Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zarządzanie i Inżynieria Produkcji RODZAJE REMONTÓW. PROCES TECHNOLOGICZNY REMOTÓW. Wojciech Pajak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zarządzanie i Inżynieria Produkcji RODZAJE REMONTÓW. PROCES TECHNOLOGICZNY REMOTÓW. Wojciech Pajak."— Zapis prezentacji:

1   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zarządzanie i Inżynieria Produkcji RODZAJE REMONTÓW. PROCES TECHNOLOGICZNY REMOTÓW. Wojciech Pajak

2 RODZAJE REMONTÓW Remont - to przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku). Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej ale - obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych.

3 RODZAJE REMONTÓW Remont Bieżący – to działania które mają zapobiegać trwałemu uszkodzeniu danego obiektu czyli zapobiegać przed remontem kapitalnym. W grupie remontów bieżących wyróżniamy: -remonty planowo-zapobiegawcze – to działania podejmowane w ściśle określonym czasie oraz w sytuacji kiedy nie widzimy jeszcze zewnętrznych objawów zużycia nieruchomości, nie są kapitałochłonne -prace interwencyjne – są podejmowane wówczas, jeśli wydarzy się sytuacja zupełnie nieprzewidziana w czasie eksploatacji Jest to praca jak przy przeglądzie oraz wymiana części szybko zuzywających się, bez dokonywania rozbiórki urządzenia. Ten remont obejmuje do 15% wartości odtworzonej maszyny.

4 RODZAJE REMONTÓW Zakres rzeczowy remontu bieżącego zazwyczaj obejmuje:
Mycie i czyszczenie zewnętrzne Oględziny zewnętrzne oraz próbę biegu luzem Próbę pod obciążeniem Określenie zakresu robót Demontaż w zakresie wynikającym ze stopnia zużycia lub uszkodzenia zespołów Mycie części zdemontowanych Weryfikacja zespołów, podzespołów i części Wymiana części zużytych, ich regenerację lub wykonanie części nowych Naprawa zespołów (podzespołów) Likwidacja luzów i nieszczelności Montaż Sprawdzenie aparatury pomiarowe kontrolnej Docieranie wg potrzeby wynikających z zakresu prac remontowych oraz próby i regulacje Malowanie

5 RODZAJE REMONTÓW Remont średni – zespół czynności wykonywanych w celu przywrócenia prawidłowej eksploatacji części lub też całej maszyny lub urządzenia itp. Połączony jest z częściową rozbiórką. Wykonywany jest w większym zakresie niż remont bieżący. Obejmuje wymianę i naprawę niektórych zużytych części lub podzespołów zapewniając im prawidłową dalszą eksploatację. Ten remont obejmuje do 30% wartości odtworzonej maszyny.

6 RODZAJE REMONTÓW Remont Kapitalny – o praca zmierzająca do przywrócenia obiektowi funkcjonalności pierwotnej. Wymiana lub naprawa wszystkich zużytych części. Remonty kapitalne zwykle związane są z całkowitym demontażem maszyny lub urządzenia. Często w ramach remontu kapitalnego wykonywana jest również modernizacja, czyli działania podwyższające właściwości eksploatacyjne obiektu. Obejmuje ok. 75% wartości odtworzonej maszyny. Zakres rzeczowy remontu kapitalnego obejmuje daleko posunięty demontaż maszyny i naprawę prawie wszystkich podstawowych jej zespołów. Naprawy zespołów w remoncie kapitalnym opierają się na gruntownej wymianie części zużytych i zastąpieniu ich częściami nowymi lub pełnosprawnymi częściami regenerowanymi. W zakresie remontu kapitalnego dużo uwagi poświęca się czynnościami regulacji prób i docierania maszyny.

7 RODZAJE REMONTÓW Specyfika działalności remontowej może być rozpatrywana z pkt widzenia przedmiotu będącego obiektem prac remontowych lub z pkt widzenia podmiotu wykonywujacego remont Z pkt widzenia przedmiotowego- stosowanie różnych technologii zakres prac wykonywanych przy realizacji inwestycji, usprzętowienie Z pkt widzenia podmiotowego – odmienne kwalifikacje pracowników brygad remontowych realizujących prace remontowe

8 RODZAJE REMONTÓW W budownictwie remonty dzielą się na:
bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym. W ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków. interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp.) kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli. Remonty kapitalne często przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu np. nie istniejących wcześniej instalacji centralnego ogrzewania.

