis podstawy programowej w postaci wymaga ń edukacyjnych u ł atwia dobre przygotowanie do sprawdzianu i egzaminów zewn ę trznych odchudzenie tre ś ci sprzyja realizacji podstawy programowej w okre ś lonym zaplanowanym czasie odchudzenie tre ś ci sprzyja realizacji podstawy programowej w okre ś lonym zaplanowanym czasie

9 9 Kszta ł cenie umiej ę tno ś ci ponadprzedmiotowych na wszystkich etapach edukacyjnych - preambu ł a czytanie ze zrozumieniem czytanie ze zrozumieniem my ś lenie matematyczne my ś lenie matematyczne my ś lenie naukowe – w rozwi ą zywaniu problemów, formu ł owaniu wniosków my ś lenie naukowe – w rozwi ą zywaniu problemów, formu ł owaniu wniosków komunikowanie si ę w j ę zyku polskim i obcym komunikowanie si ę w j ę zyku polskim i obcym uczenie wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji uczenie wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji rozpoznawanie w ł asnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenie si ę przez ca ł e ż ycie rozpoznawanie w ł asnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenie si ę przez ca ł e ż ycie praca zespo ł owa praca zespo ł owa

10 10 Zwi ę kszanie szans edukacyjnych w klasie VI szko ł y podstawowej i III klasie gimnazjum b ę d ą odbywa ć si ę obligatoryjnie zaj ę cia dodatkowe dla uczniów o niezadawalaj ą cych wynikach i zdolnych tzw. grupa wyrównawcza i konkursowa w klasie VI szko ł y podstawowej i III klasie gimnazjum b ę d ą odbywa ć si ę obligatoryjnie zaj ę cia dodatkowe dla uczniów o niezadawalaj ą cych wynikach i zdolnych tzw. grupa wyrównawcza i konkursowa

11 11 G ł ówne za ł o ż enia reformy programowej w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej z łą czenie programowe gimnazjum oraz szko ł y ponadgimnazjalnej, prowadz ą ce do bardziej racjonalnego zagospodarowania 6-letniego cyklu nauki przeznaczenie przynajmniej pierwszych czterech lat tego cyklu na jednakowy dla wszystkich, pe ł ny kurs kszta ł cenia ogólnego, obejmuj ą cego wszystkie podstawowe obszary wiedzy

12 12 Z ał o ż enia podstawy programowej w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych : uczenie si ę tego, co cz ł owiekowi mo ż e by ć u ż yteczne w ż yciu i dzia ł alno ś ci uczenie si ę tego, co cz ł owiekowi mo ż e by ć u ż yteczne w ż yciu i dzia ł alno ś ci przyswajanie przez uczniów ze zrozumieniem podstawowych faktów, zasad, prawid ł owo ś ci, praw i praktyk przyswajanie przez uczniów ze zrozumieniem podstawowych faktów, zasad, prawid ł owo ś ci, praw i praktyk kszta ł cenie postaw ucznia warunkuj ą cych mu sprawne funkcjonowanie we wspó ł czesnym ś wiecie kszta ł cenie postaw ucznia warunkuj ą cych mu sprawne funkcjonowanie we wspó ł czesnym ś wiecie pos ł ugiwanie si ę technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi pos ł ugiwanie si ę technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi

13 13 Realizacja tre ś ci w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych przeniesienie ci ęż aru ze zdobywania wiedzy na zdobywanie i kszta ł cenie umiej ę tno ś ci przeniesienie ci ęż aru ze zdobywania wiedzy na zdobywanie i kszta ł cenie umiej ę tno ś ci zmniejszenie encyklopedyzmu zmniejszenie encyklopedyzmu dominacja zasady egzemplaryzmu i metody dominantowej w doborze tre ś ci dominacja zasady egzemplaryzmu i metody dominantowej w doborze tre ś ci

14 14 nauczanie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w zakresie ogólnym: nauczanie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w zakresie ogólnym: szko ł a podstawowa – matematyka, przyroda szko ł a podstawowa – matematyka, przyroda gimnazjum – matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, gimnazjum – matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, szko ł a ponadgimnazjalna – w pierwszej klasie: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia,szko ł a ponadgimnazjalna – w pierwszej klasie: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, 3 lata gimnazjum i 1 klasa szko ł y ponadgimanzjalnej stanowi ą zamkni ę t ą ca ł o ść w nauczaniu przedmiotów ogólnych 3 lata gimnazjum i 1 klasa szko ł y ponadgimanzjalnej stanowi ą zamkni ę t ą ca ł o ść w nauczaniu przedmiotów ogólnych Realizacja tre ś ci w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych

15 15 Wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Szkoła podstawowa: matematyka, przyroda Gimnazjum: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia Szkoła ponadgimnazjalna: Klasa I: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia Klasa II i III matematyka, przedmioty w rozszerzeniu

16 16 Nauczanie liniowe przedmiotów matematyczno-przyrodniczych odej ś cie od nauczania spiralnego na rzecz liniowego tzn. zniesienie powtarzania tre ś ci kszta ł cenia na rzecz ich poszerzania odej ś cie od nauczania spiralnego na rzecz liniowego tzn. zniesienie powtarzania tre ś ci kszta ł cenia na rzecz ich poszerzania sprawdzanie wiedzy ucznia powinno odbywa ć si ę w oparciu o tre ś ci nauczane wcze ś niej sprawdzanie wiedzy ucznia powinno odbywa ć si ę w oparciu o tre ś ci nauczane wcze ś niej

17 17 Przyrost wiedzy w nauczaniu liniowym Poziom szko ł y podstawowej Ucze ń dostosowuje swój ubiór do panuj ą cych warunków pogodowych. Poziom gimnazjalny Ucze ń potrafi prowadzi ć obserwacje pogodowe i obliczy ć np. spadek temperatury ze wzrostem wysoko ś ci. Poziom ponadgimnazjalny Ucze ń potrafi wyja ś ni ć czynniki klimatotwórcze, obliczy ć np. gradienty sucho- i wilgotnoadiabatyczne, prognozowa ć zmiany pogody obserwuj ą c przechodzenie frontów atmosferycznych.

18 18 Realizacja zaj ęć terenowych prowadzenie obserwacji i do ś wiadcze ń oraz zaj ęć w terenie wymaga znajomo ś ci przez nauczycieli zasad zachowania bezpiecze ń stwa prowadzenie obserwacji i do ś wiadcze ń oraz zaj ęć w terenie wymaga znajomo ś ci przez nauczycieli zasad zachowania bezpiecze ń stwa realizacja celów podstawy programowej mo ż e by ć realizowana równie ż w trakcie wycieczek krajoznawczo-turystycznych realizacja celów podstawy programowej mo ż e by ć realizowana równie ż w trakcie wycieczek krajoznawczo-turystycznych

19 19 Planowanie zaj ęć dydaktycznych w blokach przedmiotowych w gimnazjum zaj ę cia w blokach przedmiotów przyrodniczych nale ż y uwzgl ę dni ć w organizacji i planach nauczania np. : zaj ę cia w blokach przedmiotów przyrodniczych nale ż y uwzgl ę dni ć w organizacji i planach nauczania np. : geografia +biologia geografia +biologia fizyka + chemia fizyka + chemia

20 20 Wykorzystywanie metod poszukuj ą cych, rozwija aktywno ść intelektualn ą Metody poszukuj ą ce np. Metody poszukuj ą ce np. dyskusja dyskusja obserwacja obserwacja pomiar pomiar metody problemowe metody problemowe gry dydaktyczne gry dydaktyczne Metody oddziałujące na emocje np. Metody oddziałujące na emocje np. ekspresyjne impresyjne Oddzia ł ywanie na emocje zmienia postawy i uczucia uczniów na okre ś lony temat

21 Kalendarium 21 Rok szkolny Początek wdrażania zmienionej podstawy programowych Kontynuacja starej podstawy programowej 2009/2010 I SPI GIMNAZJUMII SPII GIMNAZJUM 2010/2011 II SPII GIMNAZJUMIII SPIII GIMNAZJUM 2011/2012III SP III GIMNAZJUM IV SPILOI TI ZSZ I EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012/2013 IV SPILOI TI ZSZV SPII LOII TII ZSZ 2013/2014 V SPII LOII TII ZSZ VI SPIII LO III TI LU 2014/2015 VI SPIII LO III TIII ZSZIV TII LU I SPRAWDZIAN I EGZAMIN MATURALNY 2015/2016 IV TI LU 2016/2017 II LU

22 22 Specyfika nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych wed ł ug zmian w podstawie programowej kszta ł cenia ogólnego