9 PROCES TECHNOLOGICZNY REMONTÓW
Proces Remontowy to wszystkie działania związane z remontem maszyn lub urządzenia. W skład procesu technologicznego wchodzą: proces technologiczny remontów procesy pomocnicze logistyczne zarządcze i inne

10 PROCES TECHNOLOGICZNY REMONTÓW
Proces technologiczny remontów obejmuje ciąg działania technicznych przywracających maszyny i urządzeniom wymaganą zdatność użytkową. Fazy procesu to główne etapy prac remontowych, stanowiące pełny lub niedomknięty cykl czynności technologicznie podobnych: przejęcie maszyny lub urządzenia do remontu oczyszczanie demontaż weryfikacja zespołów i części regeneracja części naprawa zespołów montaż badania odbiór maszyny lub urządzenia po remoncie Podział na fazy nie zawsze jest wyrazisty i zależy od organizacji procesu technologicznego remontu.

11 PROCES TECHNOLOGICZNY REMONTÓW
Przyjmowanie maszyn i urządzeń do remontu -Maszyny i urządznie kwalifikujące się do remontu na podstawie kryteriów wskazanych w przyjętej strategii eksploatacji lub w razie wystąpienia awarii. Maszyny i urządzenia do remontów są przyjmowane na podstawie uprzednio przygotowanych planów remontowych, zawartych w karcie remontowej, która jest elementem dokumentacji techniczno-ruchowej. Oczyszczanie – maszyny i urządzenia polega na usunięciu rożnego rodzaju zanieczyszczeń, gromadzących się n zewnętrznych i wewnętrznych ich powierzchniach. Oczyszczaniu podlegają całe urządzenia i maszyny przed ich demontażem Demontaż to czynności związane z rozbiórką maszyny i urządzeń na zespoły, a zespołów na części. Weryfikacja części – polega na określaniu ich zużycia oraz podjęcia decyzji co do ich dalszego użytkowania. Orzeczenie weryfikacyjne określają zakres remontu. Części maszyn uszkodzone lub nie w pełni sprawne oraz bez dostatecznego zapasu trwałości, a błędnie zweryfikowane jako dobre, zakłócają próby i regulacje po zakończonym remoncie. Weryfikacja zespołów może się odbyć przed demontażem lub po odłączeniu zespołu – na oddzielnym stanowisku. Wyniki badań diagnostycznych przed demontażem mają wpływy na to, czy maszyna lub urządzenie zostaną zakwalifikowane do remontu czy do dalszego użytkowania

12 PROCES TECHNOLOGICZNY REMONTÓW
regeneracja części – części maszyny regeneruje się tylko wówczas, gdy koszty rgenracji est niższy niż koszt części nowej i pod warunkiem, że jakość naprawionej części będzie równa jakości nowej. Montaż jest łączeniem oddzielnych części w całość. W technice wiąże się to ze składaniem elementów w zespoły konstrukcyjne, a tych w maszyny i urządzenia. Działania montażowe realizowane są w oparciu o dokumentację techniczną. Badania – celem jest sprawdzenie, czy uzyskano wymaganą zdatność użytkową wyrobu (jakości) oraz czy zostały wykonane wszystkie uprzednio ustalone prace remontowe Odbiór maszyny i urządzenia po remoncie odbywa się na podstawie tzw. warunków odbioru technicznego (WOT), opracowanych szczegółowo dla każdego rodzaju i typu maszyn i urządzeń, które uniemożliwiają kontrolę jakości remontowanego urządzenia lub maszyny. Oprócz WOT istnieją ogólne wymagania i wytyczne odbioru, określone w normach państwowych i lub branżowych.


Pobierz ppt "  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zarządzanie i Inżynieria Produkcji RODZAJE REMONTÓW. PROCES TECHNOLOGICZNY REMOTÓW. Wojciech Pajak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google