23 23 Nauczanie matematyki nieznaczne zmiany nieznaczne zmiany przesuni ę cia tre ś ci mi ę dzy szko łą podstawow ą a gimnazjum przesuni ę cia tre ś ci mi ę dzy szko łą podstawow ą a gimnazjum podtrzymane nauczanie czynno ś ciowe w szkole podstawowej podtrzymane nauczanie czynno ś ciowe w szkole podstawowej kilkakrotny zapis w podstawie programowej dotycz ą cy mo ż liwo ś ci wykorzystania do oblicze ń kalkulatorów, np. dodawania i odejmowania liczb naturalnych wielocyfrowych, zamiany u ł amków zwyk ł ych na dziesi ę tne, (jak b ę dzie na sprawdzianie i egzaminach zewn ę trznych?) kilkakrotny zapis w podstawie programowej dotycz ą cy mo ż liwo ś ci wykorzystania do oblicze ń kalkulatorów, np. dodawania i odejmowania liczb naturalnych wielocyfrowych, zamiany u ł amków zwyk ł ych na dziesi ę tne, (jak b ę dzie na sprawdzianie i egzaminach zewn ę trznych?)

24 24 Nauczanie przyrody nastawione jest na: kszta ł cenie badawczej postawy (m.in. dwa dzia ł y w podstawie programowej dotycz ą ce prowadzenia obserwacji w terenie) kszta ł cenie badawczej postawy (m.in. dwa dzia ł y w podstawie programowej dotycz ą ce prowadzenia obserwacji w terenie) kszta ł cenie umiej ę tno ś ci korzystania z ró ż nych ź róde ł i w ł asnych obserwacji kszta ł cenie umiej ę tno ś ci korzystania z ró ż nych ź róde ł i w ł asnych obserwacji kszta ł cenie umiej ę tno ś ci wykonywania w ł asnych pomiarów kszta ł cenie umiej ę tno ś ci wykonywania w ł asnych pomiarów stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej

25 25 G ł ównymi obszarami aktywno ś ci ucznia w ramach nauczania przyrody powinno by ć : do ś wiadczanie do ś wiadczanie obserwowanie i mierzenie obserwowanie i mierzenie prowadzenie do ś wiadcze ń prowadzenie do ś wiadcze ń dokumentowanie i prezentowanie dokumentowanie i prezentowanie stawianie pyta ń i poszukiwanie odpowiedzi stawianie pyta ń i poszukiwanie odpowiedzi

26 26 Nauczanie geografii w podstawie programowej nastawione jest na: zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych (wa ż ny dost ę p do ró ż nych ź róde ł informacji) zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych (wa ż ny dost ę p do ró ż nych ź róde ł informacji) przedstawianie informacji w formie prezentacji multimedialnej (np. walory turystyczne regionów) przedstawianie informacji w formie prezentacji multimedialnej (np. walory turystyczne regionów) wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnej (wa ż ne wyposa ż enie pracowni w sprz ę t multimedialny) wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnej (wa ż ne wyposa ż enie pracowni w sprz ę t multimedialny) dostrzeganie zjawisk (od lokalnych do globalnych) dostrzeganie zjawisk (od lokalnych do globalnych)

27 27 zaj ęć interaktywnych zaj ęć interaktywnych metod polegaj ą cych na samodzielnej obserwacji, analizie map, danych statystycznych prezentowanych w ró ż nej postaci (np. tabele, wykresy) metod polegaj ą cych na samodzielnej obserwacji, analizie map, danych statystycznych prezentowanych w ró ż nej postaci (np. tabele, wykresy) metod problemowych metod problemowych Nauczanie geografii wymaga stosowania:

28 28 realizacji obligatoryjnie zaj ęć terenowych np. identyfikowanie obiektów geograficznych na mapie i w terenie (zapis z podstawy programowej) realizacji obligatoryjnie zaj ęć terenowych np. identyfikowanie obiektów geograficznych na mapie i w terenie (zapis z podstawy programowej) realizacji wi ę kszo ś ci zaj ęć terenowych w klasie II gimnazjum z uwagi na nauczanie zagadnie ń dotycz ą cych Polski i regionu realizacji wi ę kszo ś ci zaj ęć terenowych w klasie II gimnazjum z uwagi na nauczanie zagadnie ń dotycz ą cych Polski i regionu Nauczanie geografii wymaga:

29 29 Nauczanie chemii oparte jest na: projektowaniu, przeprowadzaniu i interpretowaniu wielu prostych do ś wiadcze ń chemicznych i ich interpretacji projektowaniu, przeprowadzaniu i interpretowaniu wielu prostych do ś wiadcze ń chemicznych i ich interpretacji wyja ś nianiu zjawisk ż ycia codziennego w oparciu o procesy chemiczne wyja ś nianiu zjawisk ż ycia codziennego w oparciu o procesy chemiczne k lasyfikowaniu, opisywaniu, porównywaniu, wyja ś nianiu procesów chemicznych – rozwijanie my ś lenia przyrodniczego k lasyfikowaniu, opisywaniu, porównywaniu, wyja ś nianiu procesów chemicznych – rozwijanie my ś lenia przyrodniczego

30 30 przeprowadzania eksperymentu chemicznego (pokaz/do ś wiadczenie), a w braku mo ż liwo ś ci wykorzystywanie plansz, tablic, modeli, eksponatów, schematów, animacji do wyja ś niania procesów i problemów chemicznych przeprowadzania eksperymentu chemicznego (pokaz/do ś wiadczenie), a w braku mo ż liwo ś ci wykorzystywanie plansz, tablic, modeli, eksponatów, schematów, animacji do wyja ś niania procesów i problemów chemicznych zabezpieczenia bazy do prowadzenia do ś wiadcze ń zabezpieczenia bazy do prowadzenia do ś wiadcze ń przygotowania nauczycieli do prowadzenia do ś wiadcze ń w oparciu o proste, tanie, ł atwo dost ę pne odczynniki przygotowania nauczycieli do prowadzenia do ś wiadcze ń w oparciu o proste, tanie, ł atwo dost ę pne odczynniki Nauczanie chemii wymaga:

31 31 Nauczanie chemii sugeruje si ę, by zaj ę cia badawcze odbywa ł y si ę w II klasie gimnazjum ze wzgl ę du na wi ę ksze umiej ę tno ś ci manualne uczniów sugeruje si ę, by zaj ę cia badawcze odbywa ł y si ę w II klasie gimnazjum ze wzgl ę du na wi ę ksze umiej ę tno ś ci manualne uczniów uwzgl ę dnieniu w procesie dydaktycznym wspó ł pracy z innymi instytucjami, np. UMK, do prezentowania do ś wiadcze ń trudnych do wykonania w szkole uwzgl ę dnieniu w procesie dydaktycznym wspó ł pracy z innymi instytucjami, np. UMK, do prezentowania do ś wiadcze ń trudnych do wykonania w szkole

32 32 Nauczanie fizyki nastawione jest w szczególno ś ci na: wykorzystanie wielko ś ci fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi ą zywania prostych zada ń obliczeniowych wykorzystanie wielko ś ci fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi ą zywania prostych zada ń obliczeniowych przeprowadzanie do ś wiadcze ń i wyci ą ganie wniosków z otrzymanych wyników przeprowadzanie do ś wiadcze ń i wyci ą ganie wniosków z otrzymanych wyników prezentowanie wyników w ł asnych obserwacji, eksperymentów i przemy ś le ń prezentowanie wyników w ł asnych obserwacji, eksperymentów i przemy ś le ń wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce ż ycia codziennego wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce ż ycia codziennego pos ł ugiwanie si ę informacjami pochodz ą cymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych) pos ł ugiwanie si ę informacjami pochodz ą cymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych)

33 33 szeregu badawczych dzia ł a ń ucznia szeregu badawczych dzia ł a ń ucznia 14 obligatoryjnych do ś wiadcze ń przeprowadzonych w szkolnej pracowni fizycznej bezpo ś rednio przez uczniów w grupach 14 obligatoryjnych do ś wiadcze ń przeprowadzonych w szkolnej pracowni fizycznej bezpo ś rednio przez uczniów w grupach prowadzenia do ś wiadcze ń i obserwacji na lekcjach prowadzenia do ś wiadcze ń i obserwacji na lekcjach Nauczanie fizyki wymaga:

34 34 Nauczanie fizyki polega na: opisywaniu zjawisk i rozwi ą zywaniu problemów fizycznych i astronomicznych z zastosowaniem modeli i technik matematycznych opisywaniu zjawisk i rozwi ą zywaniu problemów fizycznych i astronomicznych z zastosowaniem modeli i technik matematycznych kszta ł ceniu umiej ę tno ś ci wykonywania pomiarów prostych i z ł o ż onych kszta ł ceniu umiej ę tno ś ci wykonywania pomiarów prostych i z ł o ż onych

35 35 Planowanie zaj ęć dydaktycznych z fizyki w gimnazjum fizyka - 30 h na eksperyment uczniowski w szkolnej pracowni fizycznej (15 zaj ęć ) fizyka - 30 h na eksperyment uczniowski w szkolnej pracowni fizycznej (15 zaj ęć ) zabezpieczenie ok. 4 tys. z ł. na kompletny zestaw do ś wiadczalny 14 z poradnikiem dla nauczyciela i instrukcj ą dla ucznia (karty pracy) zabezpieczenie ok. 4 tys. z ł. na kompletny zestaw do ś wiadczalny 14 z poradnikiem dla nauczyciela i instrukcj ą dla ucznia (karty pracy)

36 36 Nauczanie biologii wymaga: poznawania przez ucznia metodyki prowadzenia bada ń biologicznych poznawania przez ucznia metodyki prowadzenia bada ń biologicznych stworzenia warunków w szkole do samodzielnego planowania i wykonywania do ś wiadcze ń biologicznych stworzenia warunków w szkole do samodzielnego planowania i wykonywania do ś wiadcze ń biologicznych prowadzenia obserwacji ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obserwacji mikroskopowych (pracownie powinny by ć wyposa ż one w podstawowy sprz ę t laboratoryjny, mikroskopy i preparaty trwa ł e) prowadzenia obserwacji ze szczególnym uwzgl ę dnieniem obserwacji mikroskopowych (pracownie powinny by ć wyposa ż one w podstawowy sprz ę t laboratoryjny, mikroskopy i preparaty trwa ł e)

37 37 Nauczanie biologii wymaga: rozwijania umiej ę tno ś ci prowadzenia samodzielnych obserwacji w terenie, co stwarza konieczno ść wyposa ż enia ucznia w klucze do oznaczania gatunków rozwijania umiej ę tno ś ci prowadzenia samodzielnych obserwacji w terenie, co stwarza konieczno ść wyposa ż enia ucznia w klucze do oznaczania gatunków uj ę cia lekcji w terenie przy planowaniu zaj ęć lekcyjnych dla poszczególnych klas uj ę cia lekcji w terenie przy planowaniu zaj ęć lekcyjnych dla poszczególnych klas

38 Wnioski 38

39 39 Edukacja matematyczno - przyrodnicza konieczno ść wspó ł pracy mi ę dzyprzedmiotowej konieczno ść wspó ł pracy mi ę dzyprzedmiotowej odchudzenie tre ś ci programowych na rzecz realizacji zaj ęć do ś wiadczalnych i terenowych odchudzenie tre ś ci programowych na rzecz realizacji zaj ęć do ś wiadczalnych i terenowych konieczno ść planowania zaj ęć terenowych w organizacji pracy szko ł y konieczno ść planowania zaj ęć terenowych w organizacji pracy szko ł y zabezpieczenie ś rodków finansowych na pomoce dydaktyczne u ł atwiaj ą ce prowadzenie zaj ęć w terenie i wykonywanie do ś wiadcze ń zabezpieczenie ś rodków finansowych na pomoce dydaktyczne u ł atwiaj ą ce prowadzenie zaj ęć w terenie i wykonywanie do ś wiadcze ń wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli szczególnie przyrody (ró ż ne kwalifikacje podstawowe i ró ż ne kompetencje do nauczania) wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli szczególnie przyrody (ró ż ne kwalifikacje podstawowe i ró ż ne kompetencje do nauczania)

40 40 u ś wiadomienie nauczycielom konieczno ś ci nabywania nowych umiej ę tno ś ci metodycznych oraz nowego patrzenia na tre ś ci merytoryczne nauczanych przedmiotów (w tym na kolejno ść pojawiania si ę tre ś ci) u ś wiadomienie nauczycielom konieczno ś ci nabywania nowych umiej ę tno ś ci metodycznych oraz nowego patrzenia na tre ś ci merytoryczne nauczanych przedmiotów (w tym na kolejno ść pojawiania si ę tre ś ci) uwzgl ę dnienie w roku szkolnym 2009/2010 szkole ń dla nauczycieli dotycz ą cych bezpiecze ń stwa na zaj ę ciach terenowych uwzgl ę dnienie w roku szkolnym 2009/2010 szkole ń dla nauczycieli dotycz ą cych bezpiecze ń stwa na zaj ę ciach terenowych stworzenie warunków w szko ł ach i placówkach o ś wiatowych do swobodnego korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnej stworzenie warunków w szko ł ach i placówkach o ś wiatowych do swobodnego korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnej Edukacja matematyczno - przyrodnicza

41 41


Pobierz ppt "Uwarunkowania realizacji podstawy programowej kszta ł cenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